UČÍME (SA) V GLOBÁLNYCH SÚVISLOSTIACH, ANGLICKÝ JAZYK

Príručka vznikla v rámci medzinárodného projektu Worldclass Teaching, ktorého názov sme si pre slovenské pomery preložili ako Učíme (sa) v globálnych súvislostiach. Jeho cieľom je systematicky začleňovať globálne vzdelávanie do jednotlivých predmetov. Jedným z nich je i anglický jazyk na stredných školách. Príručka obsahuje 11 aktivít. Texty pripravovali autorky, ktoré učia alebo učili na stredných školách, upravovali a dotvárali naši editori a do procesu zasiahol i koordinátor projektu. Aktivitami sú učebné scenáre pripravené E-U-R metodikou (evokácia-uvedomenie-reflexia), ktoré ponúkajú zaujímavý obsah i formu, mali by byť ľahko pochopiteľné, aplikovateľné na vyučovacích hodinách a zároveň, v prípade potreby, ľahko modifikovateľné. V neposlednom rade sa nezameriavajú len na učenie vedomostí, ale aj na rozvíjaní zručností, zmenu hodnôt a postojov a k tomu využívajú interaktívne metódy a participatívne formy učenia. Sú pripravené tak, aby sa dali stihnúť za jednu vyučovaciu Globálne vzdelávanie ponúka veľa možností, ako môže byť začlenené do vyučovania predmetu, a to v súlade so Štátnym vzdelávacím programom. V každej aktivite nájdete konkrétny tematický celok, obsahový a výkonový štandard Štátneho vzdelávacieho programu pre gymnáziá.hodinu.

 

 

 

Autorky: Mária Harmaňošová,
Kateřina Martincová, Jana Rehorovská, Monika Wenyová
Človek v ohrození, o.z. 2015