Námet na aktivitu – Versaillský mierový systém

Aktivita- Versaillský mierový systém

  • Odporúčaný ročník: 9. ročník ZŠ
  • Téma: Európa v medzivojnovom období – Versaillský mierový systém
  • Téma GV: Medzinárodná spolupráca, mierotvorná politika
  • Hlavný cieľ: Analyzovať jednotlivé zmluvy parížskych mierových rokovaní; demonštrovať zmeny na mape Európy a sveta; poukázať na význam
    Spoločnosti národov, odhaliť slabiny versaillského systému; uvedomiť si význam mierových zmlúv v dejinách pre ďalší vývoj ľudskej spoločnosti.

 

Stručný opis:

Práca s mapou a atlasom. Žiakom na malý moment ukážeme štyri mapy – Európa a svet pred prvou svetovou vojnou a po nej. Ich úlohou bude načrtnúť obrysové mapy a zachytiť čo najviac územných zmien po prvej svetovej vojne. Potom bude nasledovať diskusia, v ktorej sa poukáže na pozitívne, ale aj negatívne dôsledky mierových zmlúv po prvej svetovej vojne. Učiteľka alebo učiteľ vyzve žiakov, aby predniesli nové možnosti riešenia územných zmien v spomínanom období, ktoré by zamedzili prípadným konfliktom.