Priestor a čas

Táto aktivita je určená tým z Vás, ktorí máte záujem vnášať do vzdelávania globálnu dimenziu. Aktivitu nájdete v príručke, ktorú si viete zadarmo stiahnuť TU. V príručke tiež nájdete 19 komplexne rozpracovaných aktivít a 41 súhrnných námetov, ktoré tematicky korešpondujú s učivom predmetov biológia a dejepis v rámci všetkých ročníkov 2. stupňa základnej školy.

  • Aktivita “Priestor a čas” je určená žiakom 5. ročníka ZŠ
  • Témou: Priestor a čas
  • Téma GV: Globalizácia, vzájomná prepojenosť, lokálne vs. globálne
  • Čas určený na aktivitu je: 1 vyučovacia hodina, t. j. 45 minút

 

Ciele:

Žiak/žiačka má:

  • naučiť sa pracovať s historickou mapou a časovou priamkou
  • rozlíšiť pojmy bydlisko, obec/mesto, región, SR, Európska únia, Európa, svet a uvedomiť si ich vzájomnú prepojenosť
  • uvedomiť si, že sme súčasťou širšieho celku
  • identifikovať prvky globalizácie vo svojom lokálnom prostredí.

 

Aktivitu si môžte zadarmo stiahnuť na tejto stránke.