Námet na aktivitu – Svetové náboženstvá

Aktivita- Svetové náboženstvá

  • Odporúčaný ročník: 6. ročník ZŠ
  • Téma: Obrazy stredovekého sveta – judaizmus, kresťanstvo, islam
  • Téma GV: Náboženská znášanlivosť a tolerancia
  • Hlavný cieľ: Charakterizovať judaizmus, kresťanstvo, islam; nájsť spoločné znaky týchto náboženstiev; identifikovať vplyvy židovskej a arabskej kultúry na európsku kultúru; poukázať na pravý zmysel kresťanstva – spájať a nie rozdeľovať.

 

Stručný opis:

Do obrysovej mapy sveta žiaci zakreslia oblasti, v ktorých žije väčšina vyznávačov kresťanstva, judaizmu a islamu. Potom si to porovnajú s aktuálnou mapou znázorňujúcou náboženské pomery vo svete. Na kartičkách budú napísané pojmy: Biblia, viera v jedného Boha, Korán, modlitba, charitatívna činnosť, láska k blížnemu, viera v anjelov, pôst, rituálny kúpeľ, obriezka, večný život, rabín, imám, kňaz, pastor, kazateľ, prorok. Úlohou žiakov bude vytvoriť tri skupiny pojmov. V prvej budú pojmy, ktoré sú charakteristické pre všetky tri náboženstvá, v druhej pojmy charakteristické pre dve náboženstvá a v tretej pojmy predstavujúce rozdiely medzi nimi. Na záver bude nasledovať diskusia o tom, ako môže náboženstvo prispieť k medzinárodnej spolupráci.