KOMPASITO, Príručka výchovy a vzdelávania detí k ľudským právam

 

Ľudia ako takí sa nerodia so schopnosťou demokratického spolunažívania. Predpokladom života v demokracii sú poznatky, zručnosti a postoje, ktoré si človek osvojuje a pestuje po celý svoj život. Deti by mali porozumieť základným pojmom, akými sú demokracia a ľudské práva. Výchovu a vzdelávanie o hodnotách, medzi ktoré patria dôstojnosť, tolerancia a rešpekt k iným ľuďom a k zručnostiam, akými sú spolupráca, kritické myslenie a obhajoba individuálnych práv, však nie je možné viesť tradičným spôsobom. Osvojovanie si takýchto vedomostí by malo už od raného veku prebiehať na základe zážitkov a využitia v praxi, ako aj vlastným žitím a pôsobením v demokratickom prostredí. Táto idea je základným kameňom ľudskoprávneho vzdelávania a zároveň predstavuje účel príručky výchovy a vzdelávania detí k ľudským právam — KOMPASITO

 

KOMPASITO sa riadi metodikou neformálneho vzdelávania, ktorá vychádza z aktívnej účasti a osobných zážitkov detí. Aktívna účasť a spolupráca detí pomáha vytvárať súdržnosť skupiny (kohéziu), obmedzuje predpojatosť medzi členkami a členmi skupiny, napomáha porozumieť zložitejším pojmom, zlepšuje schopnosť riešiť problémy a vedie k tvorivému praktickému využitiu, čím zároveň napĺňa ciele výchovy a vzdelávania k ľudským právam. Ako pedagogičky a pedagógovia by sme nemali automaticky predpokladať, že pravdu majú vždy len dospelí. Deti sa snažia vniesť do vzdelávacieho procesu svoje vlastné zážitky a skúsenosti. Tie je potrebné aktívne zapracovať a zabezpečiť tak plnenie záujmov a komplexný vývoj detí. Otázky a dokonca aj konflikty treba pokladať za jeden zo základných zdrojov vzdelávania, ku ktorým možno pristupovať pozitívnym spôsobom.

 

 

Z anglického originálu COMPASITO – A Manual on Human Rights Education for Children preložil Miloš Kanjak
Slovenská edícia © 2012, IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže : Vydanie prvé 2015
Anglická edícia ©2007 Rada Európy