Studená vojna

Táto aktivita je určená tým z Vás, ktorí máte záujem vnášať do vzdelávania globálnu dimenziu. Aktivitu nájdete v príručke, ktorú si viete zadarmo stiahnuť TU. V príručke tiež nájdete 19 komplexne rozpracovaných aktivít a 41 súhrnných námetov, ktoré tematicky korešpondujú s učivom predmetov biológia a dejepis v rámci všetkých ročníkov 2. stupňa základnej školy.

  • Aktivita “Studená vojna” je určená žiakom 9. ročníka ZŠ
  • Témou: Studená vojna
  • Téma GV: Problematika bipolarity vo svete, dôležitosť medzinárodnej spolupráce
  • Čas určený na aktivitu je: 1 vyučovacia hodina, t. j. 45 minút

 

Ciele:

Žiak/žiačka má:

  • vysvetliť pojmy: studená vojna, železná opona, bipolárny svet
  • porovnať politické systémy východného a západného bloku
  • rozpoznať vplyv bipolárneho sveta na každodenný život
  • zistiť na pozadí reálnych osobných príbehov ľudí z rôznych krajín geopolitické súvislosti studenej vojny
  • poskytnúť aj iný ako európsky pohľad na dejinné udalosti druhej polovice 20. Storočia.

 

Aktivitu si môžte zadarmo stiahnuť na tejto stránke.