Ciele udržateľného rozvoja

Spravodlivý, trvalo udržateľný a mierumilovný svet pre všetkých nie je len vysnívanou víziou budúcnosti.


Od roku 2015 je zároveň záväzkom, ktorý zadefinovala Organizácia Spojených národov (OSN), keď stanovila sedemnásť cieľov udržateľného rozvoja. Ciele sú spísané v oficiálnom dokumente s názvom Premena nášho sveta: Agenda 2030 pre trvalo udržateľný rozvoj, ktorý slúži ako výzva pre nás všetkých – občanov a občianky, vlády jednotlivých štátov, súkromný sektor a medzinárodné inštitúcie. Agendu 2030 prijali všetky členské štáty Organizácie Spojených národov, teda aj Slovensko. V snahe splniť všetky ciele, ktoré sú uvedené v Agende 2030, musia všetky sektory spolupracovať a hľadať spoločné riešenia globálnych výziev. Sociálne, hospodárske a kultúrne otázky súvisiace s globálnym rozvojom sú často prepojené. Takisto sú prepojené aj všetky ciele udržateľného rozvoja, ktoré si vyžadujú veľké spoločné globálne úsilie. Vďaka tejto prepojenosti a širokej škále cieľov môžu
k ich naplneniu prispieť aj žiaci a žiačky či školy samotné.

 

 

17 cieľov udržateľného rozvoja:

 1. Žiadna chudoba – ukončiť chudobu všade a vo všetkých formách.
 2. Žiadny hlad – ukončiť hlad, dosiahnuť potravinovú.
 3. Kvalita zdravia a života – zabezpečiť zdravý život a podporovať blahobyt pre všetkých a v každom veku.
 4. Kvalitné vzdelanie – zabezpečiť inkluzívne, spravodlivé a kvalitné vzdelávanie a podporovať celoživotné vzdelávacie príležitosti pre všetkých.
 5. Rodová rovnosť – dosiahnuť rodovú rovnosť a polisniť postavenie všetkých žien a dievčat.
 6. Čistá voda a hygiena – zabezpečiť dostupnosť a trvalo udržateľný  manažment vody a sanitárnych opatrení pre všetkých.
 7. Dostupná a čistá energia – zabezpečiť prístup k cenovo dostupnej, spoľahlivej, trvalo udržateľnej a modernej energii.
 8. Dôstojná práca a ekonomický rast – podporovať trvalý, inkluzívny a trvalo udržateľný ekonomický rast, plnú a produktívnu zamestnanosť a riadnu prácu pre všetkých.
 9. Priemysel, inovácie a infraštruktúra – vybudovať pevnú infraštruktúru, podporovať inkluzívnu a trvalo udržateľnú industrializáciu a posilniť inovácie.
 10. Zníženie nerovností – znížiť rozdiely v rámci a medzi krajinami.
 11. Udržateľné mestá a komunity – premeniť mestá a ľudské obydlia na inkluzívne, bezpečné, odolné a trvalo udržateľné.
 12. Zodpovedná výroba a spotreba – zabezpečiť trvalo udržateľnú spotrebu a výrobné schémy.
 13. Ochrana klímy – podniknúť bezodkladné opatrenia na boj proti klimatickej zmene a jej dôsledkom.
 14. Život pod vodou – zachovať a trvalo udržateľne využívať oceány, moria a zdroje mora na trvalo udržateľný rozvoj.
 15. Život na pevnine – chrániť, obnovovať a podporovať trvalo udržateľné využívanie pozemných ekosystémov, trvalo udržateľne riadiť lesné hospodárstvo, bojovať proti premene krajiny na púsť a zastaviť spätnú degradáciu krajiny a stretu biodiverzity.
 16. Mier, spravodlivosť a silné inštitúcie – podporovať mierovú inkluzívnu spoločnosť v prospech trvalo udržateľného rozvoja. Poskytnúť prístup k spravodlivosti pre všetkých a budovať efektívne, transparentné a inkluzívne inštitúcie na všetklých úrovniach.
 17. Partnerstvá za ciele – posilniť prostriedky implementácie a revitalizácie globálneho partnerstva pre trvalo udržateľný rozvoj.


Hlavný cieľ učiteliek a učiteľov

Cieľom 4.7 je do roku 2030 zabezpečiť, aby všetci žiaci a žiačky získali vedomosti a zručnosti potrebné
na podporu trvalo udržateľného rozvoja – okrem iného aj prostredníctvom vzdelávania o témach ako trvalo udržateľný rozvoj, trvalo udržateľný životný štýl, ľudské práva a rodová rovnosť. Zavádzanie globálneho vzdelávania (ďalej len GV) do výučby môže byť jedným z nástrojov, ako podporiť rozvoj kompetencií u žiakov a žiačok a podporiť ich holistický rozvoj. Zároveň zavádzanie GV do vyučovania môže prispieť k aktívnemu zapojeniu detí a mládeže do napĺňania cieľov udržateľného rozvoja
.

Publikácia Globálne vzdelávanie v slovenských školách vám priblíži základný rámec a princípy globálneho vzdelávania a poskytuje odpoveď na otázku prečo globálne vzdelávanie patrí do škôl.

Máme pre Vás príručky GV v štyroch predmetoch, ktoré poukazujú na viaceré ciele udržateľného rozvoja:

 

 

 

 

 

 

Pozrite sa na príručku Ako vieme že to funguje?

Príručky vznikli s finančnou podporou Slovak Aid a Európskej  únie.