Prečo bassem teraz býva v libanone?

Táto aktivita sa nezameriava len na učenie vedomostí, ale aj na rozvíjanie zručností, zmenu hodnôt a postojov a k tomu využíva interaktívne metódy a participatívne formy učenia. Je pripravená tak, aby sa dala stihnúť za jednu vyučovaciu hodinu. Aktivitu nájdete v príručke, ktorú si môžte stiahnuť TU. V príručke nájdete 14 aktivít, ktoré ponúkajú zaujímavý obsah i formu, mali by byť ľahko pochopiteľné, aplikovateľné na vyučovacích hodinách a zároveň, v prípade potreby, ľahko modifikovateľné. Globálne vzdelávanie ponúka veľa možností, ako môže byť začlenené do vyučovania predmetu, a to v súlade so Štátnym vzdelávacím programom.

Anotácia: Počas hodiny sa žiaci a žiačky oboznámia s termínom „utečenectvo“ a dozvedia sa, ako vyzerá situácia utečencov zo Sýrie. Portréty osôb, ktoré našli útočisko v Libanone, Jordánsku, Iraku a Grécku pomáhajú porozumieť, s akými problémami sa konfrontujú títo ľudia a dávajú ľudskú tvár
spomenutej globálnej výzve.

Odporúčaný ročník: 3. ročník gymnázií.

Tematický celok: Občan a štát.

Obsahový štandard: Ľudské práva.

Výkonový štandard: Objasniť podstatu niektorých sociálnych problémov súčasnosti.

 

Ciele:

  • dozvedieť sa, čo znamenajú pojmy „utečenec“, „vnútorný utečenec“, „klimatický utečene
  • spoznať situáciu utečencov na príklade osôb, ktoré vycestovali zo Sýrie z dôvodu občianskej vojny
  • vymenovať príklady pomoci, ktorá je poskytovaná utečencom.

 

Aktivitu si môžte zadarmo stiahnuť na tejto stránke.