Valentínska ruža

Táto aktivita je určená tým z Vás, ktorí máte záujem vnášať do vzdelávania globálnu dimenziu. Aktivitu nájdete v príručke, ktorú si viete zadarmo stiahnuť TU. V príručke tiež nájdete 19 komplexne rozpracovaných aktivít a 41 súhrnných námetov, ktoré tematicky korešpondujú s učivom predmetov biológia a dejepis v rámci všetkých ročníkov 2. stupňa základnej školy.

 • Aktivita “Valentínska ruža” je určená žiakom 5. ročníka ZŠ
 • Témou je: Život vo vode a na brehu / Voda a jej okolie
 • Téma GV: Globálne problémy ˗ prístup k pitnej vode, ľudské práva
 • Čas určený na aktivitu je: 1 vyučovacia hodina, t. j. 45 minút

 

Ciele:

Žiak/žiačka má:

 • diskutovať o hospodárení s vodou a o spotrebe pitnej vody v domácnosti, posúdiť naše správanie sa (kognitívny)
 • posúdiť prístup k pitnej vode obyvateľov na Slovensku a v iných krajinách sveta (kognitívny)
 • analyzovať globálnu prepojenosť prostredníctvom výrobkov, ktoré kupujeme (kognitívny)
 • vyjadriť pocit spolupatričnosti a zodpovednosti voči ľuďom sveta (afektívny)
 • navrhnúť reálne možnosti riešenia tohto problému (psychomotorický)
 • prevziať zodpovednosť za správanie, ktoré zabezpečí trvalo udržateľný
  život na zemi (psychomotorický)

 

Aktivitu si môžte zadarmo stiahnuť na tejto stránke.