Priemyselná revolúcia

Táto aktivita je určená tým z Vás, ktorí máte záujem vnášať do vzdelávania globálnu dimenziu. Aktivitu nájdete v príručke, ktorú si viete zadarmo stiahnuť TU. V príručke tiež nájdete 19 komplexne rozpracovaných aktivít a 41 súhrnných námetov, ktoré tematicky korešpondujú s učivom predmetov biológia a dejepis v rámci všetkých ročníkov 2. stupňa základnej školy.

  • Aktivita “Priemyselná revolúcia” je určená žiakom 8. ročníka ZŠ
  • Témou: Zrod modernej doby, priemyselná revolúcia
  • Téma GV: Ľudské práva – detská práca, spravodlivejší obchod
  • Čas určený na aktivitu je: 1 vyučovacia hodina, t. j. 45 minút

 

Ciele:

Žiak/žiačka má:

  • porovnať proces výroby v cechovej dielni, manufaktúre a továrni
  • vystihnúť základné znaky priemyselnej revolúcie
  • diskutovať o súčasných formách výroby, o ich výhodách a nevýhodách
  • uvedomiť si prepojenie procesov výroby s globálnymi problémami.

 

Aktivitu si môžte zadarmo stiahnuť na tejto stránke.