Hodnoty a postoje. Patria do tried? Webinár pre učiteľov

„Aj keď na to moji žiaci majú potrebné zručnosti, v budúcnosti skôr nebudú schopní niesť zodpovednosť za stav planéty a podobu sveta, v ktorom žijeme,” tvrdí podľa Analýzy stavu globálneho vzdelávania na Slovensku každý tretí učiteľ.

Prečo je dôležité rozvíjať triedach nielen poznatky a zručnosti žiakov, ale aj ich hodnoty a postoje? Je to vôbec úloha školyA akú rolu v tom celom zohrávajú učitelia? 

Diskutovať budeme aj o tom, ako môžeme spoločne prispieť k tomu, aby si mladí ľudia tvorili názory na základe faktografických poznatkov ale aj poznaní svojich hodnôt. Zaujímať nás budú aj vaše vlastné skúsenosti a názory. Čo sa vám v triedach najviac osvedčilo a čo vám naopak robí najväčší problém?

Interaktívny webinár pre učiteľov: Hodnoty a postoje. Patria do tried? sa uskutoční v pondelok 2. 11. 2020 v čase od 20:00-21:00. 

Hosťami webináru budú odborníci z oblasti sociológie, psychológie a učiteľstva:

 • sociologička Mgr. Lýdia Marošiová  
 • neuropsychológ PhDr. Robert Krause PhD., MBA  
 • učiteľka Mgr. Kristína Michalicová  
 • metodička globálneho vzdelávania Mgr. Lenka Putalová 

Diskusiu moderuje Frederika Halászová z Človeka v ohrození. 

Na webinár je potrebné prihlásiť sa cez tento  formulár najneskôr do piatka 30. 10.: http://bit.ly/Webinarpreucitelov

Facebookovú udalosť nájdete cez tento odkaz: https://fb.me/e/cmh5TLGGP 

V pondelok 2. 11. 2020 všetkým prihláseným účastníkom pošleme bližšie info s odkazom na pripojenie k webináru.

Webinár je realizovaný v rámci projektu Učíme (sa) v globálnych súvislostiach 2 a je podporený z EÚ.

Deti na školách hovoria o svojich nákupných zvykoch. Otvárajú tak diskusiu o dôsledkoch konzumného správania. Človek v ohrození predstavuje novú príručku etickej výchovy

Po veľkom úspechu príručky slovenčiny do slovenských škôl prichádza príručka etickej výchovy. Človek v ohrození prostredníctvom nej do tried originálnym spôsobom prináša témy globálneho vzdelávania. Pre učiteľov a učiteľky z celého Slovenska je k dispozícii 400 výtlačkov. Objednávať si ju môžu aj v elektronickej
podobe.


Etická výchova vytvára priestor na rozvoj kritického myslenia a podporu mladých ľudí v tom, aby skúmali svet okolo seba a formovali si vlastné hodnotové preferencie. Je to cesta náročná, zároveň však nesmierne dôležitá a zaujímavá,” prezrádza o svojej motivácii Katarína Komenská, odborná garantka príručky. Na príručke je výnimočné, že jej autorkami sú učiteľky priamo z praxe. Tie najlepšie vedia posúdiť, čo im vo vzdelávaní chýba a kde sú jeho medzery.

 


Aké konkrétne témy príručka otvára?


Témy v príručke sú rôznorodé, spája ich ale jedno – snaha reagovať na nedostatočnú podporu učiteľov vo vzdelávaní. Na hodinách etickej výchove sa žiaci bavia napríklad na tieto témy:

 • Etické a ekonomické hodnoty v textilnom priemysle – prostredníctvom aktivity „Kto šil moje šaty” žiaci diskutujú o ich nákupných zvykoch a dôsledkoch konzumného správania.
 • Zásahy do lesných biotopov – v aktivite „Načo nám je les?” žiaci pracujú v skupinách s fotografiami prírodných zásahov, tvoria vlastné príbehy a zamýšľajú sa, ako pristupovať k prírodným zdrojom zodpovedne.
 • Funkcie rodiny – aktivita „Rodinné záležitosti” otvára diskusiu o tom, čo rodiny potrebujú k spokojnému životu.
 • Klimatická zmena – aktivita „Klíma sa nás týka” vedie žiakov k zamysleniu sa nad tým, čo môžu oni sami urobiť pre zmiernenie klimatickej zmeny.
 • Mnohé ďalšie dôležité témy ako platová diskriminácia žien, strata biodiverzity, emocionálna
  empatia cez tému migrácie, prístup ku zdravotnej starostlivosti, chudoba a nerovnosť.

Toto sú len niektoré z tém, ktoré príručka prináša do škôl. Benefitom pre učiteľov je, že všetky sú priamo
prepojené s učivom etickej výchovy. To im umožňuje začleniť ich bez väčších komplikácií do svojich hodín.

 

Čo prináša do škôl globálne vzdelávanie?


„Učitelia a učiteľky nám často hovoria, že pri aktivitách v príručke ich najviac prekvapujú reakcie ich žiakov. Stávajú sa svedkami nových kreatívnych nápadov a originálnych riešení na zložité otázky. Ich obavy, že žiakov téma hodiny nebude zaujímať sa rýchlo vytrácajú. Deti najviac oceňujú, ak sa o ich názory niekto zaujíma, dá im priestor sa zamyslieť a spolupracovať. Vytvárajú sa tak lepšie vzťahy medzi nimi, ale aj s ich vyučujúcimi,” hovorí metodička globálneho vzdelávania Lenka Putalová.

Globálne vzdelávanie navracia do vzdelávania hodnoty a umožňuje vidieť prepojenia medzi udalosťami vo svete a v našom bezprostrednom okolí. Reaguje tak na to, že dôsledky nášho správania sa dnes šíria extrémnou rýchlosťou a vplývajú na životy ľudí v iných krajinách.


Prepája teóriu s praxou a vťahuje deti priamo do navrhovania reálnych riešení. Spoznávanie sveta cez vlastné životné situácie v deťoch prebúdza zvedavosť a snahu meniť veci vo svojim okolí. Namiesto memorovania štandardných tém z osnov si deti rozvíjajú svoje argumentačné, komunikačné zručnosti, kritické myslenie či tímovú spoluprácu. To sú zručnosti, v ktorých na základe medzinárodných testov naďalej zaostávame a v systéme nášho vzdelávania zostávajú podceňované. Deti sa tak učia nielen formovať vlastný názor ale zároveň byť empatickými voči názorom svojich spolužiakov.


Príručka Globálne vzdelávanie v predmete etická výchova vznikla v rámci projektu Učíme (sa) v globálnych súvislostiach 2. Finančne ju podporili Slovak Aid a Európska únia.

 

 

 

 

Globálne vzdelávanie v predmete etická výchova

Príručka je primárne určená pre učiteľky a učiteľov 2. stupňa základných a stredných škôl, študentom a študentkám pedagogických vysokých škôl a všetkým ľuďom zaujímajúcim sa o globálne vzdelávanie (GV). Dúfame, že vám poslúži ako inšpiratívna pomôcka, ktorá vás bude motivovať, aby ste otvárali na svojich hodinách aj nové a niekedy citlivé témy.

Príručku si môžete bezplatne objednať v tlačenej verzii alebo v online verzii s editovateľnými prílohami prostredníctvom objednávacieho formulára.

Predmetová príručka obsahuje návody na interaktívne aktivity, ktoré sa nielen venujú globálnym témam, ale zároveň aj zahŕňajú učivo, ktoré je priamo obsiahnuté v štátnom vzdelávacom programe, či priamo spĺňajú obsahové a výkonové štandardy jednotlivých predmetov. Dúfame, že vám poslúži ako inšpiratívna pomôcka, ktorá vás bude motivovať, aby ste otvárali na svojich hodinách aj nové a niekedy citlivé témy.

Aktivity do príručiek nám pomáhali tvoriť, testovať a upravovať učiteľky z praxe, za pomoci
predmetovej garantky Kataríny Komenskej z Prešovskej Univerzity a skúsených metodičiek GV z organizácie Človek v ohrození, ktoré majú dlhoročnú prax v globálnom vzdelávaní. Veríme, že takýmto prepojením rôznych skúseností vám prinášame cenné pomôcky, ktoré vám uľahčia implementáciu GV do vašich predmetov. Príručka je druhou zo série 4 predmetových príručiek, ktoré v rámci projektu Učíme (sa) v globálnych súvislostiach 2. Vydali sme už veľmi úspešnú príručku do predmetu slovenský jazyk a literatúra a plánujeme vydanie príručiek do predmetov geografia a matematika.

Všetky aktivity sme do príručky zaradili po viacnásobnom pripomienkovaní a úpravách, pričom momentálne predstavujú to najlepšie z nášho dlhodobého a viacstupňového tvorivého procesu. Tematicky pokrývajú 12 tém globálneho vzdelávania, ktoré sú uvedené v infografike v časti Rámec globálneho vzdelávania. Všetky aktivity sú vytvorené s cieľom čo najväčšej miery zapojenia žiakov a žiačok do výučby, pretože využívajú konštruktivistické spôsoby vyučovania.

Pozrite si zoznam aktivít s ich kľúčovými témami a pre obe oblasti etická výchova a globálne vzdelávanie.

 

V časti “Materiál na stiahnutie” nájdete náhľad na 3 aktivity – O etických značkách, Rodinné záležitosti a Nobelovka.

Príručku si môžete bezplatne objednať v tlačenej verzii alebo v online verzii s editovateľnými prílohami prostredníctvom objednávacieho formulára.

 

Príručka vznikla s finančnou podporou Slovak Aid a Európskej  únie.

 

Online tréning “Dni Afriky v škole”

PDCS organizuje online tréning pre stredoškolských učiteľov k výučbe multikultúrnej výchovy “Dni Afriky v škole”.

Účastníci získajú:

 • voľný prístup k videonahrávkam príbehov živých kníh (hostí z Etiópie, Eritrey, Kene a Guiney, ktorí žijú na Slovensku), a videozáznamu divadelného predstavenia „Bistro Afrika“,
 • manuál „Dni Afriky v škole“, ktorý popisuje prácu s videonahrávkami živých kníh a divadelného predstavenia „Bistro Afrika“ v rámci dištančného vzdelávania a výučby v triede,
 • praktické zručnosti s využitím formátu živej knižnice a vedenej diskusie po divadelnom predstavení „Bistro Afrika“ vo vzdelávaní.

 

Tréning bude prebiehať v slovenskom jazyku, online cez aplikáciu zoom v termíne:

20. októbra 2020 od 9h do 13h

Účastníci tréningu si nepotrebujú zakúpiť ani inštalovať pred tréningom aplikáciu zoom. Na online tréning sa pripájajú prostredníctvom linku, ktorý budeme posielať spolu s ďalšími organizačnými informáciami prihláseným záujemcom.

Ak vás tréning zaujal vyberte si prosím jeden z vyššie uvedených termínov a prihláste cez online formulár

https://forms.gle/XqRq57U2oBHWifMM7

Lektorky: Katarína Bajzíková, Ľuboslava Šefčíková

Online tréning „Dni Afriky v škole“ je organizovaný v rámci projektu „Build Solid Ground“, ktorý je financovaný z prostriedkov Európskej únie. Na základe tejto podpory je online tréning pre učiteľov bezplatný.