TOP 30 globálneho vzdelávania

Na Slovensku sa globálnemu vzdelávaniu venujú viaceré neziskové organizácie s rôznym
záberom. Ak sa chceme globálnemu vzdelávaniu venovať v škole, skautskom oddiele či v
knižnici, môžeme osloviť tieto organizácie, alebo využiť vzdelávacie metodiky a lekcie z
webovej stránky www.globalnevzdelavanie.sk.
Chýbal nám však jednoduchý a dostupný prehľad, čo všetko sa v rámci Globálneho
vzdelávania na Slovensku ponúka.

Preto vám predstavujeme TOP 30 globálneho vzdelávania. Na prehľade spolupracovalo 10
odborníkov z 10 organizácií, ktoré ponúkajú školám svoj program obohacujúci globálne
vzdelávanie. TOP 30 GRV je aktuálny jedinečný dostupný prehľad, ktorý predstavuje
pedagógom i vzdelávateľom 30 možností, čomu sa venovať v globálnom vzdelávaní.
Všetky typy v prehľade sú aktuálne pre školský rok 2021-22 a postavené na osobných
skúsenostiach odborníkov na globálne vzdelávanie.
Iniciátorom a autorm brožúry je nezisková organizácia Fairtrade Česko a Slovensko. V
spolupráci s platformou Ambrela a 10 zapojenými organizáciami ju zostavil Lukáš Bulko,
koordinátor osvety a vzdelávania SK pre Fairtrade Česko a Slovensko. Prehľad vám ponúkame na
stiahnutie.
A prečo sa ľudia majú venovať globálnemu vzdelávaniu, popisujú spoluautori dokumentu:

„Som presvedčená, že čím viac budeme my aj naši žiaci chápať súvislosti, ktoré spájajú
svet, o to pohodlnejšie sa budeme cítiť v komplexite tohto sveta a nebudeme musieť hľadať
bezpečie v rasizme, nacionalizme a iných “izmoch” ” Zuzana Labašová, CEEV Živica.

Lenka Putalová z organizácie Človek v ohrození dopĺňa: “Globálne vzdelávanie komplexne
rozvíja kompetencie detí, pomáha im spoznávať súčasný svet a hľadať si vlastné miesto v
ňom. Verím, že globálne vzdelávanie je príležitosťou na vytvorenie priestoru na spoluprácu a
objavovanie, spoločnú diskusiu, pýtanie sa otázok a hľadanie odpovedí. Často od učiteľov a
učiteliek počujem, že pri vyučovaní hodín globálneho vzdelávania sú prekvapení, ako
zanietene a kreatívne ich deti na hodinách pracujú. A samé deti si pýtajú viac takýchto
hodín. Ponúkame učiteľom a učiteľkám širokú paletu aktivít do ich výučby, stačí si ich len
otvoriť a vybrať si také, ktoré ich oslovia.”

Minigrant pre novinárov a novinárky / štipendiá pre študentov a študentky žurnalistiky

 

 • Máte v hlave tému spojenú so spoločenskými výzvami, ako je migrácia či s tým spojená zmena klímy prípadne iná globálna výzva, ale nemáte financie, aby ste ju realizovali?
 • Chcete sa kvôli takejto téme dostať do terénu, ale redakčné prostriedky na to nepostačujú?
 • Myslíte si, že by ste dokázali náš mediálny diskurz obohatiť o komplexnejší pohľad na málo pokryté rozmery globálnych tém?
 • Máte nie viac ako 35 rokov?¹

Ak ste na niektorú z týchto otázok odpovedali áno, ste na správnom mieste. V rámci iniciatívy Svet medzi riadkami podporíme malé novinárske projekty až do sumy 2500 euro (v závislosti od predpokladaných nákladov), v prípade obzvlášť zaujímavých nápadov aj viac.


Je vaša téma vhodná pre náš grant či štipendium?

 • pokrývaná téma by mala okrem širších spoločenských výziev zahŕňať jednu z týchto perspektív:
  • veľmi širokú migračnú perspektívu – od pendlerov po utečencov – pričom tá nemusí byť nosnou témou pripravovaného obsahu, len jej relevantným rozmerom (ak napríklad pokrývame vyľudňovanie regiónov na Slovensku, tak je v pozadí migrácia, ktorá sa vo výstupe spomenie, no náš výstup sa na tému pozerá z iného uhla; alebo ak hovoríme o majstrovstvách sveta vo futbale, môžeme v pozadí nájsť aj migračnú linku a podobne) 
  • veľmi širokú klimatickú perspektívu – od klimatickej zmeny, po udržateľný rozvoj – pričom nemusí byť nosnou témou pripravovaného obsahu, len jej relevantným rozmerom (ak spravíme reportáž z Olympiády, tak môžeme ako motív použiť fakt, že odrazu museli meniť rozvrh, lebo sa v danom počasí nedalo súťažiť, alebo ak píšeme o automobilovom priemysle na Slovensku, tak zohľadníme jeho dopad aj v kontexte zmeny klímy a klimatickej krízy  a podobne)
  • privítame návrhy, ktoré sa zaoberajú oboma týmito oblasťami
 • privítame inovatívne riešenia (napríklad po vizuálnej či žánrovej stránke)

Nie ste si istí? Kontaktujte, dohodneme si telehovor a prediskutujeme to – svetmedziriadkami@clovekvohrozeni.sk.


Kto môže požiadať o grant/štipendium a za akých podmienok?

 • Aktívni novinári a novinárky / študenti a študentky žurnalistiky a príbuzných odborov do veku 35¹ rokov (vrátane).
 • Minigrant, resp. štipendium vieme podporiť až do sumy 2500 eur (v prípade obzvlášť zaujímavých nápadov je možné uvažovať o navýšení). 

K realizácii je potrebné podať online žiadosť o grant (v tomto odkaze), v ktorej: 

 1. opíšete tému a postup, ktorý pri jej realizácii použijete (širší štruktúrovaný pitch)
 2. pripravíte predpokladaný rozpočet (s realistickými nákladmi vrátane cestovného, ubytovania², stravy, subdodávateľských³ nákladov na fixera, editora, fotografa, ako aj vlastného honoráru⁴, prípadným vlastným vkladom⁵ a i.), vzor rozpočtu nájdete v tomto odkaze
 3. navrhnete časový harmonogram (výstup musí byť publikovaný najneskôr v lete 2022, v ojedinelých prípadoch nie neskôr ako v septembri 2022)
 4. opíšete spôsob, akým bude výstup publikovaný (aký formát či formáty použijete, napr. či to bude video alebo podcast a podobne)
 5. priložíte potvrdenie redakcie, že vám umožní publikovať daný výstup, v prípade podpory viacerých členov redakcie aj s potvrdením o ich plánovanej účasti – pre študentky a študentov to nie je povinné, ale vítané, v prípade potreby vám však vieme s publikovaním pomôcť
 6. študenti a študentky po prípadnom prijatí žiadosti predložia potvrdenie o návšteve školy.

DEADLINE: vždy do konca mesiaca až do odvolania (žiadosti poslané do 23:59:59 posledného dňa mesiaca zozbierame a vyhodnotíme v rámci daného kola)

Po uverejnení v rámci transparentnosti autor či autorské tímy pri výstupe riadne uvedú donora grantu či štipendia (Európska únia v rámci iniciatívy Svet medzi riadkami) v závislosti od formátu média (iný formát pri tlačenej verzii, iný pri audiovizuálnej verzii a pod.).


Minigranty a štipendiá pre (budúcich) novinárov a novinárky
obvykle poskytujeme na základe zmluvy o vytvorení diela (je možné hovoriť aj o fakturácii). V zálohovej platbe dostanú grantisti aj štipendisti väčšinu sumy, následne po dokončení projektu predložia vyúčtovanie reálnych nákladov, suma sa prepočíta na reálnu a doplatí sa im zvyšná suma. Zdaneniu podlieha len príjem a honoráre v zmysle platnej legislatívy.

 

Kritériá hodnotenia

 • kvalita ideového návrhu – pitchu (vnútorná logika, realizovateľnosť, originalita)
 • prítomnosť globálnej dimenzie spojenej s migráciou či zmenou klímy, resp. ich kombináciou (preferované)
 • adekvátnosť navrhnutého rozpočtu
 • odovzdanie všetkých požadovaných podkladov


POZNÁMKY

¹) Prípadný ďalší člen či členovia tímu – editor, fotograf a podobne – môže túto vekovú hranicu prekračovať.

²) Preferujeme ubytovanie nanajvýš na úrovni 3-hviezdičiek

³) Subdodávateľom môže byť napríklad editor, fotograf, kameraman, zvukár, strihač, fixer a podobne. Náklady by mali zodpovedať spodnej úrovni trhových cien.

⁴) Výška honorárov sa odvíja od praxe dotyčných a obvyklého hodnotenia na trhu. Poprosili by sme o triezve a skôr nižšie nacenenie. Personálne výdavky ako celok by takisto nemali predstavovať privysokú časť grantu – v prípade návrhov náročných na realizáciu (napr. postrodukciu a pod.) je možné si vyššie náklady obhájiť.

⁵) Vlastný vklad redakcie (platí pri novinároch z praxe) je vítaný, nie je nutné ho zvlášť vykazovať. V rozpočte sa uvedie do relevantnej kolónky aj s vysvetlením. Môže ísť napríklad o editora, fotografa, strihača a pod., ktorého poskytne redakcia. Musí ísť o činnosť priamo súvisiacu s projektom.