Pre a proti

Táto aktivita je určená všetkým z vás, ktoré a ktorí by ste radi obohatili svoje hodiny o témy globálneho vzdelávania, a to spôsobom, ktorý bude zaujímavý a prínosný rovnako pre Vás, ako aj pre Vašich žiakov. Aktivitu nájdete v príručke, ktorú si môžte stiahnuť TU. V príručke nájdete desať podrobne rozpracovaných aktivít spolu s dvadsiatimi ďalšími inšpiratívnymi námetmi, ktoré tematicky korešpondujú s učivom konkrétneho vybraného predmetu, a to v rámci všetkých ročníkov druhého stupňa základnej školy. Aktivity sú stavané tak, aby si žiačky a žiaci prostredníctvom nich nielen zopakovali doterajšie vedomosti z matematiky, ale sa aj nenásilnou formou dozvedeli niečo nové o globálnych témach. Popritom sa navyše učia dané informácie spracovávať, selektovať, vyhodnocovať a interpretovať, a tak aj kriticky rozmýšľať a kreovať si vlastné názory a postoje.

 

  • Aktivita “Pre a proti” je určená žiakom: 8. ročníka ZŠ
  • Tematický celok: štát a právo
  • Téma: ľudské a občianske práva, medzinárodné dokumenty o ľudských právach
  • Téma GV: ľudské práva a občianske práva, demokracia a dobré vládnutie
  • Čas určený na aktivitu je:  45 minút

 

Ciele

Žiak/žiačka má:

  • poznávať obsah a získať orientáciu v medzinárodných dokumentoch o ľudských právach: Listina základných ľudských práv a slobôd, Všeobecná deklarácia ľudských práv, Európsky dohovor o ochrane základných práv a slobôd
  • vyjadriť svoj vlastný názor a získať kritický postoj k problematike trestu smrti
  • vedieť argumentovať a zdôvodniť svoje postoje k danej problematike

 

Aktivitu si môžte zadarmo stiahnuť na tejto stránke.