Globális nevelés az etikai nevelés keretei között

Príručka v maďarskom jazyku predstavuje výber najlepších aktivít z predmetových príručiek v projekte Učíme (sa) v globálnych súvislostiach 2. V príručke nájdete 11 aktivít, ktoré môžete využiť vo výučbe nielen etickej výchovy, ale aj environmentálnej výchovy či počas triednických hodín.

Príručku si jednoducho môžete bezplatne objednať v online verzii s editovateľnými prílohami na tomto odkaze.

Hlavným poslaním príručky je integrovať globálne vzdelávanie do vášho predmetu v rámci vzdelávacieho procesu. Na každom z kurzov ďalšieho vzdelávania sa kolegovia učitelia v mnohých prípadoch vyjadrili, že sa im predmetné vzdelávacie aktivity páčia, ale často nevedeli, ako ich začleniť do vyučovacích predmetov. Tiež upriamili našu pozornosť na skutočnosť, že tematické učebné osnovy obsahujú veľké množstvo učebných osnov, takže začlenenie globálneho vzdelávania by si vyžadovalo hodinu navyše alebo použitie iného komplikovaného postupu, ktorý by vyžadoval kombináciu predmetov.

Aktivity v príručke vytvorili učitelia a učiteľky, ktorí sa aktívne zúčastnili praktického vzdelávania. Boli testované a editované skúsenými metodičkami  globálneho vzdelávania, ktoré majú dlhoročné skúsenosti v globálnom vzdelávaní.

Dúfame, že si medzi aktivitami nájdete také, s ktorými sa Vám bude na hodinách dobre pracovať, ktoré Vás posmelia, aby ste sa nebáli otvárať dôležité témy, a ktoré rozprúdia vo Vašej triede množstvo inšpiratívnych diskusií. Nech Vám spoločné premýšľanie prinesie mnoho nezabudnuteľných chvíľ a posilní pocit zodpovednosti mladej generácie voči svetu, v ktorom žijeme.

Príručka vznikla s finančnou podporou Európskej  únie.