Globálne vzdelávanie v predmete geografia

Príručka je určená pre učiteľky a učiteľov 2. stupňa základných a stredných škôl, študentom a študentkám pedagogických vysokých škôl a všetkým ľuďom zaujímajúcim sa o globálne vzdelávanie (GV), ktorí chcú viesť svoje žiačky a žiakov porozumieť svetu v súvislostiach a rozvíjať ich kompetencie pre život pomocou geografie.

Príručku si môžete bezplatne objednať v tlačenej verzii alebo v online verzii s editovateľnými prílohami prostredníctvom objednávacieho formulára.

 

Predmetová príručka obsahuje návody na interaktívne aktivity, ktoré sa nielen venujú globálnym témam, ale zároveň aj zahŕňajú učivo, ktoré je priamo obsiahnuté v štátnom vzdelávacom programe, či priamo spĺňajú obsahové a výkonové štandardy jednotlivých predmetov.

Aktivity do príručiek nám pomáhali tvoriť, testovať a upravovať učitelia a učiteľky z praxe, za pomoci predmetových garantov a skúsených metodikov GV, ktorí buď učia na vysokej škole, alebo majú dlhoročnú prax v globálnom vzdelávaní. 

Veríme, že táto príručka pomôže vašim žiakom a žiačkam rozvíjať kritické myslenie na poli geografie, a zároveň ich bude podnecovať k budovaniu vlastných postojov založených na princípoch solidarity a vzájomnosti. Jednotlivé aktivity vám umožnia prepojiť nielen predmety na vyučovaní, ale aj všetkých, ktorí sa do nich zapoja, či už na akademickej, alebo ľudskej úrovni.

 

Pozrite si zoznam aktivít s ich kľúčovými témami pre globálne vzdelávanie a geografiu.

 

V časti “Materiál na stiahnutie” nájdete prehľad aktivít (vo fromáte pdf) a náhľad na 3 aktivity – Na ceste k rovnosti, Piesok náš každodenný a Cesta za vzdelaním.

Príručku si môžete bezplatne objednať v tlačenej verzii alebo v online verzii s editovateľnými prílohami prostredníctvom objednávacieho formulára.

 

Príručka vznikla s finančnou podporou Slovak Aid a Európskej  únie.