Námet na aktivitu – Veľká francúzska revolúcia

Aktivita- Veľká francúzska revolúcia

  • Odporúčaný ročník: 8. ročník ZŠ
  • Téma: Zrod modernej doby – Veľká francúzska revolúcia
  • Téma GV: Formovanie prvej generácie ľudských práv
  • Hlavný cieľ: Uviesť politické, hospodárske a sociálne príčiny revolúcie; vysvetliť pojmy: občan, revolúcia; analyzovať priebeh, dôsledky a význam Veľkej francúzskej revolúcie; analyzovať články Deklarácie práv človeka a občana, ktoré sa dotýkajú ľudskej a občianskej slobody.

 

Stručný opis:

Po spoločnej analýze Deklarácie práv človeka a občana zadá učiteľ žiakom domácu úlohu zameranú na vytvorenie krátkej Deklarácie práv žiakov v triede. Na ďalšej vyučovacej hodine sa pokúsia vytvoriť spoločnú Deklaráciu práv pre triedu. Zmyslom tejto úlohy bude naučiť sa spolupracovať, vedieť sa dohodnúť, vzájomne sa tolerovať.