Globálne vzdelávanie v pohybe

Výučbový softvér vám ponúka zmysluplnú a aktívnu výučbu žiakov najmä II. stupňa základných škôl. Obsahovo a metodicky je navrhnutý tak, aby poskytoval pedagogičkám a pedagógom všetky potrebné podklady pre interaktívnu výučbu s možnosťou riadiť a usmerňovať jej priebeh, hodnotiť žiakov a podporovať u nich kritické myslenie a tímovú spoluprácu.

Jednotlivé výučbové moduly softvéru sa tematicky zameriavajú na tieto oblasti:

Téma č. 1: Globalizácia, svetový obchod a Fair Trade

Fenoménu globalizácie sa nie je možné úplne vyhnúť. Svet je čoraz viac prepojený na všetkých úrovniach nášho života. Čo globalizácia prináša? Aké sú jej pozitíva a negatíva? Ako nás ovplyvňuje a ako my ovplyvňujeme prostredníctvom nej ľudí z iných krajín sveta? Odkiaľ je tovar, ktorý nakupujeme, ako funguje svetový obchod? Je rovnako spravodlivý pre všetkých? Existuje k nemu alternatíva? Na tieto otázky budú hľadať odpovede žiaci a študenti prostredníctvom interaktívnych úloh, kvízov a atraktívnych animácií, ktoré podnietia ich fantáziu, tvorivosť, ale tiež kritické myslenie.


Téma č. 2: Ľudské práva a detská práca

Chudoba označuje sociálny status človeka vyznačujúci sa hmotným nedostatkomPrečo je chudoba problém? Ako sa nás to dotýka? Čo je detská práca a je spoločnosť voči nej bezmocná? Čo môžeme urobiť? Čo môžem urobiť ja? Aj na tieto otázky nájdu žiaci a študenti odpoveď po absolvovaní tohto modulu.


Téma č. 3: Klimatické zmeny a životné prostredie

Klimatické zmeny sú dnes často diskutovanou témou. Ich dôsledkami trpia najvýraznejšie ľudia z ekonomicky rozvojových krajín, ktorý nemajú dostatok materiálnych zdrojov na ich kompenzáciu. Nedostatok pitnej vody, potravy, neprimerané suchá, rozširujúca sa rozloha púšti a neúrodných pustatín, či extrémne výkyvy počasia sú výsledkom aj nášho postoju k prírode. Je riešenie dopadu ľudskej činnosti v hľadaní alternatívnych zdrojov, v kompenzácií škôd alebo v zmene postojov a hodnôt? Prečo je problémom výrub lesov, či ťažba nerastných surovín? Môžeme s tým niečo spraviť? Na tieto otázky budú žiaci samostatne hľadať a nachádzať odpovede, vyjadrovať svoj názor a podkladať ho argumentmi.


Téma č. 4: Zodpovedná spotreba

Každý deň prichádzame do kontaktu s produktmi a tovarom, ktorý pôvod je v ekonomicky rozvojových krajinách. Ako vlastnou spotrebou ovplyvňujeme výrobcov? Vieme za akých podmienok boli vyrobené? Akou cestou prešli kým sa dostali do našich obchodov? Je riešením nekupovať tieto veci? Chcem alebo potrebujem novú vec? Kedy je menej viac? Tieto aj ďalšie otázky sú súčasťou 4. vzdelávacieho modulu, ktorý žiaci a študenti budú riešiť prostredníctvom rôznych aktivít.


Téma č. 5: Nemateriálne bohatstvo rozvojových krajín

Každý deň k nám prúdia z rôznych zdrojov informácie z celého sveta, ktoré ovplyvňujú a dotvárajú našu predstavu o ekonomicky rozvojových krajinách. Táto predstava je často jednostranná, stereotypná, založená na predstave, že rozvojové krajiny sú zaostalé, výlučne chudobné, nevzdelané, pričom rozvinuté krajiny sú tie, ktoré by ich mohli inšpirovať a pomôcť im na ceste za lepším a kvalitnejším životom. Je to naozaj tak? Je bohatstvo vyjadrením len materiálneho zabezpečenia? Čím nás môžu inšpirovať a obohatiť rozvojové krajiny a ich obyvatelia? Poznáme ich históriu, tradície, filozofiu, kultúru, či skryté súvislosti, ktoré stoja za dnešnou situáciou v nich? Odpovede na otázky a často skryté súvislosti objavia žiaci a študenti absolvovaním tohto modulu.

 

Veríme, že výučbový softvér Vám pomôže vniesť tieto témy do vyučovaia.

Projekt Globálne rozvojové vzdelávanie v pohybe je realizovaný s finančnou podporou Slovak Aid

Softvér si môžete BEZPLATNE stiahnuť TU.