Farebná škola I. a II.

Aktivity v týchto príručkách sú hravé, dynamické, nevšedné, ale aj vážne. Jemným spôsobom vedú žiakov a žiačky k vnímaniu vlastnej individuality a k rešpektovaniu individuality iných. Ukazujú nám, čo máme spoločné, ale aj to, že niekedy môže byť niečo úplne inak, ako sa nám zdá. Dotýkajú sa citlivých tém, akými sú napríklad strata domova, odlišné vierovyznanie alebo prežívanie emócií. Príručka ponúka 8 aktivít, kt. hravým spôsobom reflektujú témy identity, stereotypov a rozmanitosti okolo nás. Využívajú zážitkové formy a metódy a poskytujú priestor nielen na rozvíjanie postojov v oblasti multikultúrnej výchovy, ale aj zručností, ako je schopnosť spolupráce v skupinách či komunikačné zručnosti. Každá aktivita v príručke ponúka prehľadný postup a informácie o cieľoch, pomôckach, metódach a čase, potrebnom na jej realizáciu. Medzi viacerými aktivitami môžete nájsť prepojenie, čo umožňuje využívať materiál aj pomôcky z už realizovaných aktivít. Na začiatku každej aktivity uvádzame odporúčaný predmet a ročník. Myslíme si však, že aktivity sa dajú upravovať podľa veku a individuálnych potrieb detí.

Autor: Natália Kvasničková, Katarína Ďurovková, Ela Klementová, Tomáš Janeček, Andrej Návojský, Lukáš Zajac
Vydavateľstvo: Nadácia Milana Šimečku 2015