Aktívne globálne školy, metodická časť

V metodickej časti príručky Aktívne globálne školy nájdete metodiku k jednotlivým krokom projektu Oboznám sa – Preskúmaj – Konaj.
Metódy sú prehľadne zoradené do nasledujúcich kapitol:

 

Oboznám sa: Ponúka prehľad vyučovacích metód, ktoré kreatívnym spôsobom priblížia žiakom globálne témy. Jednotlivé metódy a aktivity sú vhodné pre vekovú skupinu od 11 do 18 rokov, po úprave aj pre mladší vek. Cieľom metód, ktoré ponúkame v tejto kapitole, je zoznámiť žiakov s globálnymi témami z rôznych uhlov pohľadu. Metódy sú zamerané na aktivitu žiakov, kritické myslenie, tvorivosť a schopnosť argumentácie.
Možno ich využiť ako úvod do globálnej rozvojovej problematiky. Sú formulované tak, že poskytujú dostatok priestoru na zmeny a doplnenie.

Preskúmaj: Ponúka metodiku potrebnú na prípravu a vyhodnotenie prieskumu zameraného na aplikáciu globálnych tém v škole. Hlavnú časť
tejto kapitoly tvorí pracovný list Prieskum školy, ktorý použijú žiaci ako podkladový materiál pri realizácii prieskumu.

Konaj: V tejto časti nájdete metódy vedúce žiakov k formulovaniu výzvy, teda návrhov zmien, ktoré chcú v oblasti globálnych tém v škole uskutočniť.
Kapitola obsahuje metódy potrebné na prípravu zmien, ich realizáciu a hodnotenie školskej výzvy. Kapitola je doplnená o záverečnú reflexiu a zhodnotenie úspešnosti výzvy. Metodická časť slúži ako pracovný zošit, ktorý dopĺňa infomačnú časť príručky.

 


Autor: Andrej Návojský
© Človek v ohrození, o. z., 2008