Námet na aktivitu – Odkaz generáciám

Aktivita- Odkaz generáciám

  • Odporúčaný ročník: 5. ročník ZŠ
  • Téma: Človek v premenách času a priestoru
  • Téma GV: Kultúrna rozmanitosť, kultúrna globalizácia
  • Hlavný cieľ: Poukázať na dôležitosť kontinuity a tradícií, na vzájomnú previazanosť
    kultúr; Spoznať vlastný duchovný svet.

Stručný opis:

Žiaci prinesú od svojich rodičov, starých rodičov odkaz ďalšej generácii (nejakú múdrosť, radu). Žiaci tieto odkazy umiestnia na veľký papier (A2). Diskutujeme so žiakmi, ako sa meníme počas života. V tichosti si čítame nazbierané odkazy. Po 5 minútach žiaci napíšu na svoj papier (A4) vlastný odkaz ďalším generáciám. Odkazy vyzbierame a uložíme do schránky (alebo fľaše) a zapečatíme. So žiakmi diskutujeme: práve sme si vytvorili vlastnú tradíciu. Poznáte aj vy iné tradičné rituály? Aký je medzi nimi rozdiel? Aké sú dôležité pre ľudí v akejkoľvek časti sveta?