Pomoc, potápame sa! Deti na hodinách geografie diskutujú (aj) o následkoch klimatickej zmeny 

Človek v ohrození predstavuje novú príručku globálneho vzdelávania v predmete geografia. Originálnym spôsobom deťom ukazuje, ako sú ich životy prepojené so životmi ľudí na druhej strane sveta. Pre učiteľov a učiteľky z celého Slovenska je k dispozícii 600 výtlačkov. Objednávať si ju môžu v tlačenej aj v elektronickej podobe na tomto odkaze. 

 

„V snahe pochopiť zložitosť tohto sveta sa prostredníctvom geografie dostávame ďalej ako len po čítanie máp. Geografia nám pomáha objavovať komplexnosť sveta, spoznávať príbehy jednotlivcov aj celých národov. Ukazuje nám dopady ľudského správania na prírodu, či už v lokálnom, alebo globálnom meradle. Otvára otázku, ako sa vysporiadať s problémami dneška s ohľadom na budúcnosť planéty,“ opisuje význam geografie jeden z autorov príručky Lukáš Vicen. Výnimočné na nej je práve to, že jej autormi sú učitelia a učiteľky priamo z praxe, ktorí najlepšie vedia posúdiť, čo im vo vzdelávaní chýba.  

 

Tri ukážkové aktivity z príručky  

Témy v príručke sú rôznorodé, spája ich ale jedno – snaha reagovať na nedostatočnú podporu učiteľov vo vzdelávaní. Ich veľkým benefitom je, že sú priamo prepojené s učivom geografie, vďaka čomu ich učitelia môžu bez väčších komplikácií  začleniť do svojich hodín:    

1. „Pomoc, potápame sa!” – Aké dopady má klimatická zmena na naše životy?  

Deti pomocou praktických úloh hľadajú riešenia, ktoré by pomohli potápajúcim sa ostrovným štátom. Ich zistenia prezentujú celej triede a spoločne diskutujú o tom, ako sa ich osobne klimatická zmena dotýka.  

 

2. „Cesta za vzdelaním” – Malo by mať každé dieťa na svete právo na vzdelanie?  

Deti sa oboznamujú s príbehmi detí z rôznych krajín (vrátane Slovenska), ktoré musia prekonávať na svojej ceste do školy náročné prekážky. Spoločne sa zamýšľajú nad svojou vlastnou cestou do školy a učia sa pritom pracovať s mierkou mapy.   

 

3. „Mestá budúcnosti” – Aké sú výhody a nevýhody mestského života?   

Žiaci v skupinách simulujú prácu metropolitného inštitútu a diskutujú o opatreniach, vďaka ktorým sa môže aj ich obec či mesto rozvíjať udržateľným spôsobom.  

 

Čo prináša do škôl globálne vzdelávanie?   

„Učitelia a učiteľky nám často hovoria, že pri aktivitách v príručke ich najviac prekvapujú reakcie ich žiakov. Často prichádza s kreatívnymi riešeniami zložitých otázok. Na hodinách veľmi oceňujú, ak sa o ich názory niekto zaujíma, dá im priestor sa zamyslieť a spolupracovať. Vytvárajú sa tak lepšie vzťahy medzi nimi, ale aj s ich vyučujúcimi,”  hovorí metodička globálneho vzdelávania Lenka Putalová.   

 

Globálne vzdelávanie navracia do vzdelávania hodnoty a umožňuje vidieť prepojenia medzi udalosťami vo svete a v našom bezprostrednom okolí. Reaguje tak na to, že dôsledky nášho správania sa dnes šíria extrémnou rýchlosťou a vplývajú na životy ľudí v iných krajinách.   

 

Prepája teóriu s praxou a deti vťahuje priamo do navrhovania reálnych riešení. Spoznávanie sveta cez vlastné životné situácie v nich prebúdza zvedavosť a snahu meniť veci vo svojim okolí. Namiesto memorovania štandardných tém z osnov si rozvíjajú svoje argumentačné, komunikačné zručnosti, kritické myslenie či tímovú spoluprácu. To sú zručnosti, v ktorých na základe medzinárodných testov naďalej zaostávame a v systéme nášho vzdelávania zostávajú podceňované. Deti sa tak učia nielen formovať vlastný názor ale zároveň byť empatickými voči názorom svojich spolužiakov.   

Príručka Globálne vzdelávanie v predmete geografia vznikla v rámci projektu Učíme (sa) v globálnych súvislostiach 2. Finančne ju podporili Slovak Aid a Európska únia.   

 

Globálne vzdelávanie v predmete geografia

Príručka je určená pre učiteľky a učiteľov 2. stupňa základných a stredných škôl, študentom a študentkám pedagogických vysokých škôl a všetkým ľuďom zaujímajúcim sa o globálne vzdelávanie (GV), ktorí chcú viesť svoje žiačky a žiakov porozumieť svetu v súvislostiach a rozvíjať ich kompetencie pre život pomocou geografie.

Príručku si môžete bezplatne objednať v tlačenej verzii alebo v online verzii s editovateľnými prílohami prostredníctvom objednávacieho formulára.

 

Predmetová príručka obsahuje návody na interaktívne aktivity, ktoré sa nielen venujú globálnym témam, ale zároveň aj zahŕňajú učivo, ktoré je priamo obsiahnuté v štátnom vzdelávacom programe, či priamo spĺňajú obsahové a výkonové štandardy jednotlivých predmetov.

Aktivity do príručiek nám pomáhali tvoriť, testovať a upravovať učitelia a učiteľky z praxe, za pomoci predmetových garantov a skúsených metodikov GV, ktorí buď učia na vysokej škole, alebo majú dlhoročnú prax v globálnom vzdelávaní. 

Veríme, že táto príručka pomôže vašim žiakom a žiačkam rozvíjať kritické myslenie na poli geografie, a zároveň ich bude podnecovať k budovaniu vlastných postojov založených na princípoch solidarity a vzájomnosti. Jednotlivé aktivity vám umožnia prepojiť nielen predmety na vyučovaní, ale aj všetkých, ktorí sa do nich zapoja, či už na akademickej, alebo ľudskej úrovni.

 

Pozrite si zoznam aktivít s ich kľúčovými témami pre globálne vzdelávanie a geografiu.

 

V časti “Materiál na stiahnutie” nájdete prehľad aktivít (vo fromáte pdf) a náhľad na 3 aktivity – Na ceste k rovnosti, Piesok náš každodenný a Cesta za vzdelaním.

Príručku si môžete bezplatne objednať v tlačenej verzii alebo v online verzii s editovateľnými prílohami prostredníctvom objednávacieho formulára.

 

Príručka vznikla s finančnou podporou Slovak Aid a Európskej  únie.

Ciele udržateľného rozvoja

Spravodlivý, trvalo udržateľný a mierumilovný svet pre všetkých nie je len vysnívanou víziou budúcnosti.


Od roku 2015 je zároveň záväzkom, ktorý zadefinovala Organizácia Spojených národov (OSN), keď stanovila sedemnásť cieľov udržateľného rozvoja. Ciele sú spísané v oficiálnom dokumente s názvom Premena nášho sveta: Agenda 2030 pre trvalo udržateľný rozvoj, ktorý slúži ako výzva pre nás všetkých – občanov a občianky, vlády jednotlivých štátov, súkromný sektor a medzinárodné inštitúcie. Agendu 2030 prijali všetky členské štáty Organizácie Spojených národov, teda aj Slovensko. V snahe splniť všetky ciele, ktoré sú uvedené v Agende 2030, musia všetky sektory spolupracovať a hľadať spoločné riešenia globálnych výziev. Sociálne, hospodárske a kultúrne otázky súvisiace s globálnym rozvojom sú často prepojené. Takisto sú prepojené aj všetky ciele udržateľného rozvoja, ktoré si vyžadujú veľké spoločné globálne úsilie. Vďaka tejto prepojenosti a širokej škále cieľov môžu
k ich naplneniu prispieť aj žiaci a žiačky či školy samotné.

 

 

17 cieľov udržateľného rozvoja:

 1. Žiadna chudoba – ukončiť chudobu všade a vo všetkých formách.
 2. Žiadny hlad – ukončiť hlad, dosiahnuť potravinovú.
 3. Kvalita zdravia a života – zabezpečiť zdravý život a podporovať blahobyt pre všetkých a v každom veku.
 4. Kvalitné vzdelanie – zabezpečiť inkluzívne, spravodlivé a kvalitné vzdelávanie a podporovať celoživotné vzdelávacie príležitosti pre všetkých.
 5. Rodová rovnosť – dosiahnuť rodovú rovnosť a polisniť postavenie všetkých žien a dievčat.
 6. Čistá voda a hygiena – zabezpečiť dostupnosť a trvalo udržateľný  manažment vody a sanitárnych opatrení pre všetkých.
 7. Dostupná a čistá energia – zabezpečiť prístup k cenovo dostupnej, spoľahlivej, trvalo udržateľnej a modernej energii.
 8. Dôstojná práca a ekonomický rast – podporovať trvalý, inkluzívny a trvalo udržateľný ekonomický rast, plnú a produktívnu zamestnanosť a riadnu prácu pre všetkých.
 9. Priemysel, inovácie a infraštruktúra – vybudovať pevnú infraštruktúru, podporovať inkluzívnu a trvalo udržateľnú industrializáciu a posilniť inovácie.
 10. Zníženie nerovností – znížiť rozdiely v rámci a medzi krajinami.
 11. Udržateľné mestá a komunity – premeniť mestá a ľudské obydlia na inkluzívne, bezpečné, odolné a trvalo udržateľné.
 12. Zodpovedná výroba a spotreba – zabezpečiť trvalo udržateľnú spotrebu a výrobné schémy.
 13. Ochrana klímy – podniknúť bezodkladné opatrenia na boj proti klimatickej zmene a jej dôsledkom.
 14. Život pod vodou – zachovať a trvalo udržateľne využívať oceány, moria a zdroje mora na trvalo udržateľný rozvoj.
 15. Život na pevnine – chrániť, obnovovať a podporovať trvalo udržateľné využívanie pozemných ekosystémov, trvalo udržateľne riadiť lesné hospodárstvo, bojovať proti premene krajiny na púsť a zastaviť spätnú degradáciu krajiny a stretu biodiverzity.
 16. Mier, spravodlivosť a silné inštitúcie – podporovať mierovú inkluzívnu spoločnosť v prospech trvalo udržateľného rozvoja. Poskytnúť prístup k spravodlivosti pre všetkých a budovať efektívne, transparentné a inkluzívne inštitúcie na všetklých úrovniach.
 17. Partnerstvá za ciele – posilniť prostriedky implementácie a revitalizácie globálneho partnerstva pre trvalo udržateľný rozvoj.


Hlavný cieľ učiteliek a učiteľov

Cieľom 4.7 je do roku 2030 zabezpečiť, aby všetci žiaci a žiačky získali vedomosti a zručnosti potrebné
na podporu trvalo udržateľného rozvoja – okrem iného aj prostredníctvom vzdelávania o témach ako trvalo udržateľný rozvoj, trvalo udržateľný životný štýl, ľudské práva a rodová rovnosť. Zavádzanie globálneho vzdelávania (ďalej len GV) do výučby môže byť jedným z nástrojov, ako podporiť rozvoj kompetencií u žiakov a žiačok a podporiť ich holistický rozvoj. Zároveň zavádzanie GV do vyučovania môže prispieť k aktívnemu zapojeniu detí a mládeže do napĺňania cieľov udržateľného rozvoja
.

Publikácia Globálne vzdelávanie v slovenských školách vám priblíži základný rámec a princípy globálneho vzdelávania a poskytuje odpoveď na otázku prečo globálne vzdelávanie patrí do škôl.

Máme pre Vás príručky GV v štyroch predmetoch, ktoré poukazujú na viaceré ciele udržateľného rozvoja:

 

 

 

 

 

 

Pozrite sa na príručku Ako vieme že to funguje?

Príručky vznikli s finančnou podporou Slovak Aid a Európskej  únie.