Rozveseľme svet

Táto aktivita je určená všetkým z vás, ktoré a ktorí by ste radi obohatili svoje hodiny o témy globálneho vzdelávania, a to spôsobom, ktorý bude zaujímavý a prínosný rovnako pre Vás, ako aj pre Vašich žiakov. Aktivitu nájdete v príručke, ktorú si môžte stiahnuť TU. V príručke nájdete desať podrobne rozpracovaných aktivít spolu s dvadsiatimi ďalšími inšpiratívnymi námetmi, ktoré tematicky korešpondujú s učivom konkrétneho vybraného predmetu, a to v rámci všetkých ročníkov druhého stupňa základnej školy. Aktivity sú stavané tak, aby si žiačky a žiaci prostredníctvom nich nielen zopakovali doterajšie vedomosti z matematiky, ale sa aj nenásilnou formou dozvedeli niečo nové o globálnych témach. Popritom sa navyše učia dané informácie spracovávať, selektovať, vyhodnocovať a interpretovať, a tak aj kriticky rozmýšľať a kreovať si vlastné názory a postoje.

 

  • Aktivita ” Rozveseľme svet” je určená žiakom: 6. ročníka ZŠ
  • Tematický celok: vnútorný a vonkajší život jednotlivca
  • Téma: ľudská psychika – emócie a city
  • Téma GV: globálne problémy a rozvojová spolupráca
  • Čas určený na aktivitu je:  45 minút

 

Ciele

Žiak/žiačka má:

  • zopakovať si učivo o súčastiach ľudskej psychiky – prežívaní a správaní, osvojiť si pojmy: súcit, empatia, solidárnosť, prosociálne konanie
  • rozvíjať pocit zodpovednosti a solidárnosti
  • zvýrazniť potrebu prosociálneho konania, humanitárnej a rozvojovej spolupráce

 

Aktivitu si môžte zadarmo stiahnuť na tejto stránke.