Olympijské hry

Táto aktivita je určená tým z Vás, ktorí máte záujem vnášať do vzdelávania globálnu dimenziu. Aktivitu nájdete v príručke, ktorú si viete zadarmo stiahnuť TU. V príručke tiež nájdete 19 komplexne rozpracovaných aktivít a 41 súhrnných námetov, ktoré tematicky korešpondujú s učivom predmetov biológia a dejepis v rámci všetkých ročníkov 2. stupňa základnej školy.

  • Aktivita “Olympijské hry” je určená žiakom 6. ročníka ZŠ
  • Témou: Olympijské hry
  • Téma GV: Globalizácia a medzinárodná spolupráca, geopolitické súvislosti
  • Čas určený na aktivitu je: 1 vyučovacia hodina, t. j. 45 minút

 

Ciele:

Žiak/žiačka má:

  • analyzovať význam OH v období antiky
  • nájsť spoločné a rozdielne znaky OH v minulosti a v súčasnosti
  • porozumieť geopolitickým súvislostiam na pozadí olympijských hier
  • spolupracovať v skupine.

 

Aktivitu si môžte zadarmo stiahnuť na tejto stránke.