Deň ľudských práv

10. decembra si pripomíname ako deň ľudských práv. Tu vám ponúkame niekoľko tipov z našich metodických materiálov, ktoré môžete použiť na vašich hodinách.

10. decembra 1948 bola Valným zhromaždením OSN vyhlásená Všeobecná deklarácia ľudských práv, a preto si v tento deň už 60 let pripomíname ako deň ľudských práv. Tu vám ponúkame niekoľko tipov z našich metodických materiálov, ktoré môžete použiť na vašich hodinách.

GEOGRAFIA

Príbehy
Žiaci diskutujú o dodržiavaní, resp. nedodržiavaní ľudských práv v príbehov z Južnej Ameriky.
Nájdete ju v príručke Globálne vzdelávanie na ZŠ – geografía, strana 34.

 

OBČIANSKA NÁUKA

Skladačka
Žiaci sa v aktivite dozvedia o príbehu Malaly Yousafzai, ochrankyni ľudských práv a najmladšej nositeľke Nobelovej ceny i o tom, prečo je vzdelanie dôležité pre všetky deti na svete. Pomocou myšlienkovej mapy sa pokúsia identifikovať príčiny, dôsledky a riešenia problému vzdelávania dievčat v Pakistane.
Nájdete ju v príručke Globálne vzdelávanie vo vyučovaní predmetu občianska náuka na stredných školách, strana 17.

Cesty objaviteľov
Pochopiť zodpovednosť konania človeka a zodpovednosť za svoje konanie a za svet, ktorý týmto konaním ovplyvňujeme. Žiaci diskutujú o právach v rodine, o ich dodržiavaní u nás a v iných krajinách sveta.
Aktivitu nájdete v príručke Globálne vzdelávanie na ZŠ – občianska náuka, strana 20.

Pre a proti
Cieľom tejto aktivity je zoznámiť sa s obsahom a získať orientáciu v medzinárodných dokumentoch o ľudských právach a vyjadriť svoj vlastný názor a získať kritický postoj k problematike trestu smrti.
Aktivitu nájdete v príručke Globálne vzdelávanie na ZŠ – občianska náuka, strana 42.

 

UMENIE A KULTÚRA

Vzor – hrdina?
Žiaci sa zoznámi s témou ľudských práv a boja za ľudské práva vo svete na rôznych príkladoch zo súčasnosti (prípadne starovekých či novovekých dejín). Ďalej sa zoznámi s príkladmi aktivistu/bojovníkov za ľudské práva a prerozprávať ich príbeh.
Aktivitu nájdete v príručke Globálne vzdelávanie na ZŠ – výtvarná a hudobná výchova umením, strana 27.

Odevný dizajn
Cieľom aktivity je spoznať globálnu prepojenosť problematiky odievania a s ňou súvisiacu situáciu deti z krajín globálneho Juhu. Diskutujú o pojme „obchody potu“ a možných riešeniach otázky detskej práce.
Aktivitu nájdete v príručke Globálne vzdelávanie na ZŠ – výtvarná a hudobná výchova umením, strana 27.

Hudobná dráma
Žiaci v rámci aktivity vytvorí a zahrajú divadlo, ktoré má v publiku vzbudiť pocity a myšlienky o ľudských právach. Následne diskutujú o porušovaní ľudských práv a uvádzajú jejich príklady a možná riešenia.
Aktivitu nájdete v príručke Globálne vzdelávanie na ZŠ – výtvarná a hudobná výchova umením, strana 38.

 

DEJEPIS

Tak im treba?
Neexistujú v dejinách tragickejšie udalosti ako sú genocídy. Ľudstvo o tom vie, žiaci sa o nich učia v školách, a predsa sa odohrávajú. Odohrávali sa v celom dvadsiatom storočí a o genocíde Jezídov v Sýrii a Iraku sme čítali aj v druhom desaťročí 21. storočia. Preto je o genocídach potrebné hovoriť. Táto aktivita svojou zážitkovou formou privedie žiakov k najhlbšiemu jadru toho, čo genocída je a z akých stavebných kameňov sa skladá. Zážitková forma má na jednej strane obrovský edukačný potenciál, zároveň však v sebe nesie isté riziko – zážitok sa môže stať príliš silným.
Nájdete ju v príručke Globálne vzdelávanie vo vyučovaní predmetu dejepis na stredných školách, strana 82.

 

MATEMATIKA

Vakcíny
Učiteľ diskutuje so žiakmi o tom, ako vnímajú vlastné právo na zdravotnú starostlivosť a o príčinách a dôsledkoch toho, že niektoré deti nemajú prístup ani k základnej zdravotnej starostlivosti.
Aktivitu nájdete v príručke Globálne vzdelávanie na ZŠ – matematika, strana 34.