Čo je globálne vzdelávanie?

Na jednej strane je to prístup k vzdelávaniu, ktorý v učení (sa) zdôrazňuje globálny kontext, porozumenie globálnym témam a súvislostiam. Na strane druhej je to však aj samotný spôsob, akým (sa) učíme, akým nadobúdame a odovzdávame poznanie, akým spôsobom kriticky analyzujeme a reflektujeme dnešný svet a našu rolu v ňom. Od nášho bezprostredného okolia, po planétu ako celok.

Nejde tak primárne o globálne v zmysle “svetové”, hoci sa zaoberá aj témami, ako je zmena klímy či svetový obchod – a tie nepoznajú hranice štátov či dokonca kontinentov. Je to zároveň aj globálne ako čosi “celkové” či “celostné”.

Napriek dojmu, ktorý môže vytvárať, tak nejde o nejakú formu propagácie globalizácie a s ňou spojených javov. Práve naopak, na globalizáciu a jej nastavenie veľmi často reaguje kriticky. No zároveň s jej existenciou, celkom realisticky, počíta a snaží sa nás na ňu a jej vplyvy pripraviť.

Zároveň ide o vzdelávanie, ktoré je zo svojej podstaty “transformatívne”. Čo to znamená? Ide o jeho schopnosť meniť/transformovať naše referenčné rámce. Cielene, prostredníctvom kritickej analýzy, meniť pohľady, ktorými (si) definujeme svet. Umožňuje kriticky reflektovať vlastné predstavy a presvedčenia, našu pozíciu vo svete a vzťah s inými ľuďmi či časťami planéty. A následne na základe uvedomenej analýzy meniť pohľad na svet.

Niekoľko programových a iných materiálov