Vzdelávacie materiály

V občianskej spoločnosti a neskôr aj na MŠMT vzniklo niekoľko iniciatív, ktoré rodičom ponúkajú pomoc a materiály k vzdelávaniu počas mimoriadneho stavu. A my sme sa rozhodli doplniť ich tým, čo môžeme. Čo sa teda dá robiť pri prerušenej výučbe, keď sú deti doma a treba sa vzdelávať? Máme pre vás pár tipov z dielne organizácií Človek v ohrození, Živica a Nadácia Milana Šimečku.

Vzdelávacie materiály boli primárne vytvorené pre pedagógov a odborný personál, na učenie v prostredí, kde sú celé triedne kolektívy. No nájdete v nich aj aktivity, ktoré sa s trochou kreativity dajú adaptovať aj na menšie skupinky, či jednotlivcov. Všetky aktivity sú vedené s dôrazom na participatívne metódy vzdelávania.

Čiže, ak ste vymenili školskú triedu za obývačku, stále sa nimi môžete inšpirovať a nájdete v nich množstvo užitočných informácií a aktivít.

P.S. Postupne sem budeme pridávať aj ďalšie vzdelávacie materiály.

 

 

Základné školy - Globálne vzdelávanie vo vyučovacích predmetoch

Pripravili sme si pre vás výber aktivít vhodných pre žiakov a žiačky 2. stupňa ZŠ. Aktivity sú rovnako vhodné aj pre žiakov a žiačky nižších ročníkov stredných škôl. Viaceré tematické celky sa preberajú rovnako na základnej aj strednej škole. Tematické vymedzenie vás preto môže nasmerovať k aktivite, ktorú hľadáte.

Nižšie nájdete metodické príručky, ktoré pokrývajú obsahové štandardy jednotlivých predmetov. Každá príručka obsahuje niekoľko aktivít s pripravenými prílohami a viacero námetov, ktoré môžete kreatívne modifikovať podľa vašej potreby.

Stredné školy - Globálne vzdelávanie vo vyučovacích predmetoch

Pripravili sme si pre vás výber aktivít vhodných pre žiakov a žiačky stredných škôl. Aktivity sú tvorené tak, aby zapadli do kurikula vzdelávania v konkrétnych predmetoch, pričom si prosím všimnite konkrétne učivo resp.témy ktorým sa aktivity venujú. Tematické vymedzenie vás môže nasmerovať k aktivite, ktorú hľadáte.

Nižšie nájdete metodické príručky, ktoré pokrývajú obsahové štandardy jednotlivých predmetov. Každá príručka obsahuje niekoľko aktivít s pripravenými prílohami a viacero námetov, ktoré môžete kreatívne modifikovať podľa vašej potreby.

Tématické vzdelávacie materiály

Pripravili sme pre vás vzdelávacie materiály, ktoré sa dajú využiť v rôznych predmetoch, avšak ich využitie je vhodné pre hlbšie pochopenie niektorých tém.

Nižšie nájdete metodické príručky, ktoré pokrývajú témy ako Zodpovedná spotreba, Afrika, Generačná chuboba a obrazy menšín v našich hlavách. Každá príručka obsahuje niekoľko aktivít s pripravenými prílohami a viacero námetov, ktoré môžete kreatívne modifikovať podľa vašej potreby.

Jeden svet na školách - Vzdelávame s dokumentárnymi filmami

Dokumentárny film je výborným nástrojom na otvorenie témy, pretože poskytuje zážitok, vedomosti, informácie a emócie, ale hlavne zodpovednosť za otvorenie témy sa prenáša na samotné médium resp. jeho tvorcov. To umožnuje učiteľom, neformálnym aktérom vzdelávania a ľudom zodpovedným za vzdelávanie v čase krízy, pôsobiť v roli angažovaného moderátora, ktorý sa pýta otázky a je zvedavý.

Je jedno, či ste profesionálni pedagógovia, alebo ľudia zodpovední za vzdelávanie v čase preventívnych opatrení, metodicko-informačné materiály vám pomôžu pripraviť jednoduché aktivity pred filmom a po filme. Pôvodne boli určené pre triedne kolektívy, ale s trochou kreativity ich zvládnete adaptovať aj na prostredie domácej výučby. Pamätajte pritom na to najdôležitejšie pri sledovaní dokumentov vo výučbe, a to na reflexiu po filme, pretože to je najpodstatnejšia časť celého procesu. Konkrétne otázky k reflexii nájdete vždy vo vzdelávacích materiáloch.

Nižšie nájdete popis konkrétnych dokumentárnych filmov a odkazy na sledovanie a vzdelávacie materiály

Interaktívne výučbové softvéry pre ZŠ a SŠ

Výučbový softvér ponúka zmysluplnú a aktívnu výučbu žiakov najmä II. stupňa základných škôl, ale aj stredných škôl. Obsahovo a metodicky je navrhnutý tak, aby poskytoval pedagogičkám a pedagógom všetky potrebné podklady pre interaktívnu výučbu s možnosťou riadiť a usmerňovať jej priebeh, hodnotiť žiakov a podporovať u nich kritické myslenie a tímovú spoluprácu.

Nižšie nájdete výučbový softvér, ktorý pokrýva témy ako Globálne rozvojové vzdelávanie v pohybe, Tajomstvo vody, Energia v súvislostiach, Výzvy a vízie súčasnej spoločnosti a Moderne o odpadoch.

Online nástroje a pracovné listy pre SŠ

Online vzdelávacie nástroje a pracovné listy venované primárne témam genocídy, rasizmu a diskriminácie sú vhodné najmä pre študentov stredných škôl.

Nástroje Stories that Move ako aj IWitness sa dajú bez problémov použiť na vzdielené učenie a ponúkajú aj možnosti vzájomnej spolupráce medzi študentami. RomaAndSintiGenocide.eu je séria pracovných listov, vhodná napríklad na spoločné vypracovanie cez videohovor.

Základné školy – Učíme (sa) v globálnych súvislostiach

Rozkliknite jednotlivé predmety a zoznámte sa s predmetovými aktivitami.

ZŠ - Matematika

Príručka je určená všetkým z vás, ktoré a ktorí by ste radi obohatili svoje hodiny o témy globálneho vzdelávania, a to spôsobom, ktorý bude zaujímavý a prínosný rovnako pre Vás, ako aj pre Vašich žiakov – prostredníctvom zážitkových aktivít. V príručke nájdete desať podrobne rozpracovaných aktivít spolu s dvadsiatimi ďalšími inšpiratívnymi námetmi, ktoré tematicky korešpondujú s učivom konkrétneho vybraného predmetu, a to v rámci všetkých ročníkov druhého stupňa základnej školy. 

Príručka je dostupná na tomto odkaze.

 V príručke nájdete tieto aktivity: 

1. Strom 

Téma: počtové výkony s prirodzenými číslami 

Ciele: 1.) zopakovať si matematické operácie s prirodzenými číslami a premenu jednotiek hmotnosti 2.) uplatniť matematické poznatky pri riešení problémov z bežného života 3.) upozorniť na previazanosť stromov s existenciou života.

 

2. Voda 

Téma: počtové výkony s prirodzenými číslami 

Ciele: 1.) vytvárať predpoklady a overovať ich hravou formou 2.) zopakovať si zaokrúhľovanie prirodzených čísel; násobenie jedno a viacciferným číslom; delenie jednociferným číslom; používanie kalkulačky 3.) prezentovať matematiku ako systém, v ktorom všetko so všetkým súvisí 4.) pochopiť dôležitosť vody ako strategickej suroviny pre celé ľudstvo 

 

3. Školská taška  

Téma: Desatinné čísla; počtové výkony (operácie) s desaninými číslami 

Ciele: 1.) precvičiť si počítanie s desatinými číslami a zaokrúhľovanie 2.) uvedomiť si prítomnosť chudoby vo svete a jej následky na život v danej krajine 3.) rozvíjať svoje kritické myslenie 

 

4. Vojnové konflikty 

Téma: obsah obdĺžnika a štvorca   

Ciele: 1.) aplikovať vedomosti v riešení úloh zameraných na výpočet obvodu alebo obsahu štvorca a obdĺžnika 2.) oboznámiť sa s údajmi o financiách, ktoré sa každoročne vynakladajú na armádu 3.) uvedomiť si dôsledky vojnových konfliktov vo svete 4.) oboznámiť sa s niektorými globálnymi problémami vo svete 

 

 5. Vlajky 

Téma: Pomer; percentá 

Ciele: 1.) zopakovať počítanie obsahov jednoduchých rovinných útvarov s využitím pomeru 2.) znázorňovať časti celku kruhovým diagramom 3.) spoznať vlajky krajín, diskutovať o spoločných a rozdielnych znakoch rôznych krajín 4.) pochopiť pojmy „multikulturalizmus“ a „interkultúrny dialóg“ 

 

6. Pútnické miesta 

Téma: Mierka mapy; priama a nepriama úmernosť  

Ciele: 1.) zopakovať si prácu s mierkou mapy na výpočet vzdušnej vzdialenosti 2.) použiť priamu úmernosť na vyjadrenie dráhy a času 3.) diskutovať o práve na slobodu myslenia, svedomia a náboženského vierovyznania 4.) porovnať počty stúpencov jednotlivých náboženstiev 

 

7. Detská práca 

Téma: Rovnobežníky; lichobežníky; obsah trojuholníka 

Ciele: 1.) zopakovať si počítanie obsahov rovinných útvarov 2.) aplikovať vedomosti z geografie v rámci matematiky 3.) oboznámiť sa s pojmami detská práca a detské práva a krajinami, kde sú tieto práva porušované 

 

8. Rovnaká práca=rovnaká pláca? 

Téma: Premenná; výraz; rovnica 

Ciele: 1.) zopakovať počítanie aritmetického priemeru 2.)zostaviť lineárnu rovnicu popisujúcu daný problém 3.) poukázať na diskrimináciu žien na Slovensku a problematiku rodovej (ne)rovnosti ako jedno z ľudských práv 

 

9. iPhone 

Téma: Grafické znázorňovania závislosti; štatistika 

Ciele:  1.) naučiť sa analyzovať údaje v texte, znázorňovať údaje graficky, čítať základné vlastnosti závislostí z grafu, počítať s veľkými číslami a percentami 2.) uvedomiť si vzájomnú previazanosť sveta v rámci svetového obchodu 

 

10. Migrácia 

Téma: Štatistika 

Ciele: 1.) osvojiť si analýzu údajov v tabuľkách a diagramoch; ich čítanie, interpretácia a tvorba; prechod od jedného typu znázornenia k inému 2.) zoznámiť sa s problematikou migrácie 

ZŠ - Geografia

Príručka je určená všetkým z vás, ktoré a ktorí by ste radi obohatili svoje hodiny o témy globálneho vzdelávania, a to spôsobom, ktorý bude zaujímavý a prínosný rovnako pre Vás, ako aj pre Vašich žiakov – prostredníctvom zážitkových aktivít. V príručke nájdete desať podrobne rozpracovaných aktivít spolu s dvadsiatimi ďalšími inšpiratívnymi námetmi, ktoré tematicky korešpondujú s učivom konkrétneho vybraného predmetu, a to v rámci všetkých ročníkov druhého stupňa základnej školy. 

Príručka je dostupná na tomto odkaze.

V príručke nájdete tieto aktivity:

1.Prežijeme?  

Téma: typy krajín 

Ciele: 1.) uvedomiť si príčiny a dôsledky prírodných javov a ich vplyv na život na zemi 2.) posilniť schopnosť analyzovať situáciu a zhodnotiť aj okolnosti, ktoré môžu pomôcť pri riešení prekážok 3.) podporiť diskusiu o faktoroch ovplyvňujúcich životné prostredie 4.) naučiť sa orientovať na mape.

 

2. Život nie je rozprávka alebo kto je pánom Zeme? 

Téma: Cestujeme a spoznávame našu Zem 

Ciele: 1.) naučiť sa charakterizovať geografické javy v krajine a ich vzťahy 2.) uvedomiť si rozhodujúce postavenie človeka v krajine, jeho možnosti kladne a záporne meniť krajinu a prispôsobovať ju svojim potrebám 3.) pochopiť vzájomnú prepojenosť a súvislosti medzi jednotlivými zložkami krajiny, a tak vnímať problémy životného prostredia 4.) naučiť sa argumentovať, hľadať súvislosti v javoch týkajúcich sa životného prostredia. 

 

3. Príbeh kindervajca 

Téma:  Amerika 

Ciele: 1.) uvedomiť si princípy a aktérov svetového obchodu 2.) naučiť sa rýchlo a správne rozhodovať 3.) pochopiť kultúrne a sociálne aspekty ovplyvňujúce životnú úroveň človeka 4.) orientovať sa na mape Ameriky a získať prehľad o rozmiestnení priemyselnej výroby. 

 

4. Vylúčení 

Téma: Amerika, obyvateľstvo Ameriky 

Ciele:  1.) dokázať vysvetliť pojem favela, geto, slum 2.) zmeniť stereotypy a rozvíjať toleranciu voči iným národom a sociálne slabším skupinám 3.) analyzovať príčiny a dôsledky problémov v sociálne vylúčených komunitách 4.) naučiť sa geografi cké pojmy súvisiace s Amerikou 5.) naučiť sa vyhľadávať informácie na internete 6.) pracovať s mapou alebo atlasom.

 

5. Trápenie šéfredaktora 

Téma: Ázia, obyvateľstvo Ázie 

Ciele: 1.) naučiť sa charakterizovať situáciu v Ázii, problémy, ktoré vznikajú z politického alebo spoločenského hľadiska 2.)  umiestniť jednotlivé správy do geografického prostredia 3.) získať informácie o kultúrnej pestrosti Ázie 4.) analyzovať dôležitosť politických a spoločenských udalostí.

 

6. Revolúcia na sociálnych sieťach 

Téma: Afrika a Ázia, obyvateľstvo Afriky a Ázie 

Ciele: 1.) analyzovať písaný text 2.) naučiť sa ako aktívne vyhľadávať informácie na internete 3.)  prostredníctvom nových médií zistiť, čo bolo cieľom revolúcií v arabských krajinách severnej Afriky a blízkeho východu, a zistiť viac o týchto krajinách 4.) zistiť príčiny a dôsledky revolúcií v arabskom svete 5.) odbúrať stereotypy o arabských krajinách prostredníctvom spoznania mladej generácie v týchto krajinách. 

 

7. Déjà-vu 

Téma: Európa, štáty Severnej Európy, Dánsko, obyvateľstvo 

Ciele: 1.) získať informácie o porušovaní ľudských práv vo svete a prostredníctvom ich spoločného sídla v Dánsku získať geografické informácie o Dánsku 2.) uvedomiť si súvislosti medzi rôznorodosťou jednotlivých krajín a zároveň spoločným problémom, ktorý ich spája 3.)  hľadať príčiny porušovania ľudských práv a možnosti ich riešenia vo svete 4.) porovnávať túto situáciu so situáciou v Európe a vybraných štátoch Európy.

 

8. Vyberám si správne? 

Téma: Geografia Európy, Severná Európa 

Ciele: 1.) získať nové a zopakovať si už naučené poznatky o krajinách severnej Európy, vedieť ich porovnať z hľadiska ich prírodných pomerov, ľudských zdrojov, ale aj možností pre zamestnanie a iných sociálnych faktorov 2.) vedieť formulovať kritériá na výber vhodnej lokality z hľadiska prírodných a sociálno-ekonomických faktorov a vyhodnotiť situáciu na základe kritérií pre ďalší život konkrétneho cudzinca 3.) uvedomiť si rôznosť ľudí a ich právo na dôstojný život.

 

9.Batožiny na konferencii 

Téma: Geografia Slovenska, obyvateľstvo Slovenska, veda a kultúra na Slovensku, osobnosti 

Ciele: 1.) získať poznatky o geografickom priestore a umiestnení Slovenska v celosvetovom priestore 2.) pochopiť prostredie v jednotlivých historických obdobiach, v ktorých obyvatelia zo Slovenska odišli do zahraničia 3.) uvedomiť si relatívnosť vzdialenosti minulosti a v súčastnosti, uvedomiť si dôvody migrácie v rôznych historických obdobiach a porovnať so súčasnými dôvodmi 4.) precvičiť orientáciu na mape, porovnať oblasti z geografického hľadiska 5.) diskutovať o príčinách migrácie.

 

10. Hula-hop 

Téma: Slovensko, hospodárstvo Slovenska 

Ciele: 1.) získať informácie o priemyselných odvetviach, ktoré tvoria základ hospodárstva štátu 2.) uvedomiť si ako globalizácia zastihla aj priemyselnú výrobu na Slovensku a výrobky, ktoré používame 3.) pochopiť a uvedomiť si problematiku rozvojových krajín pri ťažbe koltánu 4.) posilniť schopnosť žiačok a žiakov analyzovať situáciu a zhodnotiť prekážky a okolnosti, ktoré môžu pomôcť pri formovaní postojov pre oblasť globálneho občianstva.

ZŠ - Občianska náuka

Príručka je určená všetkým z vás, ktoré a ktorí by ste radi obohatili svoje hodiny o témy globálneho vzdelávania, a to spôsobom, ktorý bude zaujímavý a prínosný rovnako pre Vás, ako aj pre Vašich žiakov – prostredníctvom zážitkových aktivít. V príručke nájdete desať podrobne rozpracovaných aktivít spolu s dvadsiatimi ďalšími inšpiratívnymi námetmi, ktoré tematicky korešpondujú s učivom konkrétneho vybraného predmetu, a to v rámci všetkých ročníkov druhého stupňa základnej školy. 

Príručka je dostupná na tomto odkaze.

 V príručke nájdete tieto aktivity: 

1. Moja malá rodinná farma 

Téma: Moja rodina, Normy a pravidlá, práva a povinnosti členov rodiny 

Ciele: 1.) upevniť si učivo o rôznych typoch rodín 2.) poznať práva a povinnosti členiek a členov rodiny 3.)oboznámiť sa s pozivnymi efektmi udržateľného spôsobu života. 

 

2. Penalty 

Téma: Moja škola, Trieda ako sociálna skupina, práva a povinnosti žiakov v škole a v rámci kolektívu triedy, triedna a školská samospráva 

Ciele: 1.) umožniť žiačkam a žiakom prežiť si priamu skúsenosť s kolektívnou a individuálnou zodpovednosťou v rámci školy a triedy, ako aj spoznať ich triedu ako sociálnu skupinu 2.) aplikovať poznatky žiačok a žiakov o kolektívnej a individuálnej zodpovednosti na problematiku životného prostredia 3.) oboznámiť žiačky a žiakov s princípom: „mysli globálne, konaj lokálne“. 

 

3. Rozveseľme svet 

Téma: Vnútorný a vonkajší život jednotlivca, Ľudská psychika – emócie a city 

Ciele: 1.) zopakovať si učivo o súčastiach ľudskej psychiky – prežívaní a správaní, osvojiť si pojmy: súcit, empatia, solidárnosť, prosociálne konanie 2.)  rozvíjať pocit zodpovednosti a solidárnosti 3.) zvýrazniť potrebu prosociálneho konania, humanitárnej a rozvojovej spolupráce. 

 

4. Pestrofarebná kytica 

Téma: Vnútorný a vonkajší život jednotlivca, Sociálne zručnosti 

Ciele: 1.) oboznámiť sa s novým učivom o sociálnych zručnostiach 2.) pochopiť v rámci činnosti sociálnych skupín rozdiel medzi súťažením a spoluprácou 3.) rozvíjať pocit spolupráce, zodpovednosti a solidárnosti prostredníctvom zážitkovej metódy 4.) uvedomiť si potrebu humanitárnej a rozvojovej spolupráce.

 

 5. Výskumníci 

Téma: Sociálne vzťahy v spoločnosti, Štruktúra obyvateľstva 

Ciele: 1.) zamyslieť sa nad rozdielmi medzi pojmami „národ”, „národnosť“ (z predchádzajúcej hodiny) a „menšina” 2.)  získať vedomosti o národnostných menšinách žijúcich na Slovensku 3.) vyjadriť svoj vlastný názor a získať kritický postoj k problemati národnostných menšín, vedieť argumentovať a zdôvodniť svoje postoje. 

 

6. Príbehy zo susedstva 

Téma: Sociálne vzťahy v spoločnosti, Multikulturalizmus 

Ciele: 1.) získať kritický postoj k problematike multikulturalizmu, subkultúr, stereotypov a predsudkov 2.)  vyjadriť svoj vlastný názor na funkciu stereotypov a predsudkov vo vzťahoch v rámci spoločnosti. 

 

7. Môj deň 

Téma: Štát a právo, Ľudské a občianske práva, Medzinárodné dokumenty o ľudských právach a právach detí 

Ciele: 1.) bližšie sa oboznámiť s právom na zdravý vývoj a s právom na vzdelanie z Dohovoru o právach dieťaťa 2.) zamyslieť sa nad rozdielnym rešpektovaním ľudských práv vo svete, ako aj nad zmyslom propagovania ľudských práv. 

 

8. Pre a proti 

Téma: Štát a právo, Ľudské a občianske práva, Medzinárodné dokumenty o ľudských právach 

Ciele: 1.) poznávať obsah a získať orientáciu v medzinárodných dokumentoch o ľudských právach: Listina základných ľudských práv a slobôd, Všeobecná deklarácia ľudských práv, Európsky dohovor o ochrane základných práv a slobôd 2.)  vyjadriť svoj vlastný názor a získať kritický postoj k problematike trestu smrti 3.) vedieť argumentovať a zdôvodniť svoje postoje k danej problematike.

 

9. Statky-zmätky 

Téma: Ekonomický život v spoločnosti, Potreby a statky 

Ciele: 1.) osvojiť si definície základných ekonomických pojmov (statky, potreby…) 2.) oboznámiť žiakov s pojmom globalizácie a globálnej previazanosti 3.) zamyslieť sa nad dôsledkami globalizácie. 

 

10. Čo ukrývajú vlajky? 

Téma: Ekonomický život v spoločnosti, Výroba, výrobca / Spotrebiteľ, spotreba 

Ciele: 1.) upozorniť na prepojenosť ekonomík jednotlivých krajín 2.) vysvetliť vzájomné ovplyvňovanie viac a menej rozvinutých krajín 3.)  upozorniť na dôležitosť etického podnikania.

ZŠ - Biológia a dejepis

V príručke nájdete 19 komplexne rozpracovaných aktivít a 41 súhrnných námetov, ktoré tematicky korešpondujú s učivom predmetov biológia a dejepis v rámci všetkých ročníkov 2. stupňa základnej školy. Nájdete v nej komplexne rozpracované aktivity so zameraním na témy globálneho vzdelávania, ktoré tematicky korešpondujú s učivom predmetu biológia a dejepis v rámci všetkých ročníkov druhého stupňa základnej školy. Okrem podrobne rozpracovaných aktivít pre každý ročník a predmet, vám ponúkame možnosť inšpirovať sa a vytvoriť si vlastnú aktivitu na základe stručne opísaných súhrnných námetov, ktoré nájdete hneď za dvoma hlavnými ročníkovými predmetovými aktivitami. 

Príručka je dostupná na tomto odkaze.

 V príručke nájdete tieto aktivity: 

Biológia 

1. Dažďový prales 

Téma: Život v lese / Ako žije les 

Ciele:  1) opísať príčiny odlesňovania dažďových pralesov (kognitívny); 2) vysvetliť dôsledky odlesňovania dažďových pralesov na lokálnej aj globálnej úrovni (kognitívny); 3) posúdiť, akým spôsobom sa on sám /ona sama (jeho/jej rodina) podieľa na odlesňovaní dažďových pralesov (kognitívny); 4) prevziať zodpovednosť za správanie, ktoré zabezpečí trvalo udržateľný život na zemi (afektívny); 5) navrhnúť riešenia, ako sa na lokálnej úrovni môže podieľať na riešení tohto problému (psychomotorický).

 

2. Valentínska ruža 

Téma: Život vo vode a na brehu / Voda a jej okolie 

Ciele: 1) diskutovať o hospodárení s vodou a o spotrebe pitnej vody v domácnosti, posúdiť naše správanie sa (kognitívny); 2) posúdiť prístup k pitnej vode obyvateľov na Slovensku a v iných krajinách sveta (kognitívny); 3) analyzovať globálnu prepojenosť prostredníctvom výrobkov, ktoré kupujeme (kognitívny); 4) vyjadriť pocit spolupatričnosti a zodpovednosti voči ľuďom sveta (afektívny); 5)  navrhnúť reálne možnosti riešenia tohto problému (psychomotorický); 6) prevziať zodpovednosť za správanie, ktoré zabezpečí trvalo udržateľný život na zemi (psychomotorický).

 

3. Čo sa skrýva pod šupkou

Téma: Plod, semeno 

Ciele: 1) vysvetliť vzájomnú závislosť a prepojenosť rôznych oblastí sveta (kognitívny); 2) analyzovať problémy, ktoré súvisia s pestovaním prezentovaných plodín (kognitívny); 3) opísať výhody spravodlivého obchodu (kognitívny); 4) venovať pozornosť pôvodu konzumovaného jedla a podmienkam, za akých boli suroviny vyrobené (afektívny); 5) navrhnúť riešenia, ako môžu spotrebitelia prispieť k odstráneniu týchto problémov (psychomotorický).

 

4. Vieme, čo jeme?

Téma: Chovateľsky významné cicavce 

Ciele: 1) kriticky analyzovať dôsledky nášho konzumného spôsobu života a nadmernej konzumácie mäsa (kognitívny); 2) vysvetliť pojem trvalo udržateľný rozvoj (kognitívny); 3) prevziať zodpovednosť za svoje konanie a životný štýl (afektívny); 4) orientovať sa v ponuke potravín na trhu a vyberať si potraviny, ktoré viac prispievajú k trvalo udržateľnému rozvoju (psychomotorický). 

 

5. V zdravom tele zdravý duch

Téma: Životný štýl a zdravie človeka 

Ciele: 1) opísať, aké choroby ohrozujú ľudí na rôznych kontinentoch (kognitívny); 2) vysvetliť, čo tieto choroby spôsobuje, ako sa dá zabrániť ich vzniku, respektíve ich šíreniu (kognitívny); 3) prevziať zodpovednosť za vlastné zdravie a zdravie svojej rodiny a priateľov (afektívny); 4) rozvíjať schopnosť myslieť v súvislostiach (psychomotorický); 5) osvojiť si zásady zdravého štýlu života a správnych medziľudských vzťahov (psychomotorický) 

 

6. Čo z nich vyrastie?

Téma: Zdravie a život človeka / Vonkajšie vplyvy na ľudské zdravie 

Ciele: 1)analyzovať príčiny vysokej detskej úmrtnosti v krajinách globálneho Juhu (kognitívny); 2) objasniť pojem humanitárna pomoc a vysvetliť formy tejto pomoci (kognitívny); 3) vymenovať organizácie poskytujúce humanitárnu pomoc (kognitívny); 4) empaticky sa vciťovať do situácie ostatných a solidarizovať s ľuďmi žijúcimi v ťažkých životných podmienkach (afektívny); 5) pociťovať motiváciu, podieľať sa na riešení globálneho problému – vysokej detskej úmrtnosti (psychomotorický). 

 

7. Spoločný príbeh

Téma: Minerály a horniny 

Ciele: ´1) vysvetliť globálnu prepojenosť medzi našim konzumným spôsobom života a životom ľudí v iných krajinách sveta (kognitívny); 2) kriticky analyzovať príčiny a dôsledky detskej práce a ťažkých životných podmienok ľudí žijúcich v rôznych oblastiach sveta (kognitívny); 3) rozvíjať systémové myslenie a hľadať súvislosti (kognitívny); 4) pociťovať motiváciu, podieľať sa (podľa svojich schopností a možností) na riešení lokálnych a globálnych problémov (afektívny); 5) orientovať sa v ponuke tovarov na trhu a vyberať si tovary, pri výrobe ktorých neboli porušované ľudské práva a práva detí (psychomotorický).  

 

8. Zemetrasenie

Téma: Zemetrasenie 

Ciele: 1) vysvetliť pojem humanitárna pomoc (kognitívny); 2) vymenovať formy humanitárnej pomoci a organizácie, ktoré túto pomoc poskytujú (kognitívny); 3) uznať opodstatnenosť a nevyhnutnosť humanitárnej pomoci (afektívny); 4) uviesť príklad, ako sa on/ona, jeho/jej rodina môže podieľať na tejto pomoci (psychomotorický); 5) vyhľadať konkrétne projekty humanitárnej pomoci (psychomotorický). 

 

9. Gandeny(zážitková hra) 

Téma:  Životné prostredie 

Ciele: 1) prevziať zodpovednosť za svoje konanie (afektívny); 2) podieľať sa na rozhodovaní v skupine (afektívny); 3) iniciovať spoluprácu medzi skupinami (afektívny); 4) zasadzovať sa za trvalo udržateľný rozvoj (afektívny).

 

10. Kúty

Téma:  Životné prostredie organizmov a človeka 

Ciele: 1)zaujať stanovisko, vyjadriť názor na danú tému (kognitívny); 2) uviesť argumenty na podporu svojho stanoviska, obhajovať svoje stanovisko (kognitívny); 3) kriticky analyzovať protiargumenty (kognitívny); 4) byť schopný/á zmeniť svoj názor na základe predložených argumentov (afektívny); 5) aktívne počúvať ostatných diskutujúcich (psychomotorický).

 

Dejepis 

1. Priestor a čas

Téma: Priestor a čas 

Ciele: 1) naučiť sa pracovať s historickou mapou a časovou priamkou; 2) rozlíšiť pojmy bydlisko, obec/mesto, región, SR, Európska únia, Európa, svet a uvedomiť si ich vzájomnú prepojenosť; 3) uvedomiť si, že sme súčasťou širšieho celku, 4) identifikovať prvky globalizácie vo svojom lokálnom prostredí.

 

2. Kus histórie

Téma:  Fotografia, obrázok ako historický prameň 

Ciele: 1)vedieť pracovať s fotografiou ako historickým prameňom; 2) uvedomiť si kultúrnu rozmanitosť na Slovensku, kultúrne stopy ovplyvňujúce život človeka v minulosti a súčasnosti.

 

3. Gotika

Téma: Kultúra, veda a umenie v stredoveku ˗ opakovanie 

Ciele: 1) charakterizovať základné prvky gotickej kultúry, najmä architektúry; 2) uvedomiť si podobne silné kultúrne vplyvy v iných častiach sveta; 3) vnímať dejinné udalosti aj z iného ako európskeho pohľadu; 4) prepájať a hľadať súvislosti medzi získanými vedomosťami; 5) reflektovať svoje stereotypy o afrických krajinách.

 

4. Olympijské hry

Téma: Olympijské hry 

Ciele: 1) analyzovať význam OH v období antiky; 2) nájsť spoločné a rozdielne znaky OH v minulosti a v súčasnosti; 3) porozumieť geopolitickým súvislostiam na pozadí olympijských hier; 4) spolupracovať v skupine.

 

5. Zámorské objavy

Téma: Zámorské objavy 

Ciele: 1) naučiť sa pracovať s mapou; 2) porozumieť príčinám a dôsledkom zámorských objavov; 3) uvedomiť si prepojenosť zámorských objavov s historickými i súčasnými globálnymi javmi; 4) uvedomiť si globálnu previazanosť na konkrétnych produktoch; 5) vnímať aj iný pohľad na dejiny ako ten európsky; 6) rozvíjať empatiu; 7) rozvíjať kritické myslenie a hľadanie súvislostí.

 

6. Priemyselná revolúcia

Téma: Zrod modernej doby, Priemyselná revolúcia 

Ciele: 1)porovnať proces výroby v cechovej dielni, manufaktúre a továrni; 2)vystihnúť základné znaky priemyselnej revolúcie; 3) diskutovať o súčasných formách výroby, o ich výhodách a nevýhodách; 4) uvedomiť si prepojenie procesov výroby s globálnymi problémami. 

 

7.Vysťahovalectvo 

TémaPríbeh/Spomienka ako historický prameň 

Ciele: 1.) analyzovať príčiny migrácie, čiže sťahovania ľudí v minulosti a v prítomnosti; 2.)  pomenovať príčiny, dôsledky sťahovania ľudí, jednotlivé osudy vysťahovalcov, migrantov, a dopad na životy rozdelených rodín. 

 

8. Pád komunizmu

Téma Súčasné dejiny 

Ciele: 1.) vyhodnotiť dopad zmien nielen v Európe; 2.)  porozumieť geopolitickým zmenám po páde komunizmu; 3.)  zopakovať si dôležité postavy a dejinné udalosti. 

 

9. Studená vojna

Téma: Studená vojna 

Ciele: 1. ) vysvetliť pojmy: studená vojna, železná opona, bipolárny svet; 2.) porovnať politické systémy východného a západného bloku; 3.)  rozpoznať vplyv bipolárneho sveta na každodenný život; 4.)  zistiť na pozadí reálnych osobných príbehov ľudí z rôznych krajín geopolitické súvislosti studenej vojny; 5. )  poskytnúť aj iný ako európsky pohľad na dejinné udalosti druhej polovice 20. storočia. 

ZŠ - Výtvarná a hudobná výchova

Príručka je určená všetkým z vás, ktoré a ktorí by ste radi obohatili svoje hodiny o témy globálneho vzdelávania, a to spôsobom, ktorý bude zaujímavý a prínosný rovnako pre Vás, ako aj pre Vašich žiakov – prostredníctvom zážitkových aktivít. V príručke nájdete desať podrobne rozpracovaných aktivít spolu s dvadsiatimi ďalšími inšpiratívnymi námetmi, ktoré tematicky korešpondujú s učivom konkrétneho vybraného predmetu, a to v rámci všetkých ročníkov druhého stupňa základnej školy.

Príručka je dostupná na tomto odkaze.

 V príručke nájdete tieto aktivity:

1. Čo nám hovorí voda

Téma: Výrazové prostriedky hudby a ich funkcia, zážitok z hudby a jeho zdôvodnenie 

Ciele: 1) napodobniť zvuky vody pomocou alternatívnych hudobných nástrojov  2) diskutovať o kladných a záporných vplyvoch vody na život na Zemi 3) verbálne vyjadriť názor na zásahy človeka do prírodného prostredia a jeho vplyv vodu, vodné živly.

 

2. Architekt odpadu

Téma: Hravé skúmanie priestoru 

Ciele: 1) vymýšľať inovatívne spôsoby využitie a odpadových materiálov 2) vedieť opísať poziva udržateľného spôsobu života 3) analyzovať svoje správanie s ohľadom na udržateľnosť životného prostredia.

 

3. Symboly v gotike a v súčasnom umení

Téma: Stredoveké a gotické umenie 

Ciele: 1) pomenovať obmedzenia, ktoré prináša negramotnosť 2) opísať rôzne typy negramotnosť 3) porovnať negramotnosť a obmedzenia, ktoré ľuďom prinášala v minulosti (v dobe vzniku gotických diel) a dnes 4)zhodnotiť mieru rozšírenia negramotnosti na svete a na Slovensku, pomenovať jej príčiny. 

 

4. Moja detská izba

Téma: Prostredníctvom hudby spoznávame kultúru rôznych národov / Podnety filmu a videa 

Ciele: 1)dokázať definovať a vysvetliť, čo sú globálne témy – chudoba, sociálne rozdiely, ľudské práva, práva dieťaťa … 2) porovnať rozdielne podmienky života a výchovy detí v rôznych krajinách sveta 3) analyzovať príčiny nerovnos vo svete 4) diskutovať o možných spôsoboch zlepšenia podmienok života detí.

 

5. Hudba rôznych kultúr na Slovensku 

Téma: Dokázať rozmýšľať a rozprávať o hudbe 

Ciele: 1)vnímať a rozoznávať hudobné príklady rôznych národností a etník, ktoré žili a žijú na území dnešného Slovenska, a teda aj multikulturalitu prostredia Slovenska (Uhorska v minulosti ) 2) vedieť vymenovať tradičné a nové menšiny na Slovensku 3) všímať si a akceptovať rozmanitosť a mnohorakosť v kultúrnych prejavoch.

 

6. Multikultúrne školské uniformy

Téma: Podnety krajčírstva 

Ciele: 1) vytvoriť krajčírske návrhy školských uniforiem rôznych kultúr 2) pomenovať a účelne použiť rôzne druhy látok a materiálov 3) všímať si a akceptovať rozmanitosť a mnohorakosť v kultúrnych prejavoch 4) analyzovať prepojenie slobodného vyjadrovania kultúry a základných ľudských práv.

 

7. Hudobná dráma

Témy: Interdisciplinárny projekt hudobnej performancie 

Ciele: 1) tvoriť divadlo, ktoré má v publiku vzbudiť pocity a myšlienky o ľudských právach 2) diskutovať o porušovaní ľudských práv a uvádzať príklady 3) obhajovať potrebu ochrany ľudských práv.

 

8. Mám právo na súkromie

Téma: Prostredie a situácia 

Ciele: 1)porozumieť rôznym cestám, ako sa realizuje právo na súkromie 2) ilustrovať právo na súkromie v konkrétnom prostredí 3) odhadnúť výhody a nevýhody vlastných životných podmienok.

 

9. Globálny ideál krásy

Téma: Postfotografia/ digitálne montáže, aplikácie, transformácie – morfing 

Ciele: 1) aplikovať vedomosti o grafickej úprave digitálnej fotografie 2) prehĺbiť si zručnosti v práci s grafickými počítačovými editormi 3) vytvoriť nový fotografický portrét s použitím morfovacieho editora 4) vyjadriť verbálne svoj názor na ideál krásy 5) vysvetliť podstatu chápania pojmu globálny ideál krásy. 

 

10. Reklama a globalizácia

Téma: Umenie a gýč – Manipulácia vkusu reklamou 

Ciele: 1) tvoriť reklamu 2) diskutovať o problematike vzťahu medzi umením a gýčom v reklame 3) zaujať kritický postoj voči manipulácii reklamou. 

ZŠ - Slovenský jazyk a literatúra

Príručka je primárne určená pre učiteľky a učiteľov 2. stupňa základných a stredných škôl, študentom a študentkám pedagogických vysokých škôl a všetkým ľuďom zaujímajúcim sa o globálne vzdelávanie (GV), ktorí chcú viesť svoje žiačky a žiakov porozumieť svetu v súvislostiach a rozvíjať ich kompetencie pre život pomocou slovenského jazyka a literatúry. 

12 aktivít sme do príručky zaradili po viacnásobnom pripomienkovaní a úpravách, pričom momentálne predstavujú to najlepšie z nášho dlhodobého a viacstupňového tvorivého procesu. Tematicky pokrývajú 12 tém globálneho vzdelávania. Všetky aktivity sú vytvorené s cieľom čo najväčšej miery zapojenia žiakov a žiačok do výučby, pretože využívajú konštruktivistické spôsoby vyučovania. 

Príručka je dostupná na tomto odkaze. 

 V príručke nájdete tieto aktivity: 

 1. Zamlčaná migrácia

Aktivita je zameraná na tému migrácie, ktorú otvára prostredníctvom hľadania a určovania podmetov vo vetách.  

Odporúčané prepojenia s kurikulom: 

Syntaktická/skladobná rovina jazyka – hlavný vetný člen, podmet, funkcia vo vete, v texte, štylistické využitie nevyjadreného podmetu v jazykovom (ústnom a písomnom) prejave; 

prierezová téma − multikultúrna výchova. 

 2. Poviem ti o klimatickej zmene

Aktivita sa zameriava na klimatickú zmenu a jej prejavy, argumentáciu a rozširovanie slovnej zásoby o odborné slová súvisiace s danou témou.  

Odporúčané prepojenia s kurikulom: 

Významová/lexikálna rovina jazyka – odborné názvy, jazykový prejav, adresát, kontext; 

prierezová téma − environmentálna výchova. 

3. Mali by sme byť feministkami?

Aktivita otvára diskusiu o postavení žien v spoločnosti na Slovensku aj vo svete, pričom čerpá z knižnej eseje Všetci by sme mali byť feminist(k)ami. 

Odporúčané prepojenia s kurikulom: 

Sloh, práca s informáciami – hlavná myšlienka, argumentácia; 

štruktúra literárneho diela – literárna postava; 

prierezová téma − osobnostný a sociálny rozvoj.

4. Nesúď knihu podľa obalu

Aktivita vychádza z knihy Christiana Piccioliniho s názvom Romantické násilie: Spoveď amerického skinheda, v ktorej sa venuje témam neznášanlivosti a interkultúrneho dialógu. 

Odporúčané prepojenia s kurikulom: 

Jazykoveda, sloh, komunikácia –priama a nepriama charak-teristika; 

čítanie s porozumením – reprodukcia s porozumením, analýza; 

prierezová téma –osobnostný a sociálny rozvoj. 

5. S pravdou von

Aktivita sa zameriava na bližšie porozumenie fenoménu cenzúry prostredníctvom individuálnej a skupinovej práce s reportážou o černobyľskej katastrofe. 

Odporúčané prepojenia s kurikulom: 

Jazykoveda, sloh, komunikácia –publicistický jazykový štýl, cielený rozhovor (interview); 

sloh, práca s informáciami –  argumentácia, informácia; 

prierezová téma –osobnostnýa sociálny rozvoj. 

 6. Bezodpadový deň

Aktivita sa zameriava na tému udržateľného rozvoja, životného prostredia a odpadu. 

Odporúčané prepojenia s kurikulom: 

Učenie sa – kontrola plnenia plánu, projektovanie vlastnej budúcnosti;  

sloh, práca s informáciami –  informácia, argumentácia; 

prierezová téma – environmentálna výchova. 

 7. Keby som stretol Maca Mlieča

Aktivita je zameraná na rozbor diela Maco Mlieč od Jozefa Gregora Tajovského, ktoré poslúži ako základ pre diskusiu o globálnom probléme porušovania ľudských práv. 

Odporúčané prepojenia s kurikulom: 

Krátka epická próza – poviedka, slovenský realizmus, charakteristika postáv, identifikácia myšlienkového posolstva diela; 

povinní autori a diela: J. G. Tajovský – Maco Mlieč;  

prierezová téma: osobnostný a sociálny rozvoj.

8. Čo dostávame a čo dávame

Aktivita sa zameriava na tému využívania prírodných zdrojov. 

Odporúčané prepojenia s kurikulom: 

Sloh, komunikácia, oznamovacie žánre – správa, oznam, pozvánka, plagát; 

prierezová téma – environmentálna výchova.

9. (Ne)urazíš sa?

Aktivita sa zameriava na jazyk a jeho (ne)vhodné použitie v komunikácii. Príklady pomenovaní ľudí s mentálnym postihnutím, ktoré sa používali v minulosti, ukazujú, ako sa spoločenské zmeny prenášajú aj do zmien v jazyku. 

Odporúčané prepojenia s kurikulom: 

Významová/lexikálna rovina jazyka – slovná zásoba, citovo zafarbené (expresívne) slová;  

jazykoveda, sloh, komunikácia–  efektívna komunikácia, kontext; 

prierezová téma − osobnostnýa sociálny rozvoj. 

 10. Neviditeľný

Aktivita priblíži mladej generácii tému chudoby a bezdomo-vectva prostredníctvom literárnej ukážky z diela Ako kameň od autora Roberta Swindellsa. Príbeh reflektuje život mladéhočloveka, ktorý sa ocitol na ulici. 

Odporúčané prepojenia s kurikulom: 

Nadvetná syntax – výkladový slohový postup, výklad, vyjadrenie príčinnosti, kauzálny reťazec; 

prierezová téma − osobnostný a sociálny rozvoj. 

 11. Vzdelanie nad zlato

Aktivita je zameraná na tému dostupnosti vzdelania, ktorá je žiakom a žiačkam priblížená prostredníctvom projektu rozvojovej spolupráce v Libanone. 

Odporúčané prepojenia s kurikulom: 

Významová/lexikálna rovina jazyka – jednoduché vety, súvetia podraďovacie a priraďovacie, zložené súvetia;  

prierezová téma − osobnostný a sociálny rozvoj. 

 12. Ako pomôcť Ťapákovcom

Aktivita sa zameriava na prácu s dielom Ťapákovci od Boženy Slančíkovej-Timravy, ktoré zobrazuje témy chudoby, zdravia a sociálneho vylúčenia. 

Odporúčané prepojenia s kurikulom: 

Krátka epická próza − novela, slovenský realizmus, charak-teristika postáv, identifikácia myšlienkového posolstva diela;  

hĺbkové členenia diela − dejový a významový (myšlienkový) plán diela; 

povinní autori a diela: Timrava – Ťapákovci;   prierezová téma: osobnostný a sociálny rozvoj. 

ZŠ - Etická výchova

Príručka je primárne určená pre učiteľky a učiteľov 2. stupňa základných a stredných škôl, študentom a študentkám pedagogických vysokých škôl a všetkým ľuďom zaujímajúcim sa o globálne vzdelávanie (GV). Dúfame, že vám poslúži ako inšpiratívna pomôcka, ktorá vás bude motivovať, aby ste otvárali na svojich hodinách aj nové a niekedy citlivé témy. 

Aktivity do príručiek nám pomáhali tvoriť, testovať a upravovať učiteľky z praxe, za pomoci 

predmetovej garantky Kataríny Komenskej z Prešovskej Univerzity a skúsených metodičiek GV z organizácie Človek v ohrození, ktoré majú dlhoročnú prax v globálnom vzdelávaní. Veríme, že takýmto prepojením rôznych skúseností vám prinášame cenné pomôcky, ktoré vám uľahčia implementáciu GV do vašich predmetov. 

 Príručka je dostupná na tomto odkaze. 

 V príručke nájdete tieto aktivity: 

1. Príbeh Faisala 

Počas úvodnej aktivity sa žiaci a žiačky v predstavách prenesú do situácie, kedy spolu s rodinou narýchlo opúšťajú domov. 

Odporúčané prepojenia s kurikulom: 

Identifikácia a vyjadrenie vlastných citov − city; kognitívna a emocionálna empatia  empatia, počúvanie a empatia; komunikácia  empatia, komunikácia citov; dôstojnosť ľudskej osoby  pozitívne hodnotenie druhých v bežných a záťažových situáciách; prierezová téma − osobnostný a sociálny rozvoj. 

 

2. Klíma sa nás týka

Aktivita otvára diskusiu o tom, aké dopady má zmena klímy na náš každodenný život. Žiaci a žiačky sa rozdelia do skupín a analyzujú, ako vplývajú rôzne sektory slovenskej ekonomiky na produkciu oxidu uhličitého. 

 Odporúčané prepojenia s kurikulom: 

Otvorená komunikácia – komunikačné zručnosti; prehlbovanie komunikačných spôsobilostí – počúvanie, dialóg; ekonomické hodnoty a etika – konzumná spoločnosť, solidarita; komunikácia – komunikačné zručnosti; etika práce, etika a ekonomika – globálne problémy; prierezová téma − environmentálna výchova. 

 

3. Aká práca, taká pláca

Témou aktivity je platová nerovnosť na základe rodu. Zážitok s neférovým odmeňovaním získajú žiaci a žiačky v úvodnom kvíze, ktorého vyhodnotenie nie je pre všetkých spravodlivé. 

Odporúčané prepojenia s kurikulom: 

Etika práce, etika a ekonomika − pravidlá fair play v ekonomicko-právnych vzťahoch; ekonomické hodnoty a etika − sociálna nerovnosť; dobré vzťahy v rodine − rovnosť, rovnaká dôstojnosť mužov a žien; zdroje etického poznania ľudstva − aktuálne etické problémy v spoločnosti; prierezová téma − osobnostný a sociálny rozvoj. 

 

 4. Pravidlá vojny

Aktivita sa zameriava na etické hodnoty, ktoré sú chránené aj počas vojnových konfliktov. Na úvod si žiaci a žiačky vypočujú nahrávku vojnových zvukov, diskutujú o pravidlách vojny a ich význame. 

Odporúčané prepojenia s kurikulom: 

Zdroje etického poznania ľudstva – mravné hodnoty, aktuálne etické problémy v spoločnosti; život, telesné a duševné zdravie ako etická hodnota – život a zdravie ako hodnota; filozofické zovšeobecnenie dosiaľ osvojených etických zásad – hodnoty a mravné normy; zdravý životný štýl – zdravie ako hodnota; prierezová téma – osobnostný a sociálny rozvoj. 

 

 5. Kto zastavíbiomasaker?

Aktivita sa venuje téme ochrany životného prostredia. Žiaci a žiačky simulujú hlasovanie v parlamente. Rozhodujú sa, či schvália dotácie na spaľovanie dreva. 

Odporúčané prepojenia s kurikulom: 

Etické aspekty ochrany prírody − ľudská činnosť a životné prostredie; zdroje etického poznania ľudstva − aktuálne etické problémy v spoločnosti; prehlbovanie komunikačných spôsobilostí − dialóg, diskusia; komunikácia − komunikačné zručnosti; prierezová téma − environmentálna výchova. 

  

6. O etických značkách

Aktivita sa zameriava na tému zodpovedného spotrebiteľského správania. Žiaci a žiačky hovoria o tom, čo je zodpovedná spotreba, ako vplýva na životné prostredie a na životy ľudí v rôznych častiach sveta. 

Odporúčané prepojenia s kurikulom: 

Etické aspekty ochrany prírody − ľudská činnosť a životné prostredie, zodpovednosť za prírodu; život, telesné a duševné zdravie ako etická hodnota − etika a ekológia; etika práce, etika a ekonomika − etické aspekty hodnoty prírody, fair trade; prierezová téma − environmentálna výchova. 

 

7. Načo nám je les?

Aktivita sa zameriava na spôsob, akým žiaci a žiačky vnímajú vplyv ľudskej činnosti na prírodné zdroje, konkrétne les. 

Odporúčané prepojenia s kurikulom: 

Etické aspekty ochrany prírody − vnímanie prírody, ľudská činnosť a životné prostredie; ekonomické hodnoty a etika − materiálne a nemateriálne hodnoty; etika práce, etika a ekonomika − globálne problémy; prierezová téma − environmentálna výchova. 

 

 8. Kto šil moje šaty?

Aktivita sa zameriava na tému etických hodnôt v textilnom priemysle. Na úvod hovoria žiaci a žiačky o svojich nákupných zvykoch. 

Odporúčané prepojenia s kurikulom: 

Etika práce, etika a ekonomika − ekonomické cnosti a hodnoty, globálne problémy; ekonomické hodnoty a etika − ekonomické cnosti, konzumná spoločnosť; prierezová téma − osobnostný a sociálny rozvoj. 

 

 9. Rodinné záležitosti

Aktivita sa zameriava na fungovanie rodín v rôznych krajinách sveta. Na úvod žiaci a žiačky uvažujú o tom, aké funkcie má rodina a ktoré z nich pomáhajú zabezpečiť. 

Odporúčané prepojenia s kurikulom:  

Etické aspekty vzťahu vo vlastnej rodine − rodina, v ktorej žijem; dobré vzťahy v rodine − rodina, rodinné pravidlá, tradície a zvyky, fungujúca rodina, vzťahy v rodine; prierezová téma − osobnostný a sociálny rozvoj. 

 

10. Rodinné monopoly

Aktivita sa začína spoločným brainstormingom. Žiaci a žiačky hovoria o tom, čo je chudoba, ktoré rodiny sú ňou najviac ohrozené a čo ju spôsobuje. 

Odporúčané prepojenia s kurikulom: 

Ekonomické hodnoty a etika – peniaze ako cieľ alebo prostriedok, sociálna nerovnosť; tvorivosť v medziľudských vzťahoch – tvorivosť v medziľudských vzťahoch; prehlbovanie komunikačných spôsobilostí − diskusia, riešenie konfliktov; etika práce, etika a ekonomika − ekonomické cnosti; prierezová téma − osobnostný a sociálny rozvoj. 

 

11. Nobelovka 

Aktivita sa zameriava na tému vzdelania, ktoré je jedným zo základných ľudských práv. Na úvod sa žiaci a žiačky rozdelia do skupín a postupne spoznávajú príbehy svetoznámych osobností ocenených Nobelovou cenou za mier. 

Odporúčané prepojenia s kurikulom: 

Pozitívne vzory správania v histórii a v literatúre − vzor, ideál, vzory správania v histórii; pozitívne vzory správania v každodennom živote − reálne vzory správania, verejné vzory správania; filozofické zovšeobecnenie dosiaľ osvojených etických zásad − prosociálne vzory, potreba celoživotného vzdelávania; prierezová téma − osobnostný a sociálny rozvoj. 

 

12. Zdravie v neistote

Na úvod sa žiaci a žiačky snažia pomocou rolovej hry identifikovať rôzne aspekty, ktoré ovplyvňujú prístup ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti. 

Odporúčané prepojenia s kurikulom: 

Život, telesné a duševné zdravie ako etická hodnota – život a zdravie ako hodnota; zdravý životný štýl – ochrana života, zdravie ako hodnota; vzťah k chorým, starým, zdravotne a sociálne znevýhodneným ľuďom – vzťah k chorým, zdravotne a sociálne znevýhodneným; dôstojnosť ľudskej osoby – hodnota ľudskej osoby; prierezová téma − ochrana života a zdravia. 

Stredné školy – Učíme (sa) v globálnych súvislostiach

Rozkliknite jednotlivé predmety a zoznámte sa s predmetovými aktivitami.

SŠ - Geografia

Príručka obsahuje 15 aktivít, ktoré ponúkajú zaujímavý obsah i formu. Mali by byť ľahko pochopiteľné, aplikovateľné na vyučovacích hodinách a zároveň, v prípade potreby, ľahko modifikovateľné. V neposlednom rade sa nezameriavajú len na učenie vedomostí, ale aj na rozvíjanie zručností, zmenu hodnôt a postojov a k tomu využívajú interaktívne metódy a participatívne formy učenia. Sú pripravené tak, aby sa dali stihnúť za jednu vyučovaciu hodinu. Globálne vzdelávanie ponúka veľa možností, ako môže byť začlenené do vyučovania predmetu, a to v súlade so Štátnym vzdelávacím programom. 

Príručka je dostupná na tomto odkaze.

Nájdete v nej tieto aktivity:

1. Ostrov odpadu

Anotácia: Aktivita umožňuje žiakom lepšie pochopenie systému morských prúdov a Coriolisovej sily vo Svetovom oceáne. Zároveň v nej, pri vyhľadávaní ohnísk odpadu, budú pracovať so zemepisnými súradnicami a mapou sveta. Jedným z cieľov je i zamyslenie sa a scitlivenie žiakov pri vlastnej spotrebe a nakladaní s odpadom. 

Obsahový štandard: Morské prúdy. Globálne problémy Zeme. Svetový oceán. Odpadové hospodárstvo. 

 

2. Nekonečné možnosti dažďového pralesa, alebokto sa veľa pýta, veľa sa dozvie

Anotácia: Žiaci budú sami, s pomocou internetových zdrojov, vyhľadávať pre nich zaujímavé informácie o dažďových (pra) lesoch. Zároveň budú diskutovať o tom, čo môžu sami urobiť pre ich ochranu a ako sa stať súčasťou pozitívnej zmeny. 

Obsahový štandard:  Globálne problémy Zeme; odlesňovanie. Ekosystém. Bioklimatické pásma; vplyv človeka na biosféru. 

 

3. Človeče – pouč sa!

Anotácia: Aktivita sa venuje téme globalizácie poľnohospodárstva a dôsledkov tohto javu. Žiaci v nej budú, formou rolovej hry, diskutovať k téme lokálnych a dovozových potravín. Dozvedia sa tiež viac o globalizovanosti dnešného poľnohospodárstva a to, ako sme, ako spotrebitelia, vzájomne prepojení s výrobcami potravín, ale i ľuďmi a ekosystémami vo vzdialených častiach sveta. 

Obsahový štandard: Lokalizačný činiteľ. 

 

4. Spor o pitnú vodu

Anotácia: Žiaci sa v aktivite na konkrétnych príkladoch zoznámia s fenoménom medzinárodných sporov o zdroje (pitnej) vody. Aktivita využíva viac techník – úvodný evokačný kvíz o vode, prácu s mapou sveta a zemepisnými súradnicami, analytickú prácu v skupinách i záverečnú diskusiu v reflexii. Na konci aktivity by mali žiaci lepšie chápať význam vody na globálnej úrovni, ale i to akou dôležitou surovinou je pri rôznych aspektoch nášho každodenného života. 

Obsahový štandard: Ochrana a zdroje pitnej vody. Povrchová a podpovrchová voda. Životná úroveň, kvalita života. Migrácia. 

 

5. Svetové tričko

Anotácia: Prečo sa vyrába textil najmä v ázijských krajinách s lacnou pracovnou silou? Je to ale vždy tak? Žiaci sa dozvedia o globálnych vzťahoch v textilnom priemysle, budú diskutovať o pracovných podmienkach a mzde pracovníkov a uvedomia si, ako vplývajú, ako spotrebitelia, na textilný priemysel a životy ľudí v iných krajinách sveta. Pochopia, aké možné dôsledky majú, prípadne by mohli mať, zmeny v štruktúre textilného priemyslu na globálnej úrovni. 

Obsahový štandard: Žiaci zhodnotia najdôležitejšie lokalizačné činitele ovplyvňujúce umiestnenie automobilového, chemického, potravinárskeho a textilného priemyselného závodu. Vysvetlia podstatu zahraničného obchodu a určia najvýznamnejších importérov a exportérov v regiónoch a na svete. 

 

6. Ľudia v pohybe

Anotácia: Žiaci, vcítením sa do role migranta, lepšie porozumejú rôznym motívom, prečo ľudia opúšťajú svoju krajinu a začínajú život v inej. Zároveň pochopia značnú rozdielnosť osudov a životných príbehov migrantov a rozdiel medzi ekonomickými migrantmi a utečencami. 

Obsahový štandard: Mechanický pohyb, migrácia.   

 

7. Made in world (prípad nutelly) 

Anotácia: Aktivita žiakom predstavuje produkt, ktorý každý z nich pozná z inej perspektívy. Na príklade orieškovej nátierky žiaci lepšie pochopia, ako funguje globálna ekonomika a akú výrobno-logistickú štruktúru môže mať potravinová nadnárodná korporácia. Zároveň lepšie pochopia vzájomnú prepojenosť sveta v našej každodennej spotrebe. V reflexii môžu diskutovať o možných pozitívnych a negatívnych dôsledkoch globálnej ekonomiky 

Obsahový štandard: Doprava, zahraničný obchod. Zdroje geografických informácií.

 

8. Čo s igelitkami?

Anotácia: Ste za zákaz alebo výrazne vyššie zdanenie plastových fliaš alebo tašiek? O tejto otázke budú žiaci diskutovať metódou názorovej škály. Neskôr budú formovať svoje argumenty tak, že budú reprezentovať jednu z frakcií Európskeho parlamentu a spoločný názor „frakcie“ budú prezentovať pred triedou. Žiaci budú tiež navrhovať konkrétne riešenia, ktoré by pomohli riešiť nakladanie s plastovým odpadom na národnej i európskej úrovni. 

Obsahový štandard: Žiaci kategorizujú globálne problémy na Zemi a ich prejavy. 

 

9. Cesta našich raňajok

Anotácia: Žiaci budú pracovať na tvorbe tzv. potravinovej míle – uvedomia si a s pomocou mapy a jej mierky vypočítajú, akú vzdialenosť musia prekonať potraviny, ktoré používame pri príprave bežných výrobkov (banánová roláda). Okrem toho vyhodnotia i spôsob dopravy daných výrobkov z krajiny pôvodu na Slovensko a zhodnotia výhody a nevýhody (ekonomické, environmentálne i sociálne) využívania dovozových a domácich potravinových výrobkov. 

Obsahový štandard: Lokalizačný činiteľ, zahraničný obchod. Globálne problémy Zeme. 

 

10. Férový obchod

Anotácia: Žiaci sa oboznámia s ekonomickými väzbami medzi ekonomicky rozvinutými krajinami a vybranými rozvojovými krajinami a regiónmi sveta. Na príklade ekonomických komodít budú analyzovať pozitívne i negatívne dôsledky týchto prepojení a ich dopad na hospodárstvo, životné prostredie, mier, či sociálne aspekty v rozvojových krajinách. 

Obsahový štandard: Hlavné oblasti koncentrácie vybraných odvetví ťažobného priemyslu. Životná úroveň, kvalita života. Zahraničný obchod. Chudoba a nezamestnanosť. 

 

11. Vodcovia všetkých krajín, spojte sa?

Anotácia: Žiaci sa zoznámia s fenoménom medzinárodných organizácii a hospodárskych združení a spoznajú ich členské krajiny. V skupinovej práci budú rôznymi formami analyzovať dôvody ich vzniku a dôsledky ich existencie. Výsledky práce budú prezentovať pred ostatnými spolužiakmi. 

Obsahový štandard: Medzinárodné organizácie a hospodárske združenia. NATO, OSN, EÚ. 

 

12. Odíde Manu do Bombaja? 

Anotácia: Žiaci budú mať možnosť vcítiť sa do životnej situácie mladého človeka žijúceho vo vidieckej oblasti Indie, ktorý zvažuje všetky argumenty za a proti tomu, či sa presťahovať do veľkomesta. Lepšie tak pochopia dôvody vnútornej migrácie, rastúcej urbanizácie a rastu veľkomiest v rozvojových krajinách. Zároveň však budú analyzovať i možné dôsledky tohto javu a oboznámia sa s problémami života obyvateľov na vidieku i vo veľkomestách rozvojových krajín. 

Obsahový štandard: Rozmiestnenie obyvateľstva, mechanický pohyb, migrácia, sídla, chudoba, nezamestnanosť, životná úroveň, kvalita života, urbanizácia, mestá, veľkomestá. Regióny: Ázia, India. 

 

13. Dievčatá by rady do školy

Anotácia: Počas hodiny sa žiaci a žiačky oboznámia s fenoménom chýbajúceho prístupu k vzdelaniu, predovšetkým u dievčat, v niektorých krajinách a oblastiach sveta. Na príbehu svojej rovesníčky z Pakistanu, Malaly, pochopia podobnosti i rozdiely medzi vlastným životom a životom dievčat v Talibanom kontrolovaných územiach Pakistanu. Zároveň si uvedomia silu a význam vzdelania a lepšie pochopia túžbu po ňom u tých, ktorým je možnosť vzdelávať sa upieraná. 

Obsahový štandard: Mechanický pohyb, migrácia. Životná úroveň, kvalita života. Vojnové konflikty a spory. Regióny: Ázia. 

 

14. Pozor,kontrola!

Anotácia: Počas hodiny budú mať žiaci možnosť diskutovať o mobilite, migrácii a téme utečenectva. Spoznajú oblasti sveta, kde sú, alebo vznikajú umelé bariéry, ktoré ľuďom bránia v pohybe a budú diskutovať o možných dôvodoch ich vzniku. Zároveň sa vcítia do roly migrantov a cez ich životné príbehy lepšie pochopia, ako takéto bariéry priamo ovplyvňujú osudy obyčajných ľudí. 

Obsahový štandard: Mechanický pohyb, migrácia. Životná úroveň, kvalita života 

 

15. Prečo sa ľudia sťahujú do zahraničia?

Anotácia: Aktivitou sa snažte žiakov vyprovokovať k vyjadreniu názorov na to, čo ich na Slovensku trápi a či by si prípadne vedeli predstaviť opustiť Slovensko. V následnej reakcií na to nech žiaci pracujú v skupinách a analyzujú možné príčiny i dôsledky prípadnej vlastnej migrácie, dôvody, ktoré ich vedú k tomu, aby uvažovali nad migráciou a možnosti, ako môžu sami prispieť k tomu, aby eliminovali tieto dôvody. Aktivita im pomôže lepšie pochopiť motivácie a dôvody migrácie na národnej i globálnej úrovni. 

Obsahový štandard: Mechanický pohyb, migrácia. Životná úroveň, kvalita života. 

SŠ - Dejepis

Túto príručku tvorí 14 aktivít. Aktivitami sú učebné scenáre pripravené E-U-R metodikou (evokácia-uvedomenie-reflexia), ktoré ponúkajú zaujímavý obsah i formu, mali by byť ľahko pochopiteľné, aplikovateľné na vyučovacích hodinách a zároveň, v prípade potreby, ľahko modifikovateľné. V neposlednom rade sa nezameriavajú len na učenie vedomostí, ale aj na rozvíjaní zručností, zmenu postojov a k tomu využívajú interaktívne metódy a participatívne formy učenia. Sú pripravené tak, aby sa dali stihnúť za jednu vyučovaciu hodinu. 

Príručka je dostupná na tomto odkaze.

Nájdete v nej tieto aktivity:

1. Civilizácie veľkých riek

Anotácia: Vyučovacia hodina vám pomôže porozumieť významu vody pre rozvoj civilizácií v dejinách ľudstva i v súčasnosti. Žiaci sa dozvedia o najstarších civilizáciách veľkých riek a ich dedičstve. Zdokonalia sa v schopnosti pracovať v skupine a pri práci s mapou. Oboznámia sa tiež s pre nich novou terminológiou (napr. s rozlišovaním pojmov: globálny Sever a globálny Juh). 

Obsahový štandard: Mestá, mestské štáty, teritoriálny štát.  

 

 2. Zámorské objavy

Anotácia: Čo priniesli zámorské objavy a „objavenie“ Nového sveta nám v Európe, to väčšina žiakov vie alebo aspoň tuší. Aktivita im pomôže nielen prehĺbiť vedomosti o tejto téme, ale i pochopiť a diskutovať o tom, aké dopady mali zámorské objavy na pôvodné obyvateľstvo v Amerike. Počas vyučovacej hodiny budú mať žiaci možnosť pozrieť sa na túto dejinnú udalosť z iných perspektív, nielen tej, ktorá je väčšinou prezentovaná v našich učebniciach a médiách. To im pomôže vytvoriť si o nej pravdivejší a komplexnejší obraz.  

Obsahový štandard: Objavitelia, dobyvatelia. Kolónie, kolonizátor.  

3. Ako naložiť s Maymi?

Anotácia: Aktivita vás dostane do roku 1550, do obdobia, keď španielski „conquistadori“ dobývali a podmaňovali si celé pôvodné kultúry v Južnej i Severnej Amerike a Karibiku. V tom čase prebieha i „Valladolidská dišputa“, ktorá mala rozhodnúť o „skutočnej podstate Indiánov“ – sú to ľudia ako my, alebo je našim právom zotročiť ich? V aktivite budú mať žiaci možnosť lepšie pochopiť, akým spôsobom vnímali dobyvatelia pôvodné obyvateľstvo, zároveň sa „entograficky“ ladeným textom dozvedia viac o ich živote. Budú mať možnosť vcítiť sa do roly vtedajších odporcov i zástancov zotročenia a argumentovať v modelovej diskusii.  

Obsahový štandard: Dobyvatelia, kolonizátori, stret kultúr.  

4. Keď dvaja hovoria o kolonializme, nemusia hovoriť to isté

Anotácia: Hodina umožní žiakom zoznámiť sa s témami priemyselnej revolúcie a kolonializmu v 19. storočí – z rôznych perspektív a uhlov pohľadu. Žiaci sa dozvedia, akým spôsobom kolonializmus predurčil osudy celých generácií z rôznych častí sveta.  

Obsahový štandard: Kolónie, kolonizátor, impérium. Koloniálne ríše. 

 

 5. Dôsledky kolonializmu z rôznych perspektív

 

Anotácia: Európska expanzia v rokoch 1492 – 1914 azda najviac predznamenala podobu a charakter súčasného sveta. Francúzsko a Veľká Británia patrili medzi najväčšie koloniálne ríše. Ciele i charakter ich kolonizačnej politiky sa navzájom líšili, dopad na život pôvodných obyvateľov kolónii bol však často podobný. Pomocou troch historických prameňov sa žiaci na kolonializmus pozrú z troch rôznych perspektív.  

Obsahový štandard: Objavitelia, dobyvatelia, kolónie, kolonizátor, impérium, koloniálne ríše, svetový obchod, delenie sveta, stret kultúr, rasizmus.  

 

 6. Papier, tlačiareň a osudy sveta

 

Anotácia: Aktivita sa neviaže na žiadnu konkrétnu etapu dejín, môžete ju využiť v podstate kedykoľvek, keď budete chcieť demonštrovať, ako sú celé dejiny ľudstva prepojené. Počas hodín sa žiaci naučia spájať udalosti z minulosti s ich dôsledkami v dnešnom svete. Okrem toho si uvedomia, že výdobytky civilizácie, ktoré dnes využívame, sú výsledkom práce ľudí z mnohých kultúr a generácií.  

Obsahový štandard: Historik ako pátrač po minulosti.  

 

7. Zlí Turci?

Anotácia: Naša interpretácia histórie je často oveľa silnejšie ovplyvnená legendami či kultúrnymi odkazmi a obrazmi, ako reálnymi udalosťami a faktami. Z toho vznikajú i negatívne obrazy, predsudky a stereotypy. Na príklade historických textov aktivita ukazuje, ako ľahko je vytvoriť negatívny obraz nejakej skupiny ľudí založený na (vedomom alebo nevedomom) ignorovaní časti reality. Rôzne alternatívy aktivity umožňuje realizovať ju v jednom z dvoch tematických celkoch.  

Obsahový štandard: Občan, revolúcia.  

 

8. Žiadosti maďarského národa

 

Anotácia: Každý z nás chce, aby boli uznávané naše práva, vrátane práva na sebaurčenie národa. Žiadosti slovenského národa vnímame ako základný kameň našej národnej emancipácie a slovenskej štátnosti. Aktivita ukazuje jeho obsah v iných kontextoch a z iných pohľadov a otvára otázku multiperspektivity – teda vnímanie dejinnej udalosti očami iných – druhej strany.  

Obsahový štandard: Revolúcia 1848/49. Tri generácie slovenských vzdelancov.  

 

9. Európsky zápas o Afriku

 

Anotácia: Berlínska konferencia v roku 1884 predurčila obraz Afriky a jej dopady až do dnešného dňa sú evidentné. Žiaci sa vcítia do roly štátnikov koloniálnych mocností a v modelovej úlohe si v skupinách „rozdelia“ Afriku. V reflexii budú diskutovať o kolonizácii, o práve kolonizovať, o tom, aké dôsledkymôžu mať umelo vymedzené hranice niekdajších kolónií pre fungovanie štátov a ľudí, ktorí v nich žijú.  

Obsahový štandard: Kolónie, kolonizátor, impérium. Koloniálne ríše. Svetový obchod. Delenie sveta, stret kultúr, rasizmus.  

 

10. Kto je tu barbar?

Anotácia: Boxerské povstanie v Číne na konci 19. storočia nemusí na nás, napriek svojej dobovej a regionálnej významnosti, pôsobiť ako jedna z kľúčových udalostí svetovej histórie. Aktivita, v ktorej sa pracuje s historickými textami z druhej polovice 19. storočia je ale výborným príkladom toho, ako sa vyvíjali vzťahy, udalosti a procesy a ako sa prehlbovala priepasť medzi viacerými stranami, ktoré neskôr, takmer nezvratne, viedli ku krvavému konfliktu a následnej nevraživosti. Žiaci budú diskutovať o fenoméne imperializmu a o tom, čo robiť, aby sa predišlo budúcim konfliktom.  

Obsahový štandard: Imperializmus.  

 

11. Bojuje celý svet

 

Anotácia: Aktivita približuje žiakom „svetovosť“ 2. svetovej vojny – popisuje jej aktérov, udalosti a konflikty, o ktorých mnohí z nás nikdy nepočuli, napriek tomu, že v tejto vojne často zohrali významnú rolu. Žiaci budú v skupinách pracovať s textami a mapami, ktoré im pomôžu vytvoriť si komplexný obraz o tomto globálnom konflikte.  

Obsahový štandard: Protifašistický odboj.  

 

12. Olympijské hry

 

Anotácia: Aktivita reflektuje dôležité politické udalosti 20. storočia, ktoré majú prepojenie s novodobými olympijskými hrami (OH). Počas týchto historických udalostí boli olympijské hry využité alebo zneužité na zviditeľnenie alebo propagáciu nejakého politického názoru. Žiaci budú pracovať s obrazovými a textovými prílohami a pomocou nich budú analyzovať príčiny týchto udalostí a ich hlbšie politické pozadie.  

Obsahový štandard: Studená vojna, sovietizácia, dekolonizácia.  

 

13. Akým spôsobom vplývajú nové technológie na revolúcie?

 

Anotácia: Aktivita približuje žiakom a žiačkam spôsob, akým vynálezy a nové technológie vplývajú na revolúciu – tak v minulosti ako aj v súčasnosti. Okrem toho, že sa zamyslia nad tým, ako technologický vývoj mení súčasný svet, budú mať možnosť pouvažovať aj nad prednosťami a rizikami tohto javu.  

Obsahový štandard: Informačná explózia, mediálny svet, globálna dedina.  

 

14. Tak im treba?

 

Anotácia: Neexistujú v dejinách tragickejšie udalosti ako sú genocídy. Ľudstvo o tom vie, žiaci sa o nich učia v školách, a predsa sa odohrávajú. Odohrávali sa v celom dvadsiatom storočí a o genocíde Jezídov v Sýrii a Iraku sme čítali aj v druhom desaťročí 21. storočia. Preto je o genocídach potrebné hovoriť. Táto aktivita svojou zážitkovou formou privedie žiakov k najhlbšiemu jadru toho, čo genocída je a z akých stavebných kameňov sa skladá. Zážitková forma má na jednej strane obrovský edukačný potenciál, zároveň však v sebe nesie isté riziko – zážitok sa môže stať príliš silným.  

Katalóg cieľových požiadaviek: Vysvetliť holokaust, šoa. Špecifikovať globálne problémy súčasného sveta.

SŠ - Anglický jazyk

Príručka obsahuje 11 aktivít. Aktivitami sú učebné scenáre pripravené E-U-R metodikou (evokácia-uvedomenie-reflexia), ktoré ponúkajú zaujímavý obsah i formu, mali by byť ľahko pochopiteľné, aplikovateľné na vyučovacích hodinách a zároveň, v prípade potreby, ľahko modifikovateľné. V neposlednom rade sa nezameriavajú len na učenie vedomostí, ale aj na rozvíjaní zručností, zmenu hodnôt a postojov a k tomu využívajú interaktívne metódy a participatívne formy učenia. Sú pripravené tak, aby sa dali stihnúť za jednu vyučovaciu Globálne vzdelávanie ponúka veľa možností, ako môže byť začlenené do vyučovania predmetu, a to v súlade so Štátnym vzdelávacím programom. V každej aktivite nájdete konkrétny tematický celok, obsahový a výkonový štandard Štátneho vzdelávacieho programu.

Príručka je dostupná na tomto odkaze.

Nájdete v nej tieto aktivity:

1. Bare necessities 

Anotácia: What are the things we wouldn’t be able to live withoutWhy are they so important to usThe lesson plan will help the students analyse what their family shopping cart looks likeThey discuss what kind and quantity of waste food and packages might produceYou will show them pictures of the average family weekly food shop from different parts of the worldAfterwardsthey spend time journaling about the topicparticularlyabout the possibility of their being an environment-friendly consumer society. 

Obsahový štandard: Man and nature 

 

2. Simple charity ideas  

Anotácia: What would happen if you install a refrigerator on the street for people in need and fill it up with food, or you make and place on a street a small library stacked with booksSmall ideas maybe do not change the world but can help to make it a better place. In a broader perspectiveyou will discuss with students why people donate to charity or work as volunteers. At the end, they can design their own small local project. 

Obsahový štandard: Young people and their world 

 

3. Weekend farmers  

Anotácia: Thousands of young volunteers around the world do hard work at organic farms – weedingplanting or fruit picking in exchange just for board and lodgingWhy do they do itThe lesson plan will also discuss the idea of sustainable development and its practical applicationsStudents can watch a video story of a volunteer from Canada and listen to her impression from work on an organic farm. 

Obsahový štandard: Education and work, Man and Nature, Eating 

4. Child labour 

Anotácia: Even todaythere are millions of children in many places around the worldwho are forced to work – on the fields, in the shopsminesconstruction sites or help in other familiesThe lesson plan will show you stories of a few of themStudents will answer simple questions about those children, as well as discuss the broader issue of child labour – What causes itWhat consequences does it have on the childHow can it be solvedHow can I help to solve it? 

Obsahový štandard: Eduacation and work 

 

5. Water is life  

Anotácia: This is a simple activity using a questionnaire about water and a short documentary movie available on internet. The movie shows how water influences different places and aspects of global civilisationStudents will discuss the main issues related to waterFirstthey will answer a questionnaire and then complete a worksheet related to the film. 

Obsahový štandard: Man and nature (Natural resources) 

 

6. What do we eat?  

Anotácia: What does it mean when food is genetically modifiedCan it have an impact on our healthStudents will discuss the controversy related to GMO (genetically modified organisms) and explain the pros and cons of growing and using genetically modified foodThey will work with a short worksheet and discuss on an opinion scale. 

Obsahový štandard: FoodScientific progress 

 

7. Summit on Sustainable Development  

Anotácia: What are the most burning problems in the world connected to our planet/natureWhat is sustainable developmentStudents will work with worksheets describing three global issues – climate change, deforestation and desertification and answer simple questions about them – why and where is it happeningwhat are the consequenceswho is affectedhow can it be changed…? 

Obsahový štandardHuman and natureCountriescities and places 

 

8. How to tackle malaria?  

Anotácia: Imagine that you have the power to invent a medicine which would eradicate one disease for goodWhich one would it beLots of global effort is focusing on eradicating malaria – for us a relatively unknown diseasethus it is causing deaths and poverty in many places around the globeStudents will have a chance to learn more about malaria and while working with the worksheetthey will also review definite and indefinite articles. 

Obsahový štandard: Human body and health care 

 

9. Be part of the miracle  

Anotácia: What connects a young entrepreneur in South Africathe largest British nongovernmental organisation (NGO), a nurse from 19th century and a Swiss businessman who helped the injured in a war in 1859? Students will learn about people and organisations (from different times and placesthat help and have helped others in a variety of waysThey will also discuss why such volunteers or NGOs exist and what is their role and missionLast but not leastthey will brainstorm what they could do in the local community to help someone in need? 

Obsahový štandard: Human body and health care 

 

10. What does it mean to be democratic? 

Anotácia: Students will first work with the concept of democracy and its definitionLaterwhile working with worksheets in groupsthey will learn more about communist Czechoslovakia and life under dictatorship – how the propaganda and censorship workedhow people were punished for their opinions or actionsFinallythey will discuss the concept of democracy further by using an opinion scale. 

Obsahový štandard: Interpersonal relations, Man and society 

 

11. People in motion  

Anotácia: Students will first think about their dream country, or a country they would like to live in. Laterthey will discuss what different motivations or „push“ and „pull“ factors make people move and leave their homeStudents will also learn what a migrant, a refugeean economic migrant and an internal displaced person are. At the end of the lessonstudents will imagine they are a migrant in the country they chose at the beginningThey will write about their possible positive and negative experience in the new country 

Obsahový štandard: Family and society, Education and workMulticultural society

SŠ -Občianska náuka

Príručka obsahuje 14 aktivít. Aktivitami sú učebné scenáre pripravené E-U-R metodikou (evokácia-uvedomenie-reflexia), ktoré ponúkajú zaujímavý obsah i formu, mali by byť ľahko pochopiteľné, aplikovateľné na vyučovacích hodinách a zároveň, v prípade potreby, ľahko modifikovateľné.
V neposlednom rade sa nezameriavajú len na učenie vedomostí, ale aj na rozvíjanie zručností, zmenu hodnôt a postojov a k tomu využívajú interaktívne metódy a participatívne formy učenia. Sú pripravené tak, aby sa dali stihnúť za jednu vyučovaciu hodinu. Okrem obsahu predmetu sa vo väčšej alebo menšej miere aktivity zameriavajú na to, ako sme vo svete vzájomne globálne prepojení a venujú sa aktuálnym výzvam, ktorými sme konfrontovaní my, v ekonomicky vyspelých krajinách globálneho Severu (tzv. rozvinuté krajiny), ale i ľudia žijúci v krajinách globálneho Juhu (tzv. rozvojové krajiny). 

Príručka je dostupná na tomto odkaze.

Nájdete v nej tieto aktivity:

1. Migrácia

 

Anotácia: Aktivita pomôže žiakom lepšie pochopiť, čo motivuje ľudí k tomu, aby zmenili svoje bydlisko. Zistia, aký je rozdiel medzi dobrovoľnou a nedobrovoľnou migráciou. Sami tiež spoznajú riziká, ktoré ich môžu stretnúť pri cestovaní do cudzích krajín a spôsoby, ako sa im môžu vyvarovať. 

Obsahový štandard: Migrácia. 

 

2. Práca nie je hra

 

Anotácia: Témou tejto aktivity je detská práca. Žiaci si ujasnia jej možné príčiny a budú diskutovať o tom, prečo by mala byť zakázaná. Na príklade krajín, kde je detská práca stále prítomná, budú riešiť jej možné dôsledky. Sami žiaci potom navrhnú konkrétne riešenia pre rodičov detí, zamestnávateľov a vlády. 

Obsahový štandard: Detská práca. 

 

3. Skladačka

Anotácia: Žiaci sa v aktivite dozvedia o príbehu Malaly Yousafzai, ochrankyni ľudských práv a najmladšej nositeľke Nobelovej ceny i o tom, prečo je vzdelanie dôležité pre všetky deti na svete. Pomocou myšlienkovej mapy sa pokúsia identifikovať príčiny, dôsledky a riešenia problému vzdelávania dievčat v Pakistane.  

Obsahový štandard: Ľudské práva, dokumenty, systém ochrany ľudských práv, práva dieťaťa. 

 

4. Piktogramy

 

Anotácia: Žiaci sa v tejto aktivite naučia, ako funguje komunikácia bez slov. Zistia, aký význam majú piktogramy ako spôsob interkultúrnej komunikácie. Pokúsia sa určiť význam piktogramov a priradia k nim osobitné globálne témy. Na začiatku hodiny si tiež sami vyskúšajú komunikovať bez slov. 

Obsahový štandard: Medziľudská komunikácia, socializácia, ľudské práva. 

 

5. Múr chudoby

 

Anotácia: Žiaci sa v tejto aktivite zoznámia s konceptom chudoby. Sami sa pokúsia nájsť príčiny chudoby a definovať jej následky. Zistia, aké ďalšie problémy sa k chudobe viažu a prostredníctvom diskusie si uvedomia rozdiel medzi relatívnou a absolútnou chudobou. 

Obsahový štandard: Chudoba.  

 

6. Globálna škola hrou

Anotácia: Žiaci v tejto aktivite vytvoria model globálnej školy, kde sa učia predmety, ktoré majú rozvíjať kompetencie, ktoré sú potrebné v dnešnom čoraz globalizovanejšom svete. Svoje návrhy potom žiaci porovnajú s tým, čo sa v skutočnosti v školách učí a pomocou jednoduchých logických argumentov si objasnia vzájomnú závislosť a prepojenosť rôznych oblastí sveta. Zvláštny dôraz sa v aktivite kladie na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv. 

Obsahový štandard: Osobnosť, identita, motívy a postoje, učenie, duševná hygiena, zdravie, stres.  

 

7. Pavučina

Anotácia: Žiaci tvoria zo špagátu pavučinu, ktorá je príbehom súvislostí z pojmov, ktoré žiaci dostanú (s globálnou ale i lokálnou tematikou). Žiaci si takto uvedomia, naučia sa – a vďaka pavučine si aj vizuálne overia – ako je svet vzájomne previazaný. V reflexii spoločne diskutujú o dôsledkoch tohto previazania a zistia, čo konkrétne môžu sami urobiť.  

Obsahový štandard: Problém vzácnosti. 

 

8. Dôsledky -zmena

Anotácia: Aj malá zmena môže mať veľké následky – ľudské pôsobenie na životné prostredie nie je výnimkou. Žiaci budú v aktivite, v rýchlom slede, prekresľovať obrázky, ktoré predtým nakreslili ich spolužiaci a vždy na obrázku niečo zmenia. Symbolicky tak sami uvidia, ako svojím konaním zmenili krajinu. 

Obsahový štandard: Osobnosť, motívy a postoje. 

 

9. Prečo ľudia hladujú

 

Anotácia: Náplňou tejto aktivity je skúmanie témy hladu a jeho možných príčin vo svete. Žiaci definujú hlavné dôvody, prečo podľa nich v niektorých oblastiach sveta ľudia hladujú a zostavia k tejto téme reťazec príčin. Uvedomia si, ako sa môžu líšiť životné priority bežných ľudí na Slovensku a v krajinách, kde viac ľudí trpí hladom. Pokúsia sa tiež nájsť spôsoby, ktorými môže každý človek prispieť k zmene. 

Obsahový štandard: Osobnosť, motívy a postoje. 

 

10. Práva žien a rodová rovnosť

Anotácia: Počas hodiny žiaci spoznajú výzvy, s akými sa konfrontujú ženy na svete a zamýšľajú sa nad stereotypmi o rodoch a sociálnych rolách, ktoré zastávajú ženy a muži. Žiaci uvažujú o tom, aký má rodová rovnosť podľa nich význam pre rozvoj krajín a spoločenstiev. 

Téma: Sociálne fenomény. Proces socializácie. 

 

11. Čo je to humanitárna a rozvojová pomoc? Mali by sme pomáhať?

Anotácia: Žiaci a žiačky sa zamýšľajú nad motiváciou poskytovania pomoci krajinám globálneho Juhu a dozvedia sa, čím sa odlišuje humanitárna pomoc od rozvojovej. Spoznajú aj príklady pomoci a poskytovanej podpory krajinám dotknutých humanitárnou krízou alebo krajinám, ktoré sa boria s rozvojovými výzvami. 

Téma: Sociálne fenomény. 

 

12. PrečoBassemteraz býva v Libanone? 

Anotácia: Počas hodiny sa žiaci a žiačky oboznámia s termínom „utečenectvo“ a dozvedia sa, ako vyzerá situácia utečencov zo Sýrie. Portréty osôb, ktoré našli útočisko v Libanone, Jordánsku, Iraku a Grécku pomáhajú porozumieť, s akými problémami sa konfrontujú títo ľudia a dávajú ľudskú tvár spomenutej globálnej výzve. 

Téma: Ľudské práva. 

 

13. Rozmanitosť a vzdelávanie

Anotácia: Žiaci v tejto aktivite diskutujú o dvoch fotografiách ich rovesníkov – jedna je z Afganistanu, druhá zo Slovenska. Pokúsia sa nájsť podobné a rozdielne aspekty života oboch ľudí a spoločností, v ktorých žijú. S pomocou učiteľa/ky potom zistia, ako veľmi ich odpovede boli alebo neboli stereotypné a ako sa týmto stereotypom vyvarovať. Aktivitu je s drobnými úpravami možné použiť aj ako doplnok k učivu o Sokratovi. 

Téma: Škola – práva a povinnosti v škole/Sokrates – úvod do jeho učenia. 

 

14. Detské práva

Anotácia: Žiaci sa na základe konkrétnych príbehov zamyslia nad právami detí vo svete. Podľa vlastného zváženia zoradia problémy od najdôležitejších k menej dôležitým a v diskusii obhajujú svoje stanoviská a postoje. Alternatívne sa aktivita môže venovať dejinám filozofie, osvietenstvu a súvislosti ľudských práv s rozvojom myslenia. 

Téma: Práva detí. 

SŠ - Umenie a kultúra

Túto príručku tvorí séria 16 aktivít. Aktivitami sú učebné scenáre pripravené E-U-R metodikou (evokácia-uvedomenie- reflexia), ktoré ponúkajú zaujímavý obsah i formu, mali by byť ľahko pochopiteľné, aplikovateľné na vyučovacích hodinách a zároveň, v prípade potreby, ľahko modifikovateľné. V neposlednom rade sa nezameriavajú len na učenie vedomostí, ale aj na rozvíjanie zručností, zmenu hodnôt a postojov a k tomu využívajú interaktívne metódy a participatívne formy učenia. Väčšina z nich je použiteľná počas jednej vyučovacej hodiny, štyri sú pripravené ako dvojhodinovky. 

Príručka je dostupná na tomto odkaze.

Nájdete v nej tieto aktivity: 

1. Príbeh o láske 

Téma: Časové a priestorové súvislosti kultúry 

Ciele: 1.) pomenovať podobnosti, ako aj rozdiely medzi kultúrami, národmi (ľuďmi);  2.) identifikovať problémy, ktoré sa dotýkajú života mladých ľudí v zahraničí; 3.) prejaviť schopnosť empatie, spoločnú ľudskú skúsenosť a pozitívny zmysel pre vlastnú identitu a rešpektovanie identity ostatných. 

 

2. Symboly v logách 

Téma: Svet kultúry, vizuálne, zvukové, pohybové, priestorové znaky a činnosti človeka. 

Ciele:  1.) pomenovať, ako môžu občania rôznych krajín prostredníctvom organizácií, ktoré sa zaoberajú ľudskými právami a pomocou iným, ovplyvniť situáciu vo vzdialených regiónoch; 2.) vyjadriť svoj názor na logá organizácií zameriavajúcich sa na dodržiavanie ľudských práv z hľadiska kritérií pre tvorbu loga, charakterizovať symboly v týchto logách, dokázať svoj názor podložiť argumentami; 3.) vytvoriť návrh loga organizácie zameriavajúcej sa na ľudské práva a pomoc iným 

 

3. Tichá dráma vo fotografii 

Téma: Svet kultúry, vizuálne, zvukové, pohybové, priestorové znaky a činnosti človeka 

Ciele: 1.) analyzovať príčiny necitlivého zásahu človeka do prírodného prostredia a navrhnúť riešenie tohto problému; 2.)  dokázať aplikovať poznatky grafického dizajnu a pomocou výtvarných pomôcok vytvoriť výtvarný návrh. 

 

4. Xylofón 

Téma: Svet kultúry, vizuálne, zvukové, pohybové, priestorové znaky a činnosti človeka. 

Ciele: 1.)vlastnými slovami vyjadriť názor na reklamu a stratégie reklamy a získať pre svoj názor podporu ostatných; 2.) osvojiť si rozmanité vyjadrovacie prostriedky využívané v reklame; 3.)  navrhnúť kreatívnu reklamu s využitím osvojených vyjadrovacích reklamných prostriedkov a reklamných stratégií. 

 

5. Olympiáda 2028 

Téma: Životný štýl. Móda. Kultúra tela, zmysel športu 

Ciele: 1.) vytvoriť vlastný plagát OH, s dôrazom na kultúrne, politické, ekonomické či environmentálne špecifikum danej krajiny; 2.)  vysvetliť zmysel športu a olympijských hier, poznať chartu OH; 3.)  zhodnotiť plagáty podľa stanovených kritérií o tvorbe plagátu. 

 

6. Infografika životného prostredia 

Téma: Časové a priestorové súvislosti kultúry 

Ciele: 1.) charakterizovať súčasné globálne problémy; 2.)  vytvoriť infografiku s využitím piktogramov; 3.) dokázať uplatniť poznatky v rámci medzipredmetových vzťahov (geografia) 

 

7. Vojna v správach 

Téma: Princípy populárnej kultúry, masová kultúra, elektronické médiá; Kultúrna komunikácia; Kultúra a technika 

Ciele: 1.)  vizuálne a obsahovo analyzovať dielo súčasného umenia; 2.) hodnotiť objektívnosť správ a ich výpovednú hodnotu; 3.) byť schopný rozoznávať zámer zapôsobiť na emócie a mieru výskytu emotívne ladených správ v masmédiách. 

 

8. Odkazy na ulici 

Téma: Teoretické poznávanie kultúry 

Ciele: 1.) vizuálne a obsahovo analyzovať diela súčasného street artu, rozpoznať kvalitné umelecké prejavy street artu od nekvalitných; 2.) identifikovať globálne témy, ktoré sú v dielach street artu obsiahnuté; 3.) aplikovať pomocou šablónovej techniky významy diel street artu do vlastných návrhov súvisiacich so slovenským prostredím. 

 

9. Globálna pantomíma 

Téma: Poznanie, analýza a interpretácia vybraných umeleckých diel a tendencií z histórie kultúry a z kultúry vlastného regiónu a národa 

Ciele: 1.) charakterizovať znaky dramatických umení a pantomímy v rôznych kultúrach a v dejinách umenia; 2.) kreatívne, pomocou pantomímy stvárniť človeka v rôznych životných situáciách a rôznych častiach sveta, pričom rozvíjajú svoje empatické schopnosti; 3.)prejaviť empatiu 

 

10. Oko draka 

Téma: Poznanie, analýza a interpretácia vybraných umeleckých diel a tendencií z histórie kultúry a kultúry vlastného regiónu a národa 

Ciele: 1.) analyzovať a interpretovať umelecké diela rôznych umeleckých druhov (výtvarné umenie – maľba, literárne umenie – rozprávka); 2.) dokázať identifikovať problémy, na ktoré reaguje autor diela vo svojej tvorbe; 3.) dokázať svoje názory podložiť argumentmi. 

 

11. Fotopríbeh 

Téma: Poznanie, analýza a interpretácia vybraných umeleckých diel a tendencií z histórie kultúry a kultúry vlastného regiónu a národa 

Ciele: 1.) analyzovať a interpretovať umelecké diela rôznych umeleckých druhov (výtvarné umenie – maľba, literárne umenie – rozprávka); 2.) dokázať identifikovať problémy, na ktoré reaguje autor diela vo svojej tvorbe; 3.) dokázať svoje názory podložiť argumentmi 

 

12. Rozprávky na export 

Téma: Teoretické poznávanie kultúry 

Ciele: 1.) dokázať posúdiť multikultúrny rozmer rozprávok a význam ich globálneho rozširovania ako produktov masovej kultúry; 2.)  analyzovať, vizuálne i obsahovo, súčasné umelecké dielo; 3.) dokázať hodnotiť mieru vplyvu umenia (v tomto prípade rozprávok) na formovanie kultúrnej identity a svoj názor podložiť argumentmi. 

 

13. Rozklad predmetov 

Téma: Základné princípy vedeckého poznávania 

Ciele: 1.) uviesť, aké výhody a nevýhody prinášajú pre spotrebiteľa rôzne premety (vynálezy) každodennej potreby a porovnať ich; 2.)  opísať životný cyklus predmetov a vedieť vysvetliť ich vplyv na životné prostredie; 3.) dokázať svoje názory podložiť argumentmi. 

 

14. Nový život starých vecí 

Téma: Teoretické poznávanie kultúry 

Ciele: 1.) dokázať hodnotiť príčiny a dôsledky celosvetovej problematiky odpadu; 2.) vizuálne a obsahovo analyzovať súčasné umelecké diela; 3.) definovať rozdiel medzi kategóriami „ready made“ a „junk art“ a podložiť svoj názor argumentmi 

 

15. Spotreba umenia, tovaru a zážitkov 

Téma: Teoretické poznanie kultúry 

Ciele: 1.) vedieť vyjadriť svoj názor na fenomén popkultúry; 2.)  identifikovať princípy pop-artu; 3.) argumentovať, v čom spočíva zodpovedný prístup k problematike spotreby 

 

16. Môj svet je bludisko! 

Téma: Teoretické poznanie kultúry 

Ciele:  1.) spoznať výrazové možnosti obrazu a oboznámiť sa s potenciálom výtvarných techník; primerane ich zapojiť do svojej názornej práce; 2.) oboznámiť sa s možnosťami komponovania do plochy, radením motívov do pásu (ornament), aj s možnosťami tvorenia skladačky (mozaika); 3.) diskutovať o tom, aký je súčasný svet a čo to znamená myslieť ako umelec/umelkyňa. 

SŠ - výber aktivít v maďarskom jazyku

Zostavili sme výber textov jednotlivých predmetových príručiek (Geografia, Dejepis, Občianska náuka, Umenie a kultúra), ktoré sú súčasťou tejto publikácie. Výsledkom je séria 14 aktivít. Aktivitami sú učebné scenáre pripravené E-U-R metodikou (evokácia-uvedomenie-reflexia), ktoré ponúkajú zaujímavý obsah i formu, mali by byť ľahko pochopiteľné, aplikovateľné na vyučovacích hodinách a zároveň, v prípade potreby, ľahko modifikovateľné.
V neposlednom rade sa nezameriavajú len na učenie vedomostí, ale aj na rozvíjanie zručností, zmenu hodnôt a postojov a k tomu využívajú interaktívne metódy a participatívne formy učenia. Sú pripravené tak, aby sa dali stihnúť za jednu vyučovaciu hodinu. Okrem obsahu predmetu sa vo väčšej alebo menšej miere aktivity zameriavajú na to, ako sme vo svete vzájomne globálne prepojení a venujú sa aktuálnym výzvam, ktorými sme konfrontovaní my, v ekonomicky vyspelých krajinách globálneho Severu (tzv. rozvinuté krajiny), ale i ľudia žijúci v krajinách globálneho Juhu (tzv. rozvojové krajiny).  

Príručka je dostupná na tomto odkaze. 

Nájdete v nej tieto aktivity:

1. Ostrov odpadu

Predmet : Geografia  

Anotácia: Aktivita umožňuje žiakom lepšie pochopenie systému morských prúdov a Coriolisovej sily vo Svetovom oceáne. Zároveň v nej, pri vyhľadávaní ohnísk odpadu, budú pracovať so zemepisnými súradnicami a mapou sveta. Jedným z cieľov je i zamyslenie sa a scitlivenie žiakov pri vlastnej spotrebe a nakladaní s odpadom. 

Obsahový štandard: Morské prúdy. Globálne problémy Zeme. Svetový oceán. Odpadové hospodárstvo.

 

2. Cesta našich raňajok

Predmet : Geografia  

Anotácia: Žiaci budú pracovať na tvorbe tzv. potravinovej míle – uvedomia si a s pomocou mapy a jej mierky vypočítajú, akú vzdialenosť musia prekonať potraviny, ktoré používame pri príprave bežných výrobkov (banánová roláda). Okrem toho vyhodnotia i spôsob dopravy daných výrobkov z krajiny pôvodu na Slovensko a zhodnotia výhody a nevýhody (ekonomické, environmentálne i sociálne) využívania dovozových a domácich potravinových výrobkov. 

Obsahový štandard: Lokalizačný činiteľ, zahraničný obchod. Globálne problémy Zeme. 

 

3. OdídeManudo Bombaja? 

Predmet : Geografia 

Anotácia: Žiaci budú mať možnosť vcítiť sa do životnej situácie mladého človeka žijúceho vo vidieckej oblasti Indie, ktorý zvažuje všetky argumenty za a proti tomu, či sa presťahovať do veľkomesta. Lepšie tak pochopia dôvody vnútornej migrácie, rastúcej urbanizácie a rastu veľkomiest v rozvojových krajinách. Zároveň však budú analyzovať i možné dôsledky tohto javu a oboznámia sa s problémami života obyvateľov na vidieku i vo veľkomestách rozvojových krajín. 

Obsahový štandard: Rozmiestnenie obyvateľstva, mechanický pohyb, migrácia, sídla, chudoba, nezamestnanosť, životná úroveň, kvalita života, urbanizácia, mestá, veľkomestá. Regióny: Ázia, India.

 

4. Prečo sa ľudia sťahujú do zahraničia?

Predmet : Geografia 

Anotácia: Aktivitou sa snažte žiakov vyprovokovať k vyjadreniu názorov na to, čo ich na Slovensku trápi a či by si prípadne vedeli predstaviť opustiť Slovensko. V následnej reakcií na to nech žiaci pracujú v skupinách a analyzujú možné príčiny i dôsledky prípadnej vlastnej migrácie, dôvody, ktoré ich vedú k tomu, aby uvažovali nad migráciou a možnosti, ako môžu sami prispieť k tomu, aby eliminovali tieto dôvody. Aktivita im pomôže lepšie pochopiť motivácie a dôvody migrácie na národnej i globálnej úrovni. 

Obsahový štandard: Mechanický pohyb, migrácia. Životná úroveň, kvalita života. 

 

5. Príbeh o láske

Predmet : Umenie a kultúra 

Téma: Časové a priestorové súvislosti kultúry 

Ciele: 1.) pomenovať podobnosti, ako aj rozdiely medzi kultúrami, národmi (ľuďmi);  2.) identifikovať problémy, ktoré sa dotýkajú života mladých ľudí v zahraničí; 3.) prejaviť schopnosť empatie, spoločnú ľudskú skúsenosť a pozitívny zmysel pre vlastnú identitu a rešpektovanie identity ostatných. 

 

6. Symboly v logách

Predmet : Umenie a kultúra  

Téma: Svet kultúry, vizuálne, zvukové, pohybové, priestorové znaky a činnosti človeka. 

Ciele:  1.) pomenovať, ako môžu občania rôznych krajín prostredníctvom organizácií, ktoré sa zaoberajú ľudskými právami a pomocou iným, ovplyvniť situáciu vo vzdialených regiónoch; 2.) vyjadriť svoj názor na logá organizácií zameriavajúcich sa na dodržiavanie ľudských práv z hľadiska kritérií pre tvorbu loga, charakterizovať symboly v týchto logách, dokázať svoj názor podložiť argumentami; 3.) vytvoriť návrh loga organizácie zameriavajúcej sa na ľudské práva a pomoc iným 

 

7. Nový život starých vecí

Predmet : Umenie a kultúra  

Téma: Teoretické poznávanie kultúry 

Ciele: 1.) dokázať hodnotiť príčiny a dôsledky celosvetovej problematiky odpadu; 2.) vizuálne a obsahovo analyzovať súčasné umelecké diela; 3.) definovať rozdiel medzi kategóriami „ready made“ a „junk art“ a podložiť svoj názor argumentmi 

 

8. PrečoBassemteraz býva v Libanone? 

Predmet : Občianska náuka   

Anotácia: Počas hodiny sa žiaci a žiačky oboznámia s termínom „utečenectvo“ a dozvedia sa, ako vyzerá situácia utečencov zo Sýrie. Portréty osôb, ktoré našli útočisko v Libanone, Jordánsku, Iraku a Grécku pomáhajú porozumieť, s akými problémami sa konfrontujú títo ľudia a dávajú ľudskú tvár spomenutej globálnej výzve. 

Téma: Ľudské práva. 

 

9. Múr chudoby 

Predmet : Občianska náuka   

Anotácia: Žiaci sa v tejto aktivite zoznámia s konceptom chudoby. Sami sa pokúsia nájsť príčiny chudoby a definovať jej následky. Zistia, aké ďalšie problémy sa k chudobe viažu a prostredníctvom diskusie si uvedomia rozdiel medzi relatívnou a absolútnou chudobou. 

Obsahový štandard: Chudoba. 

 

10. Piktogramy 

Predmet :  Občianska náuka   

Anotácia: Žiaci sa v tejto aktivite naučia, ako funguje komunikácia bez slov. Zistia, aký význam majú piktogramy ako spôsob interkultúrnej komunikácie. Pokúsia sa určiť význam piktogramov a priradia k nim osobitné globálne témy. Na začiatku hodiny si tiež sami vyskúšajú komunikovať bez slov. 

Obsahový štandard: Medziľudská komunikácia, socializácia, ľudské práva. 

 

11. Civilizácie veľkých riek 

Predmet : Dejepis  

Anotácia: Vyučovacia hodina vám pomôže porozumieť významu vody pre rozvoj civilizácií v dejinách ľudstva i v súčasnosti. Žiaci sa dozvedia o najstarších civilizáciách veľkých riek a ich dedičstve. Zdokonalia sa v schopnosti pracovať v skupine a pri práci s mapou. Oboznámia sa tiež s pre nich novou terminológiou (napr. s rozlišovaním pojmov: globálny Sever a globálny Juh). 

Obsahový štandard: Mestá, mestské štáty, teritoriálny štát. 

 

12. Zámorské objavy

Predmet : Dejepis SŠ 

Téma: Zámorské objavy 

Ciele: 1) naučiť sa pracovať s mapou; 2) porozumieť príčinám a dôsledkom zámorských objavov; 3) uvedomiť si prepojenosť zámorských objavov s historickými i súčasnými globálnymi javmi; 4) uvedomiť si globálnu previazanosť na konkrétnych produktoch; 5) vnímať aj iný pohľad na dejiny ako ten európsky; 6) rozvíjať empatiu; 7) rozvíjať kritické myslenie a hľadanie súvislostí. 

 

13. Zlí Turci?

Predmet : Dejepis SŠ 

Anotácia: Naša interpretácia histórie je často oveľa silnejšie ovplyvnená legendami či kultúrnymi odkazmi a obrazmi, ako reálnymi udalosťami a faktami. Z toho vznikajú i negatívne obrazy, predsudky a stereotypy. Na príklade historických textov aktivita ukazuje, ako ľahko je vytvoriť negatívny obraz nejakej skupiny ľudí založený na (vedomom alebo nevedomom) ignorovaní časti reality. Rôzne alternatívy aktivity umožňuje realizovať ju v jednom z dvoch tematických celkoch.  

Obsahový štandard: Občan, revolúcia. 

 

14. Akým spôsobom vplývajú nové technológie na revolúcie?

Predmet : Dejepis SŠ 

Anotácia: Aktivita približuje žiakom a žiačkam spôsob, akým vynálezy a nové technológie vplývajú na revolúciu – tak v minulosti ako aj v súčasnosti. Okrem toho, že sa zamyslia nad tým, ako technologický vývoj mení súčasný svet, budú mať možnosť pouvažovať aj nad prednosťami a rizikami tohto javu. 

Obsahový štandard: Informačná explózia, mediálny svet, globálna dedina. 

SŠ - Slovenský jazyk a literatúra

Príručka je primárne určená pre učiteľky a učiteľov 2. stupňa základných a stredných škôl, študentom a študentkám pedagogických vysokých škôl a všetkým ľuďom zaujímajúcim sa o globálne vzdelávanie (GV), ktorí chcú viesť svoje žiačky a žiakov porozumieť svetu v súvislostiach a rozvíjať ich kompetencie pre život pomocou slovenského jazyka a literatúry. 

12 aktivít sme do príručky zaradili po viacnásobnom pripomienkovaní a úpravách, pričom momentálne predstavujú to najlepšie z nášho dlhodobého a viacstupňového tvorivého procesu. Tematicky pokrývajú 12 tém globálneho vzdelávania. Všetky aktivity sú vytvorené s cieľom čo najväčšej miery zapojenia žiakov a žiačok do výučby, pretože využívajú konštruktivistické spôsoby vyučovania. 

Príručka je dostupná na tomto odkaze. 

 V príručke nájdete tieto aktivity: 

 1. Zamlčaná migrácia

Aktivita je zameraná na tému migrácie, ktorú otvára prostredníctvom hľadania a určovania podmetov vo vetách.  

Odporúčané prepojenia s kurikulom: 

Syntaktická/skladobná rovina jazyka – hlavný vetný člen, podmet, funkcia vo vete, v texte, štylistické využitie nevyjadreného podmetu v jazykovom (ústnom a písomnom) prejave; 

prierezová téma − multikultúrna výchova. 

 2. Poviem ti o klimatickej zmene

Aktivita sa zameriava na klimatickú zmenu a jej prejavy, argumentáciu a rozširovanie slovnej zásoby o odborné slová súvisiace s danou témou.  

Odporúčané prepojenia s kurikulom: 

Významová/lexikálna rovina jazyka – odborné názvy, jazykový prejav, adresát, kontext; 

prierezová téma − environmentálna výchova. 

3. Mali by sme byť feministkami?

Aktivita otvára diskusiu o postavení žien v spoločnosti na Slovensku aj vo svete, pričom čerpá z knižnej eseje Všetci by sme mali byť feminist(k)ami. 

Odporúčané prepojenia s kurikulom: 

Sloh, práca s informáciami – hlavná myšlienka, argumentácia; 

štruktúra literárneho diela – literárna postava; 

prierezová téma − osobnostný a sociálny rozvoj.

4. Nesúď knihu podľa obalu

Aktivita vychádza z knihy Christiana Piccioliniho s názvom Romantické násilie: Spoveď amerického skinheda, v ktorej sa venuje témam neznášanlivosti a interkultúrneho dialógu. 

Odporúčané prepojenia s kurikulom: 

Jazykoveda, sloh, komunikácia –priama a nepriama charak-teristika; 

čítanie s porozumením – reprodukcia s porozumením, analýza; 

prierezová téma –osobnostný a sociálny rozvoj. 

5. S pravdou von

Aktivita sa zameriava na bližšie porozumenie fenoménu cenzúry prostredníctvom individuálnej a skupinovej práce s reportážou o černobyľskej katastrofe. 

Odporúčané prepojenia s kurikulom: 

Jazykoveda, sloh, komunikácia –publicistický jazykový štýl, cielený rozhovor (interview); 

sloh, práca s informáciami –  argumentácia, informácia; 

prierezová téma –osobnostnýa sociálny rozvoj. 

 6. Bezodpadový deň

Aktivita sa zameriava na tému udržateľného rozvoja, životného prostredia a odpadu. 

Odporúčané prepojenia s kurikulom: 

Učenie sa – kontrola plnenia plánu, projektovanie vlastnej budúcnosti;  

sloh, práca s informáciami –  informácia, argumentácia; 

prierezová téma – environmentálna výchova. 

 7. Keby som stretol Maca Mlieča

Aktivita je zameraná na rozbor diela Maco Mlieč od Jozefa Gregora Tajovského, ktoré poslúži ako základ pre diskusiu o globálnom probléme porušovania ľudských práv. 

Odporúčané prepojenia s kurikulom: 

Krátka epická próza – poviedka, slovenský realizmus, charakteristika postáv, identifikácia myšlienkového posolstva diela; 

povinní autori a diela: J. G. Tajovský – Maco Mlieč;  

prierezová téma: osobnostný a sociálny rozvoj.

8. Čo dostávame a čo dávame

Aktivita sa zameriava na tému využívania prírodných zdrojov. 

Odporúčané prepojenia s kurikulom: 

Sloh, komunikácia, oznamovacie žánre – správa, oznam, pozvánka, plagát; 

prierezová téma – environmentálna výchova.

9. (Ne)urazíš sa?

Aktivita sa zameriava na jazyk a jeho (ne)vhodné použitie v komunikácii. Príklady pomenovaní ľudí s mentálnym postihnutím, ktoré sa používali v minulosti, ukazujú, ako sa spoločenské zmeny prenášajú aj do zmien v jazyku. 

Odporúčané prepojenia s kurikulom: 

Významová/lexikálna rovina jazyka – slovná zásoba, citovo zafarbené (expresívne) slová;  

jazykoveda, sloh, komunikácia–  efektívna komunikácia, kontext; 

prierezová téma − osobnostnýa sociálny rozvoj. 

 10. Neviditeľný

Aktivita priblíži mladej generácii tému chudoby a bezdomo-vectva prostredníctvom literárnej ukážky z diela Ako kameň od autora Roberta Swindellsa. Príbeh reflektuje život mladéhočloveka, ktorý sa ocitol na ulici. 

Odporúčané prepojenia s kurikulom: 

Nadvetná syntax – výkladový slohový postup, výklad, vyjadrenie príčinnosti, kauzálny reťazec; 

prierezová téma − osobnostný a sociálny rozvoj. 

 11. Vzdelanie nad zlato

Aktivita je zameraná na tému dostupnosti vzdelania, ktorá je žiakom a žiačkam priblížená prostredníctvom projektu rozvojovej spolupráce v Libanone. 

Odporúčané prepojenia s kurikulom: 

Významová/lexikálna rovina jazyka – jednoduché vety, súvetia podraďovacie a priraďovacie, zložené súvetia;  

prierezová téma − osobnostný a sociálny rozvoj. 

 12. Ako pomôcť Ťapákovcom

Aktivita sa zameriava na prácu s dielom Ťapákovci od Boženy Slančíkovej-Timravy, ktoré zobrazuje témy chudoby, zdravia a sociálneho vylúčenia. 

Odporúčané prepojenia s kurikulom: 

Krátka epická próza − novela, slovenský realizmus, charak-teristika postáv, identifikácia myšlienkového posolstva diela;  

hĺbkové členenia diela − dejový a významový (myšlienkový) plán diela; 

povinní autori a diela: Timrava – Ťapákovci;   prierezová téma: osobnostný a sociálny rozvoj. 

SŠ - Etická výchova

Príručka je primárne určená pre učiteľky a učiteľov 2. stupňa základných a stredných škôl, študentom a študentkám pedagogických vysokých škôl a všetkým ľuďom zaujímajúcim sa o globálne vzdelávanie (GV). Dúfame, že vám poslúži ako inšpiratívna pomôcka, ktorá vás bude motivovať, aby ste otvárali na svojich hodinách aj nové a niekedy citlivé témy. 

Aktivity do príručiek nám pomáhali tvoriť, testovať a upravovať učiteľky z praxe, za pomoci 

predmetovej garantky Kataríny Komenskej z Prešovskej Univerzity a skúsených metodičiek GV z organizácie Človek v ohrození, ktoré majú dlhoročnú prax v globálnom vzdelávaní. Veríme, že takýmto prepojením rôznych skúseností vám prinášame cenné pomôcky, ktoré vám uľahčia implementáciu GV do vašich predmetov. 

 Príručka je dostupná na tomto odkaze. 

 V príručke nájdete tieto aktivity: 

1. Príbeh Faisala 

Počas úvodnej aktivity sa žiaci a žiačky v predstavách prenesú do situácie, kedy spolu s rodinou narýchlo opúšťajú domov. 

Odporúčané prepojenia s kurikulom: 

Identifikácia a vyjadrenie vlastných citov − city; kognitívna a emocionálna empatia  empatia, počúvanie a empatia; komunikácia  empatia, komunikácia citov; dôstojnosť ľudskej osoby  pozitívne hodnotenie druhých v bežných a záťažových situáciách; prierezová téma − osobnostný a sociálny rozvoj. 

 

2. Klíma sa nás týka

Aktivita otvára diskusiu o tom, aké dopady má zmena klímy na náš každodenný život. Žiaci a žiačky sa rozdelia do skupín a analyzujú, ako vplývajú rôzne sektory slovenskej ekonomiky na produkciu oxidu uhličitého. 

 Odporúčané prepojenia s kurikulom: 

Otvorená komunikácia – komunikačné zručnosti; prehlbovanie komunikačných spôsobilostí – počúvanie, dialóg; ekonomické hodnoty a etika – konzumná spoločnosť, solidarita; komunikácia – komunikačné zručnosti; etika práce, etika a ekonomika – globálne problémy; prierezová téma − environmentálna výchova. 

 

3. Aká práca, taká pláca

Témou aktivity je platová nerovnosť na základe rodu. Zážitok s neférovým odmeňovaním získajú žiaci a žiačky v úvodnom kvíze, ktorého vyhodnotenie nie je pre všetkých spravodlivé. 

Odporúčané prepojenia s kurikulom: 

Etika práce, etika a ekonomika − pravidlá fair play v ekonomicko-právnych vzťahoch; ekonomické hodnoty a etika − sociálna nerovnosť; dobré vzťahy v rodine − rovnosť, rovnaká dôstojnosť mužov a žien; zdroje etického poznania ľudstva − aktuálne etické problémy v spoločnosti; prierezová téma − osobnostný a sociálny rozvoj. 

 

 4. Pravidlá vojny

Aktivita sa zameriava na etické hodnoty, ktoré sú chránené aj počas vojnových konfliktov. Na úvod si žiaci a žiačky vypočujú nahrávku vojnových zvukov, diskutujú o pravidlách vojny a ich význame. 

Odporúčané prepojenia s kurikulom: 

Zdroje etického poznania ľudstva – mravné hodnoty, aktuálne etické problémy v spoločnosti; život, telesné a duševné zdravie ako etická hodnota – život a zdravie ako hodnota; filozofické zovšeobecnenie dosiaľ osvojených etických zásad – hodnoty a mravné normy; zdravý životný štýl – zdravie ako hodnota; prierezová téma – osobnostný a sociálny rozvoj. 

 

 5. Kto zastavíbiomasaker?

Aktivita sa venuje téme ochrany životného prostredia. Žiaci a žiačky simulujú hlasovanie v parlamente. Rozhodujú sa, či schvália dotácie na spaľovanie dreva. 

Odporúčané prepojenia s kurikulom: 

Etické aspekty ochrany prírody − ľudská činnosť a životné prostredie; zdroje etického poznania ľudstva − aktuálne etické problémy v spoločnosti; prehlbovanie komunikačných spôsobilostí − dialóg, diskusia; komunikácia − komunikačné zručnosti; prierezová téma − environmentálna výchova. 

  

6. O etických značkách

Aktivita sa zameriava na tému zodpovedného spotrebiteľského správania. Žiaci a žiačky hovoria o tom, čo je zodpovedná spotreba, ako vplýva na životné prostredie a na životy ľudí v rôznych častiach sveta. 

Odporúčané prepojenia s kurikulom: 

Etické aspekty ochrany prírody − ľudská činnosť a životné prostredie, zodpovednosť za prírodu; život, telesné a duševné zdravie ako etická hodnota − etika a ekológia; etika práce, etika a ekonomika − etické aspekty hodnoty prírody, fair trade; prierezová téma − environmentálna výchova. 

 

7. Načo nám je les?

Aktivita sa zameriava na spôsob, akým žiaci a žiačky vnímajú vplyv ľudskej činnosti na prírodné zdroje, konkrétne les. 

Odporúčané prepojenia s kurikulom: 

Etické aspekty ochrany prírody − vnímanie prírody, ľudská činnosť a životné prostredie; ekonomické hodnoty a etika − materiálne a nemateriálne hodnoty; etika práce, etika a ekonomika − globálne problémy; prierezová téma − environmentálna výchova. 

 

 8. Kto šil moje šaty?

Aktivita sa zameriava na tému etických hodnôt v textilnom priemysle. Na úvod hovoria žiaci a žiačky o svojich nákupných zvykoch. 

Odporúčané prepojenia s kurikulom: 

Etika práce, etika a ekonomika − ekonomické cnosti a hodnoty, globálne problémy; ekonomické hodnoty a etika − ekonomické cnosti, konzumná spoločnosť; prierezová téma − osobnostný a sociálny rozvoj. 

 

 9. Rodinné záležitosti

Aktivita sa zameriava na fungovanie rodín v rôznych krajinách sveta. Na úvod žiaci a žiačky uvažujú o tom, aké funkcie má rodina a ktoré z nich pomáhajú zabezpečiť. 

Odporúčané prepojenia s kurikulom:  

Etické aspekty vzťahu vo vlastnej rodine − rodina, v ktorej žijem; dobré vzťahy v rodine − rodina, rodinné pravidlá, tradície a zvyky, fungujúca rodina, vzťahy v rodine; prierezová téma − osobnostný a sociálny rozvoj. 

 

10. Rodinné monopoly

Aktivita sa začína spoločným brainstormingom. Žiaci a žiačky hovoria o tom, čo je chudoba, ktoré rodiny sú ňou najviac ohrozené a čo ju spôsobuje. 

Odporúčané prepojenia s kurikulom: 

Ekonomické hodnoty a etika – peniaze ako cieľ alebo prostriedok, sociálna nerovnosť; tvorivosť v medziľudských vzťahoch – tvorivosť v medziľudských vzťahoch; prehlbovanie komunikačných spôsobilostí − diskusia, riešenie konfliktov; etika práce, etika a ekonomika − ekonomické cnosti; prierezová téma − osobnostný a sociálny rozvoj. 

 

11. Nobelovka 

Aktivita sa zameriava na tému vzdelania, ktoré je jedným zo základných ľudských práv. Na úvod sa žiaci a žiačky rozdelia do skupín a postupne spoznávajú príbehy svetoznámych osobností ocenených Nobelovou cenou za mier. 

Odporúčané prepojenia s kurikulom: 

Pozitívne vzory správania v histórii a v literatúre − vzor, ideál, vzory správania v histórii; pozitívne vzory správania v každodennom živote − reálne vzory správania, verejné vzory správania; filozofické zovšeobecnenie dosiaľ osvojených etických zásad − prosociálne vzory, potreba celoživotného vzdelávania; prierezová téma − osobnostný a sociálny rozvoj. 

 

12. Zdravie v neistote

Na úvod sa žiaci a žiačky snažia pomocou rolovej hry identifikovať rôzne aspekty, ktoré ovplyvňujú prístup ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti. 

Odporúčané prepojenia s kurikulom: 

Život, telesné a duševné zdravie ako etická hodnota – život a zdravie ako hodnota; zdravý životný štýl – ochrana života, zdravie ako hodnota; vzťah k chorým, starým, zdravotne a sociálne znevýhodneným ľuďom – vzťah k chorým, zdravotne a sociálne znevýhodneným; dôstojnosť ľudskej osoby – hodnota ľudskej osoby; prierezová téma − ochrana života a zdravia. 

Tématické vzdelávacie materiály

Rozkliknite jednotlivé príručky a zoznámte sa s ich obsahom.

Čo skutočne (ne)potrebuješ

Táto publikácia vznikla ako doplnkový vzdelávací materiál pre učiteľov a učiteľky v školách, ale aj pre potreby neformálneho vzdelávania. Je určená pre žiačky a žiakov druhého stupňa ZŠ a SŠ. 

Pri príprave aktivít sme vychádzali z  obsahu a cieľov Štátneho vzdelávacieho programu. Sú teda koncipované tak, aby:  

 • viedli žiakov k aktívnemu občianstvu; 
 • rozvíjali schopnosti žiakov vedieť a chcieť sa učiť; 
 • sa žiaci podieľali na vymedzovaní hodnôt slušného a morálneho človeka; 
 • posilňovali sebadôveru žiakov v riešení problémov, ktoré sú spojené s učením.


Príručka pozostáva z dvoch častí – úvodná časť – informačný text – približuje fenomén zodpovednej spotreby. Predstavuje koncept 3R (z angličtiny: Reduce – Reuse – Recycle).  

V ďalšej časti sme sa zamerali na niektoré vybrané predmety dennej spotreby – plasty, papier, elektroniku a textil – teda predmety, s ktorými väčšina mladých ľudí prichádza denne do kontaktu. Ku každému predmetu sme pripravili krátky informačný text. Ten môže vám i vašim žiakom a žiačkam pomôcť lepšie pochopiť, akým spôsobom spotreba daného produktu vplýva na spoločnosť a životné prostredie. 

Príručka je dostupná na tomto odkaze.

Rómovia: mýty a fakty

Príručka umožňuje pracovať čitateľovi so svojimi postojmi, ako aj s postojmi žiakov a mladých ľudí. Pripravovali sme ju so zámerom bližšie porozumieť veciam, ktoré nás formujú a ovplyvňujú.  Veríme, že aj takto môžeme prispieť k  lepšiemu porozumeniu si medzi sebou. 

Prvá, informačná časť, detailne a veľmi citlivo rozoberá najčastejšie mýty a stereotypy o Rómoch. Tie, ktoré veľakrát zaznievajú v mediálnom aj verejnom priestore a predstavujú len nejaký, oklieštený výsek reality.  

 V  metodickej časti nájdete podnetné aktivity, ktoré sú prispôsobené školskému prostrediu, a  preto sú pripravené na 45-minútovú vyučovaciu hodinu. Ide o interaktívne metódy, ktoré využívajú E-U- R model (evokácia, uvedomenie a reflexia), rozvíjajú kritické myslenie a podnecujú diskusiu. Sú vhodné pre žiačky a žiakov od 14 rokov.  

Príručka je dostupná na tomto odkaze.

Afrika: mýty a fakty

Publikácia určená predovšetkým učiteľom a učiteľkám základných a stredných škôl, ale aj komukoľvek so záujmom o porozumenie toho, akým spôsobom je u nás, ale aj vo svete, Afrika interpretovaná. Definovali sme 15 najčastejších mýtov a stereotypov o africkom kontinente. Tieto sme následne konfrontovali s objektívnejšími informáciami o jeho histórii, kultúre, prírodných podmienkach, spoločnosti či ekonomike. K zaujímavým informáciám sme pripojili aj podnetné aktivity, ktoré môžu použiť učitelia na vyučovacích hodinách viacerých predmetov, aj vzdelávatelia v neformálnom kontexte. Tieto aktivity vychádzajú z princípov globálneho vzdelávania a predstavujú interaktívne metódy rozvíjajúce kritické myslenie a vyvolávajúce diskusiu. 

Príručka je dostupná na tomto odkaze.

MultikulturART – spoznaj kultútru menšín

Obsahom príručky sú informácie o aktuálnej situácii tradičných a nových menšín na Slovensku, o ich kultúre, ako aj informácie o teoretických východiskách multikulturalizmu, inkluzívnej spoločnosti a podobne. Každá kapitola je doplnená o konkrétne aktivity pre učiteľov využiteľné na vyučovaní a metodické rady pre aplikovanie týchto aktivít do vyučovania. Zámerom je pomôcť učiteľom pri zavádzaní MK výchovy ako prierezovej témy vo vyučovaní, ako aj podporiť záujem o tieto témy prostredníctvom alternatívnych vyučovacích metód. 

Príručka je dostupná na tomto odkaze.

Romantické násilie

Príručka ku knihe Romantické násilie: Spoveď amerického skinheda. Kniha je strhujúcim varovným príbehom o tom, ako bola Christianovi, osamelému outsiderovi, vštepovaná ideológia v čase, keď ako tínedžer najviac zo všetkého túžil niekam patriť. Kniha opisuje dospievanie mladého skinheda, naplnené rasizmom a násilím. Napokon Christian pochopil, že je jeho život postavený na lži, opustil skinhedské hnutie, začal študovať a neskôr úspešne podnikať. Založil organizáciu Life After Hate, ktorá pomáha ľuďom vymaniť sa z cesty extrémizmu a prijímať ostatných bez ohľadu na farbu pleti, náboženské vyznanie alebo sexuálnu orientáciu.  

Metodická príručka ponúka 10 ucelených vyučovacích aktivít, ktoré sú inšpirované príbehom Christiana a citlivým spôsobom reflektujú rôzne témy súvisiace s pravicovým extrémizmom aradikalizáciou mladých ľudí. Väčšina aktivít pracuje s ukážkami z knihy Romantické násilie a slúži tak ako inšpirácia k prečítaniu celého príbehu Christiana. Aktivity však môžete využiť aj bez toho, aby mali vaši žiaci a žiačky knihu prečítanú. V prílohách sme pre vás vybrali najzaujímavejšie pasáže, s ktorými je možné pracovať priamo počas vyučovania. Doplnili sme ich rôznymi formami a metódami vzdelávania, ktoré rozvíjajú komunikačné a sociálne zručnosti žiakov, vedú k otvorenej diskusii a zlepšujú schopnosť kritického myslenia a práce s písaným textom. Aktivity sú určené pre žiakov a žiačky stredných škôl, odporúčaný vek je teda 14 – 20 rokov. 

Príručka je dostupná na tomto odkaze.

Obrazy menšín v našich hlavách

Vďaka príručke Obrazy menšín v našich hlavách, ako nepísať o „iných” bez „iných”  by sme, možno na prvý pohľad trochu paradoxne, nemali zistiť, kto sú Rómovia či spomínaní iní „iní”, ale v prvom rade kto sme my sami. Práve vďaka tomu budeme mať možnosť lepšie porozumieť, ako vlastne vzniká to, že si myslíme, že Rómovia sú iní a ako to vplýva na novinárske výstupy, ktoré vytvárame, publikum, ktoré tieto výstupy prijíma, či spoločnosť, ktorú tieto výstupy formujú. Publikácia sa delí na dve časti venované rovnakej téme z dvoch perspektív. Prvá časť je výrazne rozsiahlejšia než druhá a značnú časť z nej tvorí teória potrebná k porozumeniu témy, o ktorej publikácia hovorí:

 1. Obrazy v našej hlave
 2. Obrazy Rómov (a iných „iných”) v médiách
 • Prvá časť sa pokúša vysvetliť, ako vzniká naša predstava o „iných” v kontexte médií
 • druhá nám to ukazuje na niekoľkých príkladoch z praxe.

Príručka je dostupná na tomto odkaze.

Stredné školy – Jeden svet na školách (dokumentárne filmy)

Rozkliknite jednotlivé dokumentárne filmy a stiahnite si vzdelávacie materiály.

Ďakujeme za dážď

ĎAKUJEME ZA DÁŽĎ

(Thank You For The Rain / Julia Dahr, Kisilu Musya / Dánsko / 2017 / 59 min. / slovenské titulky)

Ďakujeme za dážď je unikátny filmový projekt, ktorý natočili kenský farmár Kisilu Musya s nórskou filmárkou Juliou Dahr. Počas piatich rokov zachytil Kisilu nielen život svoje rodiny a komunity, ale aj ničivé dôsledky klimatickej zmeny − záplavy, extrémne suchá, ale aj smrť. Spoločne s Juliou sledujeme jeho premenu z otca na komunitného lídra a neskôr na aktivistu na celosvetovej úrovni. Posolstvo svojej komunity totiž prednesie až na klimatickom samite v Paríži. Film je výpoveďou večného optimistu, ktorý v boji o lepšiu budúcnosť otestuje vlastné limity.

Témy filmu: globálna klimatická zmena, klimatická spravodlivosť, environmentálny aktivizmus, migrácia

———————————————————

Dokumentárny film je výborným nástrojom na otvorenie témy, pretože poskytuje zážitok, vedomosti, informácie a emócie, ale hlavne zodpovednosť za otvorenie témy sa prenáša na samotné médium resp. jeho tvorcov. To umožnuje učiteľom, neformálnym aktérom vzdelávania a ľudom zodpovedným za vzdelávanie v čase krízy, pôsobiť v roli angažovaného moderátora, ktorý sa pýta otázky a je zvedavý.

Je jedno, či ste profesionálni pedagógovia, alebo ľudia zodpovední za vzdelávanie v čase preventívnych opatrení, metodicko-informačné materiály vám pomôžu pripraviť jednoduché aktivity pred filmom a po filme. Pôvodne boli určené pre triedne kolektívy, ale s trochou kreativity ich zvládnete adaptovať aj na prostredie domácej výučby. Pamätajte pritom na to najdôležitejšie pri sledovaní dokumentov vo výučbe, a to na reflexiu po filme, pretože to je najpodstatnejšia časť celého procesu. Konkrétne otázky k reflexii nájdete vždy vo vzdelávacích materiáloch.

Na prihlásenie sa na sledovanie filmu prosím vyplňte tento prihlasovací formulár. Odkaz na film vám príde na emailovú adresu, preto sa uistite, že ste ju zadali správne. Prosíme, odkaz nešírte, film slúži výlučne na nekomerčné vzdelávacie účely. Vzdelávacie materiály stiahnete napríklad tu: Metodické materiály ČvO 2019 – Ďakujeme za dážď

Domáci zápas

DOMÁCI ZÁPAS

(Domashni ihry / Alisa Kovalenko / Spojené kráľovstvo / 2017 / 52 min. / slovenské titulky)

Domáci zápas zobrazuje rozhodujúci okamih v živote dvadsaťročnej Aliny, „million dollar baby“ z Kyjeva, ktorá má vďaka vášni pre futbal šancu zachrániť svoju rozvrátenú rodinu pred chudobou. Matka striedavo prebýva vo väzení a na slobode, nevlastný otec – alkoholik nie je už deväť rokov schopný nájsť si prácu. Ako útočisko sa pre Alinu javí každodenné hranie futbalu s chlapcami. Keď si miestny tréner všimne jej talent, zapíše ju do Atex Kyiv, jediného ženského klubu v meste. Alina je v súčasnosti profesionálnou hráčkou a má možnosť hrať za ukrajinský národný tím. Po smrti matky sa však musí postarať o dvoch mladších súrodencov a čas, ktorý by inak trávila na ihrisku, sa rozhodne venovať udržaniu rodiny pohromade. Predáva svoje veci vrátane kopačiek, aby mohla zaplatiť nájom, no napriek všetkému ďalej sníva o futbalovej kariére.

Témy filmu: chudoba, dospievanie

———————————————————

Dokumentárny film je výborným nástrojom na otvorenie témy, pretože poskytuje zážitok, vedomosti, informácie a emócie, ale hlavne zodpovednosť za otvorenie témy sa prenáša na samotné médium resp. jeho tvorcov. To umožnuje učiteľom, neformálnym aktérom vzdelávania a ľudom zodpovedným za vzdelávanie v čase krízy, pôsobiť v roli angažovaného moderátora, ktorý sa pýta otázky a je zvedavý.

Je jedno, či ste profesionálni pedagógovia, alebo ľudia zodpovední za vzdelávanie v čase preventívnych opatrení, metodicko-informačné materiály vám pomôžu pripraviť jednoduché aktivity pred filmom a po filme. Pôvodne boli určené pre triedne kolektívy, ale s trochou kreativity ich zvládnete adaptovať aj na prostredie domácej výučby. Pamätajte pritom na to najdôležitejšie pri sledovaní dokumentov vo výučbe, a to na reflexiu po filme, pretože to je najpodstatnejšia časť celého procesu. Konkrétne otázky k reflexii nájdete vždy vo vzdelávacích materiáloch.

Na prihlásenie sa na sledovanie filmu prosím vyplňte tento prihlasovací formulár. Odkaz na film vám príde na emailovú adresu, preto sa uistite, že ste ju zadali správne. Prosíme, odkaz nešírte, film slúži výlučne na nekomerčné vzdelávacie účely. Vzdelávacie materiály stiahnete napríklad tu: Metodické materiály ČvO 2019 – Domáci_zápas

Follow me

#SLEDUJMA

(#FollowMe / Nicolaas Veul, Duco Coops / Holandsko / 2018 / 50 min. / české titulky)

„Všetko, čo vidíte, je táto okúzľujúca stránka. Nevidíte však, čo sa deje za oponou,“ vysvetľuje Mike zo spoločnosti Dovetale, ktorá analyzuje sociálne médiá. Instagram je ako výkladná skriňa, v ktorej ľudia propagujú samých seba. Zatiaľ čo užívatelia a užívateľky nadšene rozdávajú lajky selfíčkam, v pozadí prebieha čulý obchod s používateľskými účtami. Vzniká obrovské množstvo falošných profilov a internetoví roboti vyrábajú nových foloverov pre tých, ktorí si chcú pripadať úspešnejší. Je vôbec možné niečomu na Instagrame veriť?

Témy filmu: sociálne siete, reklama, mediálna gramotnosť, morálka

———————————————————

Dokumentárny film je výborným nástrojom na otvorenie témy, pretože poskytuje zážitok, vedomosti, informácie a emócie, ale hlavne zodpovednosť za otvorenie témy sa prenáša na samotné médium resp. jeho tvorcov. To umožnuje učiteľom, neformálnym aktérom vzdelávania a ľudom zodpovedným za vzdelávanie v čase krízy, pôsobiť v roli angažovaného moderátora, ktorý sa pýta otázky a je zvedavý.

Je jedno, či ste profesionálni pedagógovia, alebo ľudia zodpovední za vzdelávanie v čase preventívnych opatrení, metodicko-informačné materiály vám pomôžu pripraviť jednoduché aktivity pred filmom a po filme. Pôvodne boli určené pre triedne kolektívy, ale s trochou kreativity ich zvládnete adaptovať aj na prostredie domácej výučby. Pamätajte pritom na to najdôležitejšie pri sledovaní dokumentov vo výučbe, a to na reflexiu po filme, pretože to je najpodstatnejšia časť celého procesu. Konkrétne otázky k reflexii nájdete vždy vo vzdelávacích materiáloch.

Na prihlásenie sa na sledovanie filmu prosím vyplňte tento prihlasovací formulár. Odkaz na film vám príde na emailovú adresu, preto sa uistite, že ste ju zadali správne. Prosíme, odkaz nešírte, film slúži výlučne na nekomerčné vzdelávacie účely. Vzdelávacie materiály stiahnete napríklad tu: Metodické materiály ČvO 2019 – #SledujMa

Akcia

AKCIA

(Action / Iwo Kondefer / Poľsko / 2020 / 38 min./ slovenské titulky )

Skupina mladých ľudí z rôznych krajín sa na neznámom odľahlom mieste pripravuje na „akciu“. V centre pozornosti stoja Belgis z Indonézie a Marek z Poľska, ktorí sa zúčastňujú na výcvikoch, kde sa učia, ako sa utáboriť a ako postupovať pri výraznom znížení telesnej teploty. Kto sú títo ľudia? Aké sú ich ciele a motivácia? Čo chcú dosiahnuť a s akými následkami musia počítať?

Témy filmu: environmentálny aktivizmus, občianska neposlušnosť, záujem o veci verejné

———————————————————

Dokumentárny film je výborným nástrojom na otvorenie témy, pretože poskytuje zážitok, vedomosti, informácie a emócie, ale hlavne zodpovednosť za otvorenie témy sa prenáša na samotné médium resp. jeho tvorcov. To umožnuje učiteľom, neformálnym aktérom vzdelávania a ľudom zodpovedným za vzdelávanie v čase krízy, pôsobiť v roli angažovaného moderátora, ktorý sa pýta otázky a je zvedavý.

Je jedno, či ste profesionálni pedagógovia, alebo ľudia zodpovední za vzdelávanie v čase preventívnych opatrení, metodicko-informačné materiály vám pomôžu pripraviť jednoduché aktivity pred filmom a po filme. Pôvodne boli určené pre triedne kolektívy, ale s trochou kreativity ich zvládnete adaptovať aj na prostredie domácej výučby. Pamätajte pritom na to najdôležitejšie pri sledovaní dokumentov vo výučbe, a to na reflexiu po filme, pretože to je najpodstatnejšia časť celého procesu. Konkrétne otázky k reflexii nájdete vždy vo vzdelávacích materiáloch.

Na prihlásenie sa na sledovanie filmu prosím vyplňte tento prihlasovací formulár. Odkaz na film vám príde na emailovú adresu, preto sa uistite, že ste ju zadali správne. Prosíme, odkaz nešírte, film slúži výlučne na nekomerčné vzdelávacie účely.

Alt-right: V utajení medzi pravicovými extrémistami

ALT-RIGHT: V UTAJENÍ MEDZI PRAVICOVÝMI EXTRÉMISTAMI

(Undercover in the Alt-Right / Bosse Lindquist / Spojené kráľovstvo / 2018 / 52 min. / anglicky / slovenské titulky)

Patrik Hermansson prenikol medzi pravicových extrémistov v prísnom utajení ako švédsky študent Erik Hellberg. Infiltroval sa do najznámejších ultrapravicových sietí v Spojených štátoch a Spojenom kráľovstve, dokonca aj v rámci násilného konfliktu v Charlottesville. Podarilo sa mu získať usvedčujúce informácie, ktoré vedú až do Bieleho domu. A všetko to zachytil skrytou kamerou.

Témy filmu: občianska angažovanosť, odvaha jednotlivca, pravicový extrémizmus

———————————————————

Dokumentárny film je výborným nástrojom na otvorenie témy, pretože poskytuje zážitok, vedomosti, informácie a emócie, ale hlavne zodpovednosť za otvorenie témy sa prenáša na samotné médium resp. jeho tvorcov. To umožnuje učiteľom, neformálnym aktérom vzdelávania a ľudom zodpovedným za vzdelávanie v čase krízy, pôsobiť v roli angažovaného moderátora, ktorý sa pýta otázky a je zvedavý.

Je jedno, či ste profesionálni pedagógovia, alebo ľudia zodpovední za vzdelávanie v čase preventívnych opatrení, metodicko-informačné materiály vám pomôžu pripraviť jednoduché aktivity pred filmom a po filme. Pôvodne boli určené pre triedne kolektívy, ale s trochou kreativity ich zvládnete adaptovať aj na prostredie domácej výučby. Pamätajte pritom na to najdôležitejšie pri sledovaní dokumentov vo výučbe, a to na reflexiu po filme, pretože to je najpodstatnejšia časť celého procesu. Konkrétne otázky k reflexii nájdete vždy vo vzdelávacích materiáloch.

Na prihlásenie sa na sledovanie filmu prosím vyplňte tento prihlasovací formulár. Odkaz na film vám príde na emailovú adresu, preto sa uistite, že ste ju zadali správne. Prosíme, odkaz nešírte, film slúži výlučne na nekomerčné vzdelávacie účely.

Čínsky umelec v exile

ČÍNSKY UMELEC V EXILE

(China‘s Artful Dissident / Danny Ben-Moshe / Austrália, Čína, Francúzsko, USA / 2019 / 60 min. / anglicky, francúzsky, mandarínsky / české titulky)

Filmová snímka Čínsky umelec v exile predstavuje príbeh popredného čínskeho politického karikaturistu a pouličného umelca Badiucaa (Pa-tiou-cchaa), ktorý žije v exile v Austrálii. Umelec sa prostredníctvom svojej tvorby snaží vzoprieť čínskemu prezidentovi Si Ťin-pchingovi a jeho autoritárskemu režimu. Badiucao má jasné ciele: zastaviť prekrúcanie faktov o masakri na Námestí nebeského pokoja, odhaľovať pretrvávajúce porušovanie ľudských práv a bojovať za oslobodenie Hongkongu. S kampaňou cestuje po celom svete. Svoje provokatívne živé umenie prezentuje na rôznych miestach od Sydney až po Berlín, na cestách sa stretáva s kolegami disidentmi. Nájdeme medzi nimi aj priamych účastníkov masakra na Námestí nebeského pokoja, ktorí poskytujú vlastné mrazivé svedectvá. Umelec skrýva svoju tvár pod maskou, aby zostal v anonymite, podobne ako svetoznámy Banksy. Na rozdiel od Banksyho však Badiucao riskuje život svoj aj svojej rodiny, pretože čínska vláda robí všetko pre to, aby jeho tvorbe zamedzila.

Témy filmu: nedemokratické režimy, občianska angažovanosť, sloboda prejavu

———————————————————

Dokumentárny film je výborným nástrojom na otvorenie témy, pretože poskytuje zážitok, vedomosti, informácie a emócie, ale hlavne zodpovednosť za otvorenie témy sa prenáša na samotné médium resp. jeho tvorcov. To umožnuje učiteľom, neformálnym aktérom vzdelávania a ľudom zodpovedným za vzdelávanie v čase krízy, pôsobiť v roli angažovaného moderátora, ktorý sa pýta otázky a je zvedavý.

Je jedno, či ste profesionálni pedagógovia, alebo ľudia zodpovední za vzdelávanie v čase preventívnych opatrení, metodicko-informačné materiály vám pomôžu pripraviť jednoduché aktivity pred filmom a po filme. Pôvodne boli určené pre triedne kolektívy, ale s trochou kreativity ich zvládnete adaptovať aj na prostredie domácej výučby. Pamätajte pritom na to najdôležitejšie pri sledovaní dokumentov vo výučbe, a to na reflexiu po filme, pretože to je najpodstatnejšia časť celého procesu. Konkrétne otázky k reflexii nájdete vždy vo vzdelávacích materiáloch.

Na prihlásenie sa na sledovanie filmu prosím vyplňte tento prihlasovací formulár. Odkaz na film vám príde na emailovú adresu, preto sa uistite, že ste ju zadali správne. Prosíme, odkaz nešírte, film slúži výlučne na nekomerčné vzdelávacie účely.

Generácia Greta

GENERÁCIA GRETA

(Génération Greta / Johan Boulanger, Simon Kessler / Francúzsko / 2020 / 54 min. / anglicky, francúzsky / slovenské titulky s úpravou pre nepočujúcich)

Najmladšia má 12 a najstaršia 24 rokov. Vyrastajú a žijú vo svete, v ktorom sú čoraz častejšími úkazmi obdobia sucha, povodne a požiare. Všetky bojujú proti tomu istému nepriateľovi – núdzovej situácii v oblasti klímy. Napriek kultúrnym a geografickým rozdielom má deväť mladých aktivistiek rovnaký cieľ: zvyšovať povedomie o klimatickej pohotovosti, bojovať proti ľahostajnosti politikov a zvýrazňovať potrebu radikálnej spoločenskej zmeny tak, aby boli našimi najvyššími prioritami príroda a sociálna spravodlivosť. Aj pod vplyvom Grety Thunberg, azda najznámejšej aktivistky, majú tieto mladé ženy v repertoári takú charizmu a sebaistotu ako najväčšie osobnosti politickej histórie. Kto sú tieto aktivistky s odhodlaním zmeniť svet? Ako možno chápať ich hnev? Aké nádeje prinášajú? Generácia Greta predstavuje prostredníctvom silných očitých svedectiev a úžasných archívnych záberov príbeh deviatich obdivuhodných mladých žien.

Témy filmu: klimatická zmena, klimatická spravodlivosť, občiansky aktivizmus

———————————————————

Dokumentárny film je výborným nástrojom na otvorenie témy, pretože poskytuje zážitok, vedomosti, informácie a emócie, ale hlavne zodpovednosť za otvorenie témy sa prenáša na samotné médium resp. jeho tvorcov. To umožnuje učiteľom, neformálnym aktérom vzdelávania a ľudom zodpovedným za vzdelávanie v čase krízy, pôsobiť v roli angažovaného moderátora, ktorý sa pýta otázky a je zvedavý.

Je jedno, či ste profesionálni pedagógovia, alebo ľudia zodpovední za vzdelávanie v čase preventívnych opatrení, metodicko-informačné materiály vám pomôžu pripraviť jednoduché aktivity pred filmom a po filme. Pôvodne boli určené pre triedne kolektívy, ale s trochou kreativity ich zvládnete adaptovať aj na prostredie domácej výučby. Pamätajte pritom na to najdôležitejšie pri sledovaní dokumentov vo výučbe, a to na reflexiu po filme, pretože to je najpodstatnejšia časť celého procesu. Konkrétne otázky k reflexii nájdete vždy vo vzdelávacích materiáloch.

Na prihlásenie sa na sledovanie filmu prosím vyplňte tento prihlasovací formulár. Odkaz na film vám príde na emailovú adresu, preto sa uistite, že ste ju zadali správne. Prosíme, odkaz nešírte, film slúži výlučne na nekomerčné vzdelávacie účely.

Modelka Maddy

MODELKA MADDY

(Maddy the Model / Jane Magnusson / Švédsko / 2020 / 58 min. / anglicky / slovenské titulky s úpravou pre nepočujúcich)

Newyorský týždeň módy, september 2015. Stalo sa niečo úžasné a neslýchané. Na predvádzacie mólo vyšla mladá žena menom Madeleine Stuart a všetkých ohúrila. Nie preto, že by bola štíhlejšia, vyššia, mala vyššie podpätky a vyzerala deprimovanejšie ako všetky ostatné modelky. Nie, Maddy urobila rozruch, pretože taká nebola. Modelka Maddy bola nižšia a šťastnejšia ako všetci ostatní. Prečo? Pretože taký je život podľa Maddy. Takto pracuje, žije a získava si priateľov všade, kam príde. Madeleine Stuart má Downov syndróm. Film Modelka Maddy je o kampani za inklúziu, ktorú vedie spolu so svojou matkou Rosanne.

Témy filmu: inklúzia ľudí so zdravotným znevýhodnením v spoločnosti, Downov syndróm, sociálne médiá a médiá

———————————————————

Dokumentárny film je výborným nástrojom na otvorenie témy, pretože poskytuje zážitok, vedomosti, informácie a emócie, ale hlavne zodpovednosť za otvorenie témy sa prenáša na samotné médium resp. jeho tvorcov. To umožnuje učiteľom, neformálnym aktérom vzdelávania a ľudom zodpovedným za vzdelávanie v čase krízy, pôsobiť v roli angažovaného moderátora, ktorý sa pýta otázky a je zvedavý.

Je jedno, či ste profesionálni pedagógovia, alebo ľudia zodpovední za vzdelávanie v čase preventívnych opatrení, metodicko-informačné materiály vám pomôžu pripraviť jednoduché aktivity pred filmom a po filme. Pôvodne boli určené pre triedne kolektívy, ale s trochou kreativity ich zvládnete adaptovať aj na prostredie domácej výučby. Pamätajte pritom na to najdôležitejšie pri sledovaní dokumentov vo výučbe, a to na reflexiu po filme, pretože to je najpodstatnejšia časť celého procesu. Konkrétne otázky k reflexii nájdete vždy vo vzdelávacích materiáloch.

Na prihlásenie sa na sledovanie filmu prosím vyplňte tento prihlasovací formulár. Odkaz na film vám príde na emailovú adresu, preto sa uistite, že ste ju zadali správne. Prosíme, odkaz nešírte, film slúži výlučne na nekomerčné vzdelávacie účely.

Tieňohra

TIEŇOHRA

(Shadow Game / Eefje Blankevoort, Els van Driel / Holandsko / 2021 / 52 min. / perzsky, paštsky, arabsky, anglicky, kurdsky / slovenské titulky s úpravou pre nepočujúcich)

Tieňohra je experimentálne natočený príbeh o ďalekosiahlych dôsledkoch európskej azylovej politiky. V súčasnosti sa v celej Európe postavili ploty a žiadať o azyl je takmer nemožné. Tínedžeri sa brodia zasneženou krajinou a na ceste stretávajú agresívnu pohraničnú políciu. Dosiahnuť konečný cieľ je zrazu ťažšie ako kedykoľvek predtým. Ich cesta vedie naprieč celou Európou: z Grécka do Severného Macedónska, Srbska a Bosny a Hercegoviny, z Talianska do Francúzska a Holandska. Film sa natáčal tri roky, čiastočne ho natočili sami hlavní hrdinovia na svoje telefóny.

Témy filmu: migrácia, maloletí utečenci bez sprievodu, nelegálne prekračovanie hraníc, odlúčenie od rodiny, zraniteľnosť

———————————————————

Dokumentárny film je výborným nástrojom na otvorenie témy, pretože poskytuje zážitok, vedomosti, informácie a emócie, ale hlavne zodpovednosť za otvorenie témy sa prenáša na samotné médium resp. jeho tvorcov. To umožnuje učiteľom, neformálnym aktérom vzdelávania a ľudom zodpovedným za vzdelávanie v čase krízy, pôsobiť v roli angažovaného moderátora, ktorý sa pýta otázky a je zvedavý.

Je jedno, či ste profesionálni pedagógovia, alebo ľudia zodpovední za vzdelávanie v čase preventívnych opatrení, metodicko-informačné materiály vám pomôžu pripraviť jednoduché aktivity pred filmom a po filme. Pôvodne boli určené pre triedne kolektívy, ale s trochou kreativity ich zvládnete adaptovať aj na prostredie domácej výučby. Pamätajte pritom na to najdôležitejšie pri sledovaní dokumentov vo výučbe, a to na reflexiu po filme, pretože to je najpodstatnejšia časť celého procesu. Konkrétne otázky k reflexii nájdete vždy vo vzdelávacích materiáloch.

Na prihlásenie sa na sledovanie filmu prosím vyplňte tento prihlasovací formulár. Odkaz na film vám príde na emailovú adresu, preto sa uistite, že ste ju zadali správne. Prosíme, odkaz nešírte, film slúži výlučne na nekomerčné vzdelávacie účely.

II. stupeň základných škôl a stredné školy – Interaktívne výučbové softvéry

Rozkliknite jednotlivé témy a stiahnite si výučbový softvér k nim.

Globálne rozvojové vzdelávanie v pohybe

Cieľom projektu „Globálne rozvojové vzdelávanie v pohybe“ bolo vytvoriť a poskytnúť školám multimediálny výučbový softvér pre interaktívnu tabuľu. Jeho účelom je zakomponovať témy globálneho rozvojového vzdelávania do formálneho vyučovania v rámci prierezovej témy „environmentálna výchova“. Atraktívne spracované aktivity sú určené pre žiakov II. stupňa základných škôl a študentov stredných škôl.

Jednotlivé výučbové moduly softvéru sa tematicky zameriavajú na tieto oblasti:

 • Globalizácia, svetový obchod a Fair Trade
 • Ľudské práva a detská práca
 • Klimatické zmeny a životné prostredie
 • Zodpovedná spotreba
 • Nemateriálne bohatstvo rozvojových krajín

Softvér je dostupný na tomto odkaze. Viac o jednotlivých témach si môžete prečítať tu.

Tajomstvo vody

Vieme, že voda nás tvorí, obklopuje, vyživuje. Uvedomujeme si jej nevyhnutnosť často však nie jej ohroziteľnosť a krehkosť. Na rozdiel od mnohých ľudí vo svete máme šťastie, že disponujeme bezpečnými a kvalitnými zdrojmi vody. Zatiaľ. Naša informovanosť, postoj a životný štýl vplývajú na jej kvalitu a zásoby nielen na Slovensku, ale dotýka sa ľudí na celom svete.

Vzdelávací softvér „Tajomstvo Vody“ prináša na vyučovanie komplexný a neraz netradičný pohľad na vodu. Cieľom jednotlivých aktivít je rozšíriť nadobudnuté vedomosti žiačok a žiakov na vyučovaní o nové pojmy a pohľady. Výučbový softvér vám ponúka zmysluplnú a aktívnu výučbu žiakov najmä II. stupňa základných škôl.

Softvér je dostupný na tomto odkaze.

Energia v súvislostiach

Výučbový softvér má v prvom rade za cieľ poskytnúť Vám kvalitnú pomôcku pri výučbe s pomocou interaktívnej tabule. Téma energia je v súčasnej dobe veľmi aktuálnou, keďže sa s ňou stretávame denno denne. Často však dostatočne nepoznáme pozadie energie, ktorá nám pomáha pri toľkých každodenných činnostiach akými sú osvetlenie, preprava, kúrenie, či zábava.

Šesť celohodinových aktivít, ktoré sú súčasťou tohoto výučbového softvéru, pomôže študentov s Vašou pomocou nájsť odpovede na tieto a mnohé iné otázky týkajúce sa energie v našich životoch. Výučbový softvér vám ponúka zmysluplnú a aktívnu výučbu žiakov najmä II. stupňa základných škôl.

Softvér je dostupný na tomto odkaze.

Výzvy a vízie súčasnej spoločnosti

Čo je globálne vzdelávanie?

Na akých princípoch fungujú kolapsy civilizácií?

Ako by mali médiá eticky prezentovať globálne vzdelávanie?

Ako by malo vyzerať ekologické poľnohospodárstvo?

Do týchto a iných tém nahliadnete v e- learningovom nástroji, ktorý pre Vás pripravil Sokratov inštitút. Nástroj je určený pre stredné a vysoké školy.

Nástoj je dostupný na tomto odkaze (vyžaduje sa Adobe Flash).

Moderne o odpadoch

Hlavným cieľom výučbového softvéru je poskytnúť školám kvalitnú pomôcku pre interaktívnu tabuľu. , Téma odpadov je veľmi široká a komplexná problematika, ktorá nezačína a nekončí pri jeho separácií. Prostredníctvom aktivít, ktoré sme pre vás pripravili, sa žiačky a žiaci zaujímavým spôsobom dozvedia, prečo je dôležité sa odpadmi zaoberať, čo sa stane s odpadom, ktorý usilovne triedia a aké je najvhodnejšie riešenie tohto problému.

Výučbový softvér vám ponúka zmysluplnú a aktívnu výučbu žiakov najmä II. stupňa základných škôl.

Softvér je dostupný na tomto odkaze.

Online nástroje a pracovné listy pre SŠ

Rozkliknite jednotlivé nástroje a oboznámte sa s ich obsahom.

Stories that Move

Prioritné témy: antisemitizmus, rasizmus, diskriminácia

Vekové skupiny: 14 – 17 rokov

Tento online vzdelávací nástroj ponúka učiacim sa priestor na zamyslenie sa nad otázkami rozmanitosti a diskriminácie a tiež na to, aby zvažovali svoje názory i rozhodnutia.

Prečo práve Príbehy? V súčasnej Európe sú antisemitizmus, rasizmus a diskriminácia stale prítomné a ovplyvňujú životy mladých ľudí na mnohých miestach. Príbehy sú súborom online vzdelávacích nástrojov, ktoré vedú študentov vo veku 14 – 17 rokov k tomu, aby kriticky premýšľali o rozmanitosti a diskriminácii a v súvislosti s tým uvažovali aj o svojich vlastných postojoch a rozhodnutiach.

Cieľovou skupinou sú žiaci vo veku 14 – 17 rokov. Učebné celky môžete využiť na hodinách dejepisu, občianskej aj etickej výchovy, i pri výučbe jazykov. V pokynoch pre pedagógov pri jednotlivých učebných celkoch uvádzame aj odporúčaný vzdelávací stupeň alebo ročník, pre ktorý sú aktivity vhodné. Väčšina aktivít sa však dá ľahko prispôsobiť rôznym vekovým skupinám a vzdelávacím stupňom. Podrobnejšie informácie o tom, ako Príbehy, korešpondujú s požiadavkami štátneho vzdelávacieho programu, nájdete v sekcii „„Špecifiká krajín“. Vďaka vzdelávaciemu obsahu, ktorý sa venuje témam a situáciám zodpovedajúcim kontextu jednotlivých krajín a rôznych lokalít, Príbehy korešpondujú s požiadavkami štátnych vzdelávacích programov a zároveň reflektujú „globálny“ svet, v ktorom mladí ľudia žijú.

Nástroj je dostupný na tomto odkaze.

IWitness

Prioritné témy: holokaust, genocída, antisemitizmus

Vekové skupiny: 14 – 18 rokov

iWitness je vzdelávací portál vytvorený Inštitútom pre vizuálnu históriu a edukáciu Nadácie Shoah na Univerzite v Južnej Kalifornii, ktorý cez viac ako 1500 životných príbehov, svedectiev preživších a svedkov holokaustu a iných genocíd sprevádza študentov k poznaniu histórie. IWitness prináša stredoškolským učiteľom a ich študentom ľudské príbehy z Archívu Vizuálnej Histórie cez multimediálne výučbové aktivity.

IWitness umožňuje učiteľom a ich študentom sledovať, vyhľadávať, upravovať a zdieľať videá, obrázky a ďalší obsah v bezpečnom priestore. Je dostupný online, nie je nutné sťahovať a inštalovať ďalší softvér.

Nástroj je dostupný na tomto odkaze (anglicky).

RomaAndSintiGenocide.eu

Prioritné témy: genocída Rómov a Sintov, predvojnový život Rómov a Sintov, rasizmus

Vekové skupiny: 14 – 18 rokov

Pracovné listy na webových stránkach romasintigenocide.eu prezentujú hlavné témy a udalosti späté s genocídou európskych Rómov a Sintov. Témy boli vybrané v úzkej spolupráci so zástupcami početných organizácií európskych Rómov a Sintov a s pomocou mnohých historikov z príslušných krajín. Pracovné listy sú špecifické len pre krajiny, v ktorých boli Rómovia a Sintovia prenasledovaní a vraždení v rokoch 1933 až 1945. Každý pracovný list je venovaný ústrednej udalosti či ústrednému prvku prenasledovania, ktorých názov či meno je uvedené v názve pracovného listu a ktoré je znázornené na historickej fotografii.

Pracovné listy sú rozčlenené do piatich kapitol. Pracovné listy v kapitole A poskytujú pohľad na situáciu európskych Rómov a Sintov na začiatku 20. storočia. Kapitola B prezentuje hlavné prvky prenasledovania Rómov a Sintov a ich vytláčanie na okraj spoločnosti, ktoré sa odohrali dlho predtým, než sa k moci dostali národní socialisti. Kapitola C opisuje stále radikálnejšie a systematickejšie prenasledovanie organizované národnými socialistami, pracovné listy v kapitole D sa sústredia na hlavné udalosti genocídy, ktorú podnietili a viedli národní socialisti a spriaznené fašistické organizácie. Záverečná kapitola E opisuje situáciu ľudí, ktorí genocídu prežili, ich boj za uznanie, odškodnenie a pripomínanie.

Nástroj je dostupný na tomto odkaze.

Špeciálnu sekciu pre vás pripravili

Človek v ohrození n.o.
Človek v ohrození je mimovládna nezisková organizácia, ktorej cieľom je pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú. Od roku 1999 podávame pomocnú ruku ľuďom, ktorých najrôznejšie okolnosti oberajú o ich ľudskú dôstojnosť a slobodu. Ľuďom, ktorí trpia dôsledkami vojen, obetiam prírodných katastrof, či tým, ktorí žijú v područí autoritárskych režimov. Nepôsobíme len v zahraničí. Od nášho vzniku podávame pomocnú ruku aj ľuďom, ktorí sa ocitli v krízovej situácii na Slovensku. Po spojení síl s kolegami zo slovenskej pobočky Člověka v tísni v roku 2016 pomáhame so začleňovaním ľuďom, ktorých chudoba vytláča na okraj spoločnosti. Prostredníctvom vzdelávacích aktivít sa zároveň snažíme prispieť k budovaniu Slovenska ako otvorenej, tolerantnej a solidárnej spoločnosti.
Medzinárodný filmový festival Jeden svet
Od roku 1999 prinášame prostredníctvom audiovizuálnej tvorby a pridružených akcii a diskusií, často neľahké, ale o to dôležitejšie, témy týkajúce sa človeka a jeho existencie. Snažíme sa apelovať aj na problémy, ktoré sú väčšinou skryté za viečkami širokého záujmu našej spoločnosti. Snímky, ktoré na festivale prezentujeme sú obrazom doby, mozaikou ľudských charakterov i nástrojom kritického myslenia. Nepoučujeme, ale diskutujeme a učíme sa spolu s našimi návštevníkmi viac porozumieť, viac akceptovať, neprehliadať a pomáhať. Sme skupina nadšencov, ktorí si uvedomujú, že zmena spoločnosti je zodpovednosťou každého z nás a že pokiaľ chceme krajšiu budúcnosť – krajší svet – musíme ho začať tvoriť už dnes.
Živica
Živica je mimovládna nezisková organizácia, ktorá inšpiruje k zmene. Venujeme sa vzdelávaniu, ekoporadenstvu a ponúkame priestor na hľadanie seba samého. Nájdete nás v Bratislave, Zvolene a vo Vzdelávacom centre Zaježová. Chceme pomáhať tvoriť svet, v ktorom je každý človek inšpirovaný k hľadaniu vlastnej prirodzenosti. Veríme, že príroda vie ľudí mnohému naučiť. Problémy životného prostredia sú výzvou k tomu, aby sme svoju pozornosť obrátili dovnútra nás samých. Povrchné riešenia nebudú stačiť.
Nadácia Milana Šimečku
Nadácia Milana Šimečku (NMŠ) sa už 28 rokov snaží byť „o nos vpredu“ v témach týkajúcich sa rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku. Nesie meno významného disidenta, mysliteľa, filozofa a spisovateľa v bývalom Československu. Nadáciu založili vo februári 1991, krátko po smrti Milana Šimečku, jeho priatelia Martin Bútora, Juraj Flamik, Fedor Gál, Miroslav Kusý, František Mikloško, Peter Tatár a Peter Zajac. V nadácii kombinujeme víziu s drobnou prácou a pomáhame tým, na ktorých sa zabúda. Pracujeme s ľuďmi a pre ľudí, umožňujeme vzájomné spoznávanie a zbližovanie jednotlivcov a skupín. Počas našej existencie sme vydali viac ako 100 publikácií na rôzne témy a vyškolili sme niekoľko tisíc ľudí vrátane pedagógov, aktivistov, vydavateľov, komunitných lídrov a ľudí zo znevýhodnených skupín.