UČÍME (SA) V GLOBÁLNYCH SÚVISLOSTIACH, DEJEPIS

Príručka vznikla v rámci medzinárodného projektu Worldclass Teaching, ktorého názov sme si pre slovenské pomery preložili ako Učíme (sa) v globálnych súvislostiach. Jeho cieľom je systematicky začleňovať globálne vzdelávanie do jednotlivých predmetov. Jedným z nich je i dejepis na stredných školách. OZ Človek v ohrození chce školám ponúknuť atraktívny obsah, avšak tak, aby sa dal jednoducho použiť na hodinách a zároveň bol plne v súlade so Štátnym vzdelávacím programom. Výsledkom je séria 14 aktivít, ktoré tvoria túto príručku. Časť textov pripravovali autorky, ktoré učia na stredných školách, časť tvorili naši externí autori a časť textov je preložených z poľských materiálov, modifikovaných a adaptovaných na slovenské kurikulum. Aktivitami sú učebné scenáre pripravené E-U-R metodikou (evokácia-uvedomenie-reflexia), ktoré ponúkajú zaujímavý obsah i formu, mali by byť ľahko pochopiteľné, aplikovateľné na vyučovacích hodinách a zároveň, v prípade potreby, ľahko modifikovateľné. V neposlednom rade sa nezameriavajú len na učenie vedomostí, ale aj na rozvíjaní zručností, zmenu postojov a k tomu využívajú interaktívne metódy a participatívne formy učenia. Sú pripravené tak, aby sa dali stihnúť za jednu vyučovaciu hodinu.

 

 

 

Autori a autorky: Peter Farárik, Martin Kríž, Ľudmila Kurcinová, Ján Machajdík,
Agata Markiewicz, Andrej Návojský, Krzysztof Szczukiewicz, Mária Tutokyová,
Jakub Uhlík, Lukáš Zajac
Človek v ohrození, o.z. 2015