GLOBÁLNE VZDELÁVANIE NA ZŠ, výtvarná a hudobná výchova umením

Táto štvordielna príručka vznikla preto, aby učiteľkám a učiteľom uľahčila proces včleňovania tém glob. vzdelávania do vyučovacích hodín vybraných konkrétnych predmetov. Nájdete v nej desať aktivít – dve pre každý ročník 2. stupňa základných škôl so zameraním na päť tematických celkov glob. vzdelávania, ktoré sú priradené k jednotlivým ročníkom v takomto poradí:

  • 5. ročník – tematický celok Životné prostredie
  • 6. ročník – temarický celok Globálne problémy a rozvojová spolupráca
  • 7. ročník – temarický celok Multikulturalizmus
  • 8. ročník – temarický celok Ľudské práva
  • 9. ročník – tematický celok Globalizácia a vzájomná previazanosť

V rámci inštruktážnej časti k aktivitám sa nachádzajú informácie o odporúčanom ročníku, tematickom celku (a niekedy aj o téme) školského vzdelávacieho programu, ako aj o hlavnom tematickom zameraní aktivity z pohľadu globálneho vzdelávania. Opis ďalej zahŕňa informáciu o približnom trvaní ativity, o pomôckach, ktoré na jej úspešné zvládnutie budete potrebovať, a tiež o cieľoch, na dosiahnutie ktorých je aktivita zameraná. Vedenie aktivity na hodine Vám uľahčí podrobne formulovaný postup, rozdelený na tri kľúčové časti :

  1. EVOKÁCIA
  2. UVEDOMENIE
  3. REFLEXIA

 

 

 

Autori: Tatiana Cárová, Ľubica Šemrincová, Erich Mistrík a kol.
© Človek v ohrození, o. z., 2012