Námet na aktivitu – Reformácia a protireformácia

Aktivita- Reformácia a protireformácia

  • Odporúčaný ročník: 7. ročník ZŠ
  • Téma: Obrazy novovekého sveta – reformácia a protireformácia
  • Téma GV: Náboženská sloboda, ľudské práva
  • Hlavný cieľ: Vysvetliť príčiny reformácie; opísať hlavné dôsledky reformačného procesu; vymenovať významných reformátorov; ukázať na mape smery šírenia reformácie v Európe; vysvetliť rozhodnutia Tridentského koncilu v kontexte reakcie katolíckej cirkvi na reformáciu; tolerancia a náboženská sloboda v súčasnosti. Nájsť súvislosti medzi šírením reformácie a medzinárodným obchodom.

 

Stručný opis:

Úlohou žiakov bude označiť na obrysovej mape Európy centrá reformácie a jej šírenie do európskych krajín. V diskusii žiaci poukážu na zmeny v spoločnosti v dôsledku reformácie a na to, aká bola reakcia katolíckej cirkvi. Na obrysovej mape sveta vyznačia oblasti, do ktorých odchádzali tí, ktorí boli prenasledovaní pre svoje náboženské presvedčenie.