odíde manu do bombaja?

Táto aktivita sa nezameriava len na učenie vedomostí, ale aj na rozvíjanie zručností, zmenu hodnôt a postojov a k tomu využíva interaktívne metódy a participatívne formy učenia. Je pripravená tak, aby sa dala stihnúť za jednu vyučovaciu hodinu. Aktivitu nájdete v príručke, ktorú si môžte stiahnuť TU. V príručke tiež nájdete ďalších 15 aktivít, ktoré ponúkajú zaujímavý obsah i formu, mali by byť ľahko pochopiteľné, aplikovateľné na vyučovacích hodinách a zároveň, v prípade potreby, ľahko modifikovateľné. Globálne vzdelávanie ponúka veľa možností, ako môže byť začlenené do vyučovania predmetu, a to v súlade so Štátnym vzdelávacím programom.

 

Anotácia: Žiaci budú mať možnosť vcítiť sa do životnej situácie mladého človeka žijúceho vo vidieckej oblasti Indie, ktorý zvažuje všetky argumenty za a proti tomu, či sa presťahovať do veľkomesta. Lepšie tak pochopia dôvody vnútornej migrácie, rastúcej urbanizácie a rastu veľkomiest v rozvojových krajinách. Zároveň však budú analyzovať i možné dôsledky tohto javu a oboznámia sa s problémami života obyvateľov na vidieku i vo veľkomestách rozvojových krajín.

Odporúčaný ročník: 2. ročník SŠ.

Vzdelávací štandard: Regionálna a humánna geografia.

Obsahový štandard:

  • Rozmiestnenie obyvateľstva, mechanický pohyb, migrácia, sídla, chudoba, nezamestnanosť, životná úroveň, kvalita života, urbanizácia, mestá, veľkomestá.
  • Regióny: Ázia, India.

Výkonový štandard:

  • Žiaci zhodnotia príčiny migrácie obyvateľstva
  • poznajú problémy života obyvateľov veľkomiest vo vyspelých a menej rozvinutých krajinách sveta
  • poznajú aktuálne problémy svetového hospodárstva a príčiny zväčšujúcej sa priepasti medzi bohatými a chudobnými.

Ciele:

  • Posúdiť faktory vplývajúce na migráciu cez prípadovú štúdiu vnútornej migrácie v Indii
  • analyzovať problémy života obyvateľov vo veľkomestách rozvojových krajín (globálneho Juhu).

 

Aktivitu si môžte zadarmo stiahnuť na tejto stránke.