Ako sa vyznať v informačnom prostredí

Metodicko-vzdelávacia príručka pre učiteľky a učiteľov

Publikácia, je určená všetkým ľuďom zaujímajúcim sa o kritické myslenie a mediálnu výchovu. Prioritne sme ju pripravili pre učiteľky a učiteľov základných a stredných škôl, veríme však, že bude prínosná aj pre rodičov či študentstvo pedagogických fakúlt. Svet, v ktorom žijeme, je zložitý, navzájom previazaný a neustále sa meniaci. Nato, aby sme mu porozumeli a pochopili, akú v ňom máme pozíciu, už nestačia poznanie a kompetencie predošlých generácií. Dnes sa potrebujeme orientovať v informáciami presýtenom prostredí. A to sa mení rovnakou rýchlosťou ako technológie, ktoré ho definujú. Potrebujeme vedieť, ako fungujú algoritmy, čo sú to boti, ako sa pohybovať v internetovom prostredí, kde dominujú sociálne siete a reklama.

Je to náročná výzva.

Informačné prostredie sa dynamicky mení, pričom ešte pred pätnástimi rokmi u nás prakticky neexistovalo. Vzdelávacie systémy, legislatívne opatrenia ani spoločnosť ako taká nestačia reagovať na výzvy, ktoré toto prostredie prináša. Práve preto by mali byť mediálna výchova a rozvoj kritického myslenia v centre nášho záujmu. Zručnosti, ktoré vďaka nim nadobudneme, nám pomôžu zorientovať sa v rýchlo sa meniacich podmienkach.

Rovnako dôležité je poznať svoje hodnotové ukotvenie. Aby sme sa dokázali dobre rozhodovať, potrebujeme vedieť, kto sme, ako nás ovplyvnilo prostredie, odkiaľ pochádzame, aké sú limity ľudskej mysle a kde je naše miesto na tomto svete.

V nasledujúcich kapitolách sa venujeme aj týmto témam. V prvej časti príručky sa zameriavame na teoretické poznatky o tom, ako funguje ľudský mozog a informačné prostredie. V druhej časti nájdete niekoľko odporúčaní pre pedagogickú prax a tiež aktivity, pomocou ktorých môžete skúmať informačné prostredie spoločne so svojimi žiakmi a žiačkami. Na príručke spolupracovali autori a autorky z oblasti vzdelávania, médií a komunikácie. Našou ambíciou nie je ponúknuť vám vyčerpávajúci prehľad informácií, ani vás poučovať, ani vám podsúvať tie správne predstavy o svete. Uvedomujúc si vlastné limity však veríme, že vám táto publikácia bude dobrým sprievodcom svetom informácií.

Za autorský tím,

Lukáš Osvald, Človek v ohrození

 


 

Metodicko-vzdelávaciu príručku si môžete bezplatne objednať cez TENTO prihlasovací formulár.

V prípade otázok nás môžete kontaktovať na globalnevzdelavanie@clovekvohrozeni.sk.

 


Partneri

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR určenej na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedný Človek v ohrození n. o.

 

Táto webová stránka bola vytvorená a je prevádzkovaná s finančnou podporou Európskej únie. Za jej obsah je výhradne zodpovedná organizácia Človek v ohrození n.o., pričom nemusí nutne reprezentovať pohľad Európskej únie.

 

Novinárska cena za globálnu žurnalistiku v roku 2021

Foto: www.novinarskacena.sk

Globálna žurnalistika ako ďalší rozmer novinárčiny k domácej a zahraničnej žurnalistike sa pomaly stáva súčasťou mediálneho sveta na Slovensku. V súťaži Novinárska cena, ktorú každoročne vyhlasuje Nadácia otvorenej spoločnosti, preto komisia opätovne udelí aj špeciálne ocenenie s názvom Cena za globálnu žurnalistiku. 

Ocenenie je určené pre všetkých, ktorí sa snažia publiku ukazovať svet inak, hlbšie, vyváženejšie, v kontexte, berúc do úvahy nielen perspektívu obyvateľa Slovenska, ale aj dotknutých krajín a ich obyvateľov, ako aj sveta ako celku.

Vo svojich novinárskych výstupoch tak zohľadňujú fakt, že o mnohých javoch a udalostiach už nie je možné komplexne a vyvážene informovať bez vnímania a reflexie globálnych vzťahov, súvislostí a prepojení.

Ako (sa) prihlásiť?

(Nielen) svoje výstupy, ktoré vyšli počas minulého roka, môžete do Novinárskej ceny prihlasovať na tomto odkaze do do 1. marca 2022. Kategória je bez žánrového či formálneho obmedzenia – od článkov najrôznejších žánrov, cez televízne reportáže, po rozhlasové diskusie. Príspevky môžete prihlásiť dvoma spôsobmi:

 1. priamo do niektorej zo žánrových kategórií – ku ktorej majú podľa vás najbližšie a porota ich môže do výberu odporučiť až následne.  
 2. priamo do špeciálnej kategórie Globálna žurnalistika

Víťaz či víťazka novinárskej ceny v kategórii Cena za globálnu žurnalistiku získa peňažnú odmenu tisíc eur.

Porota pri hodnotení príspevkov v tejto kategórii ocení najmä:

 • schopnosť priniesť málo pokrytú globálnu či rozvojovú tému, prípadne neznámu alebo prehliadanú perspektívu už známejšej témy
 • schopnosť pozrieť sa na dianie aj „očami iných“, a zvlášť tých slabších a menej vplyvných
 • spôsob akým autor či autorka zohľadňuje existenciu globálnych prepojení a našej role v nich
 • schopnosť pracovať vo svojich výstupoch s naratívmi vedome vyvracajúcimi negatívne, na stereotypoch či predsudkoch založené vyobrazenia sveta
 • schopnosť, tam kde je to zmysluplné, zohľadniť vo svojich výstupoch prítomnosť globálnych prepojení a súvislostí – využitie tzv. globálneho náhľadu narozdiel od bežného zahraničného (viac o globálnom náhľade nájdete v tomto odkaze)
 • schopnosť včleniť ľudské príbehy a hlasy dotknutých spoločenstiev
 • schopnosť prepojiť zdanlivo nesúvisiace udalosti odohrávajúce sa na rôznych kontinentoch a v odlišných kontextoch do jedného príbehu – schopnosť ukázať abstraktnú globalizáciu konkrétnou
 • schopnosť pracovať s prierezovými témami vrátane rodovej rovnosti
 • inovatívnosť

Tlačová správa

Viac info získate na pavlina.meluchova@clovekvohrozeni.sk

Návrat na stránku programu Svet medzi riadkami