Pestrofarebná kytica

Táto aktivita je určená všetkým z vás, ktoré a ktorí by ste radi obohatili svoje hodiny o témy globálneho vzdelávania, a to spôsobom, ktorý bude zaujímavý a prínosný rovnako pre Vás, ako aj pre Vašich žiakov. Aktivitu nájdete v príručke, ktorú si môžte stiahnuť TU. V príručke nájdete desať podrobne rozpracovaných aktivít spolu s dvadsiatimi ďalšími inšpiratívnymi námetmi, ktoré tematicky korešpondujú s učivom konkrétneho vybraného predmetu, a to v rámci všetkých ročníkov druhého stupňa základnej školy. Aktivity sú stavané tak, aby si žiačky a žiaci prostredníctvom nich nielen zopakovali doterajšie vedomosti z matematiky, ale sa aj nenásilnou formou dozvedeli niečo nové o globálnych témach. Popritom sa navyše učia dané informácie spracovávať, selektovať, vyhodnocovať a interpretovať, a tak aj kriticky rozmýšľať a kreovať si vlastné názory a postoje.

 

 • Aktivita ” Pestrofarebná kytica” je určená žiakom: 6. ročníka ZŠ
 • Tematický celok: vnútorný a vonkajší život jednotlivca
 • Téma: sociálne zručnosti
 • Téma GV: globálne problémy a rozvojová spolupráca
 • Čas určený na aktivitu je:  45 minút

 

Ciele

Žiak/žiačka má:

 • oboznámiť sa s novým učivom o sociálnych zručnostiach
 • pochopiť v rámci činnosti sociálnych skupín rozdiel medzi súťažením a spoluprácou
 • rozvíjať pocit spolupráce, zodpovednosti a solidárnosti prostredníctvom zážitkovej metódy
 • uvedomiť si potrebu humanitárnej a rozvojovej spolupráce

 

Aktivitu si môžte zadarmo stiahnuť na tejto stránke.

Penalty

Táto aktivita je určená všetkým z vás, ktoré a ktorí by ste radi obohatili svoje hodiny o témy globálneho vzdelávania, a to spôsobom, ktorý bude zaujímavý a prínosný rovnako pre Vás, ako aj pre Vašich žiakov. Aktivitu nájdete v príručke, ktorú si môžte stiahnuť TU. V príručke nájdete desať podrobne rozpracovaných aktivít spolu s dvadsiatimi ďalšími inšpiratívnymi námetmi, ktoré tematicky korešpondujú s učivom konkrétneho vybraného predmetu, a to v rámci všetkých ročníkov druhého stupňa základnej školy. Aktivity sú stavané tak, aby si žiačky a žiaci prostredníctvom nich nielen zopakovali doterajšie vedomosti z matematiky, ale sa aj nenásilnou formou dozvedeli niečo nové o globálnych témach. Popritom sa navyše učia dané informácie spracovávať, selektovať, vyhodnocovať a interpretovať, a tak aj kriticky rozmýšľať a kreovať si vlastné názory a postoje.

 

 • Aktivita ” Penalty” je určená žiakom: 5. ročníka ZŠ
 • Tematický celok: Moja škola
 • Téma: Trieda ako sociálna skupina, práva a povinnosti žiakov v škole a v rámci kolektívu triedy, triedna a školská samospráva
 • Téma GV:Životné prostredie
 • Čas určený na aktivitu je:  45 minút

 

Ciele

 • umožniť žiačkam a žiakom prežiť si priamu skúsenosť s kolektívnou a individuálnou zodpovednosťou v rámci školy a triedy, ako aj spoznať ich triedu ako sociálnu skupinu
 • aplikovať poznatky žiačok a žiakov o kolektívnej a individuálnej zodpovednosti na problematiku životného prostredia
 • oboznámiť žiačky a žiakov s princípom: „mysli globálne, konaj lokálne“

 

Aktivitu si môžte zadarmo stiahnuť na tejto stránke.

Moja malá rodinná farma

Táto aktivita je určená všetkým z vás, ktoré a ktorí by ste radi obohatili svoje hodiny o témy globálneho vzdelávania, a to spôsobom, ktorý bude zaujímavý a prínosný rovnako pre Vás, ako aj pre Vašich žiakov. Aktivitu nájdete v príručke, ktorú si môžte stiahnuť TU. V príručke nájdete desať podrobne rozpracovaných aktivít spolu s dvadsiatimi ďalšími inšpiratívnymi námetmi, ktoré tematicky korešpondujú s učivom konkrétneho vybraného predmetu, a to v rámci všetkých ročníkov druhého stupňa základnej školy. Aktivity sú stavané tak, aby si žiačky a žiaci prostredníctvom nich nielen zopakovali doterajšie vedomosti z matematiky, ale sa aj nenásilnou formou dozvedeli niečo nové o globálnych témach. Popritom sa navyše učia dané informácie spracovávať, selektovať, vyhodnocovať a interpretovať, a tak aj kriticky rozmýšľať a kreovať si vlastné názory a postoje.

 

 • Aktivita ” Moja malá rodinná farma?” je určená žiakom: 5. ročníka ZŠ
 • Tematický celok: moja rodina
 • Téma: Normy a pravidlá, práva a povinnos členov rodiny
 • Téma GV:životné prostredie
 • Čas určený na aktivitu je:  45 minút

 

Ciele

Žiak/žiačka má:

 • upevniť si učivo o rôznych typoch rodín
 • poznať práva a povinnos členiek a členov rodiny
 • oboznámiť sa s pozi vnymi efektmi udržateľného spôsobu života

 

Aktivitu si môžte zadarmo stiahnuť na tejto stránke.

Námet na aktivitu – Zodpovedný spotrebiteľ

Aktivita- Zodpovedný spotrebiteľ

 • Odporúčaný ročník: 7. ročník ZŠ
 • Téma: zdravie a život človeka
 • Téma GV: globalizácia a vzájomná previazanosť
 • Hlavný cieľ: analyzovať, aké má pre nás dôsledky presun výroby do krajín glo- bálneho Juhu.

 

Stručný opis:

Požiadajte žiakov, aby na stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie www.soi.sk vyhľadali informácie o nebezpečných výrobkoch (napr. hračkách, textilných výrobkoch), ktoré sa vyskytli na našom trhu. Nech zistia, v akej krajine boli tieto výrobky vyrobené a v čom spočíva ich nebezpečenstvo pre spotrebiteľa. Diskutujte so žiakmi, prečo sa väčšina tejto výroby presúva do ázijských krajín (napr. Čína, India, Bangladéš) a aké to ma pre nás dôsledky. Rozdeľte žiakov do skupín (4 – 5 žiakov) a dajte im vypracovať diagram dôsledkov. Aké dôsledky má presun výroby zo Slovenska do krajín globálneho Juhu pre slovenského spotrebiteľa?

Diagram dôsledkov – na ľavú stranu papiera vpíšu žiaci do rámčeka text AKO… AKÉ sú dôsledky… s otázkou, na ktorú hľadajú odpoveď. Premýšľajú nad čo najväčším počtom odpovedí, ktoré vpíšu do rámčekov, a ďalej hľadajú dôsledky týchto dôsledkov.

 

Aktivitu si môžte zadarmo stiahnuť na tejto stránke.

Námet na aktivitu – Pukance

Aktivita- Pukance

 • Odporúčaný ročník: 8. ročník ZŠ
 • Téma: minerály a horniny
 • Téma GV: životné prostredie s ohľadom na globálne aspekty, trvalá udržateľnosť
 • Hlavný cieľ: poukázať na potrebu kontrolovaného a zodpovedného využívania prírodných zdrojov.

Stručný opis:

Väčšiu nádobu naplňte po okraj pukancami. Na lístky napíšte čísla generácií:

2 lístky 1. generácia

4 lístky 2. generácia

8 lístkov 3. generácia

ostatné 4. generácia

Lístky vložte do papierových vreciek a vrecká rozdajte žiakom. Vyzvite žiakov, ktorí majú na lístku napísané 1. generácia, aby si prišli nabrať z veľkej nádoby do vreciek pukance. Ostatní ich sledujú. Povedzte žiakom, že táto nádoba predstavuje svetové zásoby neobnoviteľného prírodného zdroja (podľa témy môžete určiť konkrétny zdroj) a môžu si nabrať, koľko len chcú. Potom pristúpia k nádobe žiaci 2. generácie a tiež si môžu nabrať, koľko chcú. Tú istú inštruktáž dostanú aj žiaci 3. generácie. Po 3. generácii by malo v nádobe ostať len veľmi málo pukancov alebo vôbec žiadne pre 4. generáciu. Po ukončení hry diskutujte so žiakmi o konzumnom spôsobe života a trvalo udržateľnom rozvoji na zemi.

 

Námet na aktivitu – Príklady dobrej praxe

Aktivita- Príklady dobrej praxe

 • Odporúčaný ročník: 9. ročník ZŠ
 • Téma: životné prostredie organizmov a človeka
 • Téma GV: rozvojová spolupráca, trvalo udržateľný rozvoj
 • Hlavný cieľ: poukázať na význam rozvojovej spolupráce.

 

Stručný opis:

Na webových stránkach neziskových organizácií vyhľadajte so žiakmi projekty rozvojovej spolupráce zamerané na rozvoj trvalo udržateľného poľnohospodárstva v krajinách globálneho Juhu. Skupiny žiakov si o jednotlivých projektoch pripravia prezentáciu pre ostatných spolužiakov. Diskutujte so žiakmi o význame projektov rozvojovej spolupráce.

informačné zdroje: 

http://clovekvohrozeni.sk/kena

https://clovekvohrozeni.sk/afganistan

https://clovekvohrozeni.sk/

https://www.adra.sk/svet

 

Námet na aktivitu- Príbeh o lese

Aktivita- Príbeh o lese

 • Odporúčaný ročník: 5. ročník ZŠ
 • Téma: lesný ekosystém
 • Téma GV: životné prostredie s ohľadom na globálne aspekty
 • Hlavný cieľ: charakterizovať lesné spoločenstvo

 

Stručný opis:

Akrostich vzniká tak, že ľubovoľné slovo, vetu napíšete po písmenách pod seba a každé písmeno sa stane začiatočným písmenom novej vety. Žiaci pod seba napíšu „život v lese“ a pomocou akrostichu vytvoria príbeh o živote v lese. Jednotlivé vety príbehu o lese sa začínajú v presnom poradí týmito písmenami: „ž-i-v-o-t-v-l-e-s-e“. Žiaci pracujú v skupinách po 4 – 5 žiakov, po uplynutí stanoveného času každá skupina prečíta svoj príbeh. Po prečítaní príbehov vyzvite skupiny, aby navrhli jeden spôsob, ako môžu chrániť les:

 • a) vo svojom okolí
 • b) v inej krajine (na inom kontinente)

 

Námety na aktivity z biológie

Aktivita- Lokálne, alebo globálne?

 • Odporúčaný ročník: 7. ročník ZŠ
 • Téma: Zložky potravy
 • Téma GV: Globalizácia a vzájomná previazanosť
 • Hlavný cieľ: Analyzovať globálne a lokálne zdroje potravín, určiť výhody a nevýhody konzumácie potravín z lokálnych a globálnych zdrojov.

 

Stručný opis:

Požiadajte žiakov, aby si celý deň (alebo viac dní) zapisovali všetko, čo zjedli, a zistili, odkiaľ pochádzajú tieto potraviny. Nech zakreslia do mapy sveta cestu týchto potravín. Potom ich požiadajte, aby vytvorili denný jedálny lístok, v ktorom použijú iba lokálne potraviny. Diskutujte so žiakmi, aké sú výhody a nevýhody potravín z lokálnych a globálnych zdrojov.


 

Aktivita- Reklama

 

 • Odporúčaný ročník: 7. ročník ZŠ
 • Téma: Poškodenia a ochorenia tráviacej sústavy
 • Téma GV: Trvalo udržateľný rozvoj
 • Hlavný cieľ: Poukázať, ako média ovplyvňujú naše spotrebiteľské správanie a náš konzumný štýl života.

 

Stručný opis:

Žiakov rozdelíme tak, aby vznikol párny počet skupín. Každá dvojica skupín (1A a 1B) dostane rovnaké obrázky, ale rozdielne zadania. Úlohou skupiny je s využitím dramatizácie vytvoriť reklamu podľa textu, ktorý dostala. Žiakom necháme krátky čas na prípravu a potom jednotlivé skupiny zahrajú svoje reklamné spoty.

Skupina č. 1 – Hamburger- Vašou úlohou je vytvoriť čo najúčinnejšiu reklamu, ktorá presvedčí ľudí, aby jedli hamburgery. Mala by zdôrazňovať, aké sú chutné, ako výborne vyzerajú, ako voňajú a ako je jedenie hamburgerov skvelé a moderné.

Skupina č. 2 – Hamburger- Vašou úlohou je vytvoriť čo najúčinnejšiu reklamu, ktorá bude zdôrazňovať, aké zlé je jesť hamburgery. Ukážte, aké sú hamburgery mastné a aké
neplnohodnotné jedlo to je. Ukážte, že kvôli chovu dobytka a pestovaniu krmovín sa ničí tropický prales a domorodí obyvatelia prichádzajú o svoje obydlia aj zdroje obživy.

Skupina č. 3 – Kola- Vašou úlohou je vytvoriť čo najúčinnejšiu reklamu, ktorá pomôže predávať sýtený sladený nápoj – kolu. Zdôraznite jeho vynikajúcu chuť, ukážte, aké osviežujúce a moderné je piť kolu.

Skupina č. 4 – Kola- Vašou úlohou je vytvoriť čo najúčinnejšiu reklamu, ktorá bude varovať pred pitím nápojov, ako je kola. Zdôraznite, že síce vyzerajú atraktívne, ale nie sú zdraviu prospešné, obsahujú veľmi veľa cukru, poškodzujú zuby a napomáhajú obezite. Kvôli výrobe nápojov s obsahom kofeínu prišli tisíce ľudí v Indii o zdroje pitnej vody.
Pri väčšom počte skupín môžete použiť aj ďalšie produkty: čipsy, energetické nápoje a pod.

 

Námet na aktivitu – List Ferda Mravca

Aktivita- List Ferda Mravca

 • Odporúčaný ročník: 5. ročník ZŠ
 • Téma: Život na poliach a lúkach/Hmyz z polí a lúk
 • Téma GV: Životné prostredie s ohľadom na globálne aspekty
 • Hlavný cieľ: Upozorniť na dôsledky vypaľovania trávnatých porastov

 

Stručný opis:

Navoďte v triede atmosféru, aby sa žiaci ocitli v role Ferda Mravca, ktorý žije na lúke za ich domom. Zima sa skončila, začalo vykúkať zubaté slniečko a on sa spolu s ostatným hmyzom a zvieratkami po dlhej zime raduje z nastávajúcej jari a vyhrieva sa na slniečku. Odrazu prichádza na lúku jej majiteľ, ktorý ju na jeseň nepokosil a teraz sa chce zbaviť suchej trávy tým, že ju vypáli. Na lúke začína poplach, hmyz aj zvieratká utekajú pred páliacim ohňom a štipľavým dymom. Ale nie všetkým sa to podarí… Požiadajte žiakov, aby napísali v mene Ferda Mravca nezodpovednému majiteľovi list, v ktorom mu vysvetlia, prečo sa nemá suchá tráva vypaľovať, aké dôsledky to prináša hmyzu a zvieratkám, ale aj ovzdušiu a ľuďom, ktorí ho dýchajú. Najlepšie listy vystavte na nástenke alebo zverejnite v školskom časopise.

 

Námet na aktivitu – Kde žiješ?

Aktivita- Kde žiješ?

 • Odporúčaný ročník: 6. ročník ZŠ
 • Téma: Ľudské sídla a ich okolie
 • Téma GV: Globalizácia, trvalo udržateľný rozvoj
 • Hlavný cieľ: Analyzovať, aké dôsledky prináša sťahovanie obyvateľov z dedín do miest.

 

Stručný opis:

Požiadajte žiakov, aby na obecnom alebo mestskom úrade zistili, koľko mala ich obec/mesto obyvateľov pred 100 rokmi, pred 50 rokmi a pred 10 rokmi. Pokiaľ sa potvrdí celosvetový trend – odchod obyvateľov z dedín do miest – diskutujte so žiakmi, aké výhody a nevýhody prináša z pohľadu trvalej udržateľnosti život v mestách a na vidieku.

 

Námet na aktivitu – Globálne otepľovanie

Aktivita- Globálne otepľovanie

 • Odporúčaný ročník: 8. ročník ZŠ
 • Téma: Svetové environmentálne problémy a ich riešenie
 • Téma GV: Životné prostredie s ohľadom na globálne aspekty, globálne problémy
 • Hlavný cieľ: Cieľom aktivity je analyzovať príčiny zvýšenej koncentrácie skleníkových plynov v ovzduší.

 

Stručný opis:

Metódou brainstormingu hľadajte so žiakmi príčiny zvyšovania koncentrácie skleníkových plynov v ovzduší. Potom rozdeľte žiakov do 4-členných skupín a požiadajte ich, aby vypracovali diagram príčin – Prečo dochádza k nárastu koncentrácie skleníkových plynov v ovzduší?

Diagram príčin – na ľavú s tranu papiera v píšu žiaci do r ámčeka slovo PREČO s otázkou, na ktorú hľadajú odpoveď. Premýšľajú nad čo najväčším počtom príčin, ktoré vpíšu do rámčekov LEBO…., do ďalších rámčekov budú vpisovať príčiny týchto príčin, problém treba rozobrať až ku koreňom.

 

Aktivitu si môžte zadarmo stiahnuť na tejto stránke.

Námet na aktivitu – Enviroesej

Aktivita- Enviroesej

 • Odporúčaný ročník: 9. ročník ZŠ
 • Téma: Životné prostredie organizmov a človeka
 • Téma GV: Trvalo udržateľný rozvoj
 • Hlavný cieľ: Hľadať globálne súvislosti a prepojenia.

 

Stručný opis:

Písanie eseje je jednou z foriem voľného písania, ktorá je len časovo náročnejšia a vždy má určenú tému písania. Okrem jednej témy môže učiteľ dať na výber žiakom niekoľko výrokov, z ktorých si jeden vyberú a ten sa stáva témou ich eseje. Uvádzame niekoľko výrokov na tému „trvalo udržateľný rozvoj“.

 • Zem stratila 30 % svojho prírodného bohatstva v priebehu posledných 25 rokov.
 • Všetko, čo máme nad rozsah našich potrieb, kradneme tým, čo majú menej, než potrebujú. (Motto z františkánskeho útulku.)
 • Najbohatšia 1/5 celosvetovej populácie konzumuje 86 % všetkých výrobkov a služieb, zatiaľ čo najchudobnejšia 1/5 konzumuje iba 1,3 %.
 • Vyspelé krajiny reprezentujú 25 % svetovej populácie, ale konzumujú 75 % svetovej produkcie potravín. Nadmerná spotreba na jednej strane spôsobuje nedostatok na
  druhej strane.
 • Keby každý zo 7 miliárd ľudí žil tak ako priemerný Európan, Severoameričan alebo Austrálčan, potrebovali by sme aspoň 4-krát väčšiu planétu, než je Zem.

Námet na aktivitu – Detská práca

Aktivita- Detská práca

 • Odporúčaný ročník: 5. ročník ZŠ
 • Téma: Život na poliach a lúkach
 • Téma GV: Globálne problémy – detská práca
 • Hlavný cieľ: Porovnať životné podmienky našich detí a detí v krajinách globálneho juhu

Stručný opis:

Zadajte žiakom úlohu, aby sa porozprávali so svojimi rodičmi a starými rodičmi, ako kedysi v minulosti vyzerali polia a lúky. V čom sa odlišovali od dnešných polí, lúk a pasienkov. Nech sa ich spýtajú, ako trávili na lúkách a pasienkoch svoje detstvo – pri pasení dobytka  a husí. Na ďalšej hodine žiaci tieto informácie prezentujú. Diskusiu zamerajte na detskú prácu, ktorú vykonávali ich starí rodičia ako deti v minulosti, a na povinnosti, ktoré majú deti v domácnosti dnes. Diskutujte o deťoch, ktoré aj dnešnej dobe ešte musia namiesto školy tvrdo pracovať, aby pomohli svojim rodičom uživiť rodiny.

Námet na aktivitu – Detektív

Aktivita- Detektív

 • Odporúčaný ročník: 9. ročník ZŠ
 • Téma: Životné prostredie organizmov a človeka
 • Téma GV: Životné prostredie s ohľadom na globálne aspekty, trvalo udržateľný rozvoj
 • Hlavný cieľ: Aktivizovať žiakov, aby sa zamýšľali nad negatívnymi dopadmi konzumného spôsobu života na životné prostredie a nachádzali riešenia, ktoré by viedli k trvalej udržateľnosti.

 

Stručný opis:

Zadajte žiakom v triede dlhodobú projektovú úlohu vykonať na škole audit, aký vplyv má prevádzka školy na životné prostredie, a navrhnúť riešenia, ktoré by viedli k minimalizácii
negatívnych dopadov. Príklady oblastí, ktoré žiaci môžu skúmať: hospodárenie s vodou, energiou, šetrenie materiálom, hospodárenie s odpadom (predchádzanie jeho vzniku, opätovné využívanie, separácia), sortiment výrobkov v školskom bufete (lokálne zdroje, Fair Trade výrobky), zásobovanie školskej jedálne (lokálne zdroje).

 

Námet na aktivitu – Dažďový prales

Aktivita- Dažďový prales

 • Odporúčaný ročník: 5. ročník ZŠ
 • Téma: Ako žije les
 • Téma GV: Životné prostredie s ohľadom na globálne aspekty
 • Hlavný cieľ: Uvedomiť si dôležitosť dažďových pralesov pre ľudské pokolenie.

 

Stručný opis:

Žiaci sa postavia do kruhu a učiteľ povie: „Zatvorte oči a predstavte si, že sa nachádzate v Brazílii, v jednom z posledných dažďových pralesov. Poďme si spolu vytvoriť aspoň zvukový obraz takého pralesa.“ Učiteľ začne vydávať zvuk č. 1 a žiak po jeho pravici sa pridá a postupne sa pridávajú ostatní žiaci po pravici, až kým príslušný zvuk nevydávajú všetci žiaci v kruhu. Keď sa pridá so zvukom posledný žiak (po ľavici učiteľa), učiteľ zmení zvuk na zvuk č. 2 a postupne ho menia všetci žiaci v kruhu, potom na zvuk č. 3 až 5. Keď posledný zvuk č. 5 vydávajú všetci žiaci v kruhu, učiteľ začne meniť zvuky v opačnom poradí 5 – 1. Hru končí zvukom č. 1 ako posledný žiak po ľavici učiteľa.

Pohyby a zvuky:

 1. šúchanie dlaní o seba
 2. lúskanie prstami jednej ruky
 3. lúskanie oboma rukami postupne (striedavo)
 4. udieranie dlaňami o stehná
 5. dupanie nohami
 6. všetky pohyby a zvuky v opačnom poradí

Po zvukovom úvode diskutujte so žiakmi o tom, prečo sú dažďové pralesy pre človeka dôležité a kde na svete sa nachádzajú.

 

 

Námet na aktivitu – Cinquain

Aktivita- Cinquain

 • Odporúčaný ročník: 7. ročník ZŠ
 • Téma: zdravie a život človeka / zložky potravy
 • Téma GV: globalizácia a vzájomná previazanosť
 • Hlavný cieľ: objasniť pojem „globalizácia“.

 

Stručný opis:

Podstatou cinquainu (päťveršovej básne) je naučiť žiakov zhrnúť informácie alebo zachytiť myšlienky, pocity do niekoľkých slov. Učiteľ zadá ústredný pojem (názov) a žiaci samostatne alebo v skupinách vytvárajú cinquain.

Štruktúra cinquainu je nasledovná:

 1. riadok: Názov – jednoslovné pomenovanie témy (zvyčajne podstatné meno, napr. globalizácia).
 2. riadok: Charakteristika – dvojslovný opis témy (dve prídavné mená).
 3. riadok: Akcia – trojslovné vyjadrenie deja, činnosti (tri slovesá v neurčitku).
 4. riadok: Pocit – štvorslovné vyjadrenie pocitu, emocionálneho vzťahu k téme (veta).
 5. riadok: Podstata javu – jednoslovné synonymum vyjadrujúce podstatu.

 

Aktivitu si môžte zadarmo stiahnuť na tejto stránke.

Námet na aktivitu – Bodky na čele

Aktivita- Bodky na čele

 • Odporúčaný ročník: 8. ročník ZŠ
 • Téma: zemetrasenie
 • Téma GV: humanitárna pomoc a rozvojová spolupráca
 • Hlavný cieľ: poukázať na potrebu humanitárnej pomoci a rozvojovej spolupráce.

 

Stručný opis:

Účastníci dostanú na čelo nálepky s farebnými bodkami tak, aby nevedeli, akú farbu bodky majú. Úlohou skupiny je bez slovnej komunikácie zoradiť sa do skupín tak, aby v skupine boli ľudia s rovnakými farebnými bodkami. Po ukončení aktivity diskutujte so žiakmi, akým spôsobom sa im podarilo úlohu splniť, kto im
pomohol zaradiť sa do správnej skupiny. Upozornite žiakov, že bez cudzej pomoci a dôvery by nedokázali úlohu splniť, a poukážte na paralelu s humanitárnou a rozvojovou pomocou, bez ktorej si ľudia v ťažkých životných situáciách nedokážu sami poradiť.

Námet na aktivitu – Argumentatívna esej

Aktivita- Argumentatívna esej

 • Odporúčaný ročník: 8. ročník ZŠ
 • Téma: ekologické podmienky života – voda
 • Téma GV: globálne problémy – nedostatok pitnej vody, ľudské práva
 • Hlavný cieľ: poukázať na globálny problém obmedzeného prístupu k základnému
  ľudskému právu – právu na prístup k čistej vode.

Stručný opis:

Žiaci majú za úlohu prostredníctvom uvedených argumentov presvedčiť čitateľov eseje o správnosti svojho stanoviska. Pred písaním je vhodné, aby žiaci formou pavúkovej pojmovej mapy spísali všetky argumenty, ktorými chcú presvedčiť čitateľov. Prvý odsek argumentatívnej eseje by mal obsahovať vyjadrenie stanoviska žiaka k danej téme, ktoré v ďalších častiach eseje podporí argumentmi. Po napísaní eseje poskytneme žiakom priestor, aby sa so svojimi prácami podelili s ostatnými. Téma argumentatívnej eseje: Prístup k pitnej vode je základným ľudským právom.

 

Námet na aktivitu – Môj príbeh

Aktivita- Môj príbeh

 • Odporúčaný ročník: 5. ročník ZŠ
 • Téma: Čo sa zmenilo a čo sa nezmenilo počas môjho života
 • Téma GV: Vedomie odlišnosti a rozmanitosti histórie Európy a sveta, nutnosť zmien a ich vzájomná previazanosť
 • Hlavný cieľ: Uvedomiť si, ako historické udalosti ovplyvnili a ovplyvňujú životy ľudí
  v rôznych častiach sveta.

Stručný opis:

Na veľký papier A2 narysujeme časovú priamku od roku 0 až po 21. storočie. Každý žiak si vyberie tri historické udalosti, ktoré ovplyvnili jeho život alebo život jeho rodiny. Zaznačí ich na časovú priamku symbolom a uvedie svoje meno. So žiakmi diskutujeme ako, v čom historická udalosť ovplyvnila ich život. Ako historické udalosti ovplyvnili a ovplyvňujú životy ľudí v rôznych častiach sveta?

 

 

Migrácia

Táto aktivita sa nezameriava len na učenie vedomostí, ale aj na rozvíjanie zručností, zmenu hodnôt a postojov a k tomu využíva interaktívne metódy a participatívne formy učenia. Je pripravená tak, aby sa dala stihnúť za jednu vyučovaciu hodinu. Aktivitu nájdete v príručke, ktorú si môžte stiahnuť TU. V príručke nájdete 14 aktivít, ktoré ponúkajú zaujímavý obsah i formu, mali by byť ľahko pochopiteľné, aplikovateľné na vyučovacích hodinách a zároveň, v prípade potreby, ľahko modifikovateľné. Globálne vzdelávanie ponúka veľa možností, ako môže byť začlenené do vyučovania predmetu, a to v súlade so Štátnym vzdelávacím programom.

Anotácia: Aktivita pomôže žiakom lepšie pochopiť, čo motivuje ľudí k tomu, aby zmenili svoje bydlisko. Zistia, aký je rozdiel medzi dobrovoľnou a nedobrovoľnou migráciou. Sami tiež spoznajú riziká, ktoré ich môžu stretnúť pri cestovaní do cudzích krajín a spôsoby, ako sa im môžu vyvarovať.

Odporúčaný ročník: 1. ročník SŠ.

Tematický celok: Spoločenský pohyb v jednotlivých oblastiach spoločenského života.

Obsahový štandard: Migrácia

Výkonový štandard: Chápať príčiny, prejavy a dôsledky migrácie.

 

Ciele:

 • Uviesť príčiny a dôsledky migrácie ľudí.
 • Rozoznať možné nástrahy pri vycestovaní do zahraničia a navrhnúť preventívne opatrenia.
 • Argumentovať v prospech svojho odporúčania.

 

Aktivitu si môžte zadarmo stiahnuť na tejto stránke.

Migrácia

Táto aktivita je určená všetkým z vás, ktoré a ktorí by ste radi obohatili svoje hodiny o témy globálneho vzdelávania, a to spôsobom, ktorý bude zaujímavý a prínosný rovnako pre Vás, ako aj pre Vašich žiakov. Aktivitu nájdete v príručke, ktorú si môžte stiahnuť TU. V príručke tiež nájdete desať podrobne rozpracovaných aktivít spolu s dvadsiatimi ďalšími inšpiratívnymi námetmi, ktoré tematicky korešpondujú s učivom konkrétneho vybraného predmetu, a to v rámci všetkých ročníkov druhého stupňa základnej školy. Aktivity sú stavané tak, aby si žiačky a žiaci prostredníctvom nich nielen zopakovali doterajšie vedomosti z matematiky, ale sa aj nenásilnou formou dozvedeli niečo nové o globálnych témach. Popritom sa navyše učia dané informácie spracovávať, selektovať, vyhodnocovať a interpretovať, a tak aj kriticky rozmýšľať a kreovať si vlastné názory a postoje.

 

 • Aktivita “Migrácia” je určená žiakom: 9. ročníka ZŠ
 • Tematický celok: štatistika
 • Téma GV: globalizácia a vzájomná previazanosť (migrácia)
 • Čas určený na aktivitu je:  45 minút

 

Ciele

Žiak/žiačka má:

 • osvojiť si analýzu údajov v tabuľkách a diagramoch; ich čítanie, interpretácia a tvorba; prechod od jedného typu znázornenia k inému
 • zoznámiť sa s problematikou migrácie

 

Aktivitu si môžte zadarmo stiahnuť na tejto stránke.

iPhone

Táto aktivita je určená všetkým z vás, ktoré a ktorí by ste radi obohatili svoje hodiny o témy globálneho vzdelávania, a to spôsobom, ktorý bude zaujímavý a prínosný rovnako pre Vás, ako aj pre Vašich žiakov. Aktivitu nájdete v príručke, ktorú si môžte stiahnuť TU. V príručke tiež nájdete desať podrobne rozpracovaných aktivít spolu s dvadsiatimi ďalšími inšpiratívnymi námetmi, ktoré tematicky korešpondujú s učivom konkrétneho vybraného predmetu, a to v rámci všetkých ročníkov druhého stupňa základnej školy. Aktivity sú stavané tak, aby si žiačky a žiaci prostredníctvom nich nielen zopakovali doterajšie vedomosti z matematiky, ale sa aj nenásilnou formou dozvedeli niečo nové o globálnych témach. Popritom sa navyše učia dané informácie spracovávať, selektovať, vyhodnocovať a interpretovať, a tak aj kriticky rozmýšľať a kreovať si vlastné názory a postoje.

 

 • Aktivita “iPhone?” je určená žiakom: 9. ročníka ZŠ
 • Tematický celok: grafické znázorňovania závislosti ; štatistika
 • Téma GV: globalizácia a vzájomná previazanosť (svetový obchod)
 • Čas určený na aktivitu je:  45 minút

 

Ciele

Žiak/žiačka má:

 • naučiť sa analyzovať údaje v texte, znázorňovať údaje graficky, čítať základné vlastnosti závislosti z grafu, počítať s veľkými číslami a percentami
 • uvedomiť si vzájomnú previazanosť sveta v rámci svetového obchodu

 

Aktivitu si môžte zadarmo stiahnuť na tejto stránke.

Rovnaká práca = rovnaká pláca?

Táto aktivita je určená všetkým z vás, ktoré a ktorí by ste radi obohatili svoje hodiny o témy globálneho vzdelávania, a to spôsobom, ktorý bude zaujímavý a prínosný rovnako pre Vás, ako aj pre Vašich žiakov. Aktivitu nájdete v príručke, ktorú si môžte stiahnuť TU. V príručke tiež nájdete desať podrobne rozpracovaných aktivít spolu s dvadsiatimi ďalšími inšpiratívnymi námetmi, ktoré tematicky korešpondujú s učivom konkrétneho vybraného predmetu, a to v rámci všetkých ročníkov druhého stupňa základnej školy. Aktivity sú stavané tak, aby si žiačky a žiaci prostredníctvom nich nielen zopakovali doterajšie vedomosti z matematiky, ale sa aj nenásilnou formou dozvedeli niečo nové o globálnych témach. Popritom sa navyše učia dané informácie spracovávať, selektovať, vyhodnocovať a interpretovať, a tak aj kriticky rozmýšľať a kreovať si vlastné názory a postoje.

 

 • Aktivita “Rovnaká práca = rovnaká pláca?” je určená žiakom: 8. ročníka ZŠ
 • Tematický celok: premenná; výraz; rovnica
 • Téma GV: ľudské práva (rodová rovnosť)
 • Čas určený na aktivitu je:  45 minút

 

Ciele

Žiak/žiačka má:

 • zopakovať počítanie aritmetického priemeru
 • zostaviť lineárnu rovnicu popisujúcu daný problém
 • poukázať na diskrimináciu žien na Slovensku a problematiku rodovej (ne)rovnosti ako jedno z ľudských práv

 

Aktivitu si môžte zadarmo stiahnuť na tejto stránke.

Detská práca

Táto aktivita je určená všetkým z vás, ktoré a ktorí by ste radi obohatili svoje hodiny o témy globálneho vzdelávania, a to spôsobom, ktorý bude zaujímavý a prínosný rovnako pre Vás, ako aj pre Vašich žiakov. Aktivitu nájdete v príručke, ktorú si môžte stiahnuť TU. V príručke tiež nájdete desať podrobne rozpracovaných aktivít spolu s dvadsiatimi ďalšími inšpiratívnymi námetmi, ktoré tematicky korešpondujú s učivom konkrétneho vybraného predmetu, a to v rámci všetkých ročníkov druhého stupňa základnej školy. Aktivity sú stavané tak, aby si žiačky a žiaci prostredníctvom nich nielen zopakovali doterajšie vedomosti z matematiky, ale sa aj nenásilnou formou dozvedeli niečo nové o globálnych témach. Popritom sa navyše učia dané informácie spracovávať, selektovať, vyhodnocovať a interpretovať, a tak aj kriticky rozmýšľať a kreovať si vlastné názory a postoje.

 

 • Aktivita “Detská práca” je určená žiakom: 8. ročníka ZŠ
 • Tematický celok: rovnobežníky; lichobežníky; obsah trojuholníka
 • Téma GV: ľudské práva – detské práva
 • Čas určený na aktivitu je:  45 minút

 

Ciele

Žiak/žiačka má:

 • zopakovať si počítanie obsahov rovinných útvarov
 • aplikovať vedomosti z geografie v rámci matematiky
 • oboznámiť sa s pojmami detská práca a detské práva a krajinami, kde sú tieto práva porušované

Aktivitu si môžte zadarmo stiahnuť na tejto stránke.

Vlajky

Táto aktivita je určená všetkým z vás, ktoré a ktorí by ste radi obohatili svoje hodiny o témy globálneho vzdelávania, a to spôsobom, ktorý bude zaujímavý a prínosný rovnako pre Vás, ako aj pre Vašich žiakov. Aktivitu nájdete v príručke, ktorú si môžte stiahnuť TU. V príručke tiež nájdete desať podrobne rozpracovaných aktivít spolu s dvadsiatimi ďalšími inšpiratívnymi námetmi, ktoré tematicky korešpondujú s učivom konkrétneho vybraného predmetu, a to v rámci všetkých ročníkov druhého stupňa základnej školy. Aktivity sú stavané tak, aby si žiačky a žiaci prostredníctvom nich nielen zopakovali doterajšie vedomosti z matematiky, ale sa aj nenásilnou formou dozvedeli niečo nové o globálnych témach. Popritom sa navyše učia dané informácie spracovávať, selektovať, vyhodnocovať a interpretovať, a tak aj kriticky rozmýšľať a kreovať si vlastné názory a postoje.

 

 • Aktivita “Vlajky” je určená žiakom: 7. ročníka ZŠ
 • Tematický celok: pomer; percentá
 • Téma GV:  multikulturalizmus (kultúrna identita, kultúrne rozdiely)
 • Čas určený na aktivitu je:  45 minút

 

Ciele

Žiak/žiačka má:

 • zopakovať počítanie obsahov jednoduchých rovinných útvarov s využitím pomeru
 • znázorňovať časti celku kruhovým diagramom
 • spoznať vlajky krajín, diskutovať o spoločných a rozdielnych znakoch rôznych krajín
 • pochopiť pojmy „multikulturalizmus“ a „interkultúrny dialóg“

 

Aktivitu si môžte zadarmo stiahnuť na tejto stránke.

Pútnické miesta

Táto aktivita je určená všetkým z vás, ktoré a ktorí by ste radi obohatili svoje hodiny o témy globálneho vzdelávania, a to spôsobom, ktorý bude zaujímavý a prínosný rovnako pre Vás, ako aj pre Vašich žiakov. Aktivitu nájdete v príručke, ktorú si môžte stiahnuť TU. V príručke tiež nájdete desať podrobne rozpracovaných aktivít spolu s dvadsiatimi ďalšími inšpiratívnymi námetmi, ktoré tematicky korešpondujú s učivom konkrétneho vybraného predmetu, a to v rámci všetkých ročníkov druhého stupňa základnej školy. Aktivity sú stavané tak, aby si žiačky a žiaci prostredníctvom nich nielen zopakovali doterajšie vedomosti z matematiky, ale sa aj nenásilnou formou dozvedeli niečo nové o globálnych témach. Popritom sa navyše učia dané informácie spracovávať, selektovať, vyhodnocovať a interpretovať, a tak aj kriticky rozmýšľať a kreovať si vlastné názory a postoje.

 

 • Aktivita “Pútnické miesta” je určená žiakom: 7. ročníka ZŠ
 • Tematický celok: mierka mapy; priama a nepriama úmernosť
 • Téma GV: multikulturalizmus
 • Čas určený na aktivitu je:  45 minút

 

Ciele

Žiak/žiačka má:

 • zopakovať si prácu s mierkou mapy na výpočet vzdušnej vzdialenosti
 • použiť priamu úmernosť na vyjadrenie dráhy a času
 • diskutovať o práve na slobodu myslenia, svedomia a náboženského vierovyznania
 • porovnať počty stúpencov jednotlivých náboženstiev

 

Aktivitu si môžte zadarmo stiahnuť na tejto stránke.

Vojnové konflikty

Táto aktivita je určená všetkým z vás, ktoré a ktorí by ste radi obohatili svoje hodiny o témy globálneho vzdelávania, a to spôsobom, ktorý bude zaujímavý a prínosný rovnako pre Vás, ako aj pre Vašich žiakov. Aktivitu nájdete v príručke, ktorú si môžte stiahnuť TU. V príručke tiež nájdete desať podrobne rozpracovaných aktivít spolu s dvadsiatimi ďalšími inšpiratívnymi námetmi, ktoré tematicky korešpondujú s učivom konkrétneho vybraného predmetu, a to v rámci všetkých ročníkov druhého stupňa základnej školy. Aktivity sú stavané tak, aby si žiačky a žiaci prostredníctvom nich nielen zopakovali doterajšie vedomosti z matematiky, ale sa aj nenásilnou formou dozvedeli niečo nové o globálnych témach. Popritom sa navyše učia dané informácie spracovávať, selektovať, vyhodnocovať a interpretovať, a tak aj kriticky rozmýšľať a kreovať si vlastné názory a postoje.

 

 • Aktivita “Vojnové konflikty” je určená žiakom: 6. ročníka ZŠ
 • Tematický celok: obsah obdĺžnika a štvorca
 • Téma GV: globálne problémy a rozvojová spolupráca (konflikty vo svete)
 • Čas určený na aktivitu je:  45 minút

 

Ciele

Žiak/žiačka má:

 • aplikovať vedomosti v riešení úloh zameraných na výpočet obvodu alebo obsahu štvorca a obdĺžnika
 • oboznámiť sa s údajmi o financiách, ktoré sa každoročne vynakladajú na armádu
 • uvedomiť si dôsledky vojnových konfliktov vo svete
 • oboznámiť sa s niektorými globálnymi problémami vo svete

 

Aktivitu si môžte zadarmo stiahnuť na tejto stránke.

Školská taška

Táto aktivita je určená všetkým z vás, ktoré a ktorí by ste radi obohatili svoje hodiny o témy globálneho vzdelávania, a to spôsobom, ktorý bude zaujímavý a prínosný rovnako pre Vás, ako aj pre Vašich žiakov. Aktivitu nájdete v príručke, ktorú si môžte stiahnuť TU. V príručke tiež nájdete desať podrobne rozpracovaných aktivít spolu s dvadsiatimi ďalšími inšpiratívnymi námetmi, ktoré tematicky korešpondujú s učivom konkrétneho vybraného predmetu, a to v rámci všetkých ročníkov druhého stupňa základnej školy. Aktivity sú stavané tak, aby si žiačky a žiaci prostredníctvom nich nielen zopakovali doterajšie vedomosti z matematiky, ale sa aj nenásilnou formou dozvedeli niečo nové o globálnych témach. Popritom sa navyše učia dané informácie spracovávať, selektovať, vyhodnocovať a interpretovať, a tak aj kriticky rozmýšľať a kreovať si vlastné názory a postoje.

 

 • Aktivita “Školská taška” je určená žiakom: 6. ročníka ZŠ
 • Tematický celok: destinné čísla; počtové výkony (operácie) s desatinnými číslami
 • Téma GV: globálne problémy a rozvojová spolupráca (chudoba)
 • Čas určený na aktivitu je:  45 minút

 

Ciele

Žiak/žiačka má:

 • precvičiť si počítanie s desatinnými číslami a zaokrúhľovanie
 • uvedomiť si prítomnosť chudoby vo svete a jej následky na život v danej krajine
 • rozvíjať svoje kritické myslenie

 

Aktivitu si môžte zadarmo stiahnuť na tejto stránke.

Voda

Táto aktivita je určená všetkým z vás, ktoré a ktorí by ste radi obohatili svoje hodiny o témy globálneho vzdelávania, a to spôsobom, ktorý bude zaujímavý a prínosný rovnako pre Vás, ako aj pre Vašich žiakov. Aktivitu nájdete v príručke, ktorú si môžte stiahnuť TU. V príručke tiež nájdete desať podrobne rozpracovaných aktivít spolu s dvadsiatimi ďalšími inšpiratívnymi námetmi, ktoré tematicky korešpondujú s učivom konkrétneho vybraného predmetu, a to v rámci všetkých ročníkov druhého stupňa základnej školy. Aktivity sú stavané tak, aby si žiačky a žiaci prostredníctvom nich nielen zopakovali doterajšie vedomosti z matematiky, ale sa aj nenásilnou formou dozvedeli niečo nové o globálnych témach. Popritom sa navyše učia dané informácie spracovávať, selektovať, vyhodnocovať a interpretovať, a tak aj kriticky rozmýšľať a kreovať si vlastné názory a postoje.

 • Aktivita “Voda” je určená žiakom 5. ročníka ZŠ
 • Tematický celok: počtové výkony s prirodzenými číslami
 • Téma GV: životné prostredie s ohľadom na globálne aspekty
 • Čas určený na aktivitu je:  45 minút

 

Ciele

Žiak/žiačka má:

 • vytvárať predpoklady a overovať ich hravou formou
 • zopakovať si zaokrúhľovanie prirodzených čísel; násobenie jedno a viacciferným číslom; delenie jednociferným číslom; používanie kalkulačky
 • prezentovať matematiku ako systém, v ktorom všetko so všetkým súvisí
 • pochopiť dôležitosť vody ako strategickej suroviny pre celé ľudstvo

 

Aktivitu si môžte zadarmo stiahnuť na tejto stránke.

Strom

Táto aktivita je určená všetkým z vás, ktoré a ktorí by ste radi obohatili svoje hodiny o témy globálneho vzdelávania, a to spôsobom, ktorý bude zaujímavý a prínosný rovnako pre Vás, ako aj pre Vašich žiakov. Aktivitu nájdete v príručke, ktorú si môžte stiahnuť TU. V príručke tiež nájdete desať podrobne rozpracovaných aktivít spolu s dvadsiatimi ďalšími inšpiratívnymi námetmi, ktoré tematicky korešpondujú s učivom konkrétneho vybraného predmetu, a to v rámci všetkých ročníkov druhého stupňa základnej školy. Aktivity sú stavané tak, aby si žiačky a žiaci prostredníctvom nich nielen zopakovali doterajšie vedomosti z matematiky, ale sa aj nenásilnou formou dozvedeli niečo nové o globálnych témach. Popritom sa navyše učia dané informácie spracovávať, selektovať, vyhodnocovať a interpretovať, a tak aj kriticky rozmýšľať a kreovať si vlastné názory a postoje.

 

 

 • Aktivita “Strom” je určená žiakom: 5. ročníka ZŠ
 • Tematický celok: počtové výkony s prirodzenými číslami
 • Téma GV: životné prostredie s ohľadom na globálne aspekty
 • Čas určený na aktivitu je:  45 minút

Ciele

Žiak/žiačka má:

 • zopakovať si matematické operácie s prirodzenými číslami a premenu jednotiek hmotnosti
 • uplatniť matematické poznatky pri riešení problémov z bežného života
 • upozorniť na previazanosť stromov s existenciou života

 

Aktivitu si môžte zadarmo stiahnuť na tejto stránke.