Minigrant pre novinárov a novinárky / štipendiá pre študentov a študentky žurnalistiky

 

 • Máte v hlave tému spojenú so spoločenskými výzvami, ako je migrácia či s tým spojená zmena klímy prípadne iná globálna výzva, ale nemáte financie, aby ste ju realizovali?
 • Chcete sa kvôli takejto téme dostať do terénu, ale redakčné prostriedky na to nepostačujú?
 • Myslíte si, že by ste dokázali náš mediálny diskurz obohatiť o komplexnejší pohľad na málo pokryté rozmery globálnych tém?
 • Máte nie viac ako 35 rokov?¹

Ak ste na niektorú z týchto otázok odpovedali áno, ste na správnom mieste. V rámci iniciatívy Svet medzi riadkami podporíme malé novinárske projekty až do sumy 2500 euro (v závislosti od predpokladaných nákladov), v prípade obzvlášť zaujímavých nápadov aj viac.


Je vaša téma vhodná pre náš grant či štipendium?

 • pokrývaná téma by mala okrem širších spoločenských výziev zahŕňať jednu z týchto perspektív:
  • veľmi širokú migračnú perspektívu – od pendlerov po utečencov – pričom tá nemusí byť nosnou témou pripravovaného obsahu, len jej relevantným rozmerom (ak napríklad pokrývame vyľudňovanie regiónov na Slovensku, tak je v pozadí migrácia, ktorá sa vo výstupe spomenie, no náš výstup sa na tému pozerá z iného uhla; alebo ak hovoríme o majstrovstvách sveta vo futbale, môžeme v pozadí nájsť aj migračnú linku a podobne) 
  • veľmi širokú klimatickú perspektívu – od klimatickej zmeny, po udržateľný rozvoj – pričom nemusí byť nosnou témou pripravovaného obsahu, len jej relevantným rozmerom (ak spravíme reportáž z Olympiády, tak môžeme ako motív použiť fakt, že odrazu museli meniť rozvrh, lebo sa v danom počasí nedalo súťažiť, alebo ak píšeme o automobilovom priemysle na Slovensku, tak zohľadníme jeho dopad aj v kontexte zmeny klímy a klimatickej krízy  a podobne)
  • privítame návrhy, ktoré sa zaoberajú oboma týmito oblasťami
 • privítame inovatívne riešenia (napríklad po vizuálnej či žánrovej stránke)

Nie ste si istí? Kontaktujte, dohodneme si telehovor a prediskutujeme to – svetmedziriadkami@clovekvohrozeni.sk.


Kto môže požiadať o grant/štipendium a za akých podmienok?

 • Aktívni novinári a novinárky / študenti a študentky žurnalistiky a príbuzných odborov do veku 35¹ rokov (vrátane).
 • Minigrant, resp. štipendium vieme podporiť až do sumy 2500 eur (v prípade obzvlášť zaujímavých nápadov je možné uvažovať o navýšení). 

K realizácii je potrebné podať online žiadosť o grant (v tomto odkaze), v ktorej: 

 1. opíšete tému a postup, ktorý pri jej realizácii použijete (širší štruktúrovaný pitch)
 2. pripravíte predpokladaný rozpočet (s realistickými nákladmi vrátane cestovného, ubytovania², stravy, subdodávateľských³ nákladov na fixera, editora, fotografa, ako aj vlastného honoráru⁴, prípadným vlastným vkladom⁵ a i.), vzor rozpočtu nájdete v tomto odkaze
 3. navrhnete časový harmonogram (výstup musí byť publikovaný najneskôr v lete 2022, v ojedinelých prípadoch nie neskôr ako v septembri 2022)
 4. opíšete spôsob, akým bude výstup publikovaný (aký formát či formáty použijete, napr. či to bude video alebo podcast a podobne)
 5. priložíte potvrdenie redakcie, že vám umožní publikovať daný výstup, v prípade podpory viacerých členov redakcie aj s potvrdením o ich plánovanej účasti – pre študentky a študentov to nie je povinné, ale vítané, v prípade potreby vám však vieme s publikovaním pomôcť
 6. študenti a študentky po prípadnom prijatí žiadosti predložia potvrdenie o návšteve školy.

DEADLINE: vždy do konca mesiaca až do odvolania (žiadosti poslané do 23:59:59 posledného dňa mesiaca zozbierame a vyhodnotíme v rámci daného kola)

Po uverejnení v rámci transparentnosti autor či autorské tímy pri výstupe riadne uvedú donora grantu či štipendia (Európska únia v rámci iniciatívy Svet medzi riadkami) v závislosti od formátu média (iný formát pri tlačenej verzii, iný pri audiovizuálnej verzii a pod.).


Minigranty a štipendiá pre (budúcich) novinárov a novinárky
obvykle poskytujeme na základe zmluvy o vytvorení diela (je možné hovoriť aj o fakturácii). V zálohovej platbe dostanú grantisti aj štipendisti väčšinu sumy, následne po dokončení projektu predložia vyúčtovanie reálnych nákladov, suma sa prepočíta na reálnu a doplatí sa im zvyšná suma. Zdaneniu podlieha len príjem a honoráre v zmysle platnej legislatívy.

 

Kritériá hodnotenia

 • kvalita ideového návrhu – pitchu (vnútorná logika, realizovateľnosť, originalita)
 • prítomnosť globálnej dimenzie spojenej s migráciou či zmenou klímy, resp. ich kombináciou (preferované)
 • adekvátnosť navrhnutého rozpočtu
 • odovzdanie všetkých požadovaných podkladov


POZNÁMKY

¹) Prípadný ďalší člen či členovia tímu – editor, fotograf a podobne – môže túto vekovú hranicu prekračovať.

²) Preferujeme ubytovanie nanajvýš na úrovni 3-hviezdičiek

³) Subdodávateľom môže byť napríklad editor, fotograf, kameraman, zvukár, strihač, fixer a podobne. Náklady by mali zodpovedať spodnej úrovni trhových cien.

⁴) Výška honorárov sa odvíja od praxe dotyčných a obvyklého hodnotenia na trhu. Poprosili by sme o triezve a skôr nižšie nacenenie. Personálne výdavky ako celok by takisto nemali predstavovať privysokú časť grantu – v prípade návrhov náročných na realizáciu (napr. postrodukciu a pod.) je možné si vyššie náklady obhájiť.

⁵) Vlastný vklad redakcie (platí pri novinároch z praxe) je vítaný, nie je nutné ho zvlášť vykazovať. V rozpočte sa uvedie do relevantnej kolónky aj s vysvetlením. Môže ísť napríklad o editora, fotografa, strihača a pod., ktorého poskytne redakcia. Musí ísť o činnosť priamo súvisiacu s projektom.

Dlhodobé vzdelávanie pre učiteľky a učiteľov matematiky

Milí učitelia, učiteľky,

pozývame vás na dlhodobé vzdelávanie v predmete matematika. Táto spolupráca bude prebiehať formou tzv. blended learningu, tj. kombinácií e-learningu a víkendového školenia pre učiteľov a učiteľky 2. stupňa ZŠ a stredných škôl. Vzdelávanie radi poskytneme aj budúcim učiteľom a učiteľkám.

AKO BUDE VYZERAŤ SPOLUPRÁCA? 

1. úvodné víkendové školenie so skúsenými lektormi a lektorkami

 • kedy: 1.-3.10.2021 vo Zvolene, v hoteli Poľana;
 • začiatok školenia piatok podvečer, koniec v nedeľu obedom;
 • ubytovanie a stravu na víkendovom školení poskytujeme bezplatne.

2. e-learning v predmete matematika

 • kedy: október 2021 – február 2021;
 • 4 moduly: 1.) globálne vzdelávanie v skratke, 2.) témy globálneho vzdelávania, 3.) metodika zážitkového vzdelávania, 4.) učiteľské výzvy, rozsah vzdelávania je cca 50 hodín;
 • individualizovaná spätná väzba od mentorov.

3. záverečný webinár – online stretnutie všetkých absolventov

 

ČO ZÍSKATE?

 • bezplatné vzdelávanie počas 5 mesiacov – najskôr osobne na víkendovom úvodnom školení a potom už z pohodlia domova vo vašej vlastnej réži;
 • zručnosti v oblasti kritického myslenia a inovatívnych metód práve vo vašom predmete;
 • individualizovaná spätná väzba od mentorov;
 • dostanete zásobáreň materiálov, inšpirácie do vašich hodín a vytlačenú príručku s aktivitami vytvorenými kolegami z praxe;
 • domáce vzdelávanie v aktuálnych témach prostredníctvom interaktívnych úloh, videí, článkov;
 • spoznanie sa s kolegami z rôznych škôl na Slovensku;
 • veľa inšpirácie a motivácie do školskej praxe.

 

 

ČO O TOMTO VZDELÁVANÍ HOVORIA ABSOLVENTKY? 

 •  E-learning bol super. Veľa som sa naučila ale najmä dostala som veľa inšpirácie pre moju ďalšiu prácu. A čo oceňujem, že som nemusela nikam cestovať a chodiť.
 •  Otvorilo mi v mnohých oblastiach “oči”. Človek vníma mnohé veci okolo seba, ale nikdy mi nenapadlo, aby som ich začlenila do vyučovania, a už vôbec nie do matematiky.
 • Dostala som sa k veľmi užitočným materiálom, a hlavne dostala som veľmi cenné rady a spätnú väzbu od školiteľov.

 

Zvažujete, či sa prihlásiť? Toto vám odkazujú absolventky

 • Určite sa na toto vzdelávanie dajte, mne žiaci povedali, aby sme sa učili už len takto 🙂
 • Poďte do toho. Naše deti sú veľmi vnímavé, niekedy je v nich potrebné tú vnímavosť zobudiť, podporiť a v tom toto vzdelávanie pomôže.
 • Určite do toho choďte, možno to vyzerá na prvý pohľad zložité/dlhodobé, ale je to zaujímavé a dá sa to bez problémov zvládnuť 😊
 • Ide o ponuku prepracovaných aktuálnych globálnych tém, ktoré spestria vaše vyučovanie, obohatia ho o moderné metódy a formy, vnesú medzi vás a žiakov potrebu kriticky myslieť a diskutovať.

ČO POTREBUJEME OD VÁS?

 • účasť na úvodnom školení 1-3.10.2021;
 • aktívna účasť v e-learning kurze od októbra 2021 do februára 2022.

 

Ak sa chcete do projektu zapojiť, vyplňte prosím tento formulár.

 

Všetky náklady spojené s účasťou na seminári sú hradené (strava, ubytovanie). Jediný náklad na školenie je cestovné na úvodné víkendové školenie, ktoré si hradia účastníci.

Prihlasovanie na vzdelávací cyklus je do 19.9.2021. Všetkých prihlásených budeme 22.9. informovať či boli do dlhodobého vzdelávania vybraní.

V prípade ďalších otázok kontaktujte koordinátorku tohto projektu Vandu Benkovičovú na e-mailovej adrese globalnevzdelavanie@clovekvohrozeni.sk.

Projekt je financovaný v rámci projektov SAMRS/2021/EK/1/1 a I am European.

Globális nevelés az etikai nevelés keretei között

Príručka v maďarskom jazyku predstavuje výber najlepších aktivít z predmetových príručiek v projekte Učíme (sa) v globálnych súvislostiach 2. V príručke nájdete 11 aktivít, ktoré môžete využiť vo výučbe nielen etickej výchovy, ale aj environmentálnej výchovy či počas triednických hodín.

Príručku si jednoducho môžete bezplatne objednať v online verzii s editovateľnými prílohami na tomto odkaze.

Hlavným poslaním príručky je integrovať globálne vzdelávanie do vášho predmetu v rámci vzdelávacieho procesu. Na každom z kurzov ďalšieho vzdelávania sa kolegovia učitelia v mnohých prípadoch vyjadrili, že sa im predmetné vzdelávacie aktivity páčia, ale často nevedeli, ako ich začleniť do vyučovacích predmetov. Tiež upriamili našu pozornosť na skutočnosť, že tematické učebné osnovy obsahujú veľké množstvo učebných osnov, takže začlenenie globálneho vzdelávania by si vyžadovalo hodinu navyše alebo použitie iného komplikovaného postupu, ktorý by vyžadoval kombináciu predmetov.

Aktivity v príručke vytvorili učitelia a učiteľky, ktorí sa aktívne zúčastnili praktického vzdelávania. Boli testované a editované skúsenými metodičkami  globálneho vzdelávania, ktoré majú dlhoročné skúsenosti v globálnom vzdelávaní.

Dúfame, že si medzi aktivitami nájdete také, s ktorými sa Vám bude na hodinách dobre pracovať, ktoré Vás posmelia, aby ste sa nebáli otvárať dôležité témy, a ktoré rozprúdia vo Vašej triede množstvo inšpiratívnych diskusií. Nech Vám spoločné premýšľanie prinesie mnoho nezabudnuteľných chvíľ a posilní pocit zodpovednosti mladej generácie voči svetu, v ktorom žijeme.

Príručka vznikla s finančnou podporou Európskej  únie.

 

LEČO – letná škola s Človekom v ohrození

Veríš, že veci sa dajú meniť a chceš sa naučiť ako?

Chceš rozvíjať zručnosti, ktoré ti umožnia vidieť a chápať svet v jeho komplexnosti?  

Často uvažuješ nad úlohou jednotlivca v celom tom zložitom systéme?  

Chceš zistiť, ako sa spájať, sieťovať a spolupracovať na rôznych úrovniach a pritom stavať na hodnotách ako je solidarita a rovnosť?

Prihlás sa na LEČO zaži týždeň s ľmi z neziskovej organizácie Človek v ohrození.

 

Čo ťa čaká?  

Zmysluplný týždeň od 9. – 13. augusta 2021, v ktorom budeme spoločne diskutovať a vzdelávať sa o klimatickej zmene, chudobe, rozdelení moci, o príležitostiach a možnostiach voľby jednotlivca. Naučíš sa vidieť svet v súvislostiach, porozumieť kontextu a hľadať riešenia problémov.  

Pozrieme sa na to, ako nepodliehať zjednodušenému videniu sveta a namiesto hľadania vinníkov ti ponúkneme konštruktívny pohľad na svet. 

 Nečakaj veľa teórie, priprav sa na zážitky a spoločné zdieľanie v rešpektujúcom kolektíve.    

Stretneš sa s odborníkmi a ľuďmi, ktorých sa osobne dotýkajú témy chudoby a klimatickej zmeny a budeš mať možnosť spoznať podobne naladených ľudí. Osobne, offline! 

 “Určite si podaj prihlášku, ak ťa zaujímajú globálne témy, problémy na Slovensku a ľudia. Spoznáš inšpiratívnych ľudí, s ktorými sa môžeš o týchto témach rozprávať a vytvoriť si nové priateľstvá. Tiež obsah, s ktorým sa stretneš, bude pre teba určite obohacujúci, kopu sa toho naučíš. Bude ti ponúknutý vhľad do toho, ako to v tíme a pri projektoch funguje a niečo sa možno o sebe dozvieš. Bude to sranda,” účastníčka letnej školy v roku 2020. 

Koho hľadáme?  

Špeciálne by sme chceli vyzvať mladých ľudí (16- 20 rokov), ktorí nemajú možnosť bežne sa zúčastniť vzdelávacích a rozvojových aktivít. Chceli by sme vytvoriť pestrú skupinu zo všetkých kútov Slovenska s rôznymi príbehmi.

Ubytovanie, zdravá strava a program letnej školy sú plne hradené organizátorom. Na tvoje náklady je len cesta do Modry a späť.   

LS CVO 2020

Zaujalo ťa to? Tak p do toho s nami!  

Do 21. 6. vyplň krátky prihlasovací formulár. Pozvi aj svojich kamošov a kamošky. 

Vybraným účastníčkam a účastníkom dáme vedieť informáciu prijatí na letnú školu do 29. 6. 2021.

Hlavné kritérium výberu je motivácia. 

Absolventky a absolventi dostanú certifikát o absolvovaní letnej školy.   

Ak máš ďalšie otázky napíš nám na globalnevzdelavanie@clovekvohrozeni.sk. 

Tešíme sa na teba! 

Tím globálneho vzdelávania organizácie Človek v ohrození. 

Migration in Central Europe and beyond: Facts and Stories for Unslanted Journalism

New journalists-oriented project run by People in Need Slovakia in partnership with People in Need Czech Republic and Centre for Citizenship Education Foundation from Poland.

We aim to increase the quality and quantity of media coverage on regionally relevant kind of migration – labour migration from East Partnership countries – and put emphasis on its underreported aspect – integration, aiming to avoid focus on regionally irrelevant mobility from other continents.

Project will help us to raise awareness of journalists and journalism students on the issue via series of national trainings, one international training, and journalists´ fieldtrip to report from Ukraine. As an added value we will network trained journalists with teachers to include attractive & relevant content into curriculums they forward to their students. We will also invite Hungarian journalists to participate at international training.

 

Project partners: 

 

Project is cofunded by the International Visegrad Fund.

Návrat do škôl – tipy na aktivity počas adaptačného obdobia

Od 19.4.2021 sa otvárajú viaceré triedy a radi by sme Vám uľahčili návrat do škôl. Ponúkame Vám výber aktivít, ktoré môžete zaradiť do výučby počas adaptačného obdobia.

 

V dokumente Návrat žiakov do škôl Metodické usmernenie (pedagogická oblasť) z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu predstavuje hlavné pravidlá a postupy adaptačného obdobia po nástupe do školy. Počas prvého týždňa majú učitelia a učiteľky podporiť socializáciu a pripraviť si hodiny s triednym učiteľom.

Náplňou triednických hodín môže byť napríklad:

 • aktivity zamerané na rozvoj komunikácie a riešenie konfliktov,
 • aktivity zamerané na prevenciu problémového správania,
 • aktivity zamerané na rozvoj pozitívnej klímy v triede,
 • aktivity zamerané na rozvoj empatie a tolerancie,
 • aktivity zamerané proti šikane.

Aktivity globálneho vzdelávania (GV) sa zameriavajú na komplexný rozvoj kompetencií detí – vedomostí, zručností a postojov a hodnôt. Ich kľúčovou súčasťou je spolupráca žiakov a žiačok, priestor na rozvoj komunikačných a analytických zručností, kritického myslenia a postojov a hodnôt. Práve preto sú aktivity GV vhodné aj pri realizácii triednických hodín počas adaptačného obdobia.

Akúkoľvek aktivity či jej časť si vyberiete, nezabudnite na dôležitosť reflexie. Je to najdôležitejšia časť aktivity, kde sa uzatvára cyklus učenia sa. Realizujte ju prostredníctvom 4 fáz, ktoré vysvetľuje toto krátke video.

Ponúkame Vám výber aktivít z predmetových metodických príručiek, metodické materiály k dokumentárnym filmom či tematické vzdelávacie materiály, ktoré sú vhodné pre žiakov a žiačky 2. stupňa ZŠ a stredných škôl.

Pre žiakov a žiačky 1. stupňa Vám odporúčame aktivity z príručiek Kompasito a Farebná škola I. a II.

 

 

 

 

 

 

 

Globálne vzdelávanie v predmete etická výchova:

 • Príbeh Faisala: počúvanie a empatia, komunikácia citov, pozitívne hodnotenie druhých v bežných a záťažových situáciách;
 • Klíma sa nás týka: komunikačné zručnosti, počúvanie, dialóg, skupinová práca, solidarita;
 • Aká práca, taká pláca: spravodlivosť, komunikačné a argumentačné zručnosti, skupinová práca, riešenie problémov, empatia,
 • Kto zastaví biomasaker: rolová hra, dialóg, diskusia, komunikačné a argumentačné zručnosti,
 • O etických značkách: etické a neetické konanie človeka vo vzťahu k prírode, zodpovednosť, komunikačné zručnosti,
 • Načo nám je les: skupinová práca, komunikačné a argumentačné zručnosti,
 • Kto šil moje šaty?: komunikačné a argumentačné zručnosti, skupinová práca, riešenie problémov, solidarita,
 • Rodinné monopoly: diskusia, riešenie konfliktov, komunikačné a argumentačné zručnosti, solidarita, empatia,
 • Nobelovka: skupinová práca, riešenie problémov, empatia, komunikačné a argumentačné zručnosti,
 • Zdravie v neistote: telesné a duševné zdravie ako etická hodnota, diskusia, skupinová práca, komunikačné a argumentačné zručnosti.

 

Globálne vzdelávanie v predmete slovenský jazyk a literatúra:

 • Zamlčaná migrácia: skupinová práca, diskusia, komunikačné a argumentačné zručnosti, empatia,
 • Mali by sme byť všetci feminist(k)ami?: diskusia, empatia, komunikačné a argumentačné zručnosti, skupinová práca, kreativita,
 • Nesúď knihu podľa obalu: empatia, rešpekt, prevencia problémového správania, komunikačné zručnosti, skupinová práca,
 • Bezodpadový deň: komunikačné a argumentačné zručnosti, diskusia,
 • Keby som stretol Maca Mlieča: empatia, argumentačné a komunikačné zručnosti, kreatívne myslenie, skupinová práca,
 • (Ne)urazíš sa?: empatia, rešpekt, komunikačné zručnosti, skupinová práca, efektívna komunikácia, kontext,
 • Neviditeľný: empatia, argumentačné a komunikačné zručnosti, diskusia,
 • Vzdelanie nad zlato: diskusia, skupinová práca, komunikačné zručnosti,
 • Ako pomôcť Ťapákovcom?: diskusia, empatia, komunikačné a argumentačné zručnosti, skupinová práca, kreativita.

 

Globálne vzdelávanie v predmete geografia:

 • Faisal na cestách: skupinová práca, diskusia, komunikačné a argumentačné zručnosti, empatia, diskusia,
 • Pomoc, potápame sa!: skupinová práca, diskusia, komunikačné a argumentačné zručnosti, riešenie problémov,
 • Na ceste k rovnosti: empatia, argumentačné a komunikačné zručnosti, diskusia,
 • Mestá budúcnosti: skupinová práca, diskusia, komunikačné a argumentačné zručnosti, kreativita,
 • Piesok náš každodenný: skupinová práca, diskusia, komunikačné a argumentačné zručnosti, riešenie problémov,
 • Cesta za vzdelaním: solidarita, empatia, skupinová práca, diskusia, komunikačné zručnosti,

 

 

Globálne vzdelávanie v predmete matematika:

 • Odchádzam: empatia, argumentačné a komunikačné zručnosti, diskusia,
 • Kto ohrieva klímu?: skupinová práca, diskusia, riešenie problémov, komunikačné a argumentačné zručnosti,
 • Práca, čo sa nevypláca: skupinová práca, diskusia, riešenie problémov, komunikačné a argumentačné zručnosti,
 • Môj stan, môj hrad: empatia, solidarita, argumentačné a komunikačné zručnosti, diskusia, riešenie problémov,
 • Sýty hladnému neverí: argumentačné a komunikačné zručnosti, skupinová práca, diskusia, zmysel pre spravodlivosť,
 • Rodina Kráľových šetrí peniaze aj planétu: skupinová práca, diskusia, riešenie problémov, komunikačné a argumentačné zručnosti,
 • Má každý to, čo potrebuje?: empatia, solidarita, argumentačné a komunikačné zručnosti, diskusia, skupinová práca,

 

Romantické násilie:

 • Ja a moja identita: identita, stereotypy a predsudky, diskriminácia,
 • Osobný profil: identita, postoje a vplyvy, ktoré ich formujú, životné skúsenosti a tvorba osobnosti,
 • Superhrdinovia: pozitívne a negatívne vzory, skupinové tlaky, náročnosť opustenia radikálnych skupín,
 • Lepšie viackrát vidieť: predsudky, vnímanie iných na základe prvého dojmu alebo vonkajších znakov, vplyv prostredia na osobnosť človeka,
 • Rozpoznaj nenávisť: nenávistné prejavy a ich dôsledky v skutočnom i virtuálnom svete,
 • V koži vylúčených: vylúčené skupiny, diskriminácia, stereotypy a predsudky,
 • „My“ a „oni“: vylúčená skupina – aké je to byť „označkovaný“, ako vzniká klasifikácia „my“ a „oni“,
 • Extrémizmus na Slovensku: znaky pravicového extrémizmu, porovnanie demokratického a autoritárskeho systému, vývoj pravicovo extrémistickej scény na Slovensku,
 • Vnútorné a vonkajšie faktory radikalizácie: vnútorné (push) a vonkajšie (pull) faktory radikalizácie,
 • Občianska angažovanosť: občianska angažovanosť, pomenovanie spoločenských problémov a návrhy ich riešení, konštruktívne riešenia vs. slepá ulička fašizmu.

 

Jeden svet na školách 2020/2022: metodické materiály k dokumentárnym filmom

 

 • AKCIA

Action / Iwo Kondefer / Poľsko / 2020 / 38 min. / anglicky, poľsky / slovenské titulky / 14+

Skupina mladých ľudí z rôznych krajín sa na neznámom odľahlom mieste pripravuje na „akciu“. V centre pozornosti stoja Belgis z Indonézie a Marek z Poľska, ktorí sa zúčastňujú na výcvikoch, kde sa učia, ako sa utáboriť a ako postupovať pri výraznom znížení telesnej teploty. Kto sú títo ľudia? Aké sú ich ciele a motivácia? Čo chcú dosiahnuť a s akými následkami musia počítať?

Témy filmu: občianska neposlušnosť, environmentálny aktivizmus, záujem o veci verejné

Upútavka filmu

 

 • Alt-right: V utajení medzi pravicovými extrémistami

Undercover in the Alt-Right / Bosse Lindquist / Spojené kráľovstvo / 2018 / 52 min. / anglicky / slovenské titulky / 16+

Patrik Hermansson prenikol medzi pravicových extrémistov v prísnom utajení ako švédsky študent Erik Hellberg. Infiltroval sa do najznámejších ultrapravicových sietí v Spojených štátoch a Spojenom kráľovstve, dokonca aj v rámci násilného konfliktu v Charlottesville. Podarilo sa mu získať usvedčujúce informácie, ktoré vedú až do Bieleho domu. A všetko to zachytil skrytou kamerou.

Témy filmu: pravicový extrémizmus, občianska angažovanosť a odvaha jednotlivca

Upútavka filmu

 

 • ČÍNSKY UMELEC V EXILE

Chinaʼs Artful Dissident / Danny Ben-Moshe / Austrália, Čína, Francúzsko, USA / 2019 / 60 min. / anglicky, francúzsky, mandarínsky / české titulky / 16+

Filmová snímka Čínsky umelec v exile predstavuje príbeh popredného čínskeho politického karikaturistu a pouličného umelca Badiucaa (Pa-tiou-cchaa), ktorý žije v exile v Austrálii. Umelec sa prostredníctvom svojej tvorby snaží vzoprieť čínskemu prezidentovi Si Ťin-pchingovi a jeho autoritárskemu režimu. Badiucao má jasné ciele: zastaviť prekrúcanie faktov o masakri na Námestí nebeského pokoja, odhaľovať pretrvávajúce porušovanie ľudských práv a bojovať za oslobodenie Hongkongu. S kampaňou cestuje po celom svete. Svoje provokatívne živé umenie prezentuje na rôznych miestach od Sydney až po Berlín, na cestách sa stretáva s kolegami disidentmi. Nájdeme medzi nimi aj priamych účastníkov masakra na Námestí nebeského pokoja, ktorí poskytujú vlastné mrazivé svedectvá. Umelec skrýva svoju tvár pod maskou, aby zostal v anonymite, podobne ako svetoznámy Banksy. Na rozdiel od Banksyho však Badiucao riskuje život svoj aj svojej rodiny, pretože čínska vláda robí všetko pre to, aby jeho tvorbe zamedzila.

Témy filmu: nedemokratické režimy, občianska angažovanosť, sloboda prejavu

Upútavka filmu

 

Jeden svet na školách 2019/2020: metodické materiály k dokumentárnym filmom

 

 • ĎAKUJEME ZA DÁŽĎ

(Thank You For The Rain / Julia Dahr, Kisilu Musya / Dánsko / 2017 / 59 min. / slovenské titulky)

Ďakujeme za dážď je unikátny filmový projekt, ktorý natočili kenský farmár Kisilu Musya s nórskou filmárkou Juliou Dahr. Počas piatich rokov zachytil Kisilu nielen život svoje rodiny a komunity, ale aj ničivé dôsledky klimatickej zmeny − záplavy, extrémne suchá, ale aj smrť. Spoločne s Juliou sledujeme jeho premenu z otca na komunitného lídra a neskôr na aktivistu na celosvetovej úrovni. Posolstvo svojej komunity totiž prednesie až na klimatickom samite v Paríži. Film je výpoveďou večného optimistu, ktorý v boji o lepšiu budúcnosť otestuje vlastné limity.

Témy filmu: globálna klimatická zmena, klimatická spravodlivosť, environmentálny aktivizmus, migrácia

 

 • DOMÁCI ZÁPAS

(Domashni ihry / Alisa Kovalenko / Spojené kráľovstvo / 2017 / 52 min. / slovenské titulky)

Domáci zápas zobrazuje rozhodujúci okamih v živote dvadsaťročnej Aliny, „million dollar baby“ z Kyjeva, ktorá má vďaka vášni pre futbal šancu zachrániť svoju rozvrátenú rodinu pred chudobou. Matka striedavo prebýva vo väzení a na slobode, nevlastný otec – alkoholik nie je už deväť rokov schopný nájsť si prácu. Ako útočisko sa pre Alinu javí každodenné hranie futbalu s chlapcami. Keď si miestny tréner všimne jej talent, zapíše ju do Atex Kyiv, jediného ženského klubu v meste. Alina je v súčasnosti profesionálnou hráčkou a má možnosť hrať za ukrajinský národný tím. Po smrti matky sa však musí postarať o dvoch mladších súrodencov a čas, ktorý by inak trávila na ihrisku, sa rozhodne venovať udržaniu rodiny pohromade. Predáva svoje veci vrátane kopačiek, aby mohla zaplatiť nájom, no napriek všetkému ďalej sníva o futbalovej kariére.

Témy filmu: chudoba, dospievanie

 

 • #SLEDUJMA

(#FollowMe / Nicolaas Veul, Duco Coops / Holandsko / 2018 / 50 min. / české titulky)

„Všetko, čo vidíte, je táto okúzľujúca stránka. Nevidíte však, čo sa deje za oponou,“ vysvetľuje Mike zo spoločnosti Dovetale, ktorá analyzuje sociálne médiá. Instagram je ako výkladná skriňa, v ktorej ľudia propagujú samých seba. Zatiaľ čo užívatelia a užívateľky nadšene rozdávajú lajky selfíčkam, v pozadí prebieha čulý obchod s používateľskými účtami. Vzniká obrovské množstvo falošných profilov a internetoví roboti vyrábajú nových foloverov pre tých, ktorí si chcú pripadať úspešnejší. Je vôbec možné niečomu na Instagrame veriť?

Témy filmu: sociálne siete, reklama, mediálna gramotnosť, morálka

Ako sa nám darilo podporovať učiteľov v otváraní globálnych tém?

„Osnovy sú preplnené a na nič navyše nám nezostáva čas.” S týmto argumentom sme sa pri komunikácii s učiteľmi a učiteľkami stretli veľakrát. Stála pred nami veľká výzva — podporiť učiteľov a učiteľky v tom, aby na svojich hodinách rozvíjali nové zručnosti, postoje, hodnoty detí a popri tom využívali inovatívne vzdelávacie metódy. Nemohli sme popritom zabudnúť ani na plné osnovy a časové kapacity učiteľov a učiteliek.

Ako na to? Ako sa nám do nabitých učebných osnov podarilo dostať témy, ktoré už teraz ovplyvňujú svet, v ktorom žijeme? Odpoveďou je predmetový prístup, ktorý globálne témy priamo prepája so vzdelávacími cieľmi jednotlivých predmetov. Vďaka predmetovému prístupu globálne vzdelávanie nemusí byť „niečo navyše”, stáva sa súčasťou vyučovacieho procesu. V našom prípade v predmetoch: slovenský jazyk a literatúra, etická výchova, geografia a matematika.

Dôležitý je prvý krok

Na začiatku sme si spravili prieskum, vďaka ktorému sme zistili, ako je na tom globálne vzdelávanie na slovenských školách. Zapojilo sa doň viac ako 700 učiteliek a učiteľov zo základných a stredných škôl a viac ako 3500 žiačok a žiakov. Prieskum nám ukázal, že globálne vzdelávanie sa na slovenských školách realizuje nesystematicky a ad hoc. Zistili sme tiež, že medzi výsledkami detí z 9. ročníka ZŠ a mládeže v 3. ročníku SŠ sú len veľmi malé rozdiely. Otvoril sa nám obrovský priestor na zlepšenie.

Na ceste za „kuchárkami pre učiteľov”

Ako ďalší krok sme dali dokopy skupinu učiteľov a učiteliek z celého Slovenska, s ktorými sme sa vydali na dlhú cestu spolupráce. Končiť mala vytvorením metodických príručiek, tzv. „kuchárok pre učiteľov”, ktoré mali vytvoriť pre svojich kolegov a kolegyne z celého Slovenska. Nájsť v nich mali konkrétne plány hodín, ktoré učivo priamo prepájali s globálnymi témami. Ku každému zo štyroch predmetov sme vytvorili pracovné skupiny a pustili sme sa do testovania aktivít. Pravidelne sme sa stretávali a aktivity spoločne vylepšovali.

Spoločné školenia pracovných skupín

Aký bol výsledok tejto spolupráce? Učitelia a učiteľky spoločne vytvorili štyri metodické príručky, ktoré si objednalo viac ako 2 500 ich kolegov a kolegýň z celého Slovenska. Odhadovaný počet detí, ktoré nimi zasiahnu je cez 200 000. Teší nás nielen veľký záujem ale taktiež pozitívna spätná väzba od samotných učiteľov a učiteliek. Mnohým sa príručky podarilo využiť aj v neľahkých podmienkach dištančného vzdelávania.

„Oceňujem, že aktivity sú spracované do prehľadnej metodiky. Netreba investovať ďalší čas do hľadania faktov a súvislostí. Všetko je pripravené, stačí vybrať tému a dopasovať formu pre svoju triedu,” hovorí učiteľka matematiky, ktorá si príručku objednala.

Metodické príručky sú stále k dispozícii a môžete si ich zadarmo objednať cez objednávací formulár. Po jeho vyplnení vám automaticky príde PDF verzia príručky spolu so všetkými prílohami v editovateľnej podobe. V tlačenej verzii máme stále k dispozícii slovenský jazyk a matematiku:

Okrem štyroch predmetových príručiek sme pripravili  výber 20 najlepších vzdelávacích aktivít v anglickom jazyku, ktoré vytvorili učiteľky a učitelia z desiatich európskych krajín. Príručku nájdete na tomto odkaze.

V príručke zameranej na postojové zmeny v triedach nájdete sedem konkrétnych metód, ktoré vám umožnia merať a analyzovať postojové zmeny žiakov a žiačok. Príručka je dostupná na tomto odkaze.

Popri príprave príručiek sme učiteľov a učiteľky podporovali aj na školeniach

Niektoré zo školení boli priamo ušité na mieru pre budúcich učiteľov a učiteľky, ktorí potrebovali rozšíriť ich vedomosti a zručnosti v didaktike. V spolupráci s Inštitútom etiky a bioetiky Prešovskej univerzity sme realizovali niekoľko workshopov pre budúcich učiteľov a učiteľky etickej výchovy.

Veľkým úspechom bolo tzv. kombinované vzdelávanie, ktoré sme prvýkrát ponúkli v roku 2019. V rámci štyroch predmetov sme ponúkli dlhodobé vzdelávanie, ktoré sa skladalo z úvodného víkendového školenia a následného päťmesačného e-learningu na diaľku. Učitelia a učiteľky sa v ňom oboznámili s princípmi globálneho vzdelávania, participatívnym a zážitkovým učením. Aktivity si vyskúšali aj priamo na ich výučbe. Podarilo sa nám vytvoriť komunitu kolegov a kolegýň, ktorí zdieľali svoje skúsenosti a rady, ale aj neúspechy a obavy. Veľmi sa tešíme, že sme im mohli poskytnúť mentoring od lektorov a lektoriek globálneho vzdelávania, ale aj od učiteliek a učiteľov z praxe, ktorí s nami spolupracovali pri tvorbe metodických príručiek. Takto sa nám podarilo dlhodobo podporovať 119 učiteliek a učiteľov z celého Slovenska.

Úvodné školenie pre učiteľov a učiteľky matematiky a geografie 

Ďalšie školenia boli zamerané tematicky, napríklad na výučbu citlivých tém, ktoré odborne viedla lektorka Janette Motlová. V spolupráci so Slovenskou debatnou asociáciou sme realizovali sériu piatich webinárov na rozvoj kritického a analytického myslenia. V novembri 2020 sme ponúkli webinár o postojoch a hodnotách a ich mieste v školskom prostredí. Zúčastnilo sa ho rekordných 160 účastníkov. Sériu webinárov sme zakončili v marci 2021, kedy sme dali priestor účastníkom a ich otázkam o globálnom vzdelávaní. Pre učiteľov a učiteľky sme tiež pripravili vzdelávacie videá o globálnom vzdelávaní, aké je jeho miesto v triede a ako ho realizovať v škole.

Celkovo sa nám podarilo poskytnúť školenia pre viac ako 450 učiteľov a učiteliek.

Bolo o nás počuť aj v médiách

Ak sa chcete o globálnom vzdelávaní na školách dozvedieť viac, odporúčame vám rozhovory s autorkou príručky matematiky Kristínou, autorom príručky geografie Lukášom či s metodičkou Lenkou o príručke slovenčiny.

Na záver už len cenná spätná väzba od vás

„Získala som nielen všeobecný prehľad o globálnej výchove, ale prostredníctvom našich mentorov som si vyskúšala, ako je možné implementovať témy globálnej výchovy do vlastného aprobačného predmetu. Veľmi cenná bola pre mňa spätná väzba prostredníctvom komentárov k jednotlivým vypracovaným úlohám v rámci všetkých modulov. Oceňujem širokú databázu internetových odkazov na veľmi zaujímavé a podnetné dokumenty, videá ap.,” učiteľka slovenského jazyka a literatúry

Množstvo skvelých nápadov, zaujímavých tém a taaaak potrebné pomôcky v podobe návrhov hodín, aktivít hodnotím ako skvelú podporu, ak chce učiteľ aktívne zapájať témy GV do vyučovania. Občas nám chýba reálna predstava, konkrétna skúsenosť s témou, resp. ako ju pretaviť do reálneho života/vyučovania, aby to neboli len všeobecné frázy. A vďaka e-learningu som ju získala,” učiteľka etickej výchovy.

„Dostala som sa k veľmi užitočným materiálom, a hlavne dostala som veľmi cenné rady a spätnú väzbu od školiteľov. Som za ňu veľmi vďačná. Bolo cítiť, že mentori si naše príspevky prečítali, chceli nám čo najlepšie poradiť, pridávali do spätnej väzby užitočné linky. Super,” učiteľka matematiky .

„Globálne vzdelávanie mi otvorilo ďalšie možnosti učiť viac inovatívne, zážitkovo, v globálnych súvislostiach, vzbudiť v žiakoch väčší záujem o predmet, samotné vzdelávanie, učiť žiakov mať radosť z poznávania a vzdelávania,” učiteľka geografie.

Projekt Učíme (sa) v globálnych súvislostiach 2 je po 3,5 roku konci. My v našej práci pokračujeme ďalej a tešíme sa na skoré stretnutia v seminárnych miestnostiach aj v online priestore.

Ďakujeme vám za vašu dôveru!

Nástroje na meranie postojových zmien v triede 

V tejto príručke vám predstavíme sedem praktických nástrojov na meranie postojov a ich zmien v triede. Tie vám umožnia nielen analyzovať aktuálne žiacke postoje a cielene s nimi pracovať, ale aj odmerať efektivitu vášho pedagogického úsilia s odstupom času. Príručka sa venuje najmä témam ako medzinárodná spolupráca, klimatická zmena, migrácia, sociálna spravodlivosť a rodová rovnosť.

Príručku si môžete bezplatne objednať  v online verzii (PDF) s editovateľnými prílohami prostredníctvom objednávacieho formulára.

 

Spôsob, akým možno merať a meniť žiacke postoje, opisujeme v kapitole s názvom Cyklus zisťovania postojových zmien. Odporúčania, ako implementovať jednotlivé nástroje do výučby, nájdete v kapitole Tipy na realizáciu aktivít. Potom nasleduje sedem aktivít na meranie postojových zmien v triede. Metódy, ktoré vám ponúkame, sú univerzálne a môžete sa nimi inšpirovať pri práci s rôznymi globálnymi témami a rôznymi vekovými kategóriami.

Príručka je súčasťou projektu Učíme (sa) v globálnych súvislostiach 2, v rámci ktorého sme vydali aj predmetové príručky GV určené na výučbu slovenského jazyka a literatúry, etickej výchovy, geografie a matematiky. Návody na meranie postojových zmien sme vytvorili spoločne s britskou organizáciou Reading International Solidarity Centre (RISC), ktorá má v tejto oblasti dlhoročnú expertízu. Naša príručka voľne nadväzuje na publikáciu Ako vieme, že to funguje? z dielne Nadácie Milana Šimečku, Člověka v tísni a RISC, kde nájdete aj príklady z praxe.

Aktivity v publikácii využívajú zážitkové formy a metódy, ktoré poskytujú priestor nielen na meranie postojov, ale aj rozvoj zručností ako je schopnosť spolupráce v skupinách či komunikačné zručnosti.

Global Learning in Subject Teaching

Príručka vznikla z európskeho projektu Učíme (sa) v globálnych súvislostiach 2 (anglicky Global Issues Global Subjects) v rámci spolupráce 10 organizícií z celej Európy. 

Každá z organizácií vydala niekoľko predmetových príručiek, my v Človeku v ohrození sme vytvorili 4 predmetové príručky do predmetov slovenský jazyk a literatúra, etická výchova, geografia  a matematika.  

V rámci úspešnej medzinárodnej spolupráce sme pre vás vybrali tie najlepšie aktivity zo všetkých predmetových príručiek a preložili ich do anglického jazyka.

Výsledkom je publikácia Global Learning in Subject Teaching, ktorú si môžete objednať prostredníctvom objednávacieho formulára

Po objednaní vám ju pošleme v elektronickej verzii (PDF).

Nájdete v nej 20 aktivít, ktoré vytvorili učitelia a učiteľky z celej Európy. Aktivity sú vhodné do viacerých predmetov – matematiky, geografie, etickej výchovy a náboženstva, občianskej náuky, anglického jazyka či predmetu “Science”, ktorý kombinuje prírodovedné predmety biológia, chémia, fyzika a ekológia. V úvodnej kapitole sa dočítate základné informácie o globálnom vzdelávaní a aj to, ako na výučbu citlivých tém.  

Príručka nie je určená len učiteľom a učiteľkám anglického jazyka či bilingválnych škôl, ale všetkým, ktorí majú záujem o zážitkové vzdelávanie či hľadajú inšpiráciu do svojej výučby.  

 

 

   

2. kolo mikrograntového programu: aktivity na tému migrácie – VÝSLEDKY

Už poznáme víťazných žiadateľov o minigrant v rámci projektu “I Am European: Migration Stories & Facts for the 21st Century”. Človek v ohrození bude víťazné organizácie (Bratislavský inštitút pre politickú analýzu a Butterfly Effect) kontaktovať.

 

Organizácia Projekt Body
Mladiinfo Slovensko Stay Connected: Moving towards equal rights and opportunities. 91,9
Milan Šimečka Foundation (MSF) Forum theatre: Road to openness 89,6
Keď môžem pomôžem, o.z. Without Borders 73,5
SME SPOLU o.z. Ukrainian Migrants in Slovakia: Increasing Awareness about Our Positive Social Impact 64,1
Zmudri Zmudri in job migration 56,6
KONTEXT Art beyond borders 42,2

 

Hodnotitelia: Lukáš Osvald, Peter Ivanič, Pavlína Meľuchová, Vanda Benkovičová

21.6.2021, Bratislava

 

Nezisková organizácia Človek v ohrození vyhlasuje v rámci projektu “I Am European: Migration Stories & Facts for the 21st Century” grantovú výzvu na podporu aktivít súvisiacich s témou migrácie. Zameraná je na mladých ľudí na Slovensku. Vaše projekty môžete podávať do 2. júna 2021.

O ČO IDE? Projekt “I Am European“ je medzinárodný európsky projekt, na ktorom sa podieľa 7 organizácií zo 6 krajín a jeho cieľom je podporiť otvorenejšie, inkluzívnejšie a umiernenejšie postoje spoločnosti voči migrujúcim ľuďom. Tento cieľ chceme naplniť o.i. prostredníctvom aktivít, na ktorých sa budú podieľať mladí ľudia a ktoré zvýšia ich povedomie o migrácii. Keďže každá organizácia z projektového tímu má len určitý (obmedzený) dosah svojich aktivít, chceme prostredníctvom menších grantov podporiť aj ďalšie organizácie a dosah na mladých ľudí týmto spôsobom rozšíriť.

NA KOHO SA ZAMERAŤ? Aktivity projektu sa musia zameriavať na mladých ľudí (15-35 rokov), pričom cieľom projektov je zvýšiť a zároveň zlepšiť povedomie mladých ľudí o migrácii tak, aby projekt prispel k otvorenejšiemu, inkluzívnejšiemu a pokojnejšiemu prístupu spoločnosti k migrujúcim ľuďom.

ZVÝHODNENÉ BUDÚ tie projekty, ktoré sa na na mladých ľudí zameriavajú nielen ako na adresátov aktivít, ale ako na samotných organizátorov týchto aktivít (viď nižšie bod AKÉ AKTIVITY MÁME NA MYSLI?). Ďalšími výhodami sú aktivity vykonávané konkrétnymi cieľovými skupinami, resp. sú na nich zamerané – napr. aktivity s (mladými) novinármi, influencermi, aktivistami, učiteľmi apod. Zaujímavými sú tiež pre nás projekty, ktorých aktivity budú smerovať na ľudí s migračným backgroundom a na ľudí z ťažšie dosiahnuteľných oblastí. Tými mienime napríklad odľahlejšie regióny Slovenska, či aktivity smerujúce k cieľovým skupinám mimo hlavného mesta.

AKÉ AKTIVITY MÁME NA MYSLI? Konkrétne mantinely si z hľadiska obsahovej a metodologickej stránky nekladieme a inovatívne nápady uvítame. Podmienkou je, aby aktivity v prvom rade smerovali k vyššie uvedenému cieľu a cieľovej skupine. Môže ísť napríklad o:

 • tvorbu mediálnych výstupov rôzneho formátu (články, TV reportáže, podcasty apod.) o migrácii, ktoré vytvorili začínajúci žurnalisti;
 • tvorbu vzdelávacích materiálov o migrácii pre mladých;
 • organizáciu vzdelávacích podujatí o migrácii;
 • aktivity s migračnou tematikou na podporu globálneho vzdelávania, a to rôzneho formátu a v rôznom prostredí – napríklad diskusie či iné podujatia na festivaloch, táboroch, školách apod., pričom sú zamerané buď na mladých ľudí (1) všeobecne, (2) s migračným backgroundom alebo na mladých (3) z ťažko dostupných oblastí.

 

NA „AKÚ“ MIGRÁCIU AKTIVITY ZAMERAŤ? Migrácia je veľmi široký pojem, a tak ho aj vnímame – pre potreby tejto výzvy ňou rozumieme premiestňovanie sa ľudí z miesta na miesto. To môže zahŕňať jednotlivcov aj celé spoločenstvá, vnútorné presídľovanie v rámci krajiny, rovnako ako cesty naprieč a medzi kontinentmi. Rovnako sa môžu rôzniť príčiny premiesťňovania sa, od nútenej migrácie, úteku pred násilím, po dobrovoľný presun inam, za príležitosťami, rodinou, či hoci aj láskou. A mix pohnútok medzi tým – napríklad ľudia môžu unikať pred hmatateľným nebezpečenstvom, a zároveň môžu hľadať lepší život inde.

V slovenskom kontexte je relevantné aj krátkodobé cezhraničné dochádzanie za prácou či dlhodobý alebo trvalý odchod za prácou do zahraničia, presídľovanie spojené s politickými rozhodnutiami (kvôli výstavbe vodných diel či rozširovaniu baní apod.) alebo po odznení ekonomických aktivít či vplyvom geopolitických zmien (príkladom u nás je región Gemera a Novohradu). V historickom kontexte môžeme hovoriť napríklad o odsunoch obyvateľov krajiny iných národností, prípadne o osudoch zahraničných Slovákov a podobne.

KTO SA MÔŽE PRIHLÁSIŤ? Žiadatelia o grant musia byť registrované osoby/organizácie neziskového charakteru (napr. občianske združenie, nezisková organizácia a i.) a musia byť registrované v niektorej z členských krajín EÚ a pôsobiace na území Slovenskej republiky. Nemôže ísť o fyzickú osobu ani o podnikateľský subjekt.

Podmienkou je, aby organizácia dokázala preukázať existujúce skúsenosti s aktivitami zameranými na migráciu a/alebo so vzdelávaním, resp. osvetou medzi mladými ľuďmi. Organizácia musí tiež preukázať schopnosti v oblasti komunikácie a propagácie a schopnosť viesť grantový projekt (podmienkou je deklarovať zoznam projektov za posledné tri roky a poslednú finančnú uzávierku – ak zatiaľ nemáte  k dispozícii za rok 2020, môže byť za rok 2019). Organizácia tiež nesmie byť poberateľom európskeho grantu DEAR 2018, ani poberateľom grantu 1. kola mikrograntovej výzvy IAE „Aktivity na podporu migrácie“.

KAM SA PRIHLÁSIŤ A AKO NA TO? Na tomto odkaze nájdete elektronický formulár, prostredníctvom ktorého môžete žiadať o grant Človeka v ohrození. Na prihlásenie je nutné mať gmailový účet a je potrebné ho odoslať do 2. júna 23:59.

Okrem (1) deklarácie aktivít a (2) zoznamu projektov v posledných 3 rokoch (v akejkoľvek dokumentovej podobe) je nutné doložiť aj (3) rozpočet projektu, (4) časový harmonogram aktivít a (5) maticu logického rámca (všetky je možné vypĺňať v slovenčine a potrebné odoslať v konkrétnej podobe zverejnenej TU). Všetky dokumenty, ktoré v prihláške nemajú vlastnú kolónku, je nutné nahrať do bodu Upload the samples of previous work, references and CVs of key experts”, rozpočet a časový harmonogram aktivít majú v prihláške samostatný bod.

Keďže prihláška je koncipovaná formou postupného otvárania strán, môžete si otvoriť kópiu elektronického formulára, ktorá však slúži iba pre sprehľadnenie a jej vyplnenie nenahrádza prihlášku prostredníctvom elektronického formulára! Na tomto odkaze nájdete vzory požadovaných dokumentov a prehľadov.

AKÚ FINANČNÚ ČIASTKU POSKYTUJEME A NA ČO? Indikatívne máme na výzvu alokované zdroje vo výške 12 000 eur, pričom finálna výška grantu môže byť znížená a závisí od relevantnosti rozpočtových položiek, najvyššia suma na jeden grant je 4000 eur.

Zároveň platí, že po podpísaní zmluvy vyplatíme 80 % výšky grantu. Zvyšných 20 % vyplatíme po skončení reportovacieho obdobia, ak reportované podklady (ktoré musia byť  napísané v anglickom jazyku) budú spĺňať všetky požadované náležitosti.
V tomto grantovom programe je povinná finančná spoluúčasť zo strany žiadateľa, a to vo výške 5 % z celkového rozpočtu, pričom tieto zdroje nesmú pochádzať z finančných prostriedkov Európskej únie ani z tzv. in-kind príspevkov.

Typy aktivít, ktoré sú prípustné:

 • informovanosť a diseminácia: aktivity na rozšírenie povedomia o problematike, propagačné aktivity, resp. aktivity na zasiahnutie cieľovej skupiny, mediálne výstupy;
 • angažovanosť: kampane, petície a iné priame akcie;
 • tvorba kapacít: aktivity globálneho vzdelávania na festivaloch, táboroch, školách;
  – aktivity zaujímavé pre mladých, napríklad formou simulácie, rozšírenej či virtuálnej reality; videí či filmov;
 • tvorba a distribúcia online, printových a audiovizuálnych materiálov;
 • tvorba a používanie výstupov pre sociálne siete;
 • odmeny pre zamestnancov organizácie, ktorí sa priamo podieľajú na riadení a realizácii projektu (maximálne 40 % z celkového rozpočtu), odmeny pre externých konzultantov, ako aj iné výdavky priamo súvisiace s realizáciou projektu (cestovné, stravné, prenájom priestorov či vybavenia apod.);
 • nepriame náklady na réžiu, ktoré preplácame do výšky max. 7 %.

Typy aktivít, ktoré nie sú prípustné:

 • aktivity, ktoré sú vytvorené za účelom fundraisingu;
 • priame politické aktivity (v zmysle straníckej politiky, aktivity v súvislosti s verejnými politikami uvedené vyššie sú povolené);
 • aktivity propagujúce xenofóbiu, nenávisť apod.;
 • tzv. in-kind príspevky;
 • výdavky, ktoré sa zrealizovali pred začatím projektu.

Zároveň platí, že výdavky, ktoré by prečerpali výšku sumy v položke, musia žiadatelia uhradiť z vlastných zdrojov. Ak by naopak alokovanú sumu v položke neprečerpali, neminuté financie vracajú naspäť donorovi. Nepriame náklady na réžiu sú úmerne naviazané na čerpanie priamych finančných nákladov.

AKO DLHO PROJEKT POTRVÁ? Žiadosti o grant posielajte do 2. júna 2021. Následne sa zíde hodnotiaca komisia, ktorá jednotlivé žiadosti posúdi a žiadateľom oznámi výsledok do 17. mája 2021. Podpísanie zmlúv sa uskutoční na prelome mája a júna a implementačná časť projektu bude trvať najskôr od 15. júna 2021 do maximálne 30. apríla 2022, minimálne trvanie projektu je 3 mesiace. Od 1. do 31. mája 2022 prebieha reportovacie obdobie.

VYBRALI SME VÁS – ČO TERAZ? Na začiatku projektu usporiadame pre držiteľov grantu povinný seminár (alebo webinár), kde bude prebiehať školenie ohľadom projektov. Budeme vám tiež k dispozícii počas celého projektu i v reportovacom období. Na konci projektu usporiadame záverečné stretnutie.

Ak máte otázky ohľadom grantovej žiadosti, neváhajte kontaktovať programového manažéra Petra Ivaniča na e-mailovej adrese peter.ivanic@clovekvohrozeni.sk.

Namiesto memorovania vzorcov vedú deti k hľadaniu logických súvislostí. Človek v ohrození a učitelia predstavujú praktickú príručku matematiky

Nová príručka globálneho vzdelávania prepája učivo matematiky so životmi ľudí na druhej strane sveta. Deťom tak ukazuje, že matematické úlohy nemusia byť nuda a dajú sa využiť v bežnom živote. Pre učiteľov a učiteľky je zadarmo k dispozícii 1000 výtlačkov. Objednávať do svojich tried si ich môžu v tlačenej aj v elektronickej podobe.

 

Prečo vzniká príručka matematiky? 

„Túto príručku sme vytvorili pre všetkých, ktorí rovnako ako my veria, že úlohou školy nie je iba vzdelávať, ale aj formovať postoje a viesť mladých ľudí k tomu, aby boli citliví voči výzvam, s ktorými sa pasuje ľudstvo 21. storočia, prezrádzajú svoju motiváciu autori príručky, ktorými sú učitelia a učiteľky z celého Slovenska. 

V matematike vidia viac ako rovnice a premenné. Hoci si uvedomujú, že matematika nepatrí k najobľúbenejším predmetom, jej populárnosť sa snažia zvýšiť prepojením na praktické využite v živote a modelovaním reálnych situácií. Namiesto memorovania vzorcov siahajú po interaktivite a skupinových diskusiách. Uvedomujú si, že hľadaním logických súvislostí a prebúdzaním zvedavosti v deťoch proces učenia výrazne spríjemňujú„Večná povaha matematických právd nás vedie k pokušeniu, aby sme učili matematiku tak trochu odťažito, neberúc do úvahy kontext premenlivej dočasnosti doby, v ktorej práve žijeme. Paradoxne tak o predmete, ktorý skúma najhlbšiu povahu sveta okolo nás, potom žiaci a žiačky oprávnene hovoria, že je odtrhnutý od reality, otvorene pomenúvajú nástrahy klasického učenia autori a autorky. 

 

Čo príručke nájdete? 

Témy sú rôznorodé, spája ich ale jedno – snaha príručky reagovať na nedostatočnú systematickú podporu učiteľov vo vzdelávaní. Príručka by sa dala nazvať kuchárskou knihou pre učiteľov. Poskytuje im návod, ako na hodiny prinášať témy, ktoré odrážajú realitu 21. storočia. Veľkým benefitom  príručiek je, že sú priamo prepojené s učivom matematiky, vďaka čomu ich učitelia môžu bez väčších komplikácií  začleniť do svojich hodín.  

 

Vybrali sme pre vás štyri ukážkové aktivity: 

1. „Matematika zdravia”: žiaci simulujú rôzne scenáre šírenia chorôb, vrátane scenára, v ktorom sa využíva vakcinácia. Diskusia o prevencii šírenia epidémie a kolektívnej imunite je spojená s precvičovaním kombinatoriky a pravdepodobnosti. 

2. „Práca, čo sa nevyplácadiskusia o nerovnakom ohodnotení žien a mužov je prepojená s úlohami na výpočet  priemeru, modusu a mediánu scitlivovaniu žiakov v téme rodovej rovnosti sa vďaka praktickým úlohám pridáva aj práca s finančnou gramotnosťou. 

3. „Podľa čísel spoznáš kultúru: žiaci analyzujú vlastnú kultúru a zároveň objavujú kultúrnu rozmanitosť sveta. Hľadaním kultúrnych rozdielov vo svete zisťujú, že palec hore nemusí mať v každej krajine rovnaký významPopri tom si precvičujú desiatkovú sústavu a konverzie medzi číselnými systémami. 

4. „Môj stan môj hradaké je to rozdeľovať humanitárnu pomoc? Úlohou žiakov je prostredníctvom počítania geometrických tvarov analyzovať, či stany pre utečencov spĺňajú štandardy humanitárnej pomoci. Popri diskusii o význame humanitárnej pomoci využívajú vzorce na výpočet objemu a povrchu hranatých telies. 

 

Príručka Globálne vzdelávanie v predmete matematika vznikla v rámci projektu Učíme (sa) v globálnych súvislostiach 2. Finančne ju podporili Slovak Aid a Európska únia.

 

 

 

 

 

 

Globálne vzdelávanie v predmete matematika

Príručka je určená pre učiteľky a učiteľov 2. stupňa základných a stredných škôl, študentom a študentkám pedagogických vysokých škôl a všetkým ľuďom zaujímajúcim sa o globálne vzdelávanie (GV), ktorí chcú viesť svoje žiačky a žiakov porozumieť svetu v súvislostiach a rozvíjať ich kompetencie pre život aj pomocou matematiky.

Príručku si môžete bezplatne objednať v tlačenej verzii alebo v online verzii s editovateľnými prílohami prostredníctvom objednávacieho formulára.

 

Predmetová príručka obsahuje návody na interaktívne aktivity, ktoré sa nielen venujú globálnym témam, ale zároveň aj zahŕňajú učivo, ktoré je priamo obsiahnuté v štátnom vzdelávacom programe, či priamo spĺňajú obsahové a výkonové štandardy jednotlivých predmetov.

 

Aktivity do príručiek nám pomáhali tvoriť, testovať a upravovať učitelia a učiteľky z praxe, za pomoci predmetových garantov a skúsených metodikov GV, ktorí buď učia na vysokej škole, alebo majú dlhoročnú prax v globálnom vzdelávaní. 

 

Dúfame, že si medzi aktivitami nájdete také, s ktorými sa Vám bude na hodinách dobre pracovať, ktoré Vás posmelia, aby ste sa nebáli otvárať dôležité témy, a ktoré rozprúdia vo Vašej triede množstvo inšpiratívnych diskusií. Nech Vám spoločné premýšľanie prinesie mnoho nezabudnuteľných chvíľ a posilní pocit zodpovednosti mladej generácie voči svetu, v ktorom žijeme. 

 

Pozrite si zoznam aktivít s ich kľúčovými témami pre globálne vzdelávanie a matematiku.

 

 

V časti “Materiál na stiahnutie” nájdete prehľad aktivít (vo fromáte pdf) a náhľad na 3 aktivity – Sýty hladnémá neverí, Podľa čísel poznáš kultúru a Matematika zdravia.

Príručku si môžete bezplatne objednať v tlačenej verzii alebo v online verzii s editovateľnými prílohami prostredníctvom objednávacieho formulára.

 

Príručka vznikla s finančnou podporou Slovak Aid a Európskej  únie.

Špeciálna cena za globálnu žurnalistiku v roku 2020

Globálna (rozvojová) žurnalistika, z ktorej východísk iniciatíva Svet medzi riadkami vychádza, sa stáva stálou súčasťou mediálneho sveta na Slovensku. V súťaži Novinárska cena, ktorú každoročne vyhlasuje Nadácia otvorenej spoločnosti, komisia opätovne udelí špeciálne ocenenie Global Journalism. 

Ocenenie je určené pre všetkých, ktorí sa snažia publiku ukazovať svet inak, hlbšie, vyváženejšie, v kontexte, berúc do úvahy nielen perspektívu obyvateľa Slovenska, ale aj dotknutých krajín a ich obyvateľov, ako aj sveta ako celku.

Vo svojich novinárskych výstupoch tak zohľadňujú fakt, že o mnohých javoch a udalostiach už nie je možné komplexne a vyvážene informovať bez vnímania a reflexie globálnych vzťahov, súvislostí a prepojení.

Chcete vediet viac? Pozrite si toto video

Ako (sa) prihlásiť?

(Nielen) svoje výstupy, ktoré vyšli počas minulého roka, môžete do Novinárskej ceny prihlasovať na tomto odkaze do 16. februára 2020. Kategória je bez žánrového či formálneho obmedzenia – od článkov najrôznejších žánrov, cez televízne reportáže, po rozhlasové diskusie. To znamená, že svoje príspevky musíte zaradiť do niektorej zo žánrových kategórií – ku ktorej majú podľa vás najbližšie. Porota ich môže do výberu odporučiť až následne. 

Víťaz či víťazka novinárskej ceny v kategórii Global Journalism – Svet medzi riadkami získa peňažnú odmenu tisíc eur.

Porota pri hodnotení príspevkov v tejto kategórii ocení najmä:

 • schopnosť priniesť málo pokrytú globálnu či rozvojovú tému (napr. zmena klímy, migrácia a integrácia, ľudské práva, životné prostredie, globálna daňová infraštruktúra a mnohé iné), prípadne neznámu alebo prehliadanú perspektívu týchto tém (napr. zmena klímy a jej vplyv na menšiny a pod.)
 • schopnosť pozrieť sa na dianie aj „očami iných“, a zvlášť tých slabších a menej vplyvných – dať im hlas, ktorý často nepočuť
 • schopnosť včleniť ľudské príbehy a hlasy dotknutých spoločenstiev, aby to nebolo “o nich bez nich”
 • spôsob akým autor či autorka zohľadňuje existenciu globálnych prepojení a súvislostí, a našej role v nich (globálny náhľad)
 • schopnosť prepojiť zdanlivo nesúvisiace udalosti odohrávajúce sa na rôznych kontinentoch a v odlišných kontextoch do jedného uceleného príbehu – schopnosť ukázať abstraktnú globalizáciu konkrétnou
 • schopnosť pracovať s naratívmi vyvracajúcimi na stereotypoch či predsudkoch založené vyobrazenia sveta
 • schopnosť pracovať s prierezovými témami vrátane rodovej rovnosti
 • inovatívnosť

Tlačová správa

Viac info získate na pavlina.chalupkova@clovekvohrozeni.sk

Návrat na stránku programu Svet medzi riadkami

Jeden svet na školách 2020/2022: metodické materiály k dokumentárnym filmom

Dokumentárny film je výborným nástrojom na otváranie dôležitých tém. Poskytuje nielen nové vedomosti, ale prináša so sebou aj zážitok a emócie.
Každý jeden film otvára debatu o inej citlivej téme. So študentmi a študentkami tak máte možnosť diskutovať o občianskej neposlušnosti, aktivizme, nedemokratických režimoch, klimatickej zmene, ale aj odvahe jednotlivcov.
Metodicko-informačné materiály k filmom Vám pomôžu pripraviť jednoduché aktivity pred a po filme. Pôvodne boli určené pre triedne kolektívy, ale s trochou kreativity ich zvládnete adaptovať aj na prostredie domácej výučby. Odporúčame Vám pamätať najmä na reflexiu po filme, pretože to je najpodstatnejšia časť celého procesu. Konkrétne otázky k reflexii nájdete vo vzdelávacích materiáloch ku konkrétnym filmom.
Metodické materiály k dokumentárnym filmom vznikli v rámci oddelenia globálneho vzdelávania organizácie Človek v ohrození, ktorého je festival Jeden svet hrdou súčasťou.
Tento rok vám prinášame aj možnosť pozrieť si diskusie s odborníkmi na témy filmov, ktoré sa uskutočnili v rámci školských projekcií na festivale Jeden svet 2020 online. Odkazy na sledovanie diskusií nájdete pri popisoch konkrétnych filmov. Záznamy z diskusií vám môžu poslúžiť ako zdroj informácii od odborníkov a inšpirácia pri rozhovoroch so žiakmi a žiačkami.
TU sa môžete prihlásiť – PRIHLASOVACÍ FORMULÁR PRE VŠETKY FILMY

Ponuka filmov na obdobie školského roka 2020/2021, až do novembra 2022:


AKCIA

Action / Iwo Kondefer / Poľsko / 2020 / 38 min. / anglicky, poľsky / slovenské titulky / 14+ 

Skupina mladých ľudí z rôznych krajín sa na neznámom odľahlom mieste pripravuje na „akciu“. V centre pozornosti stoja Belgis z Indonézie a Marek z Poľska, ktorí sa zúčastňujú na výcvikoch, kde sa učia, ako sa utáboriť a ako postupovať pri výraznom znížení telesnej teploty. Kto sú títo ľudia? Aké sú ich ciele a motivácia? Čo chcú dosiahnuť a s akými následkami musia počítať?

Témy filmu: občianska neposlušnosť, environmentálny aktivizmus, záujem o veci verejné

Upútavka filmu

Diskusia k filmu s aktivistkou Laurou Kovácsovou – TU si pozriete 1. diskusiu, TU si pozriete 2. diskusiu 

Po vyplnení prihlasovacieho formulára Vám pošleme odkaz na sledovanie filmu. Informačno-metodické materiály k filmu si môžete stiahnuť z rámčeka vyššie.


 

Alt-right: V utajení medzi pravicovými extrémistami

Undercover in the Alt-Right / Bosse Lindquist / Spojené kráľovstvo / 2018 / 52 min. / anglicky / slovenské titulky / 16+

Patrik Hermansson prenikol medzi pravicových extrémistov v prísnom utajení ako švédsky študent Erik Hellberg. Infiltroval sa do najznámejších ultrapravicových sietí v Spojených štátoch a Spojenom kráľovstve, dokonca aj v rámci násilného konfliktu v Charlottesville. Podarilo sa mu získať usvedčujúce informácie, ktoré vedú až do Bieleho domu. A všetko to zachytil skrytou kamerou.

Témy filmu: pravicový extrémizmus, občianska angažovanosť a odvaha jednotlivca

Upútavka filmu

Diskusia k filmu s historikom Jakubom Drábikom – TU si pozriete 1. diskusiu, TU si pozriete 2. diskusiu

Po vyplnení prihlasovacieho formulára Vám pošleme odkaz na sledovanie filmu. Informačno-metodické materiály k filmu si môžete stiahnuť z rámčeka vyššie.


 

ČÍNSKY UMELEC V EXILE

Chinaʼs Artful Dissident / Danny Ben-Moshe / Austrália, Čína, Francúzsko, USA / 2019 / 60 min. / anglicky, francúzsky, mandarínsky / české titulky / 16+

Filmová snímka Čínsky umelec v exile predstavuje príbeh popredného čínskeho politického karikaturistu a pouličného umelca Badiucaa (Pa-tiou-cchaa), ktorý žije v exile v Austrálii. Umelec sa prostredníctvom svojej tvorby snaží vzoprieť čínskemu prezidentovi Si Ťin-pchingovi a jeho autoritárskemu režimu. Badiucao má jasné ciele: zastaviť prekrúcanie faktov o masakri na Námestí nebeského pokoja, odhaľovať pretrvávajúce porušovanie ľudských práv a bojovať za oslobodenie Hongkongu. S kampaňou cestuje po celom svete. Svoje provokatívne živé umenie prezentuje na rôznych miestach od Sydney až po Berlín, na cestách sa stretáva s kolegami disidentmi. Nájdeme medzi nimi aj priamych účastníkov masakra na Námestí nebeského pokoja, ktorí poskytujú vlastné mrazivé svedectvá. Umelec skrýva svoju tvár pod maskou, aby zostal v anonymite, podobne ako svetoznámy Banksy. Na rozdiel od Banksyho však Badiucao riskuje život svoj aj svojej rodiny, pretože čínska vláda robí všetko pre to, aby jeho tvorbe zamedzila.

Témy filmu: nedemokratické režimy, občianska angažovanosť, sloboda prejavu

Upútavka filmu

Diskusia k filmu s odborníkom na vzťahy s Čínou – TU si pozriete diskusiu

Po vyplnení prihlasovacieho formulára Vám pošleme odkaz na sledovanie filmu. Informačno-metodické materiály k filmu si môžete stiahnuť z rámčeka vyššie.


 

TU sa môžete prihlásiť – PRIHLASOVACÍ FORMULÁR PRE VŠETKY FILMY

 


„PONÚKANÝ MATERIÁL JE VEĽMI DOBRÝ, VAŠU STRÁNKU POUŽÍVAM PRI VÝUKE NEUSTÁLE.“

UČITEĽKA, ZÁKLADNÁ ŠKOLA, LEOPOLDOV

„JEDEN SVET NA ŠKOLÁCH JE ÚŽASNÝ PROJEKT, TEŠÍM SA NOVÝ FILM S METODIKOU. ĎAKUJEM.“

UČITEĽKA, GYMNÁZIUM IVANA KUPCA, HLOHOVEC


Partneri

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá Človek v ohrození n. o.

Táto webová stránka bola vytvorená a je prevádzkovaná s finančnou podporou Európskej únie. Za jej obsah je výhradne zodpovedná organizácia Človek v ohrození n.o., pričom nemusí nutne reprezentovať pohľad Európskej únie.

Pomoc, potápame sa! Deti na hodinách geografie diskutujú (aj) o následkoch klimatickej zmeny 

Človek v ohrození predstavuje novú príručku globálneho vzdelávania v predmete geografia. Originálnym spôsobom deťom ukazuje, ako sú ich životy prepojené so životmi ľudí na druhej strane sveta. Pre učiteľov a učiteľky z celého Slovenska je k dispozícii 600 výtlačkov. Objednávať si ju môžu v tlačenej aj v elektronickej podobe na tomto odkaze. 

 

„V snahe pochopiť zložitosť tohto sveta sa prostredníctvom geografie dostávame ďalej ako len po čítanie máp. Geografia nám pomáha objavovať komplexnosť sveta, spoznávať príbehy jednotlivcov aj celých národov. Ukazuje nám dopady ľudského správania na prírodu, či už v lokálnom, alebo globálnom meradle. Otvára otázku, ako sa vysporiadať s problémami dneška s ohľadom na budúcnosť planéty,“ opisuje význam geografie jeden z autorov príručky Lukáš Vicen. Výnimočné na nej je práve to, že jej autormi sú učitelia a učiteľky priamo z praxe, ktorí najlepšie vedia posúdiť, čo im vo vzdelávaní chýba.  

 

Tri ukážkové aktivity z príručky  

Témy v príručke sú rôznorodé, spája ich ale jedno – snaha reagovať na nedostatočnú podporu učiteľov vo vzdelávaní. Ich veľkým benefitom je, že sú priamo prepojené s učivom geografie, vďaka čomu ich učitelia môžu bez väčších komplikácií  začleniť do svojich hodín:    

1. „Pomoc, potápame sa!” – Aké dopady má klimatická zmena na naše životy?  

Deti pomocou praktických úloh hľadajú riešenia, ktoré by pomohli potápajúcim sa ostrovným štátom. Ich zistenia prezentujú celej triede a spoločne diskutujú o tom, ako sa ich osobne klimatická zmena dotýka.  

 

2. „Cesta za vzdelaním” – Malo by mať každé dieťa na svete právo na vzdelanie?  

Deti sa oboznamujú s príbehmi detí z rôznych krajín (vrátane Slovenska), ktoré musia prekonávať na svojej ceste do školy náročné prekážky. Spoločne sa zamýšľajú nad svojou vlastnou cestou do školy a učia sa pritom pracovať s mierkou mapy.   

 

3. „Mestá budúcnosti” – Aké sú výhody a nevýhody mestského života?   

Žiaci v skupinách simulujú prácu metropolitného inštitútu a diskutujú o opatreniach, vďaka ktorým sa môže aj ich obec či mesto rozvíjať udržateľným spôsobom.  

 

Čo prináša do škôl globálne vzdelávanie?   

„Učitelia a učiteľky nám často hovoria, že pri aktivitách v príručke ich najviac prekvapujú reakcie ich žiakov. Často prichádza s kreatívnymi riešeniami zložitých otázok. Na hodinách veľmi oceňujú, ak sa o ich názory niekto zaujíma, dá im priestor sa zamyslieť a spolupracovať. Vytvárajú sa tak lepšie vzťahy medzi nimi, ale aj s ich vyučujúcimi,”  hovorí metodička globálneho vzdelávania Lenka Putalová.   

 

Globálne vzdelávanie navracia do vzdelávania hodnoty a umožňuje vidieť prepojenia medzi udalosťami vo svete a v našom bezprostrednom okolí. Reaguje tak na to, že dôsledky nášho správania sa dnes šíria extrémnou rýchlosťou a vplývajú na životy ľudí v iných krajinách.   

 

Prepája teóriu s praxou a deti vťahuje priamo do navrhovania reálnych riešení. Spoznávanie sveta cez vlastné životné situácie v nich prebúdza zvedavosť a snahu meniť veci vo svojim okolí. Namiesto memorovania štandardných tém z osnov si rozvíjajú svoje argumentačné, komunikačné zručnosti, kritické myslenie či tímovú spoluprácu. To sú zručnosti, v ktorých na základe medzinárodných testov naďalej zaostávame a v systéme nášho vzdelávania zostávajú podceňované. Deti sa tak učia nielen formovať vlastný názor ale zároveň byť empatickými voči názorom svojich spolužiakov.   

Príručka Globálne vzdelávanie v predmete geografia vznikla v rámci projektu Učíme (sa) v globálnych súvislostiach 2. Finančne ju podporili Slovak Aid a Európska únia.   

 

Globálne vzdelávanie v predmete geografia

Príručka je určená pre učiteľky a učiteľov 2. stupňa základných a stredných škôl, študentom a študentkám pedagogických vysokých škôl a všetkým ľuďom zaujímajúcim sa o globálne vzdelávanie (GV), ktorí chcú viesť svoje žiačky a žiakov porozumieť svetu v súvislostiach a rozvíjať ich kompetencie pre život pomocou geografie.

Príručku si môžete bezplatne objednať v tlačenej verzii alebo v online verzii s editovateľnými prílohami prostredníctvom objednávacieho formulára.

 

Predmetová príručka obsahuje návody na interaktívne aktivity, ktoré sa nielen venujú globálnym témam, ale zároveň aj zahŕňajú učivo, ktoré je priamo obsiahnuté v štátnom vzdelávacom programe, či priamo spĺňajú obsahové a výkonové štandardy jednotlivých predmetov.

Aktivity do príručiek nám pomáhali tvoriť, testovať a upravovať učitelia a učiteľky z praxe, za pomoci predmetových garantov a skúsených metodikov GV, ktorí buď učia na vysokej škole, alebo majú dlhoročnú prax v globálnom vzdelávaní. 

Veríme, že táto príručka pomôže vašim žiakom a žiačkam rozvíjať kritické myslenie na poli geografie, a zároveň ich bude podnecovať k budovaniu vlastných postojov založených na princípoch solidarity a vzájomnosti. Jednotlivé aktivity vám umožnia prepojiť nielen predmety na vyučovaní, ale aj všetkých, ktorí sa do nich zapoja, či už na akademickej, alebo ľudskej úrovni.

 

Pozrite si zoznam aktivít s ich kľúčovými témami pre globálne vzdelávanie a geografiu.

 

V časti “Materiál na stiahnutie” nájdete prehľad aktivít (vo fromáte pdf) a náhľad na 3 aktivity – Na ceste k rovnosti, Piesok náš každodenný a Cesta za vzdelaním.

Príručku si môžete bezplatne objednať v tlačenej verzii alebo v online verzii s editovateľnými prílohami prostredníctvom objednávacieho formulára.

 

Príručka vznikla s finančnou podporou Slovak Aid a Európskej  únie.

Ciele udržateľného rozvoja

Spravodlivý, trvalo udržateľný a mierumilovný svet pre všetkých nie je len vysnívanou víziou budúcnosti.


Od roku 2015 je zároveň záväzkom, ktorý zadefinovala Organizácia Spojených národov (OSN), keď stanovila sedemnásť cieľov udržateľného rozvoja. Ciele sú spísané v oficiálnom dokumente s názvom Premena nášho sveta: Agenda 2030 pre trvalo udržateľný rozvoj, ktorý slúži ako výzva pre nás všetkých – občanov a občianky, vlády jednotlivých štátov, súkromný sektor a medzinárodné inštitúcie. Agendu 2030 prijali všetky členské štáty Organizácie Spojených národov, teda aj Slovensko. V snahe splniť všetky ciele, ktoré sú uvedené v Agende 2030, musia všetky sektory spolupracovať a hľadať spoločné riešenia globálnych výziev. Sociálne, hospodárske a kultúrne otázky súvisiace s globálnym rozvojom sú často prepojené. Takisto sú prepojené aj všetky ciele udržateľného rozvoja, ktoré si vyžadujú veľké spoločné globálne úsilie. Vďaka tejto prepojenosti a širokej škále cieľov môžu
k ich naplneniu prispieť aj žiaci a žiačky či školy samotné.

 

 

17 cieľov udržateľného rozvoja:

 1. Žiadna chudoba – ukončiť chudobu všade a vo všetkých formách.
 2. Žiadny hlad – ukončiť hlad, dosiahnuť potravinovú.
 3. Kvalita zdravia a života – zabezpečiť zdravý život a podporovať blahobyt pre všetkých a v každom veku.
 4. Kvalitné vzdelanie – zabezpečiť inkluzívne, spravodlivé a kvalitné vzdelávanie a podporovať celoživotné vzdelávacie príležitosti pre všetkých.
 5. Rodová rovnosť – dosiahnuť rodovú rovnosť a polisniť postavenie všetkých žien a dievčat.
 6. Čistá voda a hygiena – zabezpečiť dostupnosť a trvalo udržateľný  manažment vody a sanitárnych opatrení pre všetkých.
 7. Dostupná a čistá energia – zabezpečiť prístup k cenovo dostupnej, spoľahlivej, trvalo udržateľnej a modernej energii.
 8. Dôstojná práca a ekonomický rast – podporovať trvalý, inkluzívny a trvalo udržateľný ekonomický rast, plnú a produktívnu zamestnanosť a riadnu prácu pre všetkých.
 9. Priemysel, inovácie a infraštruktúra – vybudovať pevnú infraštruktúru, podporovať inkluzívnu a trvalo udržateľnú industrializáciu a posilniť inovácie.
 10. Zníženie nerovností – znížiť rozdiely v rámci a medzi krajinami.
 11. Udržateľné mestá a komunity – premeniť mestá a ľudské obydlia na inkluzívne, bezpečné, odolné a trvalo udržateľné.
 12. Zodpovedná výroba a spotreba – zabezpečiť trvalo udržateľnú spotrebu a výrobné schémy.
 13. Ochrana klímy – podniknúť bezodkladné opatrenia na boj proti klimatickej zmene a jej dôsledkom.
 14. Život pod vodou – zachovať a trvalo udržateľne využívať oceány, moria a zdroje mora na trvalo udržateľný rozvoj.
 15. Život na pevnine – chrániť, obnovovať a podporovať trvalo udržateľné využívanie pozemných ekosystémov, trvalo udržateľne riadiť lesné hospodárstvo, bojovať proti premene krajiny na púsť a zastaviť spätnú degradáciu krajiny a stretu biodiverzity.
 16. Mier, spravodlivosť a silné inštitúcie – podporovať mierovú inkluzívnu spoločnosť v prospech trvalo udržateľného rozvoja. Poskytnúť prístup k spravodlivosti pre všetkých a budovať efektívne, transparentné a inkluzívne inštitúcie na všetklých úrovniach.
 17. Partnerstvá za ciele – posilniť prostriedky implementácie a revitalizácie globálneho partnerstva pre trvalo udržateľný rozvoj.


Hlavný cieľ učiteliek a učiteľov

Cieľom 4.7 je do roku 2030 zabezpečiť, aby všetci žiaci a žiačky získali vedomosti a zručnosti potrebné
na podporu trvalo udržateľného rozvoja – okrem iného aj prostredníctvom vzdelávania o témach ako trvalo udržateľný rozvoj, trvalo udržateľný životný štýl, ľudské práva a rodová rovnosť. Zavádzanie globálneho vzdelávania (ďalej len GV) do výučby môže byť jedným z nástrojov, ako podporiť rozvoj kompetencií u žiakov a žiačok a podporiť ich holistický rozvoj. Zároveň zavádzanie GV do vyučovania môže prispieť k aktívnemu zapojeniu detí a mládeže do napĺňania cieľov udržateľného rozvoja
.

Publikácia Globálne vzdelávanie v slovenských školách vám priblíži základný rámec a princípy globálneho vzdelávania a poskytuje odpoveď na otázku prečo globálne vzdelávanie patrí do škôl.

Máme pre Vás príručky GV v štyroch predmetoch, ktoré poukazujú na viaceré ciele udržateľného rozvoja:

 

 

 

 

 

 

Pozrite sa na príručku Ako vieme že to funguje?

Príručky vznikli s finančnou podporou Slovak Aid a Európskej  únie.

 

 

 

Hodnoty a postoje. Patria do tried? Webinár pre učiteľov

„Aj keď na to moji žiaci majú potrebné zručnosti, v budúcnosti skôr nebudú schopní niesť zodpovednosť za stav planéty a podobu sveta, v ktorom žijeme,” tvrdí podľa Analýzy stavu globálneho vzdelávania na Slovensku každý tretí učiteľ.

Prečo je dôležité rozvíjať triedach nielen poznatky a zručnosti žiakov, ale aj ich hodnoty a postoje? Je to vôbec úloha školyA akú rolu v tom celom zohrávajú učitelia? 

Diskutovať budeme aj o tom, ako môžeme spoločne prispieť k tomu, aby si mladí ľudia tvorili názory na základe faktografických poznatkov ale aj poznaní svojich hodnôt. Zaujímať nás budú aj vaše vlastné skúsenosti a názory. Čo sa vám v triedach najviac osvedčilo a čo vám naopak robí najväčší problém?

Interaktívny webinár pre učiteľov: Hodnoty a postoje. Patria do tried? sa uskutoční v pondelok 2. 11. 2020 v čase od 20:00-21:00. 

Hosťami webináru budú odborníci z oblasti sociológie, psychológie a učiteľstva:

 • sociologička Mgr. Lýdia Marošiová  
 • neuropsychológ PhDr. Robert Krause PhD., MBA  
 • učiteľka Mgr. Kristína Michalicová  
 • metodička globálneho vzdelávania Mgr. Lenka Putalová 

Diskusiu moderuje Frederika Halászová z Človeka v ohrození. 

Na webinár je potrebné prihlásiť sa cez tento  formulár najneskôr do piatka 30. 10.: http://bit.ly/Webinarpreucitelov

Facebookovú udalosť nájdete cez tento odkaz: https://fb.me/e/cmh5TLGGP 

V pondelok 2. 11. 2020 všetkým prihláseným účastníkom pošleme bližšie info s odkazom na pripojenie k webináru.

Webinár je realizovaný v rámci projektu Učíme (sa) v globálnych súvislostiach 2 a je podporený z EÚ.

Deti na školách hovoria o svojich nákupných zvykoch. Otvárajú tak diskusiu o dôsledkoch konzumného správania. Človek v ohrození predstavuje novú príručku etickej výchovy

Po veľkom úspechu príručky slovenčiny do slovenských škôl prichádza príručka etickej výchovy. Človek v ohrození prostredníctvom nej do tried originálnym spôsobom prináša témy globálneho vzdelávania. Pre učiteľov a učiteľky z celého Slovenska je k dispozícii 400 výtlačkov. Objednávať si ju môžu aj v elektronickej
podobe.


Etická výchova vytvára priestor na rozvoj kritického myslenia a podporu mladých ľudí v tom, aby skúmali svet okolo seba a formovali si vlastné hodnotové preferencie. Je to cesta náročná, zároveň však nesmierne dôležitá a zaujímavá,” prezrádza o svojej motivácii Katarína Komenská, odborná garantka príručky. Na príručke je výnimočné, že jej autorkami sú učiteľky priamo z praxe. Tie najlepšie vedia posúdiť, čo im vo vzdelávaní chýba a kde sú jeho medzery.

 


Aké konkrétne témy príručka otvára?


Témy v príručke sú rôznorodé, spája ich ale jedno – snaha reagovať na nedostatočnú podporu učiteľov vo vzdelávaní. Na hodinách etickej výchove sa žiaci bavia napríklad na tieto témy:

 • Etické a ekonomické hodnoty v textilnom priemysle – prostredníctvom aktivity „Kto šil moje šaty” žiaci diskutujú o ich nákupných zvykoch a dôsledkoch konzumného správania.
 • Zásahy do lesných biotopov – v aktivite „Načo nám je les?” žiaci pracujú v skupinách s fotografiami prírodných zásahov, tvoria vlastné príbehy a zamýšľajú sa, ako pristupovať k prírodným zdrojom zodpovedne.
 • Funkcie rodiny – aktivita „Rodinné záležitosti” otvára diskusiu o tom, čo rodiny potrebujú k spokojnému životu.
 • Klimatická zmena – aktivita „Klíma sa nás týka” vedie žiakov k zamysleniu sa nad tým, čo môžu oni sami urobiť pre zmiernenie klimatickej zmeny.
 • Mnohé ďalšie dôležité témy ako platová diskriminácia žien, strata biodiverzity, emocionálna
  empatia cez tému migrácie, prístup ku zdravotnej starostlivosti, chudoba a nerovnosť.

Toto sú len niektoré z tém, ktoré príručka prináša do škôl. Benefitom pre učiteľov je, že všetky sú priamo
prepojené s učivom etickej výchovy. To im umožňuje začleniť ich bez väčších komplikácií do svojich hodín.

 

Čo prináša do škôl globálne vzdelávanie?


„Učitelia a učiteľky nám často hovoria, že pri aktivitách v príručke ich najviac prekvapujú reakcie ich žiakov. Stávajú sa svedkami nových kreatívnych nápadov a originálnych riešení na zložité otázky. Ich obavy, že žiakov téma hodiny nebude zaujímať sa rýchlo vytrácajú. Deti najviac oceňujú, ak sa o ich názory niekto zaujíma, dá im priestor sa zamyslieť a spolupracovať. Vytvárajú sa tak lepšie vzťahy medzi nimi, ale aj s ich vyučujúcimi,” hovorí metodička globálneho vzdelávania Lenka Putalová.

Globálne vzdelávanie navracia do vzdelávania hodnoty a umožňuje vidieť prepojenia medzi udalosťami vo svete a v našom bezprostrednom okolí. Reaguje tak na to, že dôsledky nášho správania sa dnes šíria extrémnou rýchlosťou a vplývajú na životy ľudí v iných krajinách.


Prepája teóriu s praxou a vťahuje deti priamo do navrhovania reálnych riešení. Spoznávanie sveta cez vlastné životné situácie v deťoch prebúdza zvedavosť a snahu meniť veci vo svojim okolí. Namiesto memorovania štandardných tém z osnov si deti rozvíjajú svoje argumentačné, komunikačné zručnosti, kritické myslenie či tímovú spoluprácu. To sú zručnosti, v ktorých na základe medzinárodných testov naďalej zaostávame a v systéme nášho vzdelávania zostávajú podceňované. Deti sa tak učia nielen formovať vlastný názor ale zároveň byť empatickými voči názorom svojich spolužiakov.


Príručka Globálne vzdelávanie v predmete etická výchova vznikla v rámci projektu Učíme (sa) v globálnych súvislostiach 2. Finančne ju podporili Slovak Aid a Európska únia.

 

 

 

 

Globálne vzdelávanie v predmete etická výchova

Príručka je primárne určená pre učiteľky a učiteľov 2. stupňa základných a stredných škôl, študentom a študentkám pedagogických vysokých škôl a všetkým ľuďom zaujímajúcim sa o globálne vzdelávanie (GV). Dúfame, že vám poslúži ako inšpiratívna pomôcka, ktorá vás bude motivovať, aby ste otvárali na svojich hodinách aj nové a niekedy citlivé témy.

Príručku si môžete bezplatne objednať v tlačenej verzii alebo v online verzii s editovateľnými prílohami prostredníctvom objednávacieho formulára.

Predmetová príručka obsahuje návody na interaktívne aktivity, ktoré sa nielen venujú globálnym témam, ale zároveň aj zahŕňajú učivo, ktoré je priamo obsiahnuté v štátnom vzdelávacom programe, či priamo spĺňajú obsahové a výkonové štandardy jednotlivých predmetov. Dúfame, že vám poslúži ako inšpiratívna pomôcka, ktorá vás bude motivovať, aby ste otvárali na svojich hodinách aj nové a niekedy citlivé témy.

Aktivity do príručiek nám pomáhali tvoriť, testovať a upravovať učiteľky z praxe, za pomoci
predmetovej garantky Kataríny Komenskej z Prešovskej Univerzity a skúsených metodičiek GV z organizácie Človek v ohrození, ktoré majú dlhoročnú prax v globálnom vzdelávaní. Veríme, že takýmto prepojením rôznych skúseností vám prinášame cenné pomôcky, ktoré vám uľahčia implementáciu GV do vašich predmetov. Príručka je druhou zo série 4 predmetových príručiek, ktoré v rámci projektu Učíme (sa) v globálnych súvislostiach 2. Vydali sme už veľmi úspešnú príručku do predmetu slovenský jazyk a literatúra a plánujeme vydanie príručiek do predmetov geografia a matematika.

Všetky aktivity sme do príručky zaradili po viacnásobnom pripomienkovaní a úpravách, pričom momentálne predstavujú to najlepšie z nášho dlhodobého a viacstupňového tvorivého procesu. Tematicky pokrývajú 12 tém globálneho vzdelávania, ktoré sú uvedené v infografike v časti Rámec globálneho vzdelávania. Všetky aktivity sú vytvorené s cieľom čo najväčšej miery zapojenia žiakov a žiačok do výučby, pretože využívajú konštruktivistické spôsoby vyučovania.

Pozrite si zoznam aktivít s ich kľúčovými témami a pre obe oblasti etická výchova a globálne vzdelávanie.

 

V časti “Materiál na stiahnutie” nájdete náhľad na 3 aktivity – O etických značkách, Rodinné záležitosti a Nobelovka.

Príručku si môžete bezplatne objednať v tlačenej verzii alebo v online verzii s editovateľnými prílohami prostredníctvom objednávacieho formulára.

 

Príručka vznikla s finančnou podporou Slovak Aid a Európskej  únie.

 

Mikrograntový program: aktivity na tému migrácie

Už poznáme víťazných žiadateľov o minigrant v rámci projektu “I Am European: Migration Stories & Facts for the 21st Century”. Človek v ohrození bude víťazné organizácie (Bratislavský inštitút pre politickú analýzu a Butterfly Effect) kontaktovať.

Organizácia:                        Projekt:                                           Body:

Bratislavský inštitút pre politickú analýzu Commuter 88.3
Butterfly Effect On the Move – Edugame about Migration 80.9
Mareena Diversity Academy 78.5
OZ Keď môžem pomôžem One World Košice 59.1

 

Hodnotitelia: Lukáš Osvald, Peter Ivanič, Pavlína Meľuchová

19. 10. 2020, Bratislava

 

 

Nezisková organizácia Človek v ohrození vyhlasuje v rámci projektu „I Am European”: Migration Stories & Facts for the 21st Century” grantovú výzvu na podporu aktivít súvisiacich s témou migrácie. Zameraná je na mladých ľudí na Slovensku. Vaše projekty môžete podávať do 18. septembra 2020.

O ČO IDE? Projekt “I Am European“ je medzinárodný európsky projekt, na ktorom sa podieľa 7 organizácií zo 6 krajín a jeho cieľom je podporiť otvorenejšie, inkluzívnejšie a umiernenejšie postoje spoločnosti voči migrujúcim ľuďom. Tento cieľ chceme naplniť o.i. prostredníctvom aktivít, na ktorých sa budú podieľať mladí ľudia a ktoré zvýšia ich povedomie o migrácii. Keďže každá organizácia z projektového tímu má len určitý (obmedzený) dosah svojich aktivít, chceme prostredníctvom menších grantov podporiť aj ďalšie organizácie a dosah na mladých ľudí týmto spôsobom rozšíriť.

NA KOHO SA ZAMERAŤ? Aktivity projektu sa musia zameriavať na mladých ľudí (15-35 rokov), pričom cieľom projektov je zvýšiť a zároveň zlepšiť povedomie mladých ľudí o migrácii tak, aby projekt prispel k otvorenejšiemu, inkluzívnejšiemu a pokojnejšiemu prístupu spoločnosti k migrujúcim ľuďom.

ZVÝHODNENÉ BUDÚ tie projekty, ktoré sa na na mladých ľudí zameriavajú nielen ako na adresátov aktivít, ale ako na samotných organizátorov týchto aktivít (viď nižšie bod AKÉ AKTIVITY MÁME NA MYSLI?). Ďalšími výhodami sú aktivity vykonávané konkrétnymi cieľovými skupinami, resp. sú na nich zamerané – napr. aktivity s (mladými) novinármi, influencermi, aktivistami, učiteľmi apod. Zaujímavými sú tiež pre nás projekty, ktorých aktivity budú smerovať na ľudí s migračným backgroundom a na ľudí z ťažšie dosiahnuteľných oblastí. Tými mienime napríklad odľahlejšie regióny Slovenska, či aktivity smerujúce k cieľovým skupinám mimo hlavného mesta.

AKÉ AKTIVITY MÁME NA MYSLI? Konkrétne mantinely si z hľadiska obsahovej a metodologickej stránky nekladieme a inovatívne nápady uvítame. Podmienkou je, aby aktivity v prvom rade smerovali k vyššie uvedenému cieľu a cieľovej skupine. Môže ísť napríklad o:

 • tvorbu mediálnych výstupov rôzneho formátu (články, TV reportáže, podcasty apod.) o migrácii, ktoré vytvorili začínajúci žurnalisti;
 • tvorbu vzdelávacích materiálov o migrácii pre mladých;
 • organizáciu vzdelávacích podujatí o migrácii;
 • aktivity s migračnou tematikou na podporu globálneho vzdelávania, a to rôzneho formátu a v rôznom prostredí – napríklad diskusie či iné podujatia na festivaloch, táboroch, školách apod., pričom sú zamerané buď na mladých ľudí (1) všeobecne, (2) s migračným backgroundom alebo na mladých (3) z ťažko dostupných oblastí.

NA „AKÚ“ MIGRÁCIU AKTIVITY ZAMERAŤ? Migrácia je veľmi široký pojem, a tak ho aj vnímame – pre potreby tejto výzvy ňou rozumieme premiestňovanie sa ľudí z miesta na miesto. To môže zahŕňať jednotlivcov aj celé spoločenstvá, vnútorné presídľovanie v rámci krajiny, rovnako ako cesty naprieč a medzi kontinentmi. Rovnako sa môžu rôzniť príčiny premiesťňovania sa, od nútenej migrácie, úteku pred násilím, po dobrovoľný presun inam, za príležitosťami, rodinou, či hoci aj láskou. A mix pohnútok medzi tým – napríklad ľudia môžu unikať pred hmatateľným nebezpečenstvom, a zároveň môžu hľadať lepší život inde.

V slovenskom kontexte je relevantné aj krátkodobé cezhraničné dochádzanie za prácou či dlhodobý alebo trvalý odchod za prácou do zahraničia, presídľovanie spojené s politickými rozhodnutiami (kvôli výstavbe vodných diel či rozširovaniu baní apod.) alebo po odznení ekonomických aktivít či vplyvom geopolitických zmien (príkladom u nás je región Gemera a Novohradu). V historickom kontexte môžeme hovoriť napríklad o odsunoch obyvateľov krajiny iných národností, prípadne o osudoch zahraničných Slovákov a podobne.

KTO SA MÔŽE PRIHLÁSIŤ? Žiadatelia o grant musia byť registrované osoby/organizácie neziskového charakteru (napr. občianske združenie, nezisková organizácia a i.) a musia byť registrované v niektorej z členských krajín EÚ a pôsobiace na území Slovenskej republiky. Nemôže ísť o fyzickú osobu ani o podnikateľský subjekt.

Podmienkou je, aby organizácia dokázala preukázať existujúce skúsenosti s aktivitami zameranými na migráciu a/alebo so vzdelávaním, resp. osvetou medzi mladými ľuďmi. Organizácia musí tiež preukázať schopnosti v oblasti komunikácie a propagácie a schopnosť viesť grantový projekt (podmienkou je deklarovať zoznam projektov za posledné tri roky a poslednú finančnú uzávierku – ak zatiaľ nemáte  k dispozícii za rok 2019, môže byť za rok 2018). Organizácia tiež nesmie byť poberateľom európskeho grantu DEAR 2018.

KAM SA PRIHLÁSIŤ A AKO NA TO? Na tomto odkaze nájdete elektronický formulár, prostredníctvom ktorého môžete žiadať o grant Človeka v ohrození. Na prihlásenie je nutné mať gmailový účet a je potrebné ho odoslať do 18. septembra 16:00 (po tejto hodine bude online formulár zamknutý).

Okrem (1) deklarácie aktivít a (2) zoznamu projektov v posledných 3 rokoch (v akejkoľvek dokumentovej podobe) je nutné doložiť aj (3) rozpočet projektu, (4) časový harmonogram aktivít a (5) maticu logického rámca (všetky je možné vypĺňať v slovenčine a potrebné odoslať v konkrétnej podobe zverejnenej TU). Všetky dokumenty okrem rozpočtu je nutné nahrať do bodu Upload the samples of previous work, references and CVs of key experts”, rozpočet má v prihláške samostatný bod.

Keďže prihláška je koncipovaná formou postupného otvárania strán, môžete si otvoriť kópiu elektronického formulára, ktorá však slúži iba pre sprehľadnenie a jej vyplnenie nenahrádza prihlášku prostredníctvom elektronického formulára! Na tomto odkaze nájdete vzory požadovaných dokumentov a prehľadov.

AKÚ FINANČNÚ ČIASTKU POSKYTUJEME A NA ČO? Indikatívne máme na výzvu alokované zdroje vo výške 8 000 eur, pričom finálna výška grantu môže byť znížená a závisí od relevantnosti rozpočtových položiek, najvyššia suma na grant je 4000 eur.

Zároveň platí, že po podpísaní zmluvy vyplatíme 80 % výšky grantu. Zvyšných 20 % vyplatíme po skončení reportovacieho obdobia, ak reportované podklady (ktoré musia byť  napísané v anglickom jazyku) budú spĺňať všetky požadované náležitosti.
V tomto grantovom programe je povinná finančná spoluúčasť zo strany žiadateľa, a to vo výške 5 % z celkového rozpočtu, pričom tieto zdroje nesmú pochádzať z finančných prostriedkov Európskej únie ani z tzv. in-kind príspevkov.

Typy aktivít, ktoré sú prípustné:

 • informovanosť a diseminácia: aktivity na rozšírenie povedomia o problematike, propagačné aktivity, resp. aktivity na zasiahnutie cieľovej skupiny, mediálne výstupy;
 • angažovanosť: kampane, petície a iné priame akcie;
 • tvorba kapacít: aktivity globálneho vzdelávania na festivaloch, táboroch, školách;
  – aktivity zaujímavé pre mladých, napríklad formou simulácie, rozšírenej či virtuálnej reality; videí či filmov;
 • tvorba a distribúcia online, printových a audiovizuálnych materiálov;
 • tvorba a používanie výstupov pre sociálne siete;
 • odmeny pre zamestnancov organizácie, ktorí sa priamo podieľajú na riadení a realizácii projektu (maximálne 40 % z celkového rozpočtu), odmeny pre externých konzultantov, ako aj iné výdavky priamo súvisiace s realizáciou projektu (cestovné, stravné, prenájom priestorov či vybavenia apod.);
 • nepriame náklady na réžiu, ktoré preplácame do výšky max. 7 %.

Typy aktivít, ktoré nie sú prípustné:

 • aktivity, ktoré sú vytvorené za účelom fundraisingu;
 • priame politické aktivity (v zmysle straníckej politiky, aktivity v súvislosti s verejnými politikami uvedené vyššie sú povolené);
 • aktivity propagujúce xenofóbiu, nenávisť apod.;
 • tzv. in-kind príspevky;
 • výdavky, ktoré sa zrealizovali pred začatím projektu.

Zároveň platí, že výdavky, ktoré by prečerpali výšku sumy v položke, musia žiadatelia uhradiť z vlastných zdrojov. Ak by naopak alokovanú sumu v položke neprečerpali, neminuté financie vracajú naspäť donorovi. Nepriame náklady na réžiu sú úmerne naviazané na čerpanie priamych finančných nákladov.

AKO DLHO PROJEKT POTRVÁ? Žiadosti o grant posielajte do 18. septembra 2020. Následne sa zíde hodnotiaca komisia, ktorá jednotlivé žiadosti posúdi a žiadateľom oznámi výsledok do 5. októbra 2020. Podpísanie zmlúv sa uskutoční na konci októbra a implementačná časť projektu bude trvať najskôr od 1. novembra 2020 do maximálne 31. augusta 2021, minimálne trvanie projektu by malo byť 3 mesiace. Od 1. septembra do 30. septembra 2021 prebieha reportovacie obdobie.

VYBRALI SME VÁS – ČO TERAZ? Na začiatku projektu usporiadame pre držiteľov grantu povinný seminár (alebo webinár – ešte upresníme), kde bude prebiehať školenie ohľadom projektov. Budeme vám tiež k dispozícii počas celého projektu i v reportovacom období. Na konci projektu usporiadame záverečné stretnutie.

Ak máte otázky ohľadom grantovej žiadosti, neváhajte kontaktovať projektovú manažérku Pavlínu Chalupkovú na e-mailovej adrese pavlina.chalupkova@clovekvohrozeni.sk.

Ako sme sa učili pracovať s online vzdelávaním pred koronavírusom: Skúsenosti a odporúčania

Globálna pandémia COVID-19 spôsobila bezprecedentnú situáciu vo vzdelávacom systéme na Slovensku. Bola prerušená prezenčná výučba na všetkých stupňoch vzdelávania. Školy sa zatvorili a zostali sme doma. Aj napriek tomu sa v marci podarilo 40 učiteľkám a učiteľom dokončiť náš kurz kombinovaného vzdelávania (ang. blended learning) v predmetoch matematika a geografia. Priadli sa tak k absolventkám a absolventom v predmetoch etická výchova a slovenský jazyk.

Kombinované vzdelávanie je spojením e-learningu (online vzdelávania) a prezenčnej formy vzdelávania. V našom prípade išlo o úvodné víkendové školenie a následný päťmesačný online kurz, ukončený testovaním vzdelávacích aktivít v školách.

Za všetky štyri predmety (etická výchova, slovenský jazyk, matematika a geografia) sa spolu prihlásilo 119 učiteľov. Kurz úspešne dokončilo 84 z nich, čo je viac ako 70-percentná úspešnosť. V prvých dvoch predmetoch bolo síce viac prihlásených, ale aj vyššia miera neúspešnosti dokončenia. Tento typ vzdelávania sme robili prvýkrát a bez skúseností. Veľa sme sa učili za pochodu a robili sme aj chyby. V druhom kole sme sa poučili a miera dokončenia sa priblížila k 90 %, čo je výborné číslo na online kurz, ktorý je zadarmo, dlhodobý a pomerne náročný.    

„Veľkou výhodou e-learningu je, že som si mohla čas, kedy som študovala materiály a plnila dané úlohy prispôsobiť tak, ak to vyhovovalo mne. Po absolvovaní vzdelávania mám určite viac vedomostí. Pochopila som, že veľa vecí spolu súvisí, od seba závisí, čo som si predtým až tak neuvedomovala.”

Učiteľka Anna z východného Slovenska

Ako sme dosiahli tento výsledok?

Veľkou výhodou kombinovaného vzdelávania je možnosť stretnúť sa osobne, stráviť spolu čas, otestovať si niektoré aktivity a navzájom sa inšpirovať. Na školení sa formuje kolektív (samotných účastníkov ale aj lektorov a mentorov). Tvoria sa podmienky, v ktorých si online vzdelávaním účastníci a účastníčky prechádzajú spoločne, vedia sa podporiť a predstaviť si za každou vetou aj konkrétnu tvár. Úvodné videá expertky, ktoré boli súčasťou každého modulu, tento prístup ešte viac podporili  

Poučili sme sa z chýb iných

Pri nastavovaní celého online vzdelávania sme sa chceli vyhnúť opakovaniu našich negatívnych skúsenosti z e-learningov, v ktorých sme boli prítomní ako účastníci. Často nás rozhodilo ako necitlivo sa pristupuje k procesu vzdelávania. Po registrácii na nás zväčša vyskočilo veľké množstvo materiálov, úloh a informácií, ktoré nás zahltili a často sme po pár zvedavých klikoch už online kurz nikdy neotvorili. Tomu sme chceli zabrániť:

 • vytvorením kolektívu,
 • postupným zverejňovaním jednotlivých vzdelávacích modulov s ohľadom na špecifiká školského roka,
 • postupným dávkovaním obsahu a jasnou komunikáciou, kedy a v akých časových rozostupoch bude pribúdať.

Prechod medzi modulmi (časťami) bol naviazaný na podmienku, že modul dokončia takmer všetci členovia a členky skupiny. To by nefungovalo bez skupinovej dynamiky. Samozrejmosťou bola intenzívna vľúdna komunikácia a jasné nastavenie pravidiel hneď na začiatku.

Súčasťou každého modulu bol vzdelávací materiál s úlohou, testom, spätnou väzbou a komunikáciou lektorov o obsahu modulu. Využívali sme jednoduchý nástroj Google Classroom, ktorý nie je dokonalý, ale je k dispozícii bez poplatku a je jednoduchý na nastavenie. Je to platforma, cez ktorú môžete nahrať materiál, využívať dotazníky a email. Vizuálne to nie je žiadne terno, ale je to prehľadné. Pre školy však existuje aj G-Suite for Education s lepšou funkcionalitou.  

„Každý učiteľ by mal vo svojej praxi takéto školenie absolvovať. Nič ho to nestojí, no získa nesmierne veľa.”

Učiteľka geografie Andrea

Naše závery a odporúčania:

 • Na Slovensku sú fantastickí pedagogickí a odborní pracovníci, ktorí sú naprieč celou krajinou, v rôznych vekových skupinách a v rôznych predmetoch. Stačí ich len podporiť a prepojiť medzi sebou.
 • Hneď na začiatku si ujasnite ciele vzdelávania.
 • Aj pri online vzdelávaní je dôležitá skupinová dynamika.
 • Dajte veľký dôraz na spätnú väzbu a reflexiu vzdelávacieho procesu.
 • Obsah e-learningu dávkujte postupne a komunikujte jeho dávkovanie dopredu.
 • Aktívne komunikujte s účastníkmi a účastníčkami, povzbudzujte ich vo vzdelávaní a snažte sa zohľadniť ich individuálne potreby.
 • Nezáleží až tak veľmi na technickej platforme, ako na obsahu a prístupe.
 • Ak je to možné, zamerajte sa na individuálne vzdelávacie potreby účastníkov, pretože ich podmienky sú veľmi rozdielne.
 • Hľadajte spôsoby, ako môžu účastníci čo najviac využiť skúsenosti z online kurzu v reálnych situáciách už v čase, kedy ho absolvujú – v prípade učiteľov skúste napríklad zadávať úlohy na testovanie aktivít vo výučbe.
 • Ak potrebujete pomoc expertov, alebo iných učiteľov, požiadajte o ňu.

Každý e-learning je jedinečný, veľmi záleží na vašich cieľoch, vzdelávacích potrebách a účastníkoch. Veríme, že vám tieto odporúčania pomôžu pri realizácii vašich vlastných aktivít a spätná väzba od účastníkov vám bude povzbudením do ďalšej práce. V prípade, ak by ste potrebovali pomoc, neváhajte sa nám ozvať. Radi sa s vami podelíme o naše skúsenosti. Veríme, že len vzájomným učením sa a vymieňaním si skúseností môžeme poskytnúť podporu, ktorú pedagogický a odborný personál v slovenskom vzdelávacom systéme potrebuje.

Ďalšie kombinované kurzy v klasických predmetoch plánujeme spustiť na jeseň 2020. Pre viac informácií sledujte náš Facebook Človek v škole a web www.globalnevzdelavanie.sk.   Na záver už len odporúčanie od učiteľky Lenky z gymnázia zo západného Slovenska:  

„Aby sa určite zapojili. Spoznajú super ľudí, kolegov, naučia sa nové veci, ktoré dovtedy možno nepoznali/nepoužívali. Určite je to prínos pre našu pedagogickú prax. Získala som týmto spôsobom množstvo informácií, kvalitných materiálov, spoznala som skvelých učiteľov a mentorov, ktorým veľmi pekne ďakujem.”

Blended-learning bol realizovaný v rámci projektu „Učíme (sa) v globálnych súvislostiach 2“ s finančnou podporou Európskej únie. Obsah tohto článku nemusí nutne reprezentovať názory donora.

 

Letná škola Človeka v ohrození

Veríš, že veci sa dajú meniť a chceš sa naučiť ako?

Chceš sa naučiť sa pozerať na veci z viacerých uhlov pohľadu a pochopiť ako fungujú?

Vidíš zmysel v solidarite, empatii a pomoci iným?

Zúčastni sa Letnej školy organizácie Človek v ohrození.

 

Čo ťa čaká? 

Poď spolu s nami zažiť zmysluplný týždeň, v ktorom sa budeme spoločne vzdelávať o moci, klimatickej zmene, migrácii a chudobe. Naučíš sa vidieť svet v súvislostiach, porozumieť perspektívam, kontextu a hľadať riešenia problémov založené na tomto poznaní.  

Nečakaj veľa teórie, ale skôr zážitky a spoločné zdieľaniv rešpektujúcom kolektíve.  

Ukážeme ti, ako nepodliehať zjednodušenému videniu sveta a namiesto neustáleho hľadania vinníkov ti ponúkneme konštruktívny pohľad na svet.

Koho hľadáme? 

Špeciálne by sme chceli vyzvať mladých ľudí (16-20 rokov), ktorí nemajú možnosť bežne sa zúčastniť vzdelávacích a rozvojových aktivít. Chceli by sme vytvoriť pestrú skupinu mladých, zo všetkých kútov Slovenska s rôznymi príbehmi.

Ubytovanie, zdravá strava a program letnej školy sú plne hradené organizátorom. Na tvoje náklady je len cesta do Modry a späť.  

Poď do toho s nami!

Do 15. 7. vyplň krátky prihlasovací formulár . Pozvi aj svojich kamošov a kamošky.

Vybraným účastníčkam a účastníkom dáme vedieť informáciu o prijatí na letnú školu do 17.7.

Hlavné kritérium výberu je motivácia. Absolventky a absolventi dostanú certifikát o absolvovaní letnej školy.  

Ak máš ďalšie otázky napíš nám na globalnevzdelavanie@clovekvohrozeni.sk.

Tešíme sa na teba!

Tím globáleho vzdelávania organizácie Človek v ohrození

 

 

Nová praktická príručka slovenčiny. Šesť dôvodov, prečo si ju vaši žiaci zamilujú

Koronakríza nám pripomenula to, pred čím sme si dlhé roky zatvárali oči. Kvalitné vzdelávanie, ktoré deti nenúti memorovať bez chápania širších súvislostí, dnes na našich školách nie je stále samozrejmosťNová príručka slovenčiny to chce zmeniť, preto by sme na ňu v tomto článku radi upriamili pozornosť slovenských učiteľov a učiteliek 

Dozviete sa v nej, ako pomôcť Ťapákovcom, čo by sa stalo, ak bste stretli Maca Mlieča alebo čo je to zamlčaná migrácia. Táto príručka je jedinečná tým, že prepája učivo slovenčiny s témami, ktoré sú dôležité pre budúcnosť nás a našich detí. Snaží sa tak vzbudiť záujem detí o stále pomerne neobľúbený, no veľmi dôležitý predmet. Ako hovoria samotné autorky: ,,Nechceme vyučovať encyklopedické informácie a definície z jazykovedy, pre bežný život nie sú potrebné. Nie je dôležité vedieť rozdeliť súvetia podľa poučky, ale napríklad rozpoznať nelogickosť výpovede, zavádzanie, manipuláciu – a adekvátne na ňu upozorniť. 

Toto je šesť dôvodov, prečo si túto príručku vaši žiaci zamilujú: 

1. Škola hrou – prepojenie teórie s praxou   

Interaktívna a hravá forma príručky vtiahne vašich žiakov a žiačky priamo do praktických úloh. Slovenčina tak už nemusí byť pre nich strašiakom. V menších skupinách dostanú priestor diskutovať o tom, ako by vo svojom meste mohli spropagovať pomalú módu (tzv. slow fashion). ,,Odpadový denník” ich donúti zamyslieť sa nad tým, aký odpad každodenne produkujú. Slovenčina pre nich nadobudne nový praktický rozmer a stane sa súčasťou ich bežných dní. 

2. Radšej raz zažiť, ako 100krát počuť  

Zážitok v nás zanecháva silnejšiu pamäťovú stopu, ako keď informáciu prijímame len pasívneVaši žiaci a žiačky sa nielenže hravou formou naučia nové vedomosti, ale ešte dlho budú spomínať na ich skupinové rozhovory so spolužiakmi. Pri precvičovaní si slovnej zásoby a objavovaní citovo zafarbených slov tak môžu napr. spoločne hľadať odpovede na to, ako pomôcť ľuďom, ktorí sa v našej spoločnosti stávajú terčom výsmechu.  

3. Niekedy je menej viac 

Nemáme však na mysli kvalitu. Šetriť sa dá na vašej energii, ktorú potrebujete na frontálnu výučbuNechajte väčší priestor pre realizáciu v triede a staňte sa pozorovateľmi, ktorí celý proces len usmerňujúVaši žiaci a žiačky určite ocenia váš partnerský prístup. 

4. Zodpovedne pre našu spoločnú budúcnosť – návrat k hodnotám 

Príručka otvára viaceré dôležité globálne témyMigrácia, zmena klímy, chudoba, demokracia a ľudské práva. To sú len niektoré z tém, ktoré sa môžu stať súčasťou vašej hodiny slovenčiny a čoraz intenzívnejšie budú ovplyvňovať, v akom svete žijeme. Aj vy vďaka vášmu odhodlanému prístupu môžete byť súčasťou týchto hodnotových zmien. Návrat hodnôt do vzdelávania vám a vašim žiakom umož vidieť prepojenia medzi rôznymi globálnymi a lokálnymi javmi, v spoločnosti či v prírode. 

5. Keď na každom názore záleží 

Dajte vašim žiakom a žiačkam priestor, aby slobodne mohli vyjadriť svoj názor a boli vypočutí v bezpečnom prostredí svojej triedy. To môže výrazne ovplyvniť nielen ich vzťahy ale aj ich budúce správanie v týchto životne dôležitých témach. Škola sa môže stať miestom, kde dostanú priestor premýšľať nad témami, ktoré často vnímajú len cez médiá.  

6. Komplexný rozvoj kompetencií ako bonus navyše 

Okrem štandardných tém z kurikula vaši žiaci a žiačky v sebe môžu rozvíjať argumentačné, komunikačné zručnosti, kritické myslenie, tímovú spoluprácu a empatické počúvanie. Zručnosti, ktoré im budú v živote veľmi nápomocné a určite ich ešte ocenia. 

Tak čo, idete do toho? Vyplňte tento krátky formulár my vám s radosťou pošleme našu najnovšiu príručku (tlačenú alebo pdf.verziu).  

Aktivity do príručiek nám pomáhali tvoriť, testovať a upravovať učiteľky z praxe, za pomoci
predmetovej garantky Júlie Cholevy z Filozofickej fakulty UK a skúsených metodičiek GV z organizácie Človek v ohrození, ktoré majú dlhoročnú prax v globálnom vzdelávaní. Veríme, že takýmto prepojením rôznych skúseností vám prinášame cenné pomôcky, ktoré vám uľahčia implementáciu GV do vašich predmetov.

Pozrite si zoznam aktivít s ich kľúčovými témami pre obe oblasti: slovenský jazyk a literatúru a globálne vzdelávanie.

 

Príručku si môžete objednávať na tomto odkaze. Nájdete v ňom tiež podrobnejší popis a ukážky aktivít.

Táto príručka vznikla v rámci projektu Učíme sa v globálnych súvislostiach za finančnej podpory Slovak Aid a Európskej únie. 

Globálne vzdelávanie v predmete slovenský jazyk a literatúra

Príručka je primárne určená pre učiteľky a učiteľov 2. stupňa základných a stredných škôl, študentom a študentkám pedagogických vysokých škôl a všetkým ľuďom zaujímajúcim sa o globálne vzdelávanie (GV), ktorí chcú viesť svoje žiačky a žiakov porozumieť svetu v súvislostiach a rozvíjať ich kompetencie pre život pomocou slovenského jazyka a literatúry.

Príručku si môžete bezplatne objednať v tlačenej verzii alebo v online verzii s editovateľnými prílohami prostredníctvom objednávacieho formulára.

Predmetová príručka obsahuje návody na interaktívne aktivity, ktoré sa nielen venujú globálnym témam, ale zároveň aj zahŕňajú učivo, ktoré je priamo obsiahnuté v štátnom vzdelávacom programe, či priamo spĺňajú obsahové a výkonové štandardy jednotlivých predmetov.

Aktivity do príručiek nám pomáhali tvoriť, testovať a upravovať učiteľky z praxe, za pomoci
predmetovej garantky Júlie Cholevy z Filozofickej fakulty UK a skúsených metodičiek GV z organizácie Človek v ohrození, ktoré majú dlhoročnú prax v globálnom vzdelávaní. Veríme, že takýmto prepojením rôznych skúseností vám prinášame cenné pomôcky, ktoré vám uľahčia implementáciu GV do vašich predmetov. Okrem slovenského jazyka sme vydali príručky k predmetom etická výchova a geografia. Aktuálne pracujeme na finalizácii príručky matematiky.

Všetky aktivity sme do príručky zaradili po viacnásobnom pripomienkovaní a úpravách , pričom momentálne predstavujú to najlepšie z nášho dlhodobého a viacstupňového tvorivého procesu. Tematicky pokrývajú 12 tém globálneho vzdelávania, ktoré sú uvedené v infografike v časti Rámec globálneho vzdelávania. Všetky aktivity sú vytvorené s cieľom čo najväčšej miery zapojenia žiakov a žiačok do výučby, pretože využívajú konštruktivistické spôsoby vyučovania.

Pozrite si zoznam aktivít s ich kľúčovými témami a pre obe oblasti slovenský jazyk a literatúru a globálne vzdelávanie.

V časti “Materiál na stiahnutie” nájdete náhľad na 3 aktivity – Keby som stretol Maca Mlieča, Vzdelanie nad zlato a Ako pomôcť Tapákovcom?

Príručku si môžete bezplatne objednať v tlačenej verzii alebo v online verzii s editovateľnými prílohami prostredníctvom objednávacieho formulára.

 

Príručka vznikla s finančnou podporou Slovak Aid a Európskej  únie.

 

 

 

Globálne vzdelávanie v slovenských školách

Milá učiteľka, milý učiteľ,

práve máte v rukách publikáciu, ktorá je určená vám, učiteľkám a učiteľom základných a stredných škôl, študentom a študentkám vysokých škôl a všetkým ľuďom zaujímajúcich sa o globálnevzdelávanie (GV) a jeho praktické začlenenie do výchovno-vzdelávacieho procesu.

Publikácia sa príznačne začína otázkou a odpoveďou, prečo globálne vzdelávanie patrí do škôl. Je to často prvá otázka, na ktorú vyučujúci hľadajú odpoveď, keď sa prvýkrát stretnú s konceptom globálneho vzdelávania. Ďalej vám publikácia priblíži základný rámec a základné princípy GV, pričom vás možno prekvapí, že o GV môžeme hovoriť len vtedy, ak sú globálne témy sprostredkované žiakom prostredníctvom relevatných pedagogických postupov. V časti “Tematický rozmer GV” sa okrem príkladov globálnych tém oboznámite s konceptom trvalo udržateľného rozvoja a Agendou 2030, ktorá sa zameriava na dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja na celom svete vrátane Slovenska. V kapitole venujúcej sa pedagogickému rozmeru GV sa zas dozviete, aké postupy a metódy odporúčame na prinášanie týchto tém do tried za účelom celkového rozvoja kompetencií žiakov. Globálne vzdelávanie môže do slovenských škôl priniesť nástroj ku komplexnému rozvoju kľúčových kompetencií žiakov.

Slovenskému školstvu sa často vyčíta, že sa príliš zameriava na rozvoj vedomostí, zatiaľ čo zručnosti a postoje stoja v úzadí. Práve v tomto kontexte môže byť GV nástrojom, ktorý žiakom a žiačkam umožní rozvíjať ich zručnosti a postoje. Ako komplexný rozvoj kompetencií môže vyzerať v praxi, vám ukáže príklad aktivity globálneho vzdelávania a jej hĺbkový rozbor z pohľadu vedomostí, zručností a postojov.

Pridanou hodnotou tejto publikácie je kapitola “Ako pracovať s citlivými témami?”. Pri výučbe GV sa často otvárajú citlivé témy, ktoré môžu vyvolávať emotívne reakcie či rozdeľovať triedu. Dočítate sa, aké prínosy pre žiakov a žiačky z otvárania takýchto citlivých tém vyplývajú. Tipy na zabezpečenie želaného priebehu hodiny spolu so záverečnými zhrnutím vám môžu poslúžiť ako odporúčania do hodín globálneho vzdelávania.

Želáme vám prínosné a inšpiratívne čítanie,

tím Človeka v ohrození

Publikácia vznikla v rámci projektu Učíme (sa) v globálnych súvislostiach 2.

Ako sa s deťmi učiť v izolácií: Od matematiky po dejepis

Izolácia môže byť pokojná, zábavná, nudná, ale niekedy aj náročná, najmä pre rodičov školopovinných detí. Bežné učebné materiály nie sú na doma ideálne a po pár dňoch môže dôjsť fantázia, ako sa s deťmi učiť a aké témy s nimi prebrať zaujímavým spôsobom.

Zapojte do bežných predmetov aktuálne témy

V Človeku v ohrození už roky vytvárame vzdelávacie materiály, ktoré zapadajú do štátnych vzdelávacích programov. Rodičia sa nimi teraz môžu inšpirovať a môžu svoje deti doma naučiť niečo nové. Klasické predmety v týchto podkladoch prepájame s aktuálnymi témami, s globálnym dianím a s otázkami, ktoré sú dôležité pre celú spoločnosť. Všetky aktivity sú vytvorené pre participatívne vzdelávanie, ktoré kladie dôraz na participáciu a tvorbu vlastných postojov.

Vďaka týmto podkladom môžete deťom pomôcť nájsť odpovede na otázky, nad ktorými sa možno už dnes zamýšľajú, alebo ich raz budú chcieť vedieť zodpovedať. Naše materiály sú prispôsobené na konkrétne predmety:

Všetky materiály nájdete zjednotené na tomto webe.

Materiály boli primárne vytvorené pre pedagógov a odborný personál, na učenie v prostredí, kde sú celé triedne kolektívy. No nájdete v nich aj aktivity, ktoré sa s trochou kreativity dajú adaptovať aj na menšie skupinky, či jednotlivcov. Čiže ak ste vymenili školskú triedu za obývačku, stále sa nimi môžete inšpirovať a nájdete v nich množstvo užitočných informácií a aktivít.

Učme (sa) kriticky rozmýšľať

Čas strávený s deťmi doma môže byť príležitosťou diskutovať aj o zložitejších otázkach, ktoré si vyžadujú istý čas. Tieto témy sú však dôležité pre život po škole a aj my, dospelí, sa o nich môžeme stále veľa naučiť.

Na našom webe nájdete celú sadu zaujímavých príručiek, ktoré sa týkajú rôznych oblastí. Patria medzi ne aj materiály o mýtoch a faktoch o Afrike, či o Rómoch. S témami moci, sociálneho vylúčenia, chudoby ale aj s uvedomením si vlastných obmedzení pri vnímaní sveta  pracuje aj príručka Obrazy menšín v našich hlavách.

Aj deti by mali vedieť rozpoznať spoločenské mýty, ktoré sú stále aktuálne. Pri krízových situáciách sa z rôznych strán valia informácie, nad ktorými by sme mali vedieť kriticky uvažovať.

Materiály odporúča aj Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ), a Metodicko-pedagogické centrum (MPC). A čo je najdôležitejšie, máme na ne pozitívnu spätnú väzbu od pedagógov.

Hor sa do učenia!

Vzdelávame s dokumentárnymi filmami – koronavírus špeciál

Pandémia Koronavírusu COVID-19 má v tejto chvíli veľké dopady na náš život. Či už ide o domácu izoláciu, zatvorené školy, alebo zatvorenie letísk a hraníc, dopady globálneho problému sú viditeľné a markantné aj u nás.

A preto by sme vás radi pozvali využiť tento čas na debatu o dopadoch globálnych problémoch na náš život prostredníctvom dokumentárnych filmov a vzdelávacích materiálov.

Dokumentárny film je výborným nástrojom na otvorenie témy, pretože poskytuje zážitok, vedomosti, informácie a emócie, ale hlavne zodpovednosť za otvorenie témy sa prenáša na samotné médium resp. jeho tvorcov. To umožnuje učiteľom, neformálnym aktérom vzdelávania a ľudom zodpovedným za vzdelávanie v čase krízy, pôsobiť v roli angažovaného moderátora, ktorý sa pýta otázky a je zvedavý.

Každý jeden film otvára debatu o inej citlivej téme, a tak máte možnosť otvoriť debatu o generačnej chudobe, klimatickej zmene a sociálnych sieťach. 

Je jedno, či ste profesionálni pedagógovia, alebo ľudia zodpovední za vzdelávanie v čase preventívnych opatrení, metodicko-informačné materiály vám pomôžu pripraviť jednoduché aktivity pred filmom a po filme. Pôvodne boli určené pre triedne kolektívy, ale s trochu kreativity ich zvládnete adaptovať aj na prostredie domácej výučby. Pamätajte pritom na to najdôležitejšie pri sledovaní dokumentov tohto typu, na reflexiu po filme, pretože to je najpodstatnejšia časť celého procesu. Konkrétne otázky k reflexii nájdete vždy vo vzdelávacích materiáloch ku konkrétnym filmom.

Dokumentárne filmy sú v originálnom znení so slovenskými, alebo českými titulkami a časovo majú do 60 minút.

K dispozícii sú dokumentárne filmy:

 • Ďakujeme za dážď
 • Domáci zápas
 • #Sleduj Ma

 

ĎAKUJEME ZA DÁŽĎ

(Thank You For The Rain / Julia Dahr, Kisilu Musya / Dánsko / 2017 / 59 min. / slovenské titulky)

Ďakujeme za dážď je unikátny filmový projekt, ktorý natočili kenský farmár Kisilu Musya s nórskou filmárkou Juliou Dahr. Počas piatich rokov zachytil Kisilu nielen život svoje rodiny a komunity, ale aj ničivé dôsledky klimatickej zmeny − záplavy, extrémne suchá, ale aj smrť. Spoločne s Juliou sledujeme jeho premenu z otca na komunitného lídra a neskôr na aktivistu na celosvetovej úrovni. Posolstvo svojej komunity totiž prednesie až na klimatickom samite v Paríži. Film je výpoveďou večného optimistu, ktorý v boji o lepšiu budúcnosť otestuje vlastné limity.

Témy filmu: globálna klimatická zmena, klimatická spravodlivosť, environmentálny aktivizmus, migrácia

———————————————————

Po vyplnení tohto prihlasovacieho formulára, Vám bude zobrazený odkaz na film Ďakujeme za dážď. Prosím, odkaz nešírte, film slúži výlučne na nekomerčné vzdelávacie účely.

 

DOMÁCI ZÁPAS

(Domashni ihry / Alisa Kovalenko / Spojené kráľovstvo / 2017 / 52 min. / slovenské titulky)

Domáci zápas zobrazuje rozhodujúci okamih v živote dvadsaťročnej Aliny, „million dollar baby“ z Kyjeva, ktorá má vďaka vášni pre futbal šancu zachrániť svoju rozvrátenú rodinu pred chudobou. Matka striedavo prebýva vo väzení a na slobode, nevlastný otec – alkoholik nie je už deväť rokov schopný nájsť si prácu. Ako útočisko sa pre Alinu javí každodenné hranie futbalu s chlapcami. Keď si miestny tréner všimne jej talent, zapíše ju do Atex Kyiv, jediného ženského klubu v meste. Alina je v súčasnosti profesionálnou hráčkou a má možnosť hrať za ukrajinský národný tím. Po smrti matky sa však musí postarať o dvoch mladších súrodencov a čas, ktorý by inak trávila na ihrisku, sa rozhodne venovať udržaniu rodiny pohromade. Predáva svoje veci vrátane kopačiek, aby mohla zaplatiť nájom, no napriek všetkému ďalej sníva o futbalovej kariére.

Témy filmu: chudoba, dospievanie

———————————————————

Po vyplnení tohto prihlasovacieho formulára, Vám bude zobrazený odkaz na film Domáci zápas. Prosím, odkaz nešírte, film slúži výlučne na nekomerčné vzdelávacie účely.

 

#SLEDUJMA

(#FollowMe / Nicolaas Veul, Duco Coops / Holandsko / 2018 / 50 min. / české titulky)

„Všetko, čo vidíte, je táto okúzľujúca stránka. Nevidíte však, čo sa deje za oponou,“ vysvetľuje Mike zo spoločnosti Dovetale, ktorá analyzuje sociálne médiá. Instagram je ako výkladná skriňa, v ktorej ľudia propagujú samých seba. Zatiaľ čo užívatelia a užívateľky nadšene rozdávajú lajky selfíčkam, v pozadí prebieha čulý obchod s používateľskými účtami. Vzniká obrovské množstvo falošných profilov a internetoví roboti vyrábajú nových foloverov pre tých, ktorí si chcú pripadať úspešnejší. Je vôbec možné niečomu na Instagrame veriť?

Témy filmu: sociálne siete, reklama, mediálna gramotnosť, morálka

———————————————————

Po vyplnení tohto prihlasovacieho formulára, Vám bude zobrazený odkaz na film #Sleduj ma. Prosím, odkaz nešírte, film slúži výlučne na nekomerčné vzdelávacie účely.

 

Dokumentárne filmy a vzdelávacie materiály pre vás pripravil Človek v ohrození n.o. a Medzinárodný filmový festival Jeden svet. Ich dlhodobú prácu nielen v oblasti vzdelávania môžete podporiť prostredníctvom klubu priateľov Človek v ohrození (klik)

ĎAKUJEME ZA DÁŽĎ – učíme doma s dokumentárnym filmom

Pandémia Koronavírusu COVID-19 má v tejto chvíli veľké dopady na náš život. Či už ide o domácu izoláciu, zatvorené školy, alebo zatvorenie letísk a hraníc, dopady globálneho problému sú viditeľné a markantné aj u nás. Avšak, v porovnaní s predpokladanými dopadmi klimatickej krízy, sú tieto bolestivé následky len predzvesťou toho čo nás čaká aj na Slovensku v súvislosti s klimatickou krízou.

Podobne ako pri Koronavíruse, aj klimatická kríza má dopady, ktoré dopadajú nerovnomerne a ohrozujú predovšetkým tých, ktorí sú najzraniteľnejší. Sú to ľudia žijúci v generačnej chudobe a sociálnom vylúčení.

Neistota a strach, ktorý teraz pociťujeme je už v tejto chvíli realitou nielen nás, ale stoviek miliónov ľudí po celom svete. Ak chceme tieto pocity minimalizovať, tak je veľmi dôležité poznať príbehy ohrozených ľudí, vnímať ich realitu a perspektívu v čase mimoriadnych udalostí. A v tom je dokumentárny film Ďakujeme za dážď výborným nástrojom.

A preto by sme vás radi pozvali otvoriť debatu o dopadoch globálnych problémoch na náš život prostredníctvom tohto dokumentárneho filmu. Je jedno či ste profesionální pedagógovia, alebo ľudia zodpovední za vzdelávanie v čase preventívnych opatrení, metodicko-informačné materiály∗ vám pomôžu pripraviť jednoduché aktivity pred filmom a po filme.

 

 

ĎAKUJEME ZA DÁŽĎ

(Thank You For The Rain / Julia Dahr, Kisilu Musya / Dánsko / 2017 / 59 min. / slovenské titulky)

Ďakujeme za dážď je unikátny filmový projekt, ktorý natočili kenský farmár Kisilu Musya s nórskou filmárkou Juliou Dahr. Počas piatich rokov zachytil Kisilu nielen život svoje rodiny a komunity, ale aj ničivé dôsledky klimatickej zmeny − záplavy, extrémne suchá, ale aj smrť. Spoločne s Juliou sledujeme jeho premenu z otca na komunitného lídra a neskôr na aktivistu na celosvetovej úrovni. Posolstvo svojej komunity totiž prednesie až na klimatickom samite v Paríži. Film je výpoveďou večného optimistu, ktorý v boji o lepšiu budúcnosť otestuje vlastné limity.

Témy filmu: globálna klimatická zmena, klimatická spravodlivosť, environmentálny aktivizmus a adaptácia na dopady klimatickej krízy

———————————————————

Po vyplnení tohto prihlasovacieho formulára, Vám bude zaslaný email s odkazom na film. Prosím, odkaz nešírte, film slúži výlučne na nekomerčné vzdelávacie účely.

 

 

Metodicko-informačné materiály boli pôvodne vytvorené pre školské prostredie, ale dajú sa jednoduho adaptovať aj na jednotlivcov, alebo menšie skupinky.

 

Táto publikácia bola vytvorená s finančnou podporou Európskej únie. Za jej obsah je výhradne zodpovedná organizácia Človek v ohrození n.o., pričom nemusí nutne reprezentovať pohľad Európskej únie.

Jeden svet na školách 2019/2020: metodické materiály k dokumentárnym filmom

 

 

1. ĎAKUJEME ZA DÁŽĎ

(Thank You For The Rain / Julia Dahr, Kisilu Musya / Dánsko / 2017 / 59 min. / slovenské titulky)

Ďakujeme za dážď je unikátny filmový projekt, ktorý natočili kenský farmár Kisilu Musya s nórskou filmárkou Juliou Dahr. Počas piatich rokov zachytil Kisilu nielen život svoje rodiny a komunity, ale aj ničivé dôsledky klimatickej zmeny − záplavy, extrémne suchá, ale aj smrť. Spoločne s Juliou sledujeme jeho premenu z otca na komunitného lídra a neskôr na aktivistu na celosvetovej úrovni. Posolstvo svojej komunity totiž prednesie až na klimatickom samite v Paríži. Film je výpoveďou večného optimistu, ktorý v boji o lepšiu budúcnosť otestuje vlastné limity.

Témy filmu: globálna klimatická zmena, klimatická spravodlivosť, environmentálny aktivizmus, migrácia

2. DOMÁCI ZÁPAS

(Domashni ihry / Alisa Kovalenko / Spojené kráľovstvo / 2017 / 52 min. / slovenské titulky)

Domáci zápas zobrazuje rozhodujúci okamih v živote dvadsaťročnej Aliny, „million dollar baby“ z Kyjeva, ktorá má vďaka vášni pre futbal šancu zachrániť svoju rozvrátenú rodinu pred chudobou. Matka striedavo prebýva vo väzení a na slobode, nevlastný otec – alkoholik nie je už deväť rokov schopný nájsť si prácu. Ako útočisko sa pre Alinu javí každodenné hranie futbalu s chlapcami. Keď si miestny tréner všimne jej talent, zapíše ju do Atex Kyiv, jediného ženského klubu v meste. Alina je v súčasnosti profesionálnou hráčkou a má možnosť hrať za ukrajinský národný tím. Po smrti matky sa však musí postarať o dvoch mladších súrodencov a čas, ktorý by inak trávila na ihrisku, sa rozhodne venovať udržaniu rodiny pohromade. Predáva svoje veci vrátane kopačiek, aby mohla zaplatiť nájom, no napriek všetkému ďalej sníva o futbalovej kariére.

Témy filmu: chudoba, dospievanie

3. #SLEDUJMA

(#FollowMe / Nicolaas Veul, Duco Coops / Holandsko / 2018 / 50 min. / české titulky)

„Všetko, čo vidíte, je táto okúzľujúca stránka. Nevidíte však, čo sa deje za oponou,“ vysvetľuje Mike zo spoločnosti Dovetale, ktorá analyzuje sociálne médiá. Instagram je ako výkladná skriňa, v ktorej ľudia propagujú samých seba. Zatiaľ čo užívatelia a užívateľky nadšene rozdávajú lajky selfíčkam, v pozadí prebieha čulý obchod s používateľskými účtami. Vzniká obrovské množstvo falošných profilov a internetoví roboti vyrábajú nových foloverov pre tých, ktorí si chcú pripadať úspešnejší. Je vôbec možné niečomu na Instagrame veriť?

Témy filmu: sociálne siete, reklama, mediálna gramotnosť, morálka

 

Filmy si môžete jednoducho a bezplatne objednať cez tento dotazník.

 

Autori metodických materiálov: Shoshana Chovan, Frédérique Halászová, Adam Hrapko, Michaela Mozolová

Človek v ohrození, n.o. 2020