Statky-zmätky

Táto aktivita je určená všetkým z vás, ktoré a ktorí by ste radi obohatili svoje hodiny o témy globálneho vzdelávania, a to spôsobom, ktorý bude zaujímavý a prínosný rovnako pre Vás, ako aj pre Vašich žiakov. Aktivitu nájdete v príručke, ktorú si môžte stiahnuť TU. V príručke nájdete desať podrobne rozpracovaných aktivít spolu s dvadsiatimi ďalšími inšpiratívnymi námetmi, ktoré tematicky korešpondujú s učivom konkrétneho vybraného predmetu, a to v rámci všetkých ročníkov druhého stupňa základnej školy. Aktivity sú stavané tak, aby si žiačky a žiaci prostredníctvom nich nielen zopakovali doterajšie vedomosti z matematiky, ale sa aj nenásilnou formou dozvedeli niečo nové o globálnych témach. Popritom sa navyše učia dané informácie spracovávať, selektovať, vyhodnocovať a interpretovať, a tak aj kriticky rozmýšľať a kreovať si vlastné názory a postoje.

 

  • Aktivita ” Statky-zmätky” je určená žiakom: 9. ročníka ZŠ
  • Tematický celok: ekonomický život v spoločnosti
  • Téma: potreby a statky
  • Téma GV: globálna previazanosť
  • Čas určený na aktivitu je:  45 minút

 

Ciele

Žiak/žiačka má:

  • osvojiť si defi nície základných ekonomických pojmov (statky, potreby…)
  • oboznámiť žiakov s pojmom globalizácie a globálnej previazanosti
  • zamyslieť sa nad dôsledkami globalizácie

 

Aktivitu si môžte zadarmo stiahnuť na tejto stránke.