Učíme (sa) v globálnych súvislostiach, geografia

Príručka vznikla v rámci medzinárodného projektu World -class Teaching, ktorého názov sme si pre slovenské pomery preložili ako Učíme (sa) v globálnych súvislostiach. Jeho cieľom je systematicky začleňovať globálne vzdelávanie do jednotlivých predmetov. Jedným z nich je i geografia na stredných školách. Príručka obsahuje 15 aktivít. Texty pripravovali tri autorky a jeden autor, ktorí učia alebo učili na stredných i základných školách. Na časti aktivít sa autorsky podieľal i editor príručky, Martin Kríž. Aktivitami sú učebné scenáre pripravené E-U-R metodikou (evokácia -uvedomenie-reflexia), ktoré ponúkajú zaujímavý obsah i formu, mali by byť ľahko pochopiteľné, aplikovateľné na vyučovacích hodinách a zároveň, v prípade potreby, ľahko modifikovateľné. V neposlednom rade sa nezameriavajú len na učenie vedomostí, ale aj na rozvíjanie zručností, zmenu hodnôt a postojov a k tomu využívajú interaktívne metódy a participatívne formy učenia. Sú pripravené tak, aby sa dali stihnúť za jednu vyučovaciu hodinu. Globálne vzdelávanie ponúka veľa možností, ako môže byť začlenené do vyučovania predmetu, a to v súlade so Štátnym vzdelávacím programom. V každej aktivite nájdete konkrétny obsahový a výkonový štandard, na ktoré sa aktivita, v inovovanom dokumente (r. 2015) ISCED 3A a Štátnom vzdelávacom programe, vzťahuje.

 

 

 

Človek v ohrození, o.z. 2015