V zdravom tele zdravý duch

Táto aktivita je určená tým z Vás, ktorí máte záujem vnášať do vzdelávania globálnu dimenziu. Aktivitu nájdete v príručke, ktorú si viete zadarmo stiahnuť TU. V príručke tiež nájdete 19 komplexne rozpracovaných aktivít a 41 súhrnných námetov, ktoré tematicky korešpondujú s učivom predmetov biológia a dejepis v rámci všetkých ročníkov 2. stupňa základnej školy.

  • Aktivita “V zdravom tele zdravý duch” je určená žiakom 7. ročníka ZŠ
  • Témou je: Životný štýl a zdravie človeka
  • Téma GV: Globálne problémy a rozvojová spolupráca
  • Čas určený na aktivitu je: 1 vyučovacia hodina, t. j. 45 minút

 

Ciele:

Žiak/žiačka má:

  • opísať, aké choroby ohrozujú ľudí na rôznych kontinentoch (kognitívny)
  • vysvetliť, čo tieto choroby spôsobuje, ako sa dá zabrániť ich vzniku, respektíve ich šíreniu (kognitívny)
  • prevziať zodpovednosť za vlastné zdravie a zdravie svojej rodiny a priateľov (afektívny)
  • rozvíjať schopnosť myslieť v súvislostiach (psychomotorický)
  • osvojiť si zásady zdravého štýlu života a správnych medziľudských vzťahov (psychomotorický).

 

Aktivitu si môžte zadarmo stiahnuť na tejto stránke.