Prečo sa ľudia sťahujú do zahraničia?

Táto aktivita sa nezameriava len na učenie vedomostí, ale aj na rozvíjanie zručností, zmenu hodnôt a postojov a k tomu využíva interaktívne metódy a participatívne formy učenia. Je pripravená tak, aby sa dala stihnúť za jednu vyučovaciu hodinu. Aktivitu nájdete v príručke, ktorú si môžte stiahnuť TU. V príručke tiež nájdete ďalších 15 aktivít, ktoré ponúkajú zaujímavý obsah i formu, mali by byť ľahko pochopiteľné, aplikovateľné na vyučovacích hodinách a zároveň, v prípade potreby, ľahko modifikovateľné. Globálne vzdelávanie ponúka veľa možností, ako môže byť začlenené do vyučovania predmetu, a to v súlade so Štátnym vzdelávacím programom.

 

Anotácia: Aktivitou sa snažte žiakov vyprovokovať k vyjadreniu názorov na to, čo ich na Slovensku trápi a či by si prípadne vedeli predstaviť
opustiť Slovensko. V následnej reakcií na to nech žiaci pracujú v skupinách a analyzujú možné príčiny i dôsledky prípadnej vlastnej migrácie, dôvody, ktoré ich vedú k tomu, aby uvažovali nad migráciou a možnosti, ako môžu sami prispieť k tomu, aby eliminovali tieto dôvody. Aktivita im pomôže lepšie pochopiť motivácie a dôvody migrácie na národnej i globálnej úrovni.

Odporúčaný ročník: 2., 3. ročník SŠ, prípadne seminár z geografie v 4. ročníku

Vzdelávací štandard: Regionálna a humánna geografia.

Obsahový štandard:

  • Mechanický pohyb, migrácia
  • Životná úroveň, kvalita života.

Výkonový štandard: Žiaci zhodnotia príčiny migrácie obyvateľstva.

Ciele:

  • analyzovať faktory vplývajúce na migráciu obyvateľov Slovenska do zahraničia
  • vyhodnotiť možné výhody a nevýhody migrácie z pohľadu jednotlivca a spoločnosti.

 

Aktivitu si môžte zadarmo stiahnuť na tejto stránke.