Vieme, čo jeme?

Táto aktivita je určená tým z Vás, ktorí máte záujem vnášať do vzdelávania globálnu dimenziu. Aktivitu nájdete v príručke, ktorú si viete zadarmo stiahnuť TU. V príručke tiež nájdete 19 komplexne rozpracovaných aktivít a 41 súhrnných námetov, ktoré tematicky korešpondujú s učivom predmetov biológia a dejepis v rámci všetkých ročníkov 2. stupňa základnej školy.

 • Aktivita “Vieme, čo jeme?” je určená žiakom 6. ročníka ZŠ
 • Témou je: Chovateľsky významné cicavce
 • Téma GV: Globalizácia a vzájomná previazanosť, globálne problémy, životné prostredie s ohľadom na globálne aspekty
 • Čas určený na aktivitu je: 1 vyučovacia hodina, t. j. 45 minút

 

Ciele:

Žiak/žiačka má:

 • kriticky analyzovať dôsledky nášho konzumného spôsobu života a nadmernej konzumácie mäsa (kognitívny)
 • vysvetliť pojem trvalo udržateľný rozvoj (kognitívny)
 • prevziať zodpovednosť za svoje konanie a životný štýl (afektívny)
 • orientovať sa v ponuke potravín na trhu a vyberať si potraviny, ktoré viac prispievajú k trvalo udržateľnému rozvoju (psychomotorický)

 

Aktivitu si môžte zadarmo stiahnuť na tejto stránke.

Námet na aktivitu – Versaillský mierový systém

Aktivita- Versaillský mierový systém

 • Odporúčaný ročník: 9. ročník ZŠ
 • Téma: Európa v medzivojnovom období – Versaillský mierový systém
 • Téma GV: Medzinárodná spolupráca, mierotvorná politika
 • Hlavný cieľ: Analyzovať jednotlivé zmluvy parížskych mierových rokovaní; demonštrovať zmeny na mape Európy a sveta; poukázať na význam
  Spoločnosti národov, odhaliť slabiny versaillského systému; uvedomiť si význam mierových zmlúv v dejinách pre ďalší vývoj ľudskej spoločnosti.

 

Stručný opis:

Práca s mapou a atlasom. Žiakom na malý moment ukážeme štyri mapy – Európa a svet pred prvou svetovou vojnou a po nej. Ich úlohou bude načrtnúť obrysové mapy a zachytiť čo najviac územných zmien po prvej svetovej vojne. Potom bude nasledovať diskusia, v ktorej sa poukáže na pozitívne, ale aj negatívne dôsledky mierových zmlúv po prvej svetovej vojne. Učiteľka alebo učiteľ vyzve žiakov, aby predniesli nové možnosti riešenia územných zmien v spomínanom období, ktoré by zamedzili prípadným konfliktom.

 

Námet na aktivitu – Veľká francúzska revolúcia

Aktivita- Veľká francúzska revolúcia

 • Odporúčaný ročník: 8. ročník ZŠ
 • Téma: Zrod modernej doby – Veľká francúzska revolúcia
 • Téma GV: Formovanie prvej generácie ľudských práv
 • Hlavný cieľ: Uviesť politické, hospodárske a sociálne príčiny revolúcie; vysvetliť pojmy: občan, revolúcia; analyzovať priebeh, dôsledky a význam Veľkej francúzskej revolúcie; analyzovať články Deklarácie práv človeka a občana, ktoré sa dotýkajú ľudskej a občianskej slobody.

 

Stručný opis:

Po spoločnej analýze Deklarácie práv človeka a občana zadá učiteľ žiakom domácu úlohu zameranú na vytvorenie krátkej Deklarácie práv žiakov v triede. Na ďalšej vyučovacej hodine sa pokúsia vytvoriť spoločnú Deklaráciu práv pre triedu. Zmyslom tejto úlohy bude naučiť sa spolupracovať, vedieť sa dohodnúť, vzájomne sa tolerovať.

 

Valentínska ruža

Táto aktivita je určená tým z Vás, ktorí máte záujem vnášať do vzdelávania globálnu dimenziu. Aktivitu nájdete v príručke, ktorú si viete zadarmo stiahnuť TU. V príručke tiež nájdete 19 komplexne rozpracovaných aktivít a 41 súhrnných námetov, ktoré tematicky korešpondujú s učivom predmetov biológia a dejepis v rámci všetkých ročníkov 2. stupňa základnej školy.

 • Aktivita “Valentínska ruža” je určená žiakom 5. ročníka ZŠ
 • Témou je: Život vo vode a na brehu / Voda a jej okolie
 • Téma GV: Globálne problémy ˗ prístup k pitnej vode, ľudské práva
 • Čas určený na aktivitu je: 1 vyučovacia hodina, t. j. 45 minút

 

Ciele:

Žiak/žiačka má:

 • diskutovať o hospodárení s vodou a o spotrebe pitnej vody v domácnosti, posúdiť naše správanie sa (kognitívny)
 • posúdiť prístup k pitnej vode obyvateľov na Slovensku a v iných krajinách sveta (kognitívny)
 • analyzovať globálnu prepojenosť prostredníctvom výrobkov, ktoré kupujeme (kognitívny)
 • vyjadriť pocit spolupatričnosti a zodpovednosti voči ľuďom sveta (afektívny)
 • navrhnúť reálne možnosti riešenia tohto problému (psychomotorický)
 • prevziať zodpovednosť za správanie, ktoré zabezpečí trvalo udržateľný
  život na zemi (psychomotorický)

 

Aktivitu si môžte zadarmo stiahnuť na tejto stránke.

V zdravom tele zdravý duch

Táto aktivita je určená tým z Vás, ktorí máte záujem vnášať do vzdelávania globálnu dimenziu. Aktivitu nájdete v príručke, ktorú si viete zadarmo stiahnuť TU. V príručke tiež nájdete 19 komplexne rozpracovaných aktivít a 41 súhrnných námetov, ktoré tematicky korešpondujú s učivom predmetov biológia a dejepis v rámci všetkých ročníkov 2. stupňa základnej školy.

 • Aktivita “V zdravom tele zdravý duch” je určená žiakom 7. ročníka ZŠ
 • Témou je: Životný štýl a zdravie človeka
 • Téma GV: Globálne problémy a rozvojová spolupráca
 • Čas určený na aktivitu je: 1 vyučovacia hodina, t. j. 45 minút

 

Ciele:

Žiak/žiačka má:

 • opísať, aké choroby ohrozujú ľudí na rôznych kontinentoch (kognitívny)
 • vysvetliť, čo tieto choroby spôsobuje, ako sa dá zabrániť ich vzniku, respektíve ich šíreniu (kognitívny)
 • prevziať zodpovednosť za vlastné zdravie a zdravie svojej rodiny a priateľov (afektívny)
 • rozvíjať schopnosť myslieť v súvislostiach (psychomotorický)
 • osvojiť si zásady zdravého štýlu života a správnych medziľudských vzťahov (psychomotorický).

 

Aktivitu si môžte zadarmo stiahnuť na tejto stránke.

Námet na aktivitu – Svetové náboženstvá

Aktivita- Svetové náboženstvá

 • Odporúčaný ročník: 6. ročník ZŠ
 • Téma: Obrazy stredovekého sveta – judaizmus, kresťanstvo, islam
 • Téma GV: Náboženská znášanlivosť a tolerancia
 • Hlavný cieľ: Charakterizovať judaizmus, kresťanstvo, islam; nájsť spoločné znaky týchto náboženstiev; identifikovať vplyvy židovskej a arabskej kultúry na európsku kultúru; poukázať na pravý zmysel kresťanstva – spájať a nie rozdeľovať.

 

Stručný opis:

Do obrysovej mapy sveta žiaci zakreslia oblasti, v ktorých žije väčšina vyznávačov kresťanstva, judaizmu a islamu. Potom si to porovnajú s aktuálnou mapou znázorňujúcou náboženské pomery vo svete. Na kartičkách budú napísané pojmy: Biblia, viera v jedného Boha, Korán, modlitba, charitatívna činnosť, láska k blížnemu, viera v anjelov, pôst, rituálny kúpeľ, obriezka, večný život, rabín, imám, kňaz, pastor, kazateľ, prorok. Úlohou žiakov bude vytvoriť tri skupiny pojmov. V prvej budú pojmy, ktoré sú charakteristické pre všetky tri náboženstvá, v druhej pojmy charakteristické pre dve náboženstvá a v tretej pojmy predstavujúce rozdiely medzi nimi. Na záver bude nasledovať diskusia o tom, ako môže náboženstvo prispieť k medzinárodnej spolupráci.

 

Námet na aktivitu – Svet, v ktorom žijeme

Aktivita- Svet, v ktorom žijeme

 • Odporúčaný ročník: 9. ročník ZŠ
 • Téma: Útrapy ľudí na fronte a v zázemí
 • Téma GV: Ľudské práva, univerzálnosť ľudských práv
 • Hlavný cieľ: Rozpoznať, ako jedno porušenie zákona vedie k ďalším porušeniam, ktorých dôsledkom sú nové ozbrojené konflikty.

 

Stručný opis:

Na mape označíme štáty s najväčšími ohniskami napätia vo svete. Žiakov rozdelíme do skupín, každá skupina plnením úlohy vytvára historickú mapu: minulosť – uvedú príčiny konfliktu. Súčasnosť – ako žije oblasť konfliktu dnes. Ako ďalej? Vytvoriť návrh, ktorý možno realizovať v čo najkratšom čase.

Studená vojna

Táto aktivita je určená tým z Vás, ktorí máte záujem vnášať do vzdelávania globálnu dimenziu. Aktivitu nájdete v príručke, ktorú si viete zadarmo stiahnuť TU. V príručke tiež nájdete 19 komplexne rozpracovaných aktivít a 41 súhrnných námetov, ktoré tematicky korešpondujú s učivom predmetov biológia a dejepis v rámci všetkých ročníkov 2. stupňa základnej školy.

 • Aktivita “Studená vojna” je určená žiakom 9. ročníka ZŠ
 • Témou: Studená vojna
 • Téma GV: Problematika bipolarity vo svete, dôležitosť medzinárodnej spolupráce
 • Čas určený na aktivitu je: 1 vyučovacia hodina, t. j. 45 minút

 

Ciele:

Žiak/žiačka má:

 • vysvetliť pojmy: studená vojna, železná opona, bipolárny svet
 • porovnať politické systémy východného a západného bloku
 • rozpoznať vplyv bipolárneho sveta na každodenný život
 • zistiť na pozadí reálnych osobných príbehov ľudí z rôznych krajín geopolitické súvislosti studenej vojny
 • poskytnúť aj iný ako európsky pohľad na dejinné udalosti druhej polovice 20. Storočia.

 

Aktivitu si môžte zadarmo stiahnuť na tejto stránke.

Spoločný príbeh

Táto aktivita je určená tým z Vás, ktorí máte záujem vnášať do vzdelávania globálnu dimenziu. Aktivitu nájdete v príručke, ktorú si viete zadarmo stiahnuť TU. V príručke tiež nájdete 19 komplexne rozpracovaných aktivít a 41 súhrnných námetov, ktoré tematicky korešpondujú s učivom predmetov biológia a dejepis v rámci všetkých ročníkov 2. stupňa základnej školy.

 • Aktivita “Spoločný príbeh” je určená žiakom 8. ročníka ZŠ
 • Témou je: Minerály a horniny
 • Téma GV: Globalizácia a vzájomná previazanosť, detská práca, životné prostredie s ohľadom na globálne aspekty
 • Čas určený na aktivitu je: 1 vyučovacia hodina, t. j. 45 minút

 

Ciele:

Žiak/žiačka má:

 • vysvetliť globálnu prepojenosť medzi našim konzumným spôsobom života a životom ľudí v iných krajinách sveta (kognitívny)
 • kriticky analyzovať príčiny a dôsledky detskej práce a ťažkých životných podmienok ľudí žijúcich v rôznych oblastiach sveta (kognitívny)
 • rozvíjať systémové myslenie a hľadať súvislosti (kognitívny)
 • pociťovať motiváciu, podieľať sa (podľa svojich schopností a možností) na riešení lokálnych a globálnych problémov (afektívny)
 • orientovať sa v ponuke tovarov na trhu a vyberať si tovary, pri výrobe ktorých neboli porušované ľudské práva a práva detí (psychomotorický).

 

Aktivitu si môžte zadarmo stiahnuť na tejto stránke.

Námet na aktivitu – Slovenské národné hnutie v 19. storočí

Aktivita- Slovenské národné hnutie v 19. storočí

 • Odporúčaný ročník: 8. ročník ZŠ
 • Téma: Zrod modernej doby – Slovenské národné hnutie v 19. storočí
 • Téma GV: Pozitívny vzťah k vlastnému národu a ostatným národom
 • Hlavný cieľ: Zhodnotiť význam činnosti troch generácií národne uvedomelých vzdelancov; zovšeobecniť ciele politického programu Slovákov; analyzovať Žiadosti slovenského národa s dôrazom na myšlienku bratského vzťahu k ostatným národom.

 

Stručný opis:

Žiakov rozdelíme do 5 skupín a každá skupina dostane krátky text. Texty budú v nemčine, maďarčine, bernolákovčine, štúrovskej slovenčine a v súčasnej spisovnej slovenčine. Zástupca každej skupiny text nahlas prečíta. V následnej diskusii sa poukáže na dôležitosť spisovného jazyka, ale aj na dôležitosť vzdelávania sa v cudzích jazykoch kvôli uplatneniu v dnešnom svete.

 

Námet na aktivitu – Reformácia a protireformácia

Aktivita- Reformácia a protireformácia

 • Odporúčaný ročník: 7. ročník ZŠ
 • Téma: Obrazy novovekého sveta – reformácia a protireformácia
 • Téma GV: Náboženská sloboda, ľudské práva
 • Hlavný cieľ: Vysvetliť príčiny reformácie; opísať hlavné dôsledky reformačného procesu; vymenovať významných reformátorov; ukázať na mape smery šírenia reformácie v Európe; vysvetliť rozhodnutia Tridentského koncilu v kontexte reakcie katolíckej cirkvi na reformáciu; tolerancia a náboženská sloboda v súčasnosti. Nájsť súvislosti medzi šírením reformácie a medzinárodným obchodom.

 

Stručný opis:

Úlohou žiakov bude označiť na obrysovej mape Európy centrá reformácie a jej šírenie do európskych krajín. V diskusii žiaci poukážu na zmeny v spoločnosti v dôsledku reformácie a na to, aká bola reakcia katolíckej cirkvi. Na obrysovej mape sveta vyznačia oblasti, do ktorých odchádzali tí, ktorí boli prenasledovaní pre svoje náboženské presvedčenie.

 

Priestor a čas

Táto aktivita je určená tým z Vás, ktorí máte záujem vnášať do vzdelávania globálnu dimenziu. Aktivitu nájdete v príručke, ktorú si viete zadarmo stiahnuť TU. V príručke tiež nájdete 19 komplexne rozpracovaných aktivít a 41 súhrnných námetov, ktoré tematicky korešpondujú s učivom predmetov biológia a dejepis v rámci všetkých ročníkov 2. stupňa základnej školy.

 • Aktivita “Priestor a čas” je určená žiakom 5. ročníka ZŠ
 • Témou: Priestor a čas
 • Téma GV: Globalizácia, vzájomná prepojenosť, lokálne vs. globálne
 • Čas určený na aktivitu je: 1 vyučovacia hodina, t. j. 45 minút

 

Ciele:

Žiak/žiačka má:

 • naučiť sa pracovať s historickou mapou a časovou priamkou
 • rozlíšiť pojmy bydlisko, obec/mesto, región, SR, Európska únia, Európa, svet a uvedomiť si ich vzájomnú prepojenosť
 • uvedomiť si, že sme súčasťou širšieho celku
 • identifikovať prvky globalizácie vo svojom lokálnom prostredí.

 

Aktivitu si môžte zadarmo stiahnuť na tejto stránke.

Priemyselná revolúcia

Táto aktivita je určená tým z Vás, ktorí máte záujem vnášať do vzdelávania globálnu dimenziu. Aktivitu nájdete v príručke, ktorú si viete zadarmo stiahnuť TU. V príručke tiež nájdete 19 komplexne rozpracovaných aktivít a 41 súhrnných námetov, ktoré tematicky korešpondujú s učivom predmetov biológia a dejepis v rámci všetkých ročníkov 2. stupňa základnej školy.

 • Aktivita “Priemyselná revolúcia” je určená žiakom 8. ročníka ZŠ
 • Témou: Zrod modernej doby, priemyselná revolúcia
 • Téma GV: Ľudské práva – detská práca, spravodlivejší obchod
 • Čas určený na aktivitu je: 1 vyučovacia hodina, t. j. 45 minút

 

Ciele:

Žiak/žiačka má:

 • porovnať proces výroby v cechovej dielni, manufaktúre a továrni
 • vystihnúť základné znaky priemyselnej revolúcie
 • diskutovať o súčasných formách výroby, o ich výhodách a nevýhodách
 • uvedomiť si prepojenie procesov výroby s globálnymi problémami.

 

Aktivitu si môžte zadarmo stiahnuť na tejto stránke.

Prečo sa ľudia sťahujú do zahraničia?

Táto aktivita sa nezameriava len na učenie vedomostí, ale aj na rozvíjanie zručností, zmenu hodnôt a postojov a k tomu využíva interaktívne metódy a participatívne formy učenia. Je pripravená tak, aby sa dala stihnúť za jednu vyučovaciu hodinu. Aktivitu nájdete v príručke, ktorú si môžte stiahnuť TU. V príručke tiež nájdete ďalších 15 aktivít, ktoré ponúkajú zaujímavý obsah i formu, mali by byť ľahko pochopiteľné, aplikovateľné na vyučovacích hodinách a zároveň, v prípade potreby, ľahko modifikovateľné. Globálne vzdelávanie ponúka veľa možností, ako môže byť začlenené do vyučovania predmetu, a to v súlade so Štátnym vzdelávacím programom.

 

Anotácia: Aktivitou sa snažte žiakov vyprovokovať k vyjadreniu názorov na to, čo ich na Slovensku trápi a či by si prípadne vedeli predstaviť
opustiť Slovensko. V následnej reakcií na to nech žiaci pracujú v skupinách a analyzujú možné príčiny i dôsledky prípadnej vlastnej migrácie, dôvody, ktoré ich vedú k tomu, aby uvažovali nad migráciou a možnosti, ako môžu sami prispieť k tomu, aby eliminovali tieto dôvody. Aktivita im pomôže lepšie pochopiť motivácie a dôvody migrácie na národnej i globálnej úrovni.

Odporúčaný ročník: 2., 3. ročník SŠ, prípadne seminár z geografie v 4. ročníku

Vzdelávací štandard: Regionálna a humánna geografia.

Obsahový štandard:

 • Mechanický pohyb, migrácia
 • Životná úroveň, kvalita života.

Výkonový štandard: Žiaci zhodnotia príčiny migrácie obyvateľstva.

Ciele:

 • analyzovať faktory vplývajúce na migráciu obyvateľov Slovenska do zahraničia
 • vyhodnotiť možné výhody a nevýhody migrácie z pohľadu jednotlivca a spoločnosti.

 

Aktivitu si môžte zadarmo stiahnuť na tejto stránke.

Prečo bassem teraz býva v libanone?

Táto aktivita sa nezameriava len na učenie vedomostí, ale aj na rozvíjanie zručností, zmenu hodnôt a postojov a k tomu využíva interaktívne metódy a participatívne formy učenia. Je pripravená tak, aby sa dala stihnúť za jednu vyučovaciu hodinu. Aktivitu nájdete v príručke, ktorú si môžte stiahnuť TU. V príručke nájdete 14 aktivít, ktoré ponúkajú zaujímavý obsah i formu, mali by byť ľahko pochopiteľné, aplikovateľné na vyučovacích hodinách a zároveň, v prípade potreby, ľahko modifikovateľné. Globálne vzdelávanie ponúka veľa možností, ako môže byť začlenené do vyučovania predmetu, a to v súlade so Štátnym vzdelávacím programom.

Anotácia: Počas hodiny sa žiaci a žiačky oboznámia s termínom „utečenectvo“ a dozvedia sa, ako vyzerá situácia utečencov zo Sýrie. Portréty osôb, ktoré našli útočisko v Libanone, Jordánsku, Iraku a Grécku pomáhajú porozumieť, s akými problémami sa konfrontujú títo ľudia a dávajú ľudskú tvár
spomenutej globálnej výzve.

Odporúčaný ročník: 3. ročník gymnázií.

Tematický celok: Občan a štát.

Obsahový štandard: Ľudské práva.

Výkonový štandard: Objasniť podstatu niektorých sociálnych problémov súčasnosti.

 

Ciele:

 • dozvedieť sa, čo znamenajú pojmy „utečenec“, „vnútorný utečenec“, „klimatický utečene
 • spoznať situáciu utečencov na príklade osôb, ktoré vycestovali zo Sýrie z dôvodu občianskej vojny
 • vymenovať príklady pomoci, ktorá je poskytovaná utečencom.

 

Aktivitu si môžte zadarmo stiahnuť na tejto stránke.

Pozor, kontrola!

Táto aktivita sa nezameriava len na učenie vedomostí, ale aj na rozvíjanie zručností, zmenu hodnôt a postojov a k tomu využíva interaktívne metódy a participatívne formy učenia. Je pripravená tak, aby sa dala stihnúť za jednu vyučovaciu hodinu. Aktivitu nájdete v príručke, ktorú si môžte stiahnuť TU. V príručke tiež nájdete ďalších 15 aktivít, ktoré ponúkajú zaujímavý obsah i formu, mali by byť ľahko pochopiteľné, aplikovateľné na vyučovacích hodinách a zároveň, v prípade potreby, ľahko modifikovateľné. Globálne vzdelávanie ponúka veľa možností, ako môže byť začlenené do vyučovania predmetu, a to v súlade so Štátnym vzdelávacím programom.

 

Anotácia: Počas hodiny budú mať žiaci možnosť diskutovať o mobilite, migrácii a téme utečenectva. Spoznajú oblasti sveta, kde sú, alebo vznikajú umelé bariéry, ktoré ľuďom bránia v pohybe a budú diskutovať o možných dôvodoch ich vzniku. Zároveň sa vcítia do roly migrantov a cez ich životné príbehy lepšie pochopia, ako takéto bariéry priamo ovplyvňujú osudy obyčajných ľudí.

Odporúčaný ročník: 2. alebo 3. ročník SŠ.

Vzdelávací štandard: Zmeny na politickej mape Zeme.

Obsahový štandard:

 • Mechanický pohyb, migrácia
 • Životná úroveň, kvalita života.

Výkonový štandard:

 • Žiaci zdôvodnia význam a úlohu spolupráce medzi štátmi a regiónmi.
 • Zhodnotia príčiny migrácie obyvateľstva.
 • Identifikujú na mape najdôležitejšie smery a oblasti migrácie obyvateľstva.
 • Zhodnotia súčasnú politickú situáciu v regióne.
 • Zaujmú stanovisko k aktuálnym ohniskám vojnových konfliktov a náboženských sporov.

Ciele:

 • zaujať postoj k problematike budovania umelých hraníc medzi krajinami a národmi, ktoré vplývajú na migráciu obyvateľstva
 • zhodnotiť kvalitu života ľudí vo vybraných regiónoch sveta, ktoré sú ovplyvnené umelo vytvorenou a kontrolovanou štátnou hranicou
 • diskutovať o možnostiach skvalitnenia života ľudí v konfliktných oblastiach.

 

Aktivitu si môžte zadarmo stiahnuť na tejto stránke.

Námet na aktivitu – Po stopách kultúr

Aktivita- Po stopách kultúr

 • Odporúčaný ročník: 6. ročník ZŠ
 • Téma: Odkaz arabskej kultúry v európskej kultúre
 • Téma GV: Kultúrna rozmanitosť
 • Hlavný cieľ: Pochopiť kultúrnu prepojenosť, previazanosť, využiť informácie
  získané cez IKT.

 

Stručný opis:

Každá skupina dostane kultúrnu stopu. Úlohou je vyhľadať informácie o tejto kultúrnej stope – gastronómii, odevoch, hudbe, udalostiach, jazyku…
Následne skupiny prezentujú získané informácie, ich zdroje, poukážu na to, čo sme prijali, čo ovplyvnilo naše životy, čo bolo a je prínosom pre európsku kultúru dnes aj v budúcnosti.

 

Pád komunizmu

Táto aktivita je určená tým z Vás, ktorí máte záujem vnášať do vzdelávania globálnu dimenziu. Aktivitu nájdete v príručke, ktorú si viete zadarmo stiahnuť TU. V príručke tiež nájdete 19 komplexne rozpracovaných aktivít a 41 súhrnných námetov, ktoré tematicky korešpondujú s učivom predmetov biológia a dejepis v rámci všetkých ročníkov 2. stupňa základnej školy.

 • Aktivita “Pád komunizmu” je určená žiakom 9. ročníka ZŠ
 • Témou: Súčasné dejiny
 • Téma GV: Globalizácia, geopolitické zmeny
 • Čas určený na aktivitu je: 1 vyučovacia hodina, t. j. 45 minút

 

Ciele:

Žiak/žiačka má:

 • vyhodnotiť dopad zmien nielen v Európe
 • porozumieť geopolitickým zmenám po páde komunizmu
 • zopakovať si dôležité postavy a dejinné udalosti.

 

Aktivitu si môžte zadarmo stiahnuť na tejto stránke.

Námet na aktivitu – Ospravedlnenie

Aktivita- Ospravedlnenie

 • Odporúčaný ročník: 8. ročník ZŠ
 • Téma: Vznik nových štátov, militarizmus, nacionalizmus
 • Téma GV: Globálne problémy – ľudské práva
 • Hlavný cieľ: Schopnosť vážiť si hodnoty, rešpektovať ľudské práva, práva iných,
  hľadať riešenia konfliktov v súčasnosti.

 

Stručný opis:

Skupiny si vyberú jednu problematickú vec, ktorá sa týka nespravodlivosti voči Slovákom a opačne (obdobie Rakúsko-Uhorska). Úlohou skupín je sformulovať text ospravedlnení. Vypracované ospravedlnenia vyvesíme a diskutujeme so žiakmi o možnostiach riešenia konfliktov vo svete v minulosti aj v súčasnosti. Možno sa z minulosti poučiť?

 

Námet na aktivitu – Osídľovanie

Aktivita- Osídľovanie

 • Odporúčaný ročník: 5. ročník ZŠ
 • Téma: Človek v premenách času a priestoru
 • Téma GV: Migrácia
 • Hlavný cieľ: Analyzovať príčiny pohybu ľudí, osídľovania nových území v minulosti
  a v prítomnosti.

 

Stručný opis:

Vymedzíme priestor. Všetci žiaci sú mimo tohto priestoru, po jednom prichádzajú a vyberú si miesto, kde sa cítia najlepšie. Keď sú všetci na svojom mieste, môžu zmeniť polohu, premiestniť sa. V druhej časti môžu premiestniť nejakého iného žiaka. So žiakmi diskutujeme: Ako sa cítili v role toho, kto mohol rozhodnúť o premiestnení iného človeka? Ako sa cítili v role, keď ich premiestňovali? Aké príčiny viedli ľudí k pohybu a k osídľovaniu nových území v minulosti? Aké príčiny vedú ľudí dnes, aby opustili územie, kde žijú ? Ako sa cítia na nových územiach? (Žiaci sa vciťujú)

 

Olympijské hry

Táto aktivita je určená tým z Vás, ktorí máte záujem vnášať do vzdelávania globálnu dimenziu. Aktivitu nájdete v príručke, ktorú si viete zadarmo stiahnuť TU. V príručke tiež nájdete 19 komplexne rozpracovaných aktivít a 41 súhrnných námetov, ktoré tematicky korešpondujú s učivom predmetov biológia a dejepis v rámci všetkých ročníkov 2. stupňa základnej školy.

 • Aktivita “Olympijské hry” je určená žiakom 6. ročníka ZŠ
 • Témou: Olympijské hry
 • Téma GV: Globalizácia a medzinárodná spolupráca, geopolitické súvislosti
 • Čas určený na aktivitu je: 1 vyučovacia hodina, t. j. 45 minút

 

Ciele:

Žiak/žiačka má:

 • analyzovať význam OH v období antiky
 • nájsť spoločné a rozdielne znaky OH v minulosti a v súčasnosti
 • porozumieť geopolitickým súvislostiam na pozadí olympijských hier
 • spolupracovať v skupine.

 

Aktivitu si môžte zadarmo stiahnuť na tejto stránke.

Námet na aktivitu – Odkaz generáciám

Aktivita- Odkaz generáciám

 • Odporúčaný ročník: 5. ročník ZŠ
 • Téma: Človek v premenách času a priestoru
 • Téma GV: Kultúrna rozmanitosť, kultúrna globalizácia
 • Hlavný cieľ: Poukázať na dôležitosť kontinuity a tradícií, na vzájomnú previazanosť
  kultúr; Spoznať vlastný duchovný svet.

Stručný opis:

Žiaci prinesú od svojich rodičov, starých rodičov odkaz ďalšej generácii (nejakú múdrosť, radu). Žiaci tieto odkazy umiestnia na veľký papier (A2). Diskutujeme so žiakmi, ako sa meníme počas života. V tichosti si čítame nazbierané odkazy. Po 5 minútach žiaci napíšu na svoj papier (A4) vlastný odkaz ďalším generáciám. Odkazy vyzbierame a uložíme do schránky (alebo fľaše) a zapečatíme. So žiakmi diskutujeme: práve sme si vytvorili vlastnú tradíciu. Poznáte aj vy iné tradičné rituály? Aký je medzi nimi rozdiel? Aké sú dôležité pre ľudí v akejkoľvek časti sveta?

 

 

 

odíde manu do bombaja?

Táto aktivita sa nezameriava len na učenie vedomostí, ale aj na rozvíjanie zručností, zmenu hodnôt a postojov a k tomu využíva interaktívne metódy a participatívne formy učenia. Je pripravená tak, aby sa dala stihnúť za jednu vyučovaciu hodinu. Aktivitu nájdete v príručke, ktorú si môžte stiahnuť TU. V príručke tiež nájdete ďalších 15 aktivít, ktoré ponúkajú zaujímavý obsah i formu, mali by byť ľahko pochopiteľné, aplikovateľné na vyučovacích hodinách a zároveň, v prípade potreby, ľahko modifikovateľné. Globálne vzdelávanie ponúka veľa možností, ako môže byť začlenené do vyučovania predmetu, a to v súlade so Štátnym vzdelávacím programom.

 

Anotácia: Žiaci budú mať možnosť vcítiť sa do životnej situácie mladého človeka žijúceho vo vidieckej oblasti Indie, ktorý zvažuje všetky argumenty za a proti tomu, či sa presťahovať do veľkomesta. Lepšie tak pochopia dôvody vnútornej migrácie, rastúcej urbanizácie a rastu veľkomiest v rozvojových krajinách. Zároveň však budú analyzovať i možné dôsledky tohto javu a oboznámia sa s problémami života obyvateľov na vidieku i vo veľkomestách rozvojových krajín.

Odporúčaný ročník: 2. ročník SŠ.

Vzdelávací štandard: Regionálna a humánna geografia.

Obsahový štandard:

 • Rozmiestnenie obyvateľstva, mechanický pohyb, migrácia, sídla, chudoba, nezamestnanosť, životná úroveň, kvalita života, urbanizácia, mestá, veľkomestá.
 • Regióny: Ázia, India.

Výkonový štandard:

 • Žiaci zhodnotia príčiny migrácie obyvateľstva
 • poznajú problémy života obyvateľov veľkomiest vo vyspelých a menej rozvinutých krajinách sveta
 • poznajú aktuálne problémy svetového hospodárstva a príčiny zväčšujúcej sa priepasti medzi bohatými a chudobnými.

Ciele:

 • Posúdiť faktory vplývajúce na migráciu cez prípadovú štúdiu vnútornej migrácie v Indii
 • analyzovať problémy života obyvateľov vo veľkomestách rozvojových krajín (globálneho Juhu).

 

Aktivitu si môžte zadarmo stiahnuť na tejto stránke.

Statky-zmätky

Táto aktivita je určená všetkým z vás, ktoré a ktorí by ste radi obohatili svoje hodiny o témy globálneho vzdelávania, a to spôsobom, ktorý bude zaujímavý a prínosný rovnako pre Vás, ako aj pre Vašich žiakov. Aktivitu nájdete v príručke, ktorú si môžte stiahnuť TU. V príručke nájdete desať podrobne rozpracovaných aktivít spolu s dvadsiatimi ďalšími inšpiratívnymi námetmi, ktoré tematicky korešpondujú s učivom konkrétneho vybraného predmetu, a to v rámci všetkých ročníkov druhého stupňa základnej školy. Aktivity sú stavané tak, aby si žiačky a žiaci prostredníctvom nich nielen zopakovali doterajšie vedomosti z matematiky, ale sa aj nenásilnou formou dozvedeli niečo nové o globálnych témach. Popritom sa navyše učia dané informácie spracovávať, selektovať, vyhodnocovať a interpretovať, a tak aj kriticky rozmýšľať a kreovať si vlastné názory a postoje.

 

 • Aktivita ” Statky-zmätky” je určená žiakom: 9. ročníka ZŠ
 • Tematický celok: ekonomický život v spoločnosti
 • Téma: potreby a statky
 • Téma GV: globálna previazanosť
 • Čas určený na aktivitu je:  45 minút

 

Ciele

Žiak/žiačka má:

 • osvojiť si defi nície základných ekonomických pojmov (statky, potreby…)
 • oboznámiť žiakov s pojmom globalizácie a globálnej previazanosti
 • zamyslieť sa nad dôsledkami globalizácie

 

Aktivitu si môžte zadarmo stiahnuť na tejto stránke.

Čo ukrývajú vlajky?

Táto aktivita je určená všetkým z vás, ktoré a ktorí by ste radi obohatili svoje hodiny o témy globálneho vzdelávania, a to spôsobom, ktorý bude zaujímavý a prínosný rovnako pre Vás, ako aj pre Vašich žiakov. Aktivitu nájdete v príručke, ktorú si môžte stiahnuť TU. V príručke nájdete desať podrobne rozpracovaných aktivít spolu s dvadsiatimi ďalšími inšpiratívnymi námetmi, ktoré tematicky korešpondujú s učivom konkrétneho vybraného predmetu, a to v rámci všetkých ročníkov druhého stupňa základnej školy. Aktivity sú stavané tak, aby si žiačky a žiaci prostredníctvom nich nielen zopakovali doterajšie vedomosti z matematiky, ale sa aj nenásilnou formou dozvedeli niečo nové o globálnych témach. Popritom sa navyše učia dané informácie spracovávať, selektovať, vyhodnocovať a interpretovať, a tak aj kriticky rozmýšľať a kreovať si vlastné názory a postoje.

 

 • Aktivita “Čo ukrývajú vlajky?” je určená žiakom: 9. ročníka ZŠ
 • Tematický celok: ekonomický život v spoločnosti
 • Téma: výroba, výrobca / spotrebiteľ, spotreba (opakovanie)
 • Téma GV: globalizácia a vzájomná previazanosť
 • Čas určený na aktivitu je:  45 minút

 

Ciele

Žiak/žiačka má:

 • upozorniť na prepojenosť ekonomík jednotlivých krajín
 • vysvetliť vzájomné ovplyvňovanie viac a menej rozvinutých krajín
 • upozorniť na dôležitosť e􀆟 ckého podnikania

 

Aktivitu si môžte zadarmo stiahnuť na tejto stránke.

Pre a proti

Táto aktivita je určená všetkým z vás, ktoré a ktorí by ste radi obohatili svoje hodiny o témy globálneho vzdelávania, a to spôsobom, ktorý bude zaujímavý a prínosný rovnako pre Vás, ako aj pre Vašich žiakov. Aktivitu nájdete v príručke, ktorú si môžte stiahnuť TU. V príručke nájdete desať podrobne rozpracovaných aktivít spolu s dvadsiatimi ďalšími inšpiratívnymi námetmi, ktoré tematicky korešpondujú s učivom konkrétneho vybraného predmetu, a to v rámci všetkých ročníkov druhého stupňa základnej školy. Aktivity sú stavané tak, aby si žiačky a žiaci prostredníctvom nich nielen zopakovali doterajšie vedomosti z matematiky, ale sa aj nenásilnou formou dozvedeli niečo nové o globálnych témach. Popritom sa navyše učia dané informácie spracovávať, selektovať, vyhodnocovať a interpretovať, a tak aj kriticky rozmýšľať a kreovať si vlastné názory a postoje.

 

 • Aktivita “Pre a proti” je určená žiakom: 8. ročníka ZŠ
 • Tematický celok: štát a právo
 • Téma: ľudské a občianske práva, medzinárodné dokumenty o ľudských právach
 • Téma GV: ľudské práva a občianske práva, demokracia a dobré vládnutie
 • Čas určený na aktivitu je:  45 minút

 

Ciele

Žiak/žiačka má:

 • poznávať obsah a získať orientáciu v medzinárodných dokumentoch o ľudských právach: Listina základných ľudských práv a slobôd, Všeobecná deklarácia ľudských práv, Európsky dohovor o ochrane základných práv a slobôd
 • vyjadriť svoj vlastný názor a získať kritický postoj k problematike trestu smrti
 • vedieť argumentovať a zdôvodniť svoje postoje k danej problematike

 

Aktivitu si môžte zadarmo stiahnuť na tejto stránke.

Môj deň

Táto aktivita je určená všetkým z vás, ktoré a ktorí by ste radi obohatili svoje hodiny o témy globálneho vzdelávania, a to spôsobom, ktorý bude zaujímavý a prínosný rovnako pre Vás, ako aj pre Vašich žiakov. Aktivitu nájdete v príručke, ktorú si môžte stiahnuť TU. V príručke nájdete desať podrobne rozpracovaných aktivít spolu s dvadsiatimi ďalšími inšpiratívnymi námetmi, ktoré tematicky korešpondujú s učivom konkrétneho vybraného predmetu, a to v rámci všetkých ročníkov druhého stupňa základnej školy. Aktivity sú stavané tak, aby si žiačky a žiaci prostredníctvom nich nielen zopakovali doterajšie vedomosti z matematiky, ale sa aj nenásilnou formou dozvedeli niečo nové o globálnych témach. Popritom sa navyše učia dané informácie spracovávať, selektovať, vyhodnocovať a interpretovať, a tak aj kriticky rozmýšľať a kreovať si vlastné názory a postoje.

 

 • Aktivita ” Môj deň” je určená žiakom: 8. ročníka ZŠ
 • Tematický celok: štát a právo
 • Téma: ľudské a občianske práva, medzinárodné dokumenty o ľudských právach a právach detí
 • Téma GV: ľudské práva, práva dieťaťa
 • Čas určený na aktivitu je:  45 minút

 

Ciele

Žiak/žiačka má:

 • bližšie sa oboznámiť s právom na zdravý vývoj a s právom na vzdelanie z Dohovoru o právach dieťaťa
 • zamyslieť sa nad rozdielnym rešpektovaním ľudských práv vo svete, ako aj nad zmyslom propagovania ľudských práv

 

Aktivitu si môžte zadarmo stiahnuť na tejto stránke.

Výskumníci

Táto aktivita je určená všetkým z vás, ktoré a ktorí by ste radi obohatili svoje hodiny o témy globálneho vzdelávania, a to spôsobom, ktorý bude zaujímavý a prínosný rovnako pre Vás, ako aj pre Vašich žiakov. Aktivitu nájdete v príručke, ktorú si môžte stiahnuť TU. V príručke nájdete desať podrobne rozpracovaných aktivít spolu s dvadsiatimi ďalšími inšpiratívnymi námetmi, ktoré tematicky korešpondujú s učivom konkrétneho vybraného predmetu, a to v rámci všetkých ročníkov druhého stupňa základnej školy. Aktivity sú stavané tak, aby si žiačky a žiaci prostredníctvom nich nielen zopakovali doterajšie vedomosti z matematiky, ale sa aj nenásilnou formou dozvedeli niečo nové o globálnych témach. Popritom sa navyše učia dané informácie spracovávať, selektovať, vyhodnocovať a interpretovať, a tak aj kriticky rozmýšľať a kreovať si vlastné názory a postoje.

 

 • Aktivita “Výskumníci” je určená žiakom: 7. ročníka ZŠ
 • Tematický celok: sociálne vzťahy v spoločnosti
 • Téma: štruktúra obyvateľstva
 • Téma GV: multikulturalizmus, kultúrna identita a kultúrne rozdiely
 • Čas určený na aktivitu je:  45 minút

 

Ciele

Žiak/žiačka má:

 • zamyslieť sa nad rozdielmi medzi pojmami „národ”, „národnosť“ (z predchádzajúcej hodiny) a „menšina”
 • získať vedomosti o národnostných menšinách žijúcich na Slovensku
 • vyjadriť svoj vlastný názor a získať kritický postoj k problematike národnostných menšín, vedieť argumentovať a zdôvodniť svoje postoje

 

Aktivitu si môžte zadarmo stiahnuť na tejto stránke.

Príbehy zo susedstva

Táto aktivita je určená všetkým z vás, ktoré a ktorí by ste radi obohatili svoje hodiny o témy globálneho vzdelávania, a to spôsobom, ktorý bude zaujímavý a prínosný rovnako pre Vás, ako aj pre Vašich žiakov. Aktivitu nájdete v príručke, ktorú si môžte stiahnuť TU. V príručke nájdete desať podrobne rozpracovaných aktivít spolu s dvadsiatimi ďalšími inšpiratívnymi námetmi, ktoré tematicky korešpondujú s učivom konkrétneho vybraného predmetu, a to v rámci všetkých ročníkov druhého stupňa základnej školy. Aktivity sú stavané tak, aby si žiačky a žiaci prostredníctvom nich nielen zopakovali doterajšie vedomosti z matematiky, ale sa aj nenásilnou formou dozvedeli niečo nové o globálnych témach. Popritom sa navyše učia dané informácie spracovávať, selektovať, vyhodnocovať a interpretovať, a tak aj kriticky rozmýšľať a kreovať si vlastné názory a postoje.

 

 • Aktivita ” Príbehy zo susedstva” je určená žiakom: 7. ročníka ZŠ
 • Tematický celok: sociálne vzťahy v spoločnosti
 • Téma: multikulturalizmus
 • Téma GV: multikulturalizmus, stereotypy a predsudky
 • Čas určený na aktivitu je:  45 minút

 

Ciele

Žiak/žiačka má:

 • získať kritický postoj k problematike multikulturalizmu, subkultúr, stereotypov a predsudkov
 • vyjadriť svoj vlastný názor na funkciu stereotypov a predsudkov vo vzťahoch v rámci spoločnosti

 

Aktivitu si môžte zadarmo stiahnuť na tejto stránke.

Rozveseľme svet

Táto aktivita je určená všetkým z vás, ktoré a ktorí by ste radi obohatili svoje hodiny o témy globálneho vzdelávania, a to spôsobom, ktorý bude zaujímavý a prínosný rovnako pre Vás, ako aj pre Vašich žiakov. Aktivitu nájdete v príručke, ktorú si môžte stiahnuť TU. V príručke nájdete desať podrobne rozpracovaných aktivít spolu s dvadsiatimi ďalšími inšpiratívnymi námetmi, ktoré tematicky korešpondujú s učivom konkrétneho vybraného predmetu, a to v rámci všetkých ročníkov druhého stupňa základnej školy. Aktivity sú stavané tak, aby si žiačky a žiaci prostredníctvom nich nielen zopakovali doterajšie vedomosti z matematiky, ale sa aj nenásilnou formou dozvedeli niečo nové o globálnych témach. Popritom sa navyše učia dané informácie spracovávať, selektovať, vyhodnocovať a interpretovať, a tak aj kriticky rozmýšľať a kreovať si vlastné názory a postoje.

 

 • Aktivita ” Rozveseľme svet” je určená žiakom: 6. ročníka ZŠ
 • Tematický celok: vnútorný a vonkajší život jednotlivca
 • Téma: ľudská psychika – emócie a city
 • Téma GV: globálne problémy a rozvojová spolupráca
 • Čas určený na aktivitu je:  45 minút

 

Ciele

Žiak/žiačka má:

 • zopakovať si učivo o súčastiach ľudskej psychiky – prežívaní a správaní, osvojiť si pojmy: súcit, empatia, solidárnosť, prosociálne konanie
 • rozvíjať pocit zodpovednosti a solidárnosti
 • zvýrazniť potrebu prosociálneho konania, humanitárnej a rozvojovej spolupráce

 

Aktivitu si môžte zadarmo stiahnuť na tejto stránke.