GLOBÁLNE VZDELÁVANIE NA ZŠ, OBČIANSKA NÁUKA

Táto príručka je určená všetkým z vás, ktoré a ktorí by ste radi obohatili svoje hodiny o témy globálneho vzdelávania, a to spôsobom, ktorý bude zaujímavý a prínosný rovnako pre Vás, ako aj pre Vašich žiakov – prostredníctvom zážitkových aktivít. V príručke nájdete desať podrobne rozpracovaných aktivít spolu s dvadsiatimi ďalšími inšpiratívnymi námetmi, ktoré tematicky korešpondujú s učivom konkrétneho vybraného predmetu, a to v rámci všetkých ročníkov druhého stupňa základnej školy. Námety sa zameriavajú na ďalšie štyri tematické celky, ktoré sú priradené k ostatným ročníkom, pričom účelom ich zaradenia do príručky je umožniť Vám oboznámenie žiačok a žiakov so všetkými piatimi tematickými celkami globálneho vzdelávania v rámci jedného školského roka.

V príručke nájdete desať aktivít – dve pre každý ročník 2. stupňa základných škôl so zameraním na päť tematických celkov glob. vzdelávania, ktoré sú priradené k jednotlivým ročníkom v takomto poradí:

  • 5. ročník – tematický celok Životné prostredie
  • 6. ročník – tematický celok Globálne problémy a rozvojová spolupráca
  • 7. ročník – tematický celok Multikulturalizmus
  • 8. ročník – tematický celok Ľudské práva
  • 9. ročník – tematický celok Globalizácia a vzájomná previazanosť

 

 

 

Autori: Tatiana Cárová, Dáša Vargová a kol.
Človek v ohrození, o. z., 2012