JEDEN SVET NA ŠKOLÁCH II

Hlavným inovatívnym prvkom projektu a metodickej príručky Jeden svet na školách je využívanie audiovizuálnych pomôcok, konkrétne dokumentárneho filmu. Takáto forma vzdelávania je atraktívna, pričom názorne  a plasticky približuje žiakom jednotlivé tematické okruhy. Zároveň poskytuje priestor na zaujímavú diskusiu. Snažili sme sa vybrať filmy, ktoré sú divácky pútavé a zároveň vysoko edukatívne. Filmy nechávajú priestor na vlastnú interpretáciu žiakov, poskytujú objektívny pohľad na dané témy. Aby sme Vám používanie filmov čo najviac uľahčili, pripravili sme pre Vás podporný metodický materiál, ktorý Vám umožní pracovať s jednotlivými témami na vyučovacích hodinách. Metodická príručka je rozdelená na kapitoly, každá z nich informačne a metodicky pokrýva jednu tému: 

 

  • Rómovia
  • Migrácia
  • utečenci,
  • Obchodovanie s ľuďmi
  • Xenofóbia
  • rasizmus,
  • Drogy

 

 

Každá kapitola obsahuje:

  1. Informačnú, teoretickú časť – rozsiahle, ale zároveň prehľadné informácie a fakty o danej téme. Jej súčasťou sú rôzne grafy, štatistiky, názorné príklady, skutočné príbehy, zaujímavosti a fotografie. Cieľom informačnej časti je poskytnúť učiteľovi dostatok informácií, ktoré môže žiakom sprostredkovať. Zároveň poskytuje podnety na diskusiu so žiakmi po premietaní dokumentárneho filmu.
  2. Metodickú časť – interaktívne aktivity, ktoré umožňujú žiakom preniknúť do jednotlivých tém prostredníctvom inovatívnych metód, ako sú rolové hry, projektové vyučovanie, práca s textom a podobne. Jednotlivé metódy sú podrobne opísané, aby umožnili čo najľahšie použitie priamo na vyučovacej hodine.
  3. Anotácie k filmom – ku každému filmu, ktorý je súčasťou projektu, nájdete v metodickej príručke anotáciu, ktorá Vám umožní získať základné informácie o filme a pomôže pri jeho výbere.

 

 

AUTORI: Lukáš Zajac, Katarína Farkašová, Jana Slaninová, Zuzana Kumanová, Andrej Návojský
ROK VYDANIA: 2007