#VýletyNaslepo hate speech, ľudské práva

Matej Slažanský alias Selassie patrí k najúspešnejším slovenským youtuberom a popularitu si získal najmä medzi mladými ľuďmi. Má takmer pol milióna odberateľov na YouTube, 80-tisíc fanúšikov na Facebooku a na Instagrame ho sleduje skoro 200-tisíc ľudí. Aj preto sa rozhodol, že v spolupráci s Nadáciou otvorenej spoločnosti nakrúti sériu videí pod názvom Výlety naslepo. V nich približuje osudy mladých ľudí, ktorí sa v minulosti alebo dnes ocitli v ťažkých životných podmienkach. Prostredníctvom vlastných zážitkov hovorí o svojich názoroch a nabúrava niektoré stereotypy a predsudky. Cieľom prvého Výletu naslepo bola osada v Moldave na Bodvou, počas druhého Selassie navštívil utečenecké tábory v Srbsku a v treťom koncentračný tábor v českom Terezíne.

 

 

 

 

Youtube Videá #VýletyNaslepo vytvoril Matej Slažanský (Selassie) v spolupráci s Nadáciou otvorenej spoločnosti a finančnou podporou z IUVENTA -Slovenský inštitút mládeže a Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR.

Človek v ohrození, n.o.2016

JEDEN SVET NA ŠKOLÁCH

Vybrali sme pre vás pútavé filmy, ktoré reagujú na aktuálne celospoločenské a globálne témy. Aktivity Ku každému filmu sme pripravili doplňujúce aktivity (pred a po filme). Niektoré sú nenáročné a iné zasa náročnejšie. Je na vašom zvážení, ktorú z nich použijete a v akej triede. Väčšina z nich ponúka študentom možnosť pracovať v skupinách, sú interaktívne, mnohé vyžadujú pomôcky alebo vašu prípravu. Samozrejme, vyučovacia hodina má iba 45 minút. Ak nestihnete študentom premietnuť film a počas tej istej vyučovacej hodiny uskutočniť aj celú aktivitu, zostáva na vás, ako tento scenár rozvrhnete. V ideálnom prípade by mala aktivita nasledovať hneď po filme. Ak to však nie je možné, môžete sa k filmu vrátiť na ďalšej hodine. Prípadne sa dohodnite so svojou kolegyňou alebo kolegom a postup naplánujte spoločne. Je ale vhodné, aby ste na tej istej hodine stihli pracovať aspoň s KARTOU POZOROVATEĽA, ktorá je súčasťou metodík k niektorým filmom. Pri vytváraní aktivít sme často vychádzali zo zahraničných zdrojov a vzdelávacích publikácií, niektoré sme koncipovali sami alebo sme pôvodné návody výrazne modifikovali tak, aby sa viac hodili k filmu, danej téme či lepšie vyhovovali potrebám slovenských študentiek a študentov.

 

 

 

Autori: Juraj Jančovič, Katarína Karcolová, Lukáš Zajac, Marta Králiková
Človek v ohrození, n.o. 2016

Čo skutočne (s)potrebuješ

Táto publikácia vznikla ako doplnkový vzdelávací materiál pre učiteľov a učiteľky v školách, ale aj pre potreby neformálneho vzdelávania.

Skladá sa z viacerých častí:

 • Úvodná časť – informačný text – približuje fenomén zodpovednej spotreby. Jej súčasťou je aj súhrn odporúčaných opatrení, ktoré môže každý z nás urobiť, aby prispel k zníženiu negatívnych dopadov vlastnej spotreby. Predstavuje koncept 3R (z angličtiny: Reduce – Reuse – Recycle, teda znížiť vlastnú spotrebu – opätovne používať – recyklovať). Koncept 3R predstavuje hierarchiu toho, ako by sme mali pristupovať k zníženiu odpadu. Často sa totiž recyklácia mylne považuje za najdôležitejší spôsob, ako znížiť množstvo odpadu. Zabúdame však na to, že tá len rieši dôsledok vzniku odpadu, ale dôležitejšie je, aby sme žiaden nevytvárali. Aj preto je zníženie vlastnej spotreby nosnou témou celej príručky.
 • V ďalšej časti sme sa zamerali na niektoré vybrané predmety dennej spotreby – plasty, papier, elektroniku a textil – teda predmety, s ktorými väčšina mladých ľudí prichádza denne do kontaktu. Ku každému predmetu sme pripravili krátky informačný text. Ten môže vám i vašim žiakom a žiačkam pomôcť lepšie pochopiť, akým spôsobom spotreba daného produktu vplýva na spoločnosť a životné prostredie.

 

 

 

Autor: Lukáš Zajac a kol.
Človek v ohrození, n. o. 2016

Globális kontextusban tanulunk/tanítunk, Maďarský jazyk

A kézikönyv a World-class Teaching nemzetközi projekt keretein belül jött létre, és a nevét magyar nyelvre Globális kontextusban tanítunk/tanulunk-ra fordítottuk. A célja
a globális oktatás szisztematikus beillesztése az egyes tantárgyak keretébe. Célunk a magyar tannyelvű iskolák megszólítása is. Ezért az egyes kézikönyvek (tantárgyak) szövegeiből elkészítettünk egy válogatást, jelen kiadvány ezt tartalmazza. Az eredmény 14 aktivitás sorozat volt. A szövegeket olyan szerzők készítették, akik közép- és általános iskolákban tanítanak vagy tanítottak. Az aktivitások E-U-R módszertan (evokáció-jelentésteremtés-reflexió) felhasználásával elkészített oktatási forgatókönyvek, melyek érdekes tartalmat és formát kínálnak, remélhetőleg könnyen érthetők, a tanórákon jól alkalmazhatók, és egyben, szükség esetén, könnyen módosíthatók. Nem utolsósorban a kidolgozott
egyégek nem csak az ismeretek oktatására, hanem a készségek fejlesztésére, értékrend- és szemléletváltásokra a is összpontosítanak, illetve ehhez interaktív módszereket
és participatív oktatási formákat használnak. Az anyagokat úgy készítettük el, hogy azok egy tanóra keretébe beleférjenek.

 

 

 

Človek v ohrození, o.z. 2015

UČÍME (SA) V GLOBÁLNYCH SÚVISLOSTIACH, ANGLICKÝ JAZYK

Príručka vznikla v rámci medzinárodného projektu Worldclass Teaching, ktorého názov sme si pre slovenské pomery preložili ako Učíme (sa) v globálnych súvislostiach. Jeho cieľom je systematicky začleňovať globálne vzdelávanie do jednotlivých predmetov. Jedným z nich je i anglický jazyk na stredných školách. Príručka obsahuje 11 aktivít. Texty pripravovali autorky, ktoré učia alebo učili na stredných školách, upravovali a dotvárali naši editori a do procesu zasiahol i koordinátor projektu. Aktivitami sú učebné scenáre pripravené E-U-R metodikou (evokácia-uvedomenie-reflexia), ktoré ponúkajú zaujímavý obsah i formu, mali by byť ľahko pochopiteľné, aplikovateľné na vyučovacích hodinách a zároveň, v prípade potreby, ľahko modifikovateľné. V neposlednom rade sa nezameriavajú len na učenie vedomostí, ale aj na rozvíjaní zručností, zmenu hodnôt a postojov a k tomu využívajú interaktívne metódy a participatívne formy učenia. Sú pripravené tak, aby sa dali stihnúť za jednu vyučovaciu Globálne vzdelávanie ponúka veľa možností, ako môže byť začlenené do vyučovania predmetu, a to v súlade so Štátnym vzdelávacím programom. V každej aktivite nájdete konkrétny tematický celok, obsahový a výkonový štandard Štátneho vzdelávacieho programu pre gymnáziá.hodinu.

 

 

 

Autorky: Mária Harmaňošová,
Kateřina Martincová, Jana Rehorovská, Monika Wenyová
Človek v ohrození, o.z. 2015

UČÍME (SA) V GLOBÁLNYCH SÚVISLOSTIACH, OBČIANSKA NÁUKA

Príručka vznikla v rámci medzinárodného projektu World -classTeaching, ktorého názov sme si pre slovenské pomery preložili ako Učíme (sa) v globálnych súvislostiach. Jeho cieľom je systematicky začleňovať globálne vzdelávanie do jednotlivých predmetov. Jedným z nich je i občianska náuka na stredných školách. Príručka obsahuje 14 aktivít. Texty pripravovali štyri autorky, ktoré už niekoľko rokov učia na stredných školách. Aktivitami sú učebné scenáre pripravené E-U-R metodikou (evokácia-uvedomenie-reflexia), ktoré ponúkajú zaujímavý obsah i formu, mali by byť ľahko pochopiteľné, aplikovateľné na vyučovacích hodinách a zároveň, v prípade potreby, ľahko modifikovateľné.
V neposlednom rade sa nezameriavajú len na učenie vedomostí, ale aj na rozvíjanie zručností, zmenu hodnôt a postojov a k tomu využívajú interaktívne metódy a participatívne formy učenia. Sú pripravené tak, aby sa dali stihnúť za jednu vyučovaciu hodinu. Aktivity č. 10 – 12 boli vytvorené autorkami – učiteľkami z Poľska, v partnerskej organizácii Centrum Edukacji Obywatelskiej. Modifikoval a doplnil ich editor tejto publikacie, Martin Kríž. Okrem obsahu predmetu sa vo väčšej alebo menšej miere aktivity zameriavajú na to, ako sme vo svete vzájomne globálne prepojení a venujú sa aktuálnym výzvam, ktorými sme konfrontovaní my, v ekonomicky vyspelých krajinách globálneho Severu (tzv. rozvinuté krajiny), ale i ľudia žijúci v krajinách globálneho Juhu (tzv. rozvojové krajiny).

 

 

 

Človek v ohrození, o.z. 2015

Učíme (sa) v globálnych súvislostiach, geografia

Príručka vznikla v rámci medzinárodného projektu World -class Teaching, ktorého názov sme si pre slovenské pomery preložili ako Učíme (sa) v globálnych súvislostiach. Jeho cieľom je systematicky začleňovať globálne vzdelávanie do jednotlivých predmetov. Jedným z nich je i geografia na stredných školách. Príručka obsahuje 15 aktivít. Texty pripravovali tri autorky a jeden autor, ktorí učia alebo učili na stredných i základných školách. Na časti aktivít sa autorsky podieľal i editor príručky, Martin Kríž. Aktivitami sú učebné scenáre pripravené E-U-R metodikou (evokácia -uvedomenie-reflexia), ktoré ponúkajú zaujímavý obsah i formu, mali by byť ľahko pochopiteľné, aplikovateľné na vyučovacích hodinách a zároveň, v prípade potreby, ľahko modifikovateľné. V neposlednom rade sa nezameriavajú len na učenie vedomostí, ale aj na rozvíjanie zručností, zmenu hodnôt a postojov a k tomu využívajú interaktívne metódy a participatívne formy učenia. Sú pripravené tak, aby sa dali stihnúť za jednu vyučovaciu hodinu. Globálne vzdelávanie ponúka veľa možností, ako môže byť začlenené do vyučovania predmetu, a to v súlade so Štátnym vzdelávacím programom. V každej aktivite nájdete konkrétny obsahový a výkonový štandard, na ktoré sa aktivita, v inovovanom dokumente (r. 2015) ISCED 3A a Štátnom vzdelávacom programe, vzťahuje.

 

 

 

Človek v ohrození, o.z. 2015

UČÍME (SA) V GLOBÁLNYCH SÚVISLOSTIACH, DEJEPIS

Príručka vznikla v rámci medzinárodného projektu Worldclass Teaching, ktorého názov sme si pre slovenské pomery preložili ako Učíme (sa) v globálnych súvislostiach. Jeho cieľom je systematicky začleňovať globálne vzdelávanie do jednotlivých predmetov. Jedným z nich je i dejepis na stredných školách. OZ Človek v ohrození chce školám ponúknuť atraktívny obsah, avšak tak, aby sa dal jednoducho použiť na hodinách a zároveň bol plne v súlade so Štátnym vzdelávacím programom. Výsledkom je séria 14 aktivít, ktoré tvoria túto príručku. Časť textov pripravovali autorky, ktoré učia na stredných školách, časť tvorili naši externí autori a časť textov je preložených z poľských materiálov, modifikovaných a adaptovaných na slovenské kurikulum. Aktivitami sú učebné scenáre pripravené E-U-R metodikou (evokácia-uvedomenie-reflexia), ktoré ponúkajú zaujímavý obsah i formu, mali by byť ľahko pochopiteľné, aplikovateľné na vyučovacích hodinách a zároveň, v prípade potreby, ľahko modifikovateľné. V neposlednom rade sa nezameriavajú len na učenie vedomostí, ale aj na rozvíjaní zručností, zmenu postojov a k tomu využívajú interaktívne metódy a participatívne formy učenia. Sú pripravené tak, aby sa dali stihnúť za jednu vyučovaciu hodinu.

 

 

 

Autori a autorky: Peter Farárik, Martin Kríž, Ľudmila Kurcinová, Ján Machajdík,
Agata Markiewicz, Andrej Návojský, Krzysztof Szczukiewicz, Mária Tutokyová,
Jakub Uhlík, Lukáš Zajac
Človek v ohrození, o.z. 2015

GLOBAL WHAT?

This study marks one of the first joint activities of the project “Facilitating Global Learning” (FGL). Firstly, it sets out to outline a common ground for all project partners on which to base our future work together in the field of Global Learning (GL). In addition, it analyses crucial requirements for the further development of our project activities. Furthermore, it is intended as a contribution to the general debate on GL. Much thought went into our choice of methods and tools for carrying on our joint cooperation and
research. Throughout the process of compiling this study our actions were guided, on the one hand, by expediency, reflexivity, truthfulness to ourselves and our values and an appreciative attitude towards the other partners’ knowledge and experience in the field of GL and, on the other, by prevailing research methods and standards. We hope that the information and insights set out in the following will lay a solid foundation for the further continuation of the project and beyond.

UČÍME (SA) V GLOBÁLNYCH SÚVISLOSTIACH

Milé učiteľky, milí učitelia, pozývame vás k čítaniu tejto príručky, ktorá obsahuje vzdelávacie materiály k predmetu umenie a kultúra pre stredné školy. Príručka vznikla v rámci medzinárodného projektu World-class Teaching, ktorého názov sme si pre slovenské pomery preložili ako Učíme (sa) v globálnych súvislostiach. Jeho cieľom je systematicky začleňovať globálne vzdelávanie do jednotlivých predmetov. Jedným z nich je i umenie a kultúra na stredných školách. V minulosti sme v OZ Človek v ohrození často od učiteliek a učiteľov počuli, že im síce ponúkame zaujímavý a potrebný obsah, ale v praxi nie je vždy jednoduché nájsť priestor na jeho použitie v škole. Z tohto dôvodu a po skúsenostiach s projektom Globálne vzdelávanie na ZŠ, sme si boli vedomí toho, že školám chceme ponúknuť atraktívny obsah, avšak tak, aby sa dal jednoducho použiť na hodinách a zároveň bol plne v súlade so Štátnym vzdelávacím programom. Výsledkom je séria 16 aktivít, ktoré tvoria túto príručku. Texty pripravovali autorky, z ktorých väčšina je aktívnymi učiteľkami na stredných školách. Aktivitami sú učebné scenáre pripravené E-U-R metodikou (evokácia-uvedomenie- reflexia), ktoré ponúkajú zaujímavý obsah i formu, mali by byť ľahko pochopiteľné, aplikovateľné na vyučovacích hodinách a zároveň, v prípade potreby, ľahko modifikovateľné. V neposlednom rade sa nezameriavajú len na učenie vedomostí, ale aj na rozvíjanie zručností, zmenu hodnôt a postojov a k tomu využívajú interaktívne metódy a participatívne formy učenia. Väčšina z nich je použiteľná počas jednej vyučovacej hodiny, štyri sú pripravené ako dvojhodinovky. Keďže rátame s tým, že slovenské školstvo bude aj v blízkej budúcnosti prechádzať rôznymi zmenami, texty boli vytvárané tak, aby boli aktuálne a použiteľné i v prípade jeho reformy.

 

 

Človek v ohrození, o.z. 2015

Bohouš a Dáša: Tváří v tvář migraci

Příručka Bohouš a Dáša: Tváří v tvář migraci představuje drobné nahlédnutí do spletitého tématu mezinárodní migrace. Drobné proto, že migrace lidí je tak složitý, komplexní a kontextově podmíněný jev, že není možné jej celý obsáhnout ani na tisících stranách textu, natož jej zobecnit na několika desítkách. Tato publikace si ambici popsat mezinárodní migraci v celém jejím rozsahu ani neklade. Jejím hlavním cílem je spíše představit čtenáři spletitost a jakési obecné trendy migrace a adaptace příchozích na nové prostředí, které lze z historie i současnosti z migračních pohybů vysledovat. Na uvedené statistiky by mělo být primárně nahlíženo jako na ilustrační údaj (který se v čase neustále mění) a čtenář by měl sám aktivně vyhledávat aktuální údaje, ale i příčiny a důsledky, které za nimi stojí.

V příručce  se dočtete :

 • Mezinárodní migrace v minulosti a dnes
 • Příčiny a důvody k migraci a setrvání
 • Od migrace k diaspoře
 • Migrace a rozvoj
 • Odvrácená strana migrace
 • Nedobrovolná migrace
 • Adaptace na cizí prostředí
 • Česko a mezinárodní migrace

 

 

 

Autorka textů: Tereza Freidingerová
© Člověk v tísni, o.p.s. 2015

Afrika: mýty a fakty

Táto publikácia vzniká v čase, keď je neraz zložité zorientovať sa v množstve informácií. Mediálne informácie sú často degradované na krátke útržkovité správy vytrhnuté zo širšieho kontextu. Nevzbudzujú hlbší záujem a zjednodušovaním podporujú čierno-biele videnie sveta. Takýto spôsob prezentácie najviac spomedzi všetkých kontinentov postihuje Afriku. Aj preto vzniká táto publikácia určená predovšetkým učiteľom a učiteľkám základných a stredných škôl, ale aj komukoľvek so záujmom o porozumenie toho, akým spôsobom je u nás, ale aj vo svete, Afrika interpretovaná. Na základe internetového prieskumu, analýzy mediálnych výstupov, prieskumu na slovenských školách, osobných skúseností z vyučovania a dostupnej literatúry v slovenskom jazyku sme definovali 15 najčastejších mýtov a stereotypov o africkom kontinente. Tieto sme následne konfrontovali s objektívnejšími informáciami o jeho histórii, kultúre, prírodných podmienkach, spoločnosti či ekonomike. Publikácia vám predstaví africký kontinent z inej perspektívy, ako ste možno zvyknutí. Aj v tom, že slovo „africký“ sa tu používa iba minimálne, aj to iba v spojitosti s kontinentom ako takým. Vecí, ktorým by sme mohli dať prívlastok „africký“, nie je v skutočnosti až tak veľa. K zaujímavým informáciám sme pripojili aj podnetné aktivity, ktoré môžu použiť učitelia na vyučovacích hodinách viacerých predmetov, aj vzdelávatelia v neformálnom kontexte. Tieto aktivity vychádzajú z princípov globálneho vzdelávania a predstavujú interaktívne metódy rozvíjajúce kritické myslenie a vyvolávajúce diskusiu. Veríme, že táto publikácia prispeje k zmene vnímania afrického kontinentu, a to nielen v prostredí slovenských škôl.

 

 

 

Autori: Lukáš Zorád, Peter Farárik
© Človek v ohrození, o. z. 2015

UČÍME (SA) V GLOBÁLNYCH SÚVISLOSTIACH

Globálne vzdelávanie obohacuje učebný proces zdôrazňovaním globálnej prepojenosti, teda ako sú ľudia, miesta a javy v celom svete vzájomne prepojené. Existuje množstvo dôvodov, prečo by mohlo byť globálne vzdelávanie pre školy a celý vzdelávací systém inšpiratívne a obohacujúce, prípadne by mohli na tento proces reflektovať:

 • Náš svet sa stáva stále menším. My všetci máme vplyv na život ľudí v celom svete a ľudia v iných častiach sveta rovnako ovplyvňujú náš život. K porozumeniu týchto prepojení, a tým k pozitívnemu vplývaniu na svoje prostredie je dôležité pochopiť procesy, ktoré riadia to, čo dnes nazývame globálnou dedinou.
 • Globálne vzdelávanie nie je len o poznaní globálnych tém, ale aj o rozvíjaní kľúčových kompetencií ako schopnosť kriticky myslieť, vyjadriť vlastný názor, pracovať v tíme či riešiť konflikty. Globálne vzdelávanie pripravuje žiakov, ako čeliť súčasným globálnym výzvam. Zároveň podporuje praktické využitie získaných poznatkov
  v reálnom živote.
 • Žiaci sa dnes o globálnych témach dozvedajú najviac z médií. Tieto informácie u nich často prebúdzajú zvedavosť a motiváciu vedieť viac, lebo sa dejú „tu a teraz“ a aktérmi sú reálni ľudia v reálnych situáciách. Globálne vzdelávanie ponúka aktuálne témy a využíva zvedavosť a túžbu po učení.
 • S použitím interaktívnych a participatívnych metód učenia ponúka príležitosť pre všetkých žiakov. Tie môžu viesť k inklúzii aj tých, ktorí doteraz nepracovali dostatočne aktívne.
 • Globálne vzdelávanie sa implicitne objavuje v kurikule a priamo aj v obsahu predmetov. Jeho začlenenie do vyučovacieho procesu je preto prirodzené.
 • Pripravuje mladých ľudí na to, aby boli lepšie pripravení na život v dnešnom dynamickom a globalizovanom svete, no zároveň ich vedie k väčšej empatii, solidarite, rešpektu a zodpovednosti.

 

 

Človek v ohrození, o.z. 2014

JAK OBSAH NAŠEHO TALÍŘE MĚNÍ SVĚT

Koncept udržitelné nebo zodpovědné spotřeby zatím v naší společnosti není rozšířeným tématem. Může být vnímán jako složitý, možná omezující naši svobodu nebo také jako finančně nákladný. Tyto představy mohou být částečně pravdivé (ne však nutně), nicméně zamyšlení nad způsobem, jakým žijeme a jaký model společnosti svými spotřebitelskými volbami podporujeme, je nezbytné. Souvisí to totiž s klíčovými výzvami, kterým dnes lidstvo čelí a které si vyžadují naši pozornost. Nadměrné užívání přírodních zdrojů, tahanice mezi industrializovanými národy o tyto zdroje v rozvojových zemích, a klimatické změny, to vše představuje výzvy, kterým čelíme v důsledku chudoby, nerovnosti a nárůstu světové populace. Konkrétně současný vývoj globálního potravinového systému nepřináší přesvědčivé řešení, jak si poradit s příčinami chronického hladu. Naopak, dále prohlubuje opomíjení drobných rolníků, ničí přírodní základ, na němž pěstujeme potraviny, a je masivně nehospodárný. Tyto trendy ohrožují samotnou budoucí schopnost lidstva uživit se. Následujícími texty by Glopolis rád podnítil úvahy pedagogů nad tématem zodpovědné spotřeby potravin. Přiblížením klíčových výzev v oblasti životního prostředí a společnosti, problematických trendů spotřeby potravin i tipy k aktivitám se studenty chceme inspirovat k další práci s tématem na školách. Glopolis doufá, že tato brožura přispěje k místním proměnám, které jsou pro zajištění důstojného a dobrého života lidí na celém světě nezbytné.

 

 

Autorky: Aurèle Destrée, Tereza Čajková
© Copyright 2014

Keď jedna ruka dáva a druhá berie viac

Európska únia prijíma rôzne politiky. Niektoré sú v oblasti rozvoja, iné sú obchodné, či súvisia napríklad so životným prostredím. Mnohé sú však protichodné. Cieľom brožúrky je hovoriť s médiami a so zástupcami tretieho sektora o príčinách a dôsledkoch nesúladu jednotlivých politík s rozvojom. Chceme tak urobiť jednoducho, zrozumiteľne a pritom zaujímavo. Prajeme si inšpirovať rozvojových pracovníkov k tomu, aby sa posunuli na komplexnejšiu úroveň rozvojovej práce. Novinárov chceme motivovať, aby o jednotlivých témach informovali verejnosť spôsobom, ktorý ju zaujme. Pomôže nám fiktívna slovenská rodina Makovcov. Na príkladoch z ich každodenného života si ukážeme, že mnohé, čo sa vo svete deje, sa dotýka aj nás. A máme možnosť to zmeniť.

 

 

 

Brožúrka bola vydaná v rámci projektu Európa hľadá súlad medzi svojimi politikami pre férovejší svet, fi nancovaného z prostriedkov Európskej únie a spolufinancovaného z prostriedkov SlovakAid.
Vydala Platforma mimovládnych rozvojových organizácií
v roku 2014 v Bratislave

MY S NIMI A ONI S NAMI

Predstavujeme Vám metodické listy, ktoré vznikli ako jeden z výstupov projektu Podpora vzájomného porozumenia medzi národnostnou väčšinou a menšinami prostredníctvom
mediálnej výchovy, realizovaného občianskym združením Človek v ohrození. Metodické listy, ktoré sú súčasťou sady vzdelávacích materiálov pre stredné školy, sa k Vám dostávajú v elektronickej podobe. Sú rozdelené na kapitoly podľa jednotlivých dokumentárnych filmov, ku ktorým sa metodický materiál vzťahuje.

Každá kapitola obsahuje:

 • Informačnú časť zahŕňajúcu názov filmu, ktorého sa týka metodický text, ročník, pre ktorý je didaktický balíček určený, tématický okruh výuky, do ktorého kapitola spadá, čas potrebný na použitie metodiky, pomôcky a edukačné ciele.
 • Vlastnú metodickú časť, tzn. postup prípravy pred premietaním filmu, evokáciu problematiky, uvedomenie problematiky, námety na reflexiu po filme, prílohy potrebné
  k diskusii („list pozorovateľa“, informačné slidy a iné).

Každá kapitola sa vzťahuje k jednému dokumentárnemu filmu, ktorý budú žiaci a žiačky na hodine Občianskej náuky, Etickej výchovy alebo Dejepisu sledovať. Z témy každého
filmu vychádza následná diskusia a interaktívne výukové hry. Jednotlivé dokumenty boli vybrané s ohľadom na aktuálnosť ich tém, na potrebu ich vstupu do širšieho povedomia
detí a mládeže, odtabuizovania či zbavovania spoločenských klišé. Pri výbere sme tiež zohľadnili súvis témy so slovenským kontextom, ako i postrehy pedagógov a žiakov
z našich minulých projektov.

 

 

 

 

Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky –program Kultúra národnostných menšín 2015.

ROZVOJOVÉ VZDELÁVANIE TÉMY A METÓDY

Predkladaný text sa venuje rozvojovej a humanitárnej pomoci. V jeho úvode predstavujeme tradičný výklad rozvojovej pomoci – jej vznik, historický vývoj a súčasnú podobu, ako aj dominantné teórie, ktoré ju formovali. Následne predostierame kritický pohľad na problematiku, pričom vychádzame najmä z postrozvojovej literatúry. Po krátkom predstavení témy humanitárnej pomoci presúvame pozornosť na učebné pomôcky, ktoré by mohli byť kvalitným stimulom pri výklade preberaných tém, s odporúčaným dôrazom na vedenie polemických diskusií v kolektíve. Nasledujúce kapitoly prinášajú osem rôznych tém, ktoré považujeme za významné v kontexte rozvojového vzdelávania. Je nevyhnutné zdôrazniť, že tento zoznam nie je úplný a mohli by sme nájsť iné rovnako (ba aj viac) zásadné témy. Táto publikácia preto nemá cieľ obsiahnuť celú šírku rozvojového vzdelávania, skôr jej ide o otvorenie diskusie o rozvojovom vzdelávaní na odbornej úrovni. Zároveň reaguje na dopyt po metodických materiáloch globálneho a rozvojového vzdelávania na vysokých školách. Máme záujem, aby jednotlivé kapitoly neslúžili len na teoretické vymedzenie jednotlivých tém, ale aby prinášali aj konkrétne učebné nástroje, ktoré môžu učitelia využiť na svojich hodinách so študentmi. Každá kapitola je preto rozdelená na dve časti:

 1. TEORETICKÚ – Vysvetľuje danú problematiku, predkladá základné pojmy a reaguje na aktuálnu diskusiu v širšom odbornom diskurze.
 2. PRAKTICKÚ – Ponúka súbor učebných pomôcok, ktoré môžu učitelia použiť pri diskusii so študentmi. Autori zvolili individuálne riešenia, a tak v jednotlivých kapitolách nájdeme filmy, názorné obrázky a mapy či interaktívne cvičenia.

 

 

Vydala Nadácia Pontis, Bratislava 2013

Teachers Agents of Change

This guide aims to share good practice in embedding Development and Global education in teacher training and education in the UK. It draws on examples from the four nations which make up the UK – England, Northern Ireland, Scotland and Wales – in the hope that these provide a rich and varied sample of good practice in different educational
contexts. Most of these examples come from institutions which form part of the Teacher Education for Equity and Sustainability Network (TEESnet) a UK wide network of
teacher training institutions, NGO’s and national education organisations which offers vital support for this work in the UK. Terminology The guide will mainly refer to ‘Global Learning’, as a term used currently in the UK. This is defined as:

Learning in a global context, fostering:

 • Critical and creative thinking
 • Self-awareness and open-mindedness towards difference
 • Understanding of global issues and power relationships; and
 • Optimism and action for a better world

Angličtina globálne

Metodickú príručku Angličtina globálne, ktorá je určená k začleneniu globálnej dimenzie do výučby anglického jazyka na základnej škole, primárne v 8. a 9. ročníku. Jej tematické celky vychádzajú zo štátneho vzdelávacieho programu pre danú časť školskej dochádzky ako aj z Národnej stratégie pre globálne vzdelávanie na roky 2012 — 2016. Príručka obsahuje materiály týkajúce sa 10 tém, ku ktorým patria aj samostatné pracovné listy v pracovnom zošite. Témy spracovala pracovná skupina pozostávajúca z pedagógov a facilitátorov, príručka prešla testovaním, počas ktorého sa k nej vyjadrovali aj ďalší učitelia relevantného predmetu.

Každá kapitola obsahuje:

 • Anotáciu hodiny — táto časť obsahuje informáciu, do ktorého tematického celku sa dá zaradiť, aké sú vzdelávacie ciele kapitoly, s akými kľúčovými slovami sa spája, či
  zoznam materiálov potrebných k realizácii hodiny.
 • Podklady pre pedagóga — očíslovaný návod, podľa ktorého by mal pedagóg postupovať, ako aj vysvetlenia k jednotlivým témam, tipy či odporúčania. V závere nájde učiteľ podklady k hodine vrátane kľúča k úlohám v pracovnom liste.
 • Pracovné listy — ide o texty a ďalšie materiály, ktoré sa nachádzajú v pracovnom zošite. Pedagóg by ich mal pred hodinou nakopírovať, aby s nimi mohli žiaci pracovať.
 • ikonky a piktogramy — zobrazujúce aktivitu či podklady, ktoré používame pre lepšiu orientáciu v celej príručke.

 

 

 

 

Autori: Límová Zuzana a Kornélia Vojtaníková,
Jana Vlčanová, Mária Šimeková, Peter Ivanič
© Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj, n. o. 2014

Globálne vzdelávanie ZŠ biológia dejepis matematika, biológia a dejepis

 Metodická príručku globálneho vzdelávania pre 2. stupeň základných škôl, ktorú pre Vás pripravilo občianske združenie Človek v ohrození, prináša globálne témy do vyučovacích predmetov biológia a dejepis a spoločne s informačným webovým portálom www.globalnevzdelavanie.sk tvorí súčasť vzdelávacieho projektu „Globálne vzdelávanie online“. Táto príručka je určená tým z Vás, ktorí máte záujem vnášať do vzdelávania globálnu dimenziu prostredníctvom interaktívnych zážitkových aktivít. V príručke preto nájdete 19 komplexne rozpracovaných aktivít a 41 súhrnných námetov, ktoré tematicky korešpondujú s učivom predmetov biológia a dejepis v rámci všetkých ročníkov 2. stupňa základnej školy. Túto príručku sme pripravili pre motivované učiteľky a motivovaných učiteľov, ktorým chceme týmto spôsobom uľahčiť vnášanie globálnej dimenzie do vzdelávania vo vybraných predmetoch. Nájdete v nej komplexne rozpracované aktivity so zameraním na témy globálneho vzdelávania, ktoré tematicky korešpondujú s učivom predmetu biológia a dejepis v rámci všetkých ročníkov druhého stupňa základnej školy. Okrem podrobne rozpracovaných aktivít pre každý ročník a predmet, vám ponúkame možnosť inšpirovať sa a vytvoriť si vlastnú aktivitu na základe stručne opísaných súhrnných námetov, ktoré nájdete hneď za dvoma hlavnými ročníkovými predmetovými aktivitami.

 

 

 

Autori: Jana Andrisová, Andrej Návojský, Zuzana Smetanová,
Mária Badidová, Marek Marjov,
Ľubica Lacková, Gabriela Poláčiková, Elena Moťovská
Človek v ohrození, o. z. 2014

TIPY, JAK NA INTERNETU NENALETĚT

Nechat se na internetu napálit je velmi snadné. Na webech, blozích, sociálních sítích i e-mailem koluje množství rádoby šokujících a pikantních zpráv, které vyzývají k tomu, abychom je dále šířili. Tato sdělení často vypadají na první pohled důvěryhodně. Jejich cílem ale není nás informovat, nýbrž přesvědčit o „své pravdě“ nebo nás přimět pochybovat, zda lze pravdu zjistit. Co s tím? Existují nějaké indicie, jak poznat zprávy, které se námi snaží manipulovat? V příručce se dočtete o 8 tipů, které by nám měli pomoci.

 

Text a aktivity pre žiakov na hodiny geografie

K téme je v tomto texte pripravených niekoľko interaktívnych aktivít, ktoré sa čiastočne dopĺňajú. Ich cieľom je ponúknuť učieľkám a učiteľom inšpiračný podklad, avšak vo forme, ktorá im ho umožňuje, len s krátkou prípravou, použiť vo vyučovaní na stredných školách. Je len na vás, ktoré z nich sa rozhodnete použiť. Aktivity, úlohy a otázky na diskusiu môžete samozrejme ľubovoľne modifikovať a kombinovať.

 • Prvý modul alebo učebný celok (Urbanizácia I.) sa zameriava na tému urbanizácie vo svete – ako globálny fenomén. Pri jeho implementovaní budete potrebovať pripojenie na internet a možnosť premietnuť obraz žiakom.
 • Druhý modul (Urbanizácia II.) sa na tú istú tému ale ako lokálny fenomén – z perspektívy Slovenska a strednej Európy. Aktivity, ktoré sme v tomto module pripravili si nevyžadujú prístup k internetu.

MÝTY A LEGENDY Z NEZNÁMÉHO SVĚTA

Dnes žijeme v době informační společnosti. Informace a jejich výměna, předávání a sdílení se staly skutečně důležitou součástí nejen ekonomických a politických debat, ale i našich životů. Přístroje, které k získávání informací používáme – televize, rádio, počítač, mobilní telefon – nás provázejí již od útlého dětství. Z informačního toku se stává zahlcení a zprávy se pomalu mění v zábavu a propagandu. Naše vědomí o světě, jehož malinkou součástí je i naše země, se tak pohybuje stále více ve světě legend a mýtů než informačních znalostí či praktických zkušeností.

 • Mluvím-li o mýtu, mám na mysli daný komplex informací, příběhů a vysvětlení, jejichž cílem je objasnit okolní svět, a to především v rovině jednoduchých či zjednodušujících symbolů. Mýty jsou obrazným výkladem světa, jeho dění a zákonitostí. Někdy vycházejí z reality, někdy ji zcela opomíjejí. Smyslem mýtu je vytvořit určitou myšlenkovou základnu, v níž konkrétní lidské společenství bude moci přežít v daném kontextu, sdílet společné přesvědčení a jednotně vystupovat za společnou věc.

Problémem ve vzájemném porozumění je jiné vnímání hodnot a hodnocení skrze vlastní kulturu. Neumíme pochopit chování lidí v jiných zemích a na jiných kontinentech, protože se na to díváme pouze skrze naše zažité kulturní a společenské modely. Proto se podíváme na některé z těchto mýtů a pokusíme se je rozkrýt. Vyjít z mýtu do reality není jednoduché, protože to bourá naše zažité představy, které nás zasazují do světa. Na druhé straně brání mýty efektivnímu dorozumění, protože různé skupiny svým mýtům a pověrám navzájem nerozumí.

 

 

Autor: Tomáš Tožička
Glopolis, Praha 2013

Modelové školy globálneho vzdelávania

Projekt Modelové školy globálneho vzdelávania na Slovensku mal za cieľ vytvoriť podmienky, ktoré pomôžu začleniť princípy, obsah a metódy globálneho vzdelávania (GV) do školských vzdelávacích programov piatich modelových škôl.

Školské prostredie ani rodičia dnes často nepripravujú mladých ľudí na orientáciu v dynamicky sa meniacom globalizovanom svete. Robia to hlavne elektronické média, rovesníci a životné skúsenosti. Ambíciou globálneho vzdelávania je okrem iného premostiť vzrastajúcu priepasť medzi očakávaniami a potrebami mladej generácie a tým, čo im školské prostredie reálne ponúka. Autori tejto publikácie sú preto presvedčení, že najefektívnejším a v neposlednom rade i najreálnejším spôsobom, akým priniesť globálne témy do vyučovacieho procesu nie je vytvoriť ďalší samostatný predmet, ale integrovať ich do jednotlivých predmetov
a do školských vzdelávacích programov. Globálne vzdelávanie poskytuje okrem obsahu tiež ideálny nástroj, ako do vzdelávania priniesť inovatívne metódy a formy výučby, ako sú napríklad participatívne či integrované tematické vyučovanie, projektové vyučovanie, interaktívne aktivity, práca s médiami či zážitkové učenie. Ich cieľom je, aby žiak získal väčšie sebavedomie, rýchlejšie sa rozvíjali jeho komunikačné zručnosti, dokázal lepšie pracovať v tíme, mal rozvinuté kritické myslenie, vedel lepšie zaujať postoj, vyjadriť vlastné stanovisko, aktívne riešiť problémy, pochopiť príčiny, dôsledky a riešenia problémov.

 

 

 

Autori: Iveta Kohanová, Mária Nogová, Dagmar Vargová, Andrej Návojský, Lukáš Zajac a kolektív
OZ Človek v ohrození, 2013

GLOBÁLNE VZDELÁVANIE NA ZŠ, matematika

Príručka, vznikala postupne a vyžadovala si oboznámenie sa s problematikou globálneho vzdelávania a zorientovanie sa v jeho pojmoch. Vám to dúfam uľahčí zahrnutý slovník pojmov. Verím, že keď sa rozhodnete niektoré z nami navrhovaných aktivít zaradiť do vyučovania, hodiny matematiky budú pre Vaše žiačky a žiakov spestrením. Budú pre nich motivujúce a zábavné. Sú totiž stavané tak, aby si žiačky a žiaci prostredníctvom nich nielen zopakovali doterajšie vedomoti z matematiky, ale sa aj nenásilnou formou dozvedeli niečo nové o globálnych témach. Popritom sa navyše učia dané informácie spracovávať, selektovať, vyhodnocovať a interpretovať, a tak aj kriticky rozmýšľať a kreovať si vlastné názory a postoje. Okrem dvoch podrobne rozpracovaných aktivít na každý z tematických celkov globálneho vzdelávania Vám ponúkame možnosť inšpirovať sa a vytvoriť si vlastnú aktivitu na základe stručne opísaných námetov, ktoré v príručke uvádzame ku každému ročníku hneď za dvomi hlavnými ročníkovými aktivitami. Námety sa zameriavajú na ďalšie štyri tematické celky, ktoré sú priradené k ostatným ročníkom, pričom účelom ich zaradenia do príručky je umožniť Vám oboznámenie žiačok a žiakov so všetkými piatimi tematickými celkami globálneho vzdelávania v rámci jedného školského roka.

 

 

 

 

© Človek v ohrození, o. z., 2012
Autori: Tatiana Cárová, Iveta Kohanová a kol.

GLOBÁLNE VZDELÁVANIE NA ZŠ, výtvarná a hudobná výchova umením

Táto štvordielna príručka vznikla preto, aby učiteľkám a učiteľom uľahčila proces včleňovania tém glob. vzdelávania do vyučovacích hodín vybraných konkrétnych predmetov. Nájdete v nej desať aktivít – dve pre každý ročník 2. stupňa základných škôl so zameraním na päť tematických celkov glob. vzdelávania, ktoré sú priradené k jednotlivým ročníkom v takomto poradí:

 • 5. ročník – tematický celok Životné prostredie
 • 6. ročník – temarický celok Globálne problémy a rozvojová spolupráca
 • 7. ročník – temarický celok Multikulturalizmus
 • 8. ročník – temarický celok Ľudské práva
 • 9. ročník – tematický celok Globalizácia a vzájomná previazanosť

V rámci inštruktážnej časti k aktivitám sa nachádzajú informácie o odporúčanom ročníku, tematickom celku (a niekedy aj o téme) školského vzdelávacieho programu, ako aj o hlavnom tematickom zameraní aktivity z pohľadu globálneho vzdelávania. Opis ďalej zahŕňa informáciu o približnom trvaní ativity, o pomôckach, ktoré na jej úspešné zvládnutie budete potrebovať, a tiež o cieľoch, na dosiahnutie ktorých je aktivita zameraná. Vedenie aktivity na hodine Vám uľahčí podrobne formulovaný postup, rozdelený na tri kľúčové časti :

 1. EVOKÁCIA
 2. UVEDOMENIE
 3. REFLEXIA

 

 

 

Autori: Tatiana Cárová, Ľubica Šemrincová, Erich Mistrík a kol.
© Človek v ohrození, o. z., 2012

Segregácia alebo inklúzia Rómov vo vzdelávaní: Voľba pre školy?

Táto štúdia predstavuje výsledky kvalitatívneho výskumu Benefity inklúzie vo vzdelávaní, ktorý si zadala Nadácia otvorenej spoločnosti. Zameriava sa na otázky inklúzie a segregácie rómskych detí zo sociálne znevýhodnených a marginalizovaných komunít v základných školách, prináša komplexný
obraz reality na miestnej úrovni a zachytáva pohľady rôznych zúčastnených strán na vzdelávacie možnosti rómskych žiakov na Slovensku. Štúdia vychádza z komparatívnej analýzy prípadových štúdií zo štyroch lokalít zahrnutých do výskumu. Jej súčasťou je aj využitie sekundárnych zdrojov vrátane strategických a štatistických materiálov príslušných samospráv, legislatívnych dokumentov, školskopolitických materiálov vlády Slovenskej
republiky, predchádzajúcich výskumných materiálov, analytických štúdií aj množstva odborných článkov. Výstupy štúdií sú porovnávané so zisteniami slovenských a zahraničných výskumov a analytických štúdií, podľa potrieb aj s prístupmi, opatreniami a školskopolitickými rozhodnutiami v európskom kontexte, ktoré sa týkajú vzdelávania detí migrantov, minorít a marginalizovaných skupín.

 • Prvá časť obsahuje vysvetlenie metodologických postupov a aj termínov, s ktorými sa v štúdii pracovalo. Jej súčasťou je aj krátke predstavenie prípadových štúdií.
 • Druhá časť zahŕňa výsledky komparatívnej analýzy výstupov prípadových štúdií, stručne predstavuje zmeny prebiehajúce v základných školách v súvislosti s demografi ckým vývojom a s prehlbujúcou sa sociálnou stratifi káciou. Obsahuje analýzu faktorov, ktoré ovplyvňujú vzdelávacie
  výsledky rómskych žiakov.

 

 

Autorky: Jana Huttová, Oľga Gyárfášová a Martina Sekulová
Rok vydania: 2012

Aktivistický dokument ako nástroj na podporu sociálnej zmeny

Od počiatku vzniku kinematografie funguje dokumentárny film ako dôležitý svedok spoločenskej skutočnosti, ako jej kritický a angažovaný komentátor, ako pozorovateľ sveta. S príchodom digitálnych médií sa možnosti fotografickej alebo filmovej tvorby výrazne rozširujú aj na tie skupiny publika, ktoré
predtým nemali k záznamovým technológiám prístup. Dobrý dokumentárny film dokáže vtiahnuť do deja aj pôvodne nezainteresovaného diváka a v prípade aktivistického dokumentu ho dokonca môže podnietiť ku konaniu, k zmene. V tejto príručke sa dozvediete niečo o metodike tvorby aktivistického dokumentu, videa. Naša príručka vychádza z postupov, ktoré vyvinula medzinárodná nezisková organizácia Witness. Jej texty sme prevzali, preložili a spracovali, aby sme aj aktivistom na Slovensku ponúkli prakticky zameraný materiál. Jednotlivé kapitoly vychádzajú z webových stránok www.witness.org a z manuálu Video for Change. Sekundárny zdroj predstavovali časti online učebnice Behind the Camera, ktorý pre potenciálnych tvorcov pripravila inštitúcia National Film Board of Canada. Pre potreby našej príručky sme doplnili kapitolu Prvky filmovej reči.

 

 

 

© OZ Človek v ohrození 2013

Aktívne globálne školy 2

Príručka vznikla v rámci medzinárodného vzdelávacieho projektu Global Action Schools 2 Communities, realizovaného v rokoch 2009 – 2012 v piatich európskych krajinách – v Poľsku, v Rakúsku, v Českej republike, na Malte a na Slovensku (u nás známeho pod názvom Aktívne globálne školy 2: Spoločne, zodpovedne, spravodlivo). Táto metodická príručka obsahuje v kapitolách:

 • Oboznám sa“ a „Preskúmaj“ fotografie a texty; týkajúce sa výziev či problémov, ktorým čelia krajiny globálneho juhu, ale aj nápadov, ako tieto problémy riešiť či zmierňovať ich dopad na ľudí žijúcich v týchto krajinách. Okrem toho, že s každým textom môžete ľubovoľne pracovať na vyučovaní, pripravili sme pre vás pestrú ponuku konkrétnych aktvít, ktoré možno využiť pri práci so žiačkami a žiakmi.
 • Konaj“ príručka ponúka príklady dobrej praxe zo Slovenska aj z ostatných partnerských krajín projektu, kde na konkrétnych ukážkach školských akcií v miestnej komunite poukazujeme na aspekty, ktoré prispeli k ich úspechu.

Nasledovaním troch krokov OBOZNÁM, PRESKUMAJ a KONAJ sa každá základná a stredná škola na Slovensku môže stať aktívnou globálnou školou školou.

 

 

 

Autorka: Ľubica Šemrincová a kol.
©Človek v ohrození, o.z. 2012

Do Evropy hrou II

Česká národní agentura Mládež spravuje v České republice grantový program „Mládež v akci“ a šíří myšlenku neformálního vzdělávání – od lobbingu na vládní úrovni předávání know how pracovníkům s mládeží prostřednictvím rady školících aktivit a publikací, z nichž jednu právě držíte v rukou. Pod pojmem „neformální vzdělávání“ rozumíme aktivity, které jsou organizované a mají jasné vzdělávací cíle, účastníci do nich vstupují dobrovolně a jsou zodpovědní za vlastní učící proces. Vzdělavatelé (vedoucí, facilitátoři, školitelé, animátoři…) poskytují bezpečný prostor a impulsy pro učení dle potrěb účastníků, které obvykle probíhá tak, že účastník něco zažije, svuj zážitek reflektuje a učiní z něj záveřy použitelné v živote. Pro každého tak učící výstupy mohou být odlišné, neformální vzdělávání pracuje s individuálním prožitkem a zároveň využívá potenciálu skupinových procesů. Neformální vzdělávání má díky své fexibilitě a zaměření na potrěby a možnosti každého jednotlivce ambici být přístupné všem.

 • Všechny aktivity jsou v publikaci řazeny podle tématu a mají jednotnou strukturu, ve které kromě základní charakteristiky, potřebného času a cílů najdete také stupeň jejich náročnosti, prípadne otázky pro rozbor aktivity. Většina z nich je nízké, případne strědní náročnosti.

 

 

Publikaci vydala: Česká národní agentura Mládež, Národní institut dětí a mládeže MŠMT ČR, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a školské zařízení pro zájmové vzdělávání.
Rok vydania 2012.