Spoločný príbeh

Táto aktivita je určená tým z Vás, ktorí máte záujem vnášať do vzdelávania globálnu dimenziu. Aktivitu nájdete v príručke, ktorú si viete zadarmo stiahnuť TU. V príručke tiež nájdete 19 komplexne rozpracovaných aktivít a 41 súhrnných námetov, ktoré tematicky korešpondujú s učivom predmetov biológia a dejepis v rámci všetkých ročníkov 2. stupňa základnej školy.

  • Aktivita “Spoločný príbeh” je určená žiakom 8. ročníka ZŠ
  • Témou je: Minerály a horniny
  • Téma GV: Globalizácia a vzájomná previazanosť, detská práca, životné prostredie s ohľadom na globálne aspekty
  • Čas určený na aktivitu je: 1 vyučovacia hodina, t. j. 45 minút

 

Ciele:

Žiak/žiačka má:

  • vysvetliť globálnu prepojenosť medzi našim konzumným spôsobom života a životom ľudí v iných krajinách sveta (kognitívny)
  • kriticky analyzovať príčiny a dôsledky detskej práce a ťažkých životných podmienok ľudí žijúcich v rôznych oblastiach sveta (kognitívny)
  • rozvíjať systémové myslenie a hľadať súvislosti (kognitívny)
  • pociťovať motiváciu, podieľať sa (podľa svojich schopností a možností) na riešení lokálnych a globálnych problémov (afektívny)
  • orientovať sa v ponuke tovarov na trhu a vyberať si tovary, pri výrobe ktorých neboli porušované ľudské práva a práva detí (psychomotorický).

 

Aktivitu si môžte zadarmo stiahnuť na tejto stránke.