Vieme, čo jeme?

Táto aktivita je určená tým z Vás, ktorí máte záujem vnášať do vzdelávania globálnu dimenziu. Aktivitu nájdete v príručke, ktorú si viete zadarmo stiahnuť TU. V príručke tiež nájdete 19 komplexne rozpracovaných aktivít a 41 súhrnných námetov, ktoré tematicky korešpondujú s učivom predmetov biológia a dejepis v rámci všetkých ročníkov 2. stupňa základnej školy.

  • Aktivita “Vieme, čo jeme?” je určená žiakom 6. ročníka ZŠ
  • Témou je: Chovateľsky významné cicavce
  • Téma GV: Globalizácia a vzájomná previazanosť, globálne problémy, životné prostredie s ohľadom na globálne aspekty
  • Čas určený na aktivitu je: 1 vyučovacia hodina, t. j. 45 minút

 

Ciele:

Žiak/žiačka má:

  • kriticky analyzovať dôsledky nášho konzumného spôsobu života a nadmernej konzumácie mäsa (kognitívny)
  • vysvetliť pojem trvalo udržateľný rozvoj (kognitívny)
  • prevziať zodpovednosť za svoje konanie a životný štýl (afektívny)
  • orientovať sa v ponuke potravín na trhu a vyberať si potraviny, ktoré viac prispievajú k trvalo udržateľnému rozvoju (psychomotorický)

 

Aktivitu si môžte zadarmo stiahnuť na tejto stránke.