Námet na aktivitu – Osídľovanie

Aktivita- Osídľovanie

  • Odporúčaný ročník: 5. ročník ZŠ
  • Téma: Človek v premenách času a priestoru
  • Téma GV: Migrácia
  • Hlavný cieľ: Analyzovať príčiny pohybu ľudí, osídľovania nových území v minulosti
    a v prítomnosti.

 

Stručný opis:

Vymedzíme priestor. Všetci žiaci sú mimo tohto priestoru, po jednom prichádzajú a vyberú si miesto, kde sa cítia najlepšie. Keď sú všetci na svojom mieste, môžu zmeniť polohu, premiestniť sa. V druhej časti môžu premiestniť nejakého iného žiaka. So žiakmi diskutujeme: Ako sa cítili v role toho, kto mohol rozhodnúť o premiestnení iného človeka? Ako sa cítili v role, keď ich premiestňovali? Aké príčiny viedli ľudí k pohybu a k osídľovaniu nových území v minulosti? Aké príčiny vedú ľudí dnes, aby opustili územie, kde žijú ? Ako sa cítia na nových územiach? (Žiaci sa vciťujú)