Namiesto memorovania vzorcov vedú deti k hľadaniu logických súvislostí. Človek v ohrození a učitelia predstavujú praktickú príručku matematiky

Nová príručka globálneho vzdelávania prepája učivo matematiky so životmi ľudí na druhej strane sveta. Deťom tak ukazuje, že matematické úlohy nemusia byť nuda a dajú sa využiť v bežnom živote. Pre učiteľov a učiteľky je zadarmo k dispozícii 1000 výtlačkov. Objednávať do svojich tried si ich môžu v tlačenej aj v elektronickej podobe.

 

Prečo vzniká príručka matematiky? 

„Túto príručku sme vytvorili pre všetkých, ktorí rovnako ako my veria, že úlohou školy nie je iba vzdelávať, ale aj formovať postoje a viesť mladých ľudí k tomu, aby boli citliví voči výzvam, s ktorými sa pasuje ľudstvo 21. storočia, prezrádzajú svoju motiváciu autori príručky, ktorými sú učitelia a učiteľky z celého Slovenska. 

V matematike vidia viac ako rovnice a premenné. Hoci si uvedomujú, že matematika nepatrí k najobľúbenejším predmetom, jej populárnosť sa snažia zvýšiť prepojením na praktické využite v živote a modelovaním reálnych situácií. Namiesto memorovania vzorcov siahajú po interaktivite a skupinových diskusiách. Uvedomujú si, že hľadaním logických súvislostí a prebúdzaním zvedavosti v deťoch proces učenia výrazne spríjemňujú„Večná povaha matematických právd nás vedie k pokušeniu, aby sme učili matematiku tak trochu odťažito, neberúc do úvahy kontext premenlivej dočasnosti doby, v ktorej práve žijeme. Paradoxne tak o predmete, ktorý skúma najhlbšiu povahu sveta okolo nás, potom žiaci a žiačky oprávnene hovoria, že je odtrhnutý od reality, otvorene pomenúvajú nástrahy klasického učenia autori a autorky. 

 

Čo príručke nájdete? 

Témy sú rôznorodé, spája ich ale jedno – snaha príručky reagovať na nedostatočnú systematickú podporu učiteľov vo vzdelávaní. Príručka by sa dala nazvať kuchárskou knihou pre učiteľov. Poskytuje im návod, ako na hodiny prinášať témy, ktoré odrážajú realitu 21. storočia. Veľkým benefitom  príručiek je, že sú priamo prepojené s učivom matematiky, vďaka čomu ich učitelia môžu bez väčších komplikácií  začleniť do svojich hodín.  

 

Vybrali sme pre vás štyri ukážkové aktivity: 

1. „Matematika zdravia”: žiaci simulujú rôzne scenáre šírenia chorôb, vrátane scenára, v ktorom sa využíva vakcinácia. Diskusia o prevencii šírenia epidémie a kolektívnej imunite je spojená s precvičovaním kombinatoriky a pravdepodobnosti. 

2. „Práca, čo sa nevyplácadiskusia o nerovnakom ohodnotení žien a mužov je prepojená s úlohami na výpočet  priemeru, modusu a mediánu scitlivovaniu žiakov v téme rodovej rovnosti sa vďaka praktickým úlohám pridáva aj práca s finančnou gramotnosťou. 

3. „Podľa čísel spoznáš kultúru: žiaci analyzujú vlastnú kultúru a zároveň objavujú kultúrnu rozmanitosť sveta. Hľadaním kultúrnych rozdielov vo svete zisťujú, že palec hore nemusí mať v každej krajine rovnaký významPopri tom si precvičujú desiatkovú sústavu a konverzie medzi číselnými systémami. 

4. „Môj stan môj hradaké je to rozdeľovať humanitárnu pomoc? Úlohou žiakov je prostredníctvom počítania geometrických tvarov analyzovať, či stany pre utečencov spĺňajú štandardy humanitárnej pomoci. Popri diskusii o význame humanitárnej pomoci využívajú vzorce na výpočet objemu a povrchu hranatých telies. 

 

Príručka Globálne vzdelávanie v predmete matematika vznikla v rámci projektu Učíme (sa) v globálnych súvislostiach 2. Finančne ju podporili Slovak Aid a Európska únia.

 

 

 

 

 

 

Globálne vzdelávanie v predmete matematika

Príručka je určená pre učiteľky a učiteľov 2. stupňa základných a stredných škôl, študentom a študentkám pedagogických vysokých škôl a všetkým ľuďom zaujímajúcim sa o globálne vzdelávanie (GV), ktorí chcú viesť svoje žiačky a žiakov porozumieť svetu v súvislostiach a rozvíjať ich kompetencie pre život aj pomocou matematiky.

Príručku si môžete bezplatne objednať v tlačenej verzii alebo v online verzii s editovateľnými prílohami prostredníctvom objednávacieho formulára.

 

Predmetová príručka obsahuje návody na interaktívne aktivity, ktoré sa nielen venujú globálnym témam, ale zároveň aj zahŕňajú učivo, ktoré je priamo obsiahnuté v štátnom vzdelávacom programe, či priamo spĺňajú obsahové a výkonové štandardy jednotlivých predmetov.

 

Aktivity do príručiek nám pomáhali tvoriť, testovať a upravovať učitelia a učiteľky z praxe, za pomoci predmetových garantov a skúsených metodikov GV, ktorí buď učia na vysokej škole, alebo majú dlhoročnú prax v globálnom vzdelávaní. 

 

Dúfame, že si medzi aktivitami nájdete také, s ktorými sa Vám bude na hodinách dobre pracovať, ktoré Vás posmelia, aby ste sa nebáli otvárať dôležité témy, a ktoré rozprúdia vo Vašej triede množstvo inšpiratívnych diskusií. Nech Vám spoločné premýšľanie prinesie mnoho nezabudnuteľných chvíľ a posilní pocit zodpovednosti mladej generácie voči svetu, v ktorom žijeme. 

 

Pozrite si zoznam aktivít s ich kľúčovými témami pre globálne vzdelávanie a matematiku.

 

 

V časti “Materiál na stiahnutie” nájdete prehľad aktivít (vo fromáte pdf) a náhľad na 3 aktivity – Sýty hladnémá neverí, Podľa čísel poznáš kultúru a Matematika zdravia.

Príručku si môžete bezplatne objednať v tlačenej verzii alebo v online verzii s editovateľnými prílohami prostredníctvom objednávacieho formulára.

 

Príručka vznikla s finančnou podporou Slovak Aid a Európskej  únie.

Špeciálna cena za globálnu žurnalistiku v roku 2020

Globálna (rozvojová) žurnalistika, z ktorej východísk iniciatíva Svet medzi riadkami vychádza, sa stáva stálou súčasťou mediálneho sveta na Slovensku. V súťaži Novinárska cena, ktorú každoročne vyhlasuje Nadácia otvorenej spoločnosti, komisia opätovne udelí špeciálne ocenenie Global Journalism. 

Ocenenie je určené pre všetkých, ktorí sa snažia publiku ukazovať svet inak, hlbšie, vyváženejšie, v kontexte, berúc do úvahy nielen perspektívu obyvateľa Slovenska, ale aj dotknutých krajín a ich obyvateľov, ako aj sveta ako celku.

Vo svojich novinárskych výstupoch tak zohľadňujú fakt, že o mnohých javoch a udalostiach už nie je možné komplexne a vyvážene informovať bez vnímania a reflexie globálnych vzťahov, súvislostí a prepojení.

Chcete vediet viac? Pozrite si toto video

Ako (sa) prihlásiť?

(Nielen) svoje výstupy, ktoré vyšli počas minulého roka, môžete do Novinárskej ceny prihlasovať na tomto odkaze do 16. februára 2020. Kategória je bez žánrového či formálneho obmedzenia – od článkov najrôznejších žánrov, cez televízne reportáže, po rozhlasové diskusie. To znamená, že svoje príspevky musíte zaradiť do niektorej zo žánrových kategórií – ku ktorej majú podľa vás najbližšie. Porota ich môže do výberu odporučiť až následne. 

Víťaz či víťazka novinárskej ceny v kategórii Global Journalism – Svet medzi riadkami získa peňažnú odmenu tisíc eur.

Porota pri hodnotení príspevkov v tejto kategórii ocení najmä:

  • schopnosť priniesť málo pokrytú globálnu či rozvojovú tému (napr. zmena klímy, migrácia a integrácia, ľudské práva, životné prostredie, globálna daňová infraštruktúra a mnohé iné), prípadne neznámu alebo prehliadanú perspektívu týchto tém (napr. zmena klímy a jej vplyv na menšiny a pod.)
  • schopnosť pozrieť sa na dianie aj „očami iných“, a zvlášť tých slabších a menej vplyvných – dať im hlas, ktorý často nepočuť
  • schopnosť včleniť ľudské príbehy a hlasy dotknutých spoločenstiev, aby to nebolo “o nich bez nich”
  • spôsob akým autor či autorka zohľadňuje existenciu globálnych prepojení a súvislostí, a našej role v nich (globálny náhľad)
  • schopnosť prepojiť zdanlivo nesúvisiace udalosti odohrávajúce sa na rôznych kontinentoch a v odlišných kontextoch do jedného uceleného príbehu – schopnosť ukázať abstraktnú globalizáciu konkrétnou
  • schopnosť pracovať s naratívmi vyvracajúcimi na stereotypoch či predsudkoch založené vyobrazenia sveta
  • schopnosť pracovať s prierezovými témami vrátane rodovej rovnosti
  • inovatívnosť

Tlačová správa

Viac info získate na pavlina.chalupkova@clovekvohrozeni.sk

Návrat na stránku programu Svet medzi riadkami