Globálne vzdelávanie v slovenských školách

Milá učiteľka, milý učiteľ,

práve máte v rukách publikáciu, ktorá je určená vám, učiteľkám a učiteľom základných a stredných škôl, študentom a študentkám vysokých škôl a všetkým ľuďom zaujímajúcich sa o globálnevzdelávanie (GV) a jeho praktické začlenenie do výchovno-vzdelávacieho procesu.

Publikácia sa príznačne začína otázkou a odpoveďou, prečo globálne vzdelávanie patrí do škôl. Je to často prvá otázka, na ktorú vyučujúci hľadajú odpoveď, keď sa prvýkrát stretnú s konceptom globálneho vzdelávania. Ďalej vám publikácia priblíži základný rámec a základné princípy GV, pričom vás možno prekvapí, že o GV môžeme hovoriť len vtedy, ak sú globálne témy sprostredkované žiakom prostredníctvom relevatných pedagogických postupov. V časti “Tematický rozmer GV” sa okrem príkladov globálnych tém oboznámite s konceptom trvalo udržateľného rozvoja a Agendou 2030, ktorá sa zameriava na dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja na celom svete vrátane Slovenska. V kapitole venujúcej sa pedagogickému rozmeru GV sa zas dozviete, aké postupy a metódy odporúčame na prinášanie týchto tém do tried za účelom celkového rozvoja kompetencií žiakov. Globálne vzdelávanie môže do slovenských škôl priniesť nástroj ku komplexnému rozvoju kľúčových kompetencií žiakov.

Slovenskému školstvu sa často vyčíta, že sa príliš zameriava na rozvoj vedomostí, zatiaľ čo zručnosti a postoje stoja v úzadí. Práve v tomto kontexte môže byť GV nástrojom, ktorý žiakom a žiačkam umožní rozvíjať ich zručnosti a postoje. Ako komplexný rozvoj kompetencií môže vyzerať v praxi, vám ukáže príklad aktivity globálneho vzdelávania a jej hĺbkový rozbor z pohľadu vedomostí, zručností a postojov.

Pridanou hodnotou tejto publikácie je kapitola “Ako pracovať s citlivými témami?”. Pri výučbe GV sa často otvárajú citlivé témy, ktoré môžu vyvolávať emotívne reakcie či rozdeľovať triedu. Dočítate sa, aké prínosy pre žiakov a žiačky z otvárania takýchto citlivých tém vyplývajú. Tipy na zabezpečenie želaného priebehu hodiny spolu so záverečnými zhrnutím vám môžu poslúžiť ako odporúčania do hodín globálneho vzdelávania.

Želáme vám prínosné a inšpiratívne čítanie,

tím Človeka v ohrození

Publikácia vznikla v rámci projektu Učíme (sa) v globálnych súvislostiach 2.