Medzinárodný deň nenakupovania

23. november je tohto roku medzinárodným dňom nenakupovania. Často nakupujeme veci, bez ktorých sa dá žiť, ale nie sú pre kvalitný život nevyhnutné. Týmto dňom by sme chceli poukázať na prepojenosť sveta a podporiť ochranu životného prostredia.
Tu vám ponúkame niekoľko tipov z našich metodických materiálov, ktoré môžete použiť na vašich hodinách.

Ostrov odpadu
Aktivita umožňuje žiakom lepšie pochopenie systému morských prúdov a Coriolisovej sily vo Svetovom oceáne. Zároveň v nej, pri vyhľadávaní ohnísk odpadu, budú pracovať so zemepisnými súradnicami a mapou sveta. Jedným z cieľov je i zamyslenie sa a scitlivenie žiakov pri vlastnej spotrebe a nakladaní s odpadom.
Nájdete ju v príručke Globálne vzdelávanie vo vyučovaní predmetu geografia na stredných školách, strana 8.

Made in the world (prípad nutelly)
Aktivita žiakom predstavuje produkt, ktorý každý z nich pozná z inej perspektívy. Na príklade orieškovej nátierky žiaci lepšie pochopia, ako funguje globálna ekonomika a akú výrobno-logistickú štruktúru môže mať potravinová nadnárodná korporácia. Zároveň lepšie pochopia vzájomnú prepojenosť sveta v našej každodennej spotrebe. V reflexii môžu diskutovať o možných pozitívnych a negatívnych dôsledkoch globálnej ekonomiky.
Nájdete ju v príručke Globálne vzdelávanie vo vyučovaní predmetu geografia na stredných školách, strana 36.

Férový obchod
Žiaci sa oboznámia s ekonomickými väzbami medzi ekonomicky rozvinutými krajinami a vybranými rozvojovými krajinami a regiónmi sveta. Na príklade ekonomických komodít budú analyzovať pozitívne i negatívne dôsledky týchto prepojení a ich dopad na hospodárstvo, životné prostredie, mier, či sociálne aspekty v rozvojových krajinách.
Nájdete ju v príručke Globálne vzdelávanie vo vyučovaní predmetu geografia na stredných školách, strana 49.

Rozklad predmetov
Cieľom aktivity je opísať životný cyklus predmetov a vedieť vysvetliť ich vplyv na životné prostredie.
Nájdete ju v príručke Globálne vzdelávanie vo vyučovaní predmetu umenie a kultúra na stredných školách, strana 55.

Fair Trade
Žiaci sa oboznámia s tématom Fair Trade, spravia štatistický prieskum v škole a následne vysledky znázornia do stĺpcového alebo koláčového diagramu.
Nájdete ju v príručke Globálne vzdelávanie na ZŠ – matematika, strana 57.

iPhone
Cieľom aktivity je oboznámiť žiakov s kódom EAN, pomocou ktorého môžu zistiť krajinu pôvodu výrobku. Rovnako zistia, prečo sa rôzne časti výrobkov vyrábajú v rôznych častiach sveta.
Nájdete ju v príručke Globálne vzdelávanie na ZŠ – matematika, strana 60.

Zemeguľa – guľazem?
Žiaci si v tejto aktivite uvedomia vplyv globalizácie a vzájomnú prepojenosť sveta prostredníctvom modelu Zeme.
Aktivitu nájdete v príručke Globálne vzdelávanie na ZŠ – výtvarná a hudobná výchova umením, strana 18.

Obalový dizajn
Otvorte diskusiu o prepojenosti sveta, spotrebiteľskom správaní a globálnom význame recyklácie na základe obalov z výrobkov.
Aktivitu nájdete v príručke Globálne vzdelávanie na ZŠ – výtvarná a hudobná výchova umením, strana 21.

Odevný dizajn
Cieľom aktivity je spoznať globálnu prepojenosť problematiky odievania a s ňou súvisiacu situáciu detí z krajín globálneho Juhu.
Nájdete ju v príručke Globálne vzdelávanie na ZŠ – výtvarná a hudobná výchova umením, strana 27.

Ja som sa rozhodol
Cieľom aktivity je, aby si žiaci uvedomili a zhodnotili ako sa nás dotýkajú záležitosti iných kontinentov.
Nájdete ju v príručke Globálne vzdelávanie na ZŠ – geografía, strana 34.

Džíny z Číny
Počas aktivity sa žiaci zamýšľajú nad ich rozhodnutiami a konaním, ktoré môže ovplyvniť lokálne aj globálne záležitosti. zamerajú sa na motiváciu, aby sa žiak podieľal (podľa svojich schopností a možností) na riešení lokálnych a globálnych problémov. V aktivite žiaci budú analyzovať príčiny a dôsledky ťažkých životných podmienok ľudí žijúcich v rôznych oblastiach sveta.
Aktivitu nájdete v príručke MODELOVÉ ŠKOLY GLOBÁLNEHO VZDELÁVANIA, strana 53.

Čo chcem, čo potrebujem, a čoho sa viem vzdať
Cieľom aktivity je poznať fungovanie trhového mechanizmu, pochopiť vzťah medzi potrebami spotrebiteľov a záujmami výrobcov a uvedomiť si negativny dopad výroby na životné prostredie.
Aktivitu nájdete v príručke Globálne vzdelávanie na ZŠ – občianska náuka, strana 54.

Príručka Čo skutočne (s)potrebuješ
Príručka k zodpovednému spotrebiteľskému správaniu – pre vyššie ročníky základných škôl a stredné školy.
Príručku nájdete na tomto odkaze.