Námet na aktivitu – Slovenské národné hnutie v 19. storočí

Aktivita- Slovenské národné hnutie v 19. storočí

  • Odporúčaný ročník: 8. ročník ZŠ
  • Téma: Zrod modernej doby – Slovenské národné hnutie v 19. storočí
  • Téma GV: Pozitívny vzťah k vlastnému národu a ostatným národom
  • Hlavný cieľ: Zhodnotiť význam činnosti troch generácií národne uvedomelých vzdelancov; zovšeobecniť ciele politického programu Slovákov; analyzovať Žiadosti slovenského národa s dôrazom na myšlienku bratského vzťahu k ostatným národom.

 

Stručný opis:

Žiakov rozdelíme do 5 skupín a každá skupina dostane krátky text. Texty budú v nemčine, maďarčine, bernolákovčine, štúrovskej slovenčine a v súčasnej spisovnej slovenčine. Zástupca každej skupiny text nahlas prečíta. V následnej diskusii sa poukáže na dôležitosť spisovného jazyka, ale aj na dôležitosť vzdelávania sa v cudzích jazykoch kvôli uplatneniu v dnešnom svete.