Modelové školy globálneho vzdelávania

Projekt Modelové školy globálneho vzdelávania na Slovensku mal za cieľ vytvoriť podmienky, ktoré pomôžu začleniť princípy, obsah a metódy globálneho vzdelávania (GV) do školských vzdelávacích programov piatich modelových škôl.

Školské prostredie ani rodičia dnes často nepripravujú mladých ľudí na orientáciu v dynamicky sa meniacom globalizovanom svete. Robia to hlavne elektronické média, rovesníci a životné skúsenosti. Ambíciou globálneho vzdelávania je okrem iného premostiť vzrastajúcu priepasť medzi očakávaniami a potrebami mladej generácie a tým, čo im školské prostredie reálne ponúka. Autori tejto publikácie sú preto presvedčení, že najefektívnejším a v neposlednom rade i najreálnejším spôsobom, akým priniesť globálne témy do vyučovacieho procesu nie je vytvoriť ďalší samostatný predmet, ale integrovať ich do jednotlivých predmetov
a do školských vzdelávacích programov. Globálne vzdelávanie poskytuje okrem obsahu tiež ideálny nástroj, ako do vzdelávania priniesť inovatívne metódy a formy výučby, ako sú napríklad participatívne či integrované tematické vyučovanie, projektové vyučovanie, interaktívne aktivity, práca s médiami či zážitkové učenie. Ich cieľom je, aby žiak získal väčšie sebavedomie, rýchlejšie sa rozvíjali jeho komunikačné zručnosti, dokázal lepšie pracovať v tíme, mal rozvinuté kritické myslenie, vedel lepšie zaujať postoj, vyjadriť vlastné stanovisko, aktívne riešiť problémy, pochopiť príčiny, dôsledky a riešenia problémov.

 

 

 

Autori: Iveta Kohanová, Mária Nogová, Dagmar Vargová, Andrej Návojský, Lukáš Zajac a kolektív
OZ Človek v ohrození, 2013