Pozor, kontrola!

Táto aktivita sa nezameriava len na učenie vedomostí, ale aj na rozvíjanie zručností, zmenu hodnôt a postojov a k tomu využíva interaktívne metódy a participatívne formy učenia. Je pripravená tak, aby sa dala stihnúť za jednu vyučovaciu hodinu. Aktivitu nájdete v príručke, ktorú si môžte stiahnuť TU. V príručke tiež nájdete ďalších 15 aktivít, ktoré ponúkajú zaujímavý obsah i formu, mali by byť ľahko pochopiteľné, aplikovateľné na vyučovacích hodinách a zároveň, v prípade potreby, ľahko modifikovateľné. Globálne vzdelávanie ponúka veľa možností, ako môže byť začlenené do vyučovania predmetu, a to v súlade so Štátnym vzdelávacím programom.

 

Anotácia: Počas hodiny budú mať žiaci možnosť diskutovať o mobilite, migrácii a téme utečenectva. Spoznajú oblasti sveta, kde sú, alebo vznikajú umelé bariéry, ktoré ľuďom bránia v pohybe a budú diskutovať o možných dôvodoch ich vzniku. Zároveň sa vcítia do roly migrantov a cez ich životné príbehy lepšie pochopia, ako takéto bariéry priamo ovplyvňujú osudy obyčajných ľudí.

Odporúčaný ročník: 2. alebo 3. ročník SŠ.

Vzdelávací štandard: Zmeny na politickej mape Zeme.

Obsahový štandard:

  • Mechanický pohyb, migrácia
  • Životná úroveň, kvalita života.

Výkonový štandard:

  • Žiaci zdôvodnia význam a úlohu spolupráce medzi štátmi a regiónmi.
  • Zhodnotia príčiny migrácie obyvateľstva.
  • Identifikujú na mape najdôležitejšie smery a oblasti migrácie obyvateľstva.
  • Zhodnotia súčasnú politickú situáciu v regióne.
  • Zaujmú stanovisko k aktuálnym ohniskám vojnových konfliktov a náboženských sporov.

Ciele:

  • zaujať postoj k problematike budovania umelých hraníc medzi krajinami a národmi, ktoré vplývajú na migráciu obyvateľstva
  • zhodnotiť kvalitu života ľudí vo vybraných regiónoch sveta, ktoré sú ovplyvnené umelo vytvorenou a kontrolovanou štátnou hranicou
  • diskutovať o možnostiach skvalitnenia života ľudí v konfliktných oblastiach.

 

Aktivitu si môžte zadarmo stiahnuť na tejto stránke.